Brev

Astrup, Nikolai til Kramer, Per; Kramer, Aagot
1923-11

Transkripsjon:

Tor Martin Leknes

Oversettelse:

Francesca Nichols

Side

  • 1,
  • 2
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Astrup, Nikolai til Kramer, Per; Kramer, Aagot
1923-11
ubb-ms-1808-h-11, MARCUS – Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen

2 sider

Transkripsjon: Tor Martin Leknes

Oversettelse: Francesca Nichols

Transkripsjon

Kjære Kramer og frù Aagot!

Tusend tak for presenten til Kari, – det var

saa altformeget! Vi havde intet til hende; –

jeg har ikke havt penge i mine hænder paa over

en maaned (med ùndtagelse af Kr. 100, som Engel

laante af Fond, og som hùn brùgte til indkjöb i 

Förde i anledning Karis konfirmation). –––

Jeg har nù holdt paa at skjære nye plader til "Sandal-

strand" eller "Groveir paa Sandalstrand", eller hvad

jeg nù skal kalde det, – dù hùsker dù talte om at

lave det i farver til Torkildsen, – men det er

noksaa vanskelig at lave i farver, hvad der er bereg-

net i sort og hvidt, – og det blir lidet, jeg kommer

til at benytte den gamle plade; – jeg holder nettop paa

at trykke det nù, – men det gaar sent, – da dette

træsnit i höiere grad end andre maa törke mellem

trykkningerne. – Ja saa fik jeg igjen bestilling fra dig

paa et "Soleienatbillede", – jeg skynder mig at efterkomme

det, – straks jeg er færdig med "groveir", som tegner til at

blive et "pùblikums-billede", – jeg maa jo se at faa noget

afsted nù, – jeg trykkes haardeligen paa alle kanter af gjæld

og nù reiste Jenny fra os i gaar, og skal have aarslön. Zakris har

maattet vente i 3 aar nù snart. Han klager forresten aldrig – det

værste for ham af sorger og bekymringer er for öieblikket, 

at han ikke har nogen ordentlig "sag" at sage veden med, –

han misùnder dig den gode sag paa Björndalsneset, – han

har vistnok prövet den der ùde, – nù "tyter" han stadig

paa mig, at jeg maa faa Kramer til at skaffe ham et

sagblad af lignende art, – dog helst noget större og med lidt

större tænder; vi har en "böile" til en sag, – tror dù, at dù

kùnde skaffe mig et blad til denne böile, illustrasjon – det 

maa være ca 95 cm. langt og helst med store tænder – som

er lige paa begge veie – altsaa slig: illustrasjon og ikke slig illustrasjon

"bene" tænder altsaa – ikke "skjæve". Er det vanskeligt at

faa et sligt "böile"-blad, saa kan vi brùke et hvilket som-

helst blad; – "grind" kan vi lave selv – efter bladets störrelse. 

Kunde ikke et sligt blad rùlles sammen og bindes og pakkes

i en lidt stor pakke slig illustrasjon altsaa slig at krùmningen ikke

blev for sterk. – Vi lever ellers noksaa trods fattigdom-

men, – kreditten varer utrolig længe; – Engel kjöbte en stor okse

paa næsten 200 kg., og vi æter kjött hele dagen værre end Israel-

literne aad vagtler i örkenen, – ja selv "vegetaren" æter kjöt for tiden,

men selvfölgelig kùn stegt; – det var en okse, som blev "vild" i

fjeldet og maatte skydes; – Engel kjöbte den uden mit vidende

og fik den for 200 kr. (ùmaadelig billig kjöb men som snart maa betales). – Vi er ræd denne

stygge poliomyeliten, som herjer i bygden for tiden. – I Naùstdal

er allerede dödsfald, og doktoren og hans frùe er angrebne, saa Bydahl

maa overtage han distrikt ogsaa, – her er den forelöpig bare paa to steder

i Aardal og paa Hùùs. Ja lev da vel! Vil dù skrive et par ord til 

banken om dit hùs? Adr: lensmand Øvrebö Aardal. – Bedste hilsen Eders Astrup

Oversettelse

Dear Kramer and Mrs. Aagot!

Many thanks for the present for Kari, – it was

really too kind! We had nothing to give her; –

I have not had money between my fingers for over

a month (with the exception of the kr. 100, that Engel

borrowed from Fond, and which she used for purchases in 

Förde to celebrate Kari’s confirmation). –––

I have been cutting new blocks for “Sandal-

Strand” or “Growing Season at Sandalstrand”, or whatever

it is I should call it, – you remember you talked about

making one in colour for Torkildsen, – but it is

difficult to make in colour, what was intend-

ed to be in black and white, – and it will be small, I will

be using the old block; – I am in the process

of printing it right now, – but it is slow work, – as this

woodcut has to be dried longer than others in between

the printings. – And then I received another order from you 

for a “Marsh Marigold Night”, – I will hurry to fill

it, – as soon as I am finished with “growing season”, which is going to

be a “public success”, – I must hurry to send a few

off, – I am being brutally pressured from all sides by debt

and now Jenny has left us yesterday, and wants to have her year’s wages. Zakris has

has had to wait almost 3 years now. He never complains by the way – the

worst of his problems and worries at the moment is, 

that he does not have a proper “saw” to cut the wood with, –

he envies you that good saw at Björndalsneset, – he

has evidently tested it out there, – now he is constantly “whining”

to me about, how I must ask Kramer to get hold of a 

similar saw blade for him, – though preferably a bit larger and with slightly

larger teeth; we have a “bow” for a saw, – do you think you

might get me a blade for this bow, illustration – it 

must be approx. 95 cm. long and preferably with large teeth – that

are identical in both directions – like this: illustration and not like this illustration

“straight” teeth in other words – not “slanted”. If it is difficult to

get such a “bowsaw” blade, then we can use any other type of 

blade; – we can make a “frame” ourselves – based on the size of the blade. 

Couldn’t such a blade be rolled up and bound and packed 

in a fairly large package like this illustration in other words so that it wasn’t bent

too severely. – Otherwise we are doing well enough despite the hard

times, – the credit lasts incredibly long; – Engel purchased a big bull

weighing nearly 200 kg., and we eat meat all day long worse than the Israe-

lites ate quail in the desert, – well even “the vegetarian” eats meat nowadays,

but of course only cooked; – it was a bull that had become “feral” in

the mountains and had to be shot; – Engel bought it without my knowledge

and got it for 200 kr. (incredibly cheap purchase but which soon must be paid). – We are frightened by

this ugly poliomyelitis, which is ravaging the village lately. – In Naùstdal

they have already suffered three deaths, and the doctor and his wife have been infected, so Bydahl

must take over his district as well, – here it has so far only shown up in two places 

in Aardal and in Hùùs. Well live well! Do you want to write a few words to

the bank about your house? Adr: bailiff Øvrebö Aardal. – Best wishes Your Astrup