Brevutkast

Astrup, Nikolai
1914-1927

Transkripsjon:

Jenny Sæterbakken

Side

  • 1,
  • 2
Transkripsjon
Oversettelse

Brevutkast

Astrup, Nikolai
1914-1927
B.3.4.O.3.L.4_2, Jølster Bibliotek

2 sider

Transkripsjon: Jenny Sæterbakken

Transkripsjon

Vertikal tekst i venstre marg:

Hnr. Lund paastod at han skùlde male vestlandet rent

artistisk – Det blev nok bare forgjæves forsök tror jeg – enten maatte <artisten>

give sig om eller saa blev det ikke <ægte> Vestlandsk {...}

fra motiver, hvor Deres <dygtighed> og rent kunstneriske evener vilde skabt

stor kunst selv om det blev mindre artistisk – end

Deres övrige prodùction. Motivet har nemlig mere med <det artistiske>

at gjöre end de fleste ahner – derfor er ingen <vestlænding> artister

hvis de <virkelig> vestlandets {...}

Hos Thorsteinson flyder jo det artistisk og kunstnerisk

slig i sammen at han neppe selv skiller de to ting

fra hinanden. Thorsteinson har har havt megen indfy-

delse paa mig til i retning af at finde frem til f mine fölelser og

mit eget – men jeg har aldrig kùnnet lære noget

han har nok {...} mig <ud> derfor kan De tro – men han er

mig dobbelt kjær af den grùnd.

{...} af det artistiske hos ham – og jeg har nok forsögt

men det lille jeg har gjort i retning af det artistis-

ke har lidet eller intet med Vestlandet at gjöre –

det har helst været gjort naar jeg var borte fra Vest-

landet (stilleben o l gn.). Men jeg anser det ikke ùmùligt at der kunde komme en stor

kunstner kùnde som kùnde klare at forbinde begge

dele paa en eller anden maate her ogsaa. <Derfor>

har jeg altid tænkt at det vilde være ùmaadelig interessent at se

hvordan Thorsteinson vilde male – hvis han opholdt sig

en tid paa vestlandet. Her burde

været et vestlandsk akademi med

Th. som professor.

Øverste del av siden er revet av.

De synes vel det er rart at jeg er snakkesaglig nu men jeg er saa alene som maler – og De

er næsten den eneste collega med undtagelse af Sorensen og Revold som har skrevet til mig paa

de sidste 10 aar – og De jeg har jo aldrig en <maler> at

tale med – at faa en hyggelig "malerprat" med – og naar

det altsaa hænder en gang at jeg kommer i en slags kontakt med en maler kontakt med – selv om det er pr. brev – blir

jeg lett snakkesalig og plagsom – De faar ùndskylde mig paa

grund af omstændig hederne – jeg kan jo ofte brænde af trang til

at tale med malere og se kunst – men jeg har saa sjelden

raad at reise ind til byerne – – det gaar mig som "vinter-

stönningen" – (den vaar-magre örret som ikke kommer sig ned i vandene om hösten men men fryser inde i isen i fjeld-

de grùnde fjeld elvene til næste vaar, – hvis ikke döden imidlertid indhenter den om vinteren

thi det hænder jo at jagt folk ser den i isen om hosten eller vinteren og hakker isen op og tager den og isstykket

hvori den den er indefrosset med sig ned paa en sæter, hvor

den saa vaagner i til de sidste vaar spræll i gryten) – jeg ligger staar ofte i aarevis slig i "vinter-

sto" og plaget af asthmaen og slidende for tilværelsen med smaa skidtarbeider træsnit o.l. for at min kone

og mine smaa ikke skal sulte for meget – jeg föler det ofte som jeg alt

er kommen i "gryten". Og all bitterhed – forùrettelse snyderi o.l. som man

har været ùdsat for hober sig da lett op – "kraper" sig" – som <isvùllen> lag paa

lag i ens sind. –

Oversettelse