Brev

Astrup, Nikolai til Bojesen, Ernst
1905-05

Transkripsjon:

Turid Hagelsteen

Side

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4,
  • 5,
  • 6,
  • 7
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Astrup, Nikolai til Bojesen, Ernst
1905-05
B4b-1, Det Kongelige Bibliotek

7 sider

Transkripsjon: Turid Hagelsteen

Transkripsjon

Hr. Ernst Bojesen

Det er med stor glæde og taknem-

lighed jeg har læst Deres skrivelse.

Jeg har ofte önsket at faa ùdföre

en lignende opgave – noget hvori

jeg kunde faa concentrere all min

kraft som kùnstner. Og da kan der 

ikke træffe mig noget heldigere end

dette. Nettop Björnsons bondenoveller,

som jeg læste den tid, jeg laa der oppe 

i fjellbygden (min hjembygd) og læng-

tede ùd "over de höie fjelde."

Opgaven kan vel blive vanskelig;

men jeg skùlde jo have en del betin-

gelser for at kùnne löse den. Ligesom

Björnson er jeg præstesön, ligesom han

opvokset i en fjellbygd paa vestlan-

det langt fra kùlturmennesker og

maa derfor ganske naturlig se paa 

bönderne med samme öine som han.

Dertil er tiden svært beleilig. Vi ùnge

nærmer os jo nù en overgang fra im-

presionisme til nyromantik, og da 

vil jo den gamle romantik fra 60 aarene

(og dermed ogsaa bondenovellens idyl) have sær-

lig interesse for en ùng kùnstner.

Den fjellbygd jeg er fra har ogsaa

bevaret meget af det præg, som den havde

paa Björnsons tid).

Jeg vil föle denne opgave som mit vig-

tigste ùngdoms arbeide, som jeg maa

sætte alt ind paa at klare godt.

Den störste vanskelighed ligger vel

i at forbinde de to ting: “forùden at

være kunstnerisk gode – skal de forstaaes

af og glæde det folkelige pùblikùm”.

Men i mange heseender nærmer vi ùnge

os jo mere henimod folkets ja endog den

rent borgerlige naturglæde. 

Impresionismen, saa god den end har været,

har dog i de senere tider fjernet kùnst-

nerne mere og mere fra folket –

nyromantikken vil igjen bringe dem 

nærmere.

Nù er der for mig en liden hake ved

opgaven. De beder mig sende 3–4 pröver.

Nù for öieblikket er jeg i X-ania

og kan först om en maaned faa reise 

op til den fjellbygd paa vestlandet,

hvorfra jeg har tænkt at söge mine

motiver. Derfor kan jeg ikke straks faa

gjöre nogen pröve-illùstrationer; jeg

vilde desùden gjerne faa tid at friske

op igjen læsningen af novellerne, og sætte

mig lidt ind i hele deres stemning, för 

jeg gjorde nogen illùstration. Derfor har

jeg ogsaa nù forskaffet mig alle novellerne

samt Asbjörnsons hùldreeventyr, som De

henviste mig til angaaende formatet.

Tör jeg tillade mig at gjöre et forslag:

Jeg arbeider paa en af novellerne (f.ex

“En glad gùt”) nù i sommer og hösten ùdover,

– jeg arbeider saa mange illustrationer som

mùligt, og naar jeg antagelig ved jùletider

faar denne novelle færdig, sender jeg den

til Dem, og om De saa vil, underkaster

jeg mig en jury af norske og danske kùnst-

ner, som De maatte ùdvælge. Finder De

da ikke illùstrationerne tilfredsstillende,

skal jeg selvfölgelig ikke have noget honorar,

men faar mine arbeider igjen.

Ønsker De imidlertid at se nogen

pröver, som De skrev, saa kan jeg jo gjöre 

nogen inden ùdgangen af aùgust (ùmùlig

för); men jeg tror, jeg vilde gjöre illùstratio-

nerne bedst, naar jeg fik hele værket 

og tiden til min raadighet.

Sa tùrde jeg kanske være saa fri at

spörge om hvorlænge, jeg kan faa holde

paa med hele værket? Det synes mig nù, - 

at ùnder 3 aar kan det vanskelig gjöres;

men jeg har jo ingen erfaring desangaaende,

dog vil jeg tro, at jo længere tid man

havde at sætte sig ind i og tænke paa et

saadant arb., desto bedre maatte man

kùnne gjöre det. Jeg vilde gjerne

faa gjöre dette arbeide saa godt

som mùligt, hvis det derfor har stor

hast med værket, maa jeg heller straks

fraskive mig den glæde at faa ùdföre

denne opgave, thi mit arbeide vilde

i saa tilfælde blive forceret.

I tilfælde værket bliver til virkelighed skal

det vel ùdstyres med en del rent deco-

rative ting som begyndelsesvignetter, slùtnings-

vignetter, friser og <lg.nd>. Disse ting kan

jeg jo godt ùdföre; men jeg vilde gjerne

vide paa forhaand; om disse ting skùlde

ùdföres i en bestemt stilart, (jeg har arbeidet

i de forskjelligste stilarter og er villig at

ùdföre disse decorative ting i hvilken stilart

De maatte önske).

Da De sandsynlig ikke har noget kjenn-

skab til min kùnst, kan De kanske

have interesse af at se de norske avisers

kritik over en ùdstilling, som jeg havde 

i forrige maaned, og jeg sender Dem der-

for nogle ùdklip.

Samtidig tillader jeg mig at sende en

afskrift at en anbefaling fra Chr. Krohg

(proff. ved accademi Colarozzi – Paris) en 

anbefaling, som han gav mig, da jeg gik 

paa hans skole i Paris.

Ærbödigst

Nik. Astrùp

Adr. Nedre Slotsgd 3V

Christiania

           eller

Aalhus – Jölster – Söndfjord

Afskrift Hr. Chr. Krohg’s anbefaling.

“Naar jeg skal ùdtale mig, om Hr. N. Astrùp

som kunstner, saa kan det ikke være paa

samme maade, hvorpaa en ældre maler

skriver anbefaling for ùnge kùnstnere,

der i större eller mindre grad er “be-

gyndere”. Hr. Astrùp er ingen begynder,

skjönt han har malt ganske kort tid.

Hans overordentlige talent har gjort, at

han som i en leg har gjennemgaaet

den förste ùdvikling, der i almindelighed

standser andre i mindst 10 aar.

Jeg taler her saaledes ikke om ham som 

“lovende”; thi han er meget mere. Han har

allerede begyndt at holde sine löfter.

Jeg tror om ham, at han vil blive den,

der bedst vil hævde den norske kùnst’s

stilling baade hjemme og i ùdlandet.

Denne min alvorlige opfatning er stöttet

paa, hvad jeg har seet af hans tidligere ar-

beider, og hvad han malede paa min skole.

Paris 10-5-02

Christian Krohg

Oversettelse