St. Hansbål ved stranden II

undefined undefined undefined, 1924 - 1928, 800 x 1000 mm

, Griegsamlingen (Oseana Kunst og kultursenter) (The Grieg Collection (Oseana Kunst- og kultursenter))

The motif is painted from the shore of the lake at Sandalstrand. Between the treetops on the hill we can glimpse the ridges of two of the buildings on the artist’s farm, which today is called Astruptunet, and to the right, the house belonging to his neighbour Daniel Fluge is also visible. Down by the lake is the small boathouse that once belonged to the old cottar’s farm, and the green boat may have belonged to the artist. The trunks of the white birch forest light up the evening darkness together with the flames from the little bonfire.

The Midsummer bonfire is a central motif in Astrup’s oeuvre. Astrup painted the first version as early as 1899/1900, while this picture is considered among his last versions. According to Øystein Loge, Astrup painted this and two other bonfire pictures in the mid-1920s. These versions distinguish themselves from the other Midsummer Eve paintings in that they are situated down by the lake. The artist must have been in a boat in order to capture this perspective. Midsummer Eve Bonfire by the Shore II is the only picture in which the lake dominates the foreground in this way. This implies that it is also the only motif Astrup painted or sketched from a boat.

Midsummer Eve Bonfire by the Shore II was left incomplete in Astrup’s studio together with the two other bonfire pictures in 1928. All three were for sale at the Memorial Exhibition the same year, and this version was priced at Kr. 10 000. The critics felt that Engel Astrup had put too high a price on the works, the reason most likely being the large debt that remained after her husband’s death. The sale of the paintings that remained in his studio might provide much needed income for the future. With the farm, which included 7-8 buildings, a large garden and eight children between the ages of 2 to 17, an enormous responsibility rested on the shoulders of the widow . Midsummer Eve Bonfire by the Shore II was not sold until 1954, when the shipping magnate Hilmar Reksten from Bergen purchased it directly from Engel Astrup. Today the painting is included in the Grieg Collection at the Oseana Art and Cultural Centre in Bjørnafjorden Municipality.

Motivet er måla frå sjøkanten ved Sandalstrand. Mellom tretoppane i bakken skimtar vi møna på to av husa på garden til kunstnaren, som i dag vert kalla Astruptunet, og til høgre dukkar også huset til naboen Daniel Fluge opp. Nede ved vatnet ligg naustet som høyrde til den gamle husmannsplassen, og den grønmåla båten kan vere kunstnaren sin. Stammane til den kvite bjørkeskogen lyser opp i kveldsmørket saman med flammane frå det vesle bålet.

Bålmotivet er eit sentralt motiv i Astrups oevre. Den første versjonen måla Astrup så tidleg som 1899/1900, medan dette biletet er rekna som ein av dei siste versjonane. Ifølgje Øystein Loge måla Astrup dette og to andre bålbilete i midten av 1920-åra. Desse versjonane skil seg frå dei andre sankthansmåleria ved at båla er plasserte heilt nede ved vatnet. Kunstnaren må ha vore i ein båt for å få dette utsnittet. St.Hansbål ved stranden II er det einaste biletet der innsjøen dominerer framgrunnen på denne måten. Det tyder også at det er det einaste motivet Astrup har måla eller skissert frå ein båt.

St.Hansbål ved stranden II stod uferdig i atelieret saman med dei to andre bålbileta i 1928. Alle tre var til sals ved Minneutstillinga same året, og denne versjonen var prissett til 10 000 kroner. Kritikarane meinte at Engel Astrup hadde sett prisane for høgt, noko som truleg var ei følgje av at enkja sat med stor gjeld etter at ektemannen var død. Sal av måleria som stod att i atelieret, kunne gi ei kjærkomen inntekt for framtida. Med tunet, som inneheldt 7–8 hus, ein stor hage og åtte born i alderen 2 til 17 år, kvilte det eit stort ansvar på Engel Astrup. St.Hansbål ved stranden II vart ikkje selt før i 1954. Då kjøpte Hilmar Reksten i Bergen måleriet direkte frå Engel Astrup. Måleriet er i dag ein del av Griegsamlingen ved Oseana kunst- og kultursenter i Bjørnafjorden kommune. 

The painting has a sketch-like appearance. It is painted with forceful, broad strokes, and the artist has allowed the canvas to remain unpainted in several places. At the Commemorative Exhibition in 1928 the painting is listed as unsigned, and the signature “N.A.” was perceived as being secondary. 

n.d.-1928:

Nikolai Astrup

(1880-1928)

1928-1954-:

Engel Astrup

(1892-1966)

-1954-1971:

Hilmar August Reksten

(1897-1980)

2005-2005:

Sotheby's

2005:

Exhibition_history

Separate_exhibition

1928-10-10 - 1928-11-4

Nikolai Astrup. Mindeutstilling

Bergen

115

See_exhibition

1928-11-11 - 1928-12-9

Nikolai Astrup. Mindeutstilling

Kristiania (Oslo)

115

See_exhibition

1955-1-10 - 1955-12-31

Nikolai Astrup. Malerier og tresnitt

Oslo

115

See_exhibition

1965-12-1 - 1965-12-19

Nikolai Astrup

København

17

See_exhibition

1980-3-14 - 1980-4-7

Nikolai Astrup 1880–1928. Maleri, tegning, grafikk

Bergen

79

See_exhibition

1980-4-12 - 1980-5-4

Nikolai Astrup 1880–1928. Maleri, tegning, grafikk

Oslo

79

See_exhibition

1980-6-4 - 1980-6-29

Nikolai Astrup 1880–1928. Maleri, tegning, grafikk

Trondheim

See_exhibition

Group_exhibition

Kunstnernes Hus, Nikolai Astrup. Malerier og tresnitt. Kunstnernes Hus. Oslo, 1955, 26.

Bergens Kunstforening, Nikolai Astrup 1880–1928. Mindeutstilling. A/S John Griegs Boktrykkeri. Bergen, 1928, 19.

Bergens Kunstforening, Nikolai Astrup 1880–1928. Mindeutstilling. A/S John Griegs Boktrykkeri. Bergen, 1928, 19.

Bergens Kunstforening, Nikolai Astrup 1880–1928. Mindeutstilling. A/S John Griegs Boktrykkeri. Bergen, 1928, 19.

Kunstnernes Hus, Nikolai Astrup. Malerier og tresnitt. Kunstnernes Hus. Oslo, 1955, 26.

Kunstforeningen i København, Nikolai Astrup 1880–1928. Christtreu. København, 1965, 14.

Bergens Kunstforening, Nikolai Astrup 1880–1928. Maleri, tegning, grafikk. A/S John Griegs Boktrykkeri. Bergen, 1980, 28.

Kunstnernes Hus, Nikolai Astrup 1880–1928: maleri, tegning, grafikk. Kunstnernes Hus. Oslo, 1980, 28.

Bergens Kunstforening, Nikolai Astrup 1880–1928. Maleri, tegning, grafikk. A/S John Griegs Boktrykkeri. Bergen, 1980.