Brevutkast

Astrup, Nikolai til Greve, Bernhard Henrik
Etter 1920

Transkripsjon:

Ole Petter Løvstad

Side

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4,
  • 5,
  • 6
Transkripsjon
Oversettelse

Brevutkast

Astrup, Nikolai til Greve, Bernhard Henrik
Etter 1920
B.3.8.O.3.L.8, Jølster Bibliotek

6 sider

Transkripsjon: Ole Petter Løvstad

Transkripsjon

                     Kjære Hr. Greve.

Tak for Deres brev som jeg bùrde have besvaret 

for længe siden – men jeg har været saa plaget 

af mine kvælnings anfald baade natt og dag

at jeg intet har kunnet ùdrette – disse elendige 

lungerne blir nok mere og mere gjenstridige og 

jeg holder det snart ikke ud længere – den övrige 

del av kroppen som har været seig nok hidtil er 

ogsaa snart ödelagt af mediciner og den 

frygtelige sprængning under kvælningsanfaldene, 

der kan være saa voldsomme at blodet sprænges ùd

i hùden – særlig lider hjærtet skade –  

det er da ikke ùnderligt om hjærnen ogsaa af 

og til slaar klik" ùnder slige omstændigheder naar man 

hverken faar sövn nat eller dag – O. W. Fastings döivede 

elendigheden med morfin – jeg har undgaaet at bruke

dette paa mange aar – ligesom alkohol – jeg tör ikke

begynde med morfinen igjen – thi er man först 

begyndt dermed, – er det den rene forsmag paa helvede naar 

man ikke faar standser engang ikke faar det. skal slutte med 

brùgen. Nei det var jo om ùdstillingen og ikke om

mine elendigheder der skulde skrives – Tak skal De 

ha for at De vil ha mig med – men jeg er snart

sagt ikke menneske for tiden – langt mindre kunstner

 – jeg kan ikke sige som van Gog: "jo mere syg jeg blir 

jo mere kunstner blir jeg" – de indre visioner kan 

nok være lige sterke og sterkere, men de ydre 

aparater og det maleriske sprog blir det mig værre

og værre at behandle – nù for tiden kommer 

ogsaa der til at man ikke kan faa de farver 

man er vant til – ikke engang skikkeligt lærred 

er at opdrive – jeg har derfor intet af betydning 

fra senere tid – og jeg tror De og Deres venner 

"vestlandsmalerne" vil kùnne skape en meget 

bedre udstilling ùden mig – og nù naar "Kunstnerforbundet 

skal faa sine lokaler fordoblede vil jeg med 

glæde afstaa til eder den plads som jeg fik reser-

veret i Janùar – det havde alligevel blevet en 

tarvelig udstilling jeg kunde pres opdrive af (en 

del tegninger træsnit og gamle billeder).

De nævner at det blir en slags retrospectiv udstilling – 

isaafald om saa er – og jeg kunde jeg kanske faa laane ud en del af mine 

gamle billeder – <hvad> der er <tvivlsomt> men det er vil vel blir vanskelig da de fleste 

har skiftet eiere – saa flere er reist ud af landet

og saa har jeg gjort en slem opdagelse: – Jeg 

havde det ofte saa vanskeligt pekùniært – at jeg ikke kunde 

holde gode farver men malte tildels med de saakaldte

amateur farver – og fölgen er at mange af mine

II

gamle billeder har "tabt sig" – de er har forandret <sygnt> sig

i farver – saa at jeg er bange for at min

deltagelse i udstillingen kùn vilde "skjæmme" denne

ud. Forresten tror jeg vi vestlændinger har et

særlig uheld i retning af at billederne "taber sig" – jeg 

saa nemlig i vaar igjen et ældre billede af Krantz 

{...} han er (i Kristiian) og det havde "tabt sig" betydelig syntes jeg 

og da jeg spurgte Krantz derom sagde han det samme –

han havde heller ikke seet det paa flere aar – og blev 

skuffet ved at se det igjen – da det var et af hans 

bedste billeder. Jeg veed ikke om det vestlandske 

fugtige klimatiske forholde kan have nogen ind-

virkning paa billeder selv om de ikke er malt med 

"amateurfarver" – jeg har et lidet billede hos frù 

Helga Reùsch Lysaker det var mit förste billede

og var malt omtrent udelùkkende med "amateurfarver" paa daarligt skisselærred og det

har dog mærkelig nok holdt sig næsten uforandret i snart 20 aar

Men Ja hvis Dere andre vil have mig med, og vi kan faa <laane> 

ud en del af mine gamle ting – saa skal jeg gjerne 

skrive til de billedeiere, som jeg kjender – mine daar-

lige ting kan kanske fremhæve de andres gode arbei-

der – de kan jo ogsaa tjene som "fyldekalk" kanske, 

hvis lokalerne skulde blive for store – og jeg kan da kanske 

faa udbede mig paa forhaand de de daarligste

pladser – det daarligste lys, og "(anden) etage" paa 

væggene – eller helst "3de höide" paa væggene

Selvfölgelig skal jeg da selv bære alle udgifter med ind-

samling og pakning asùrance fragt og lign. som ved udlaan 

af billeder; – især hvis jeg turde gjöre regning paa Deres 

bistand med at skrive til særlig "vridne" billedeiere – der er 

jo dem som ved tidligere udlaan har svaret mig at de "vi laaner ikke ud 

vort inventar". Tror De at Kr. 500 vil strække til udgiftrn 

i saafald skal jeg forsoge at nok skrabe i sammen saa meget – jeg

er jo en fattig mand – man maa dog vel kùnne unde mig tillade sig den 

glæde eller luxus at se igjen engang sine billeder selv om det bare blir 

skuffelser.

Det glæder mig i allefald at Dere andre vil have mig med – 

jeg tror det ogsaa ærligt til Dem – men jeg har været gjenstand 

for saa megen sladder lögn og ond omtale at jeg ventede mig 

det ikke – i allefald ikke af alle – – jeg forstaar forresten ikke 

hvad jeg har forbrùdt mig saa særlig i – men noget maa 

der være udspredt om mit rygte – jeg har mærket det flere 

saa at man endog skal tabe gamle venner pa grund af ond og lögnagtig sladder

gange – og man kan blive bitter – naar man slig bagtales

          jeg har et helt igjennem sympathisk indtryk af Dem og vilde

uden grund – at selv en mand som arkitekt Landmark 

gjerne talt med Dem om mangt og meget, men jeg er bleven mere 

kan staa i et stort (havlt officielt) selskab og skjælde

og mere mistroisk og, <men jeg> har ikke lyst at betro papiret mere end

mig ud med ord som; "Astrup den fyllebötta" – 

höist nödvendigt – et brev kan jo blive liggende slig af vanvare at

Han burde dog vide hvad han sagde. Jeg har i over 1 aar

ùvedkommende faar læse det – derfor vil jeg nù saasnart jeg blir saapas

ikke drukket saa meget som en dram brændevin – og naar

frisk tage en tur til <Bergen> og opsöge Dem, hvis det er Dem beleiligt, men

jeg har <likt> et glas vin sammen med kollegaer saa har dog

dette ikke givet anledning til nogen overstadig beruselse

III

fra min siden – De var sammen med mig en gang 

da vi festede lidt hos Ødegaard i 1911 og jeg tror ikke 

De saa mig mere beruset end de andre – jeg var kan-

ske en af den mest ædrùe. Alle disse historierne om min 

drukkenskab skriver sig fra snart 20 aar tilbage i tiden da 

Karsten og jeg var sammen i Paris – han drak ved gud mere 

end jeg men det afholdt ham ikke fra stadig at fortælle 

om min drukkenskab – nù ja, Karsten maa man jo tilgive – 

hans glade ondskab er kjendt men at man hele sit 

liv skal blive slængt i næsen – hvad han i lösmundet 

kaadhed tillod sig at sige dengang – det synes jeg er underligt.

Jeg blev jo endog frataget et stipendiùm paa grund af en helt igjenem lögnagtig sladder-

historie som ved at forfölges til det yderste viste sig at have

sit ophav fra samme kilde.

Nù ja, hvad jeg nævnte om Landmark maa jeg bede Dem

om at "lade blive mellem os" – jeg agter ikke at

gjöre ham ansvarlig for hans udtalelser – men jeg har stor lyst

at spörge ham hvis jeg træffer ham engang – "hvad tid han saa

mig drukken eller fuld" – jeg har hans udtalelser fra to

forskjellige personer, som var tilstede og hörte dem ved

nævnte selskab – og af hensyn til disse to vil jeg ogsaa af-

holde mig fra fristelsen til at gjöre ham dette spörgsmaal.

Saa til slùt tör jeg kanske s 

Men tilbage til udstillingen Tror De det er mulig at laane i Meyers samling? – hvem staar nù <egent>-

lig som leder for denne "vestlands ùdstilling" – er det 

Dem Hr. Greve? I saafald glæder det mig meget

Kaland blir jeg aldrig klog paa {... ...}

men jeg maa da paa forhaand bede Dem om ikke at sige

lade andre vide at jeg kommer til Bergen – uden Thunold

kanske for at tale med Dem jeg vil – kùnde jeg faa Deres adresse

eller telefonnùmmer – saa kanske De kjender en "stille"

café et eller andet sted helst i nærheden af "trikken" hvor jeg kùnde

faa træffe Dem alene. jeg vil være helt <incognito> Jeg er syk og nervös og föler mig som

den sletteste af alle malere – iallefald her paa vestlandet

selv Tranaas mdregnt og og stræver og og sliter jeg og maler omigjen og omigjen n og

ödelægger saaledes det en billede eftr det andet –

Ja atter tak da Hr. Greve og paa gjensyn! – kanske

jeg ogsaa kan vente et par ord fra Dem.

Bedste hilsen Deres N A.

Oversettelse