Brev

Astrup, Nikolai til Høst, Isabella
1916-08

Transkripsjon:

Turid Hagelsteen

Oversettelse:

Francesca Nichols

Side

  • 1,
  • 2
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Astrup, Nikolai til Høst, Isabella
1916-08
Brevs.531-66465, Nasjonalbiblioteket

2 sider

Transkripsjon: Turid Hagelsteen

Oversettelse: Francesca Nichols

Transkripsjon

Opp ned tekst øverst: 

Modtog nù i dette öieblik 350 fra en Nilsen

eller hvad han heder, sender Kupongen med.

    Kjære frù Höst.

Kun nogle ord i al hast. Tusend

tak for brevet – og for pengene – 

200 kr. fra Hr. Maschmann – men 

jeg synes det var formeget at tage

imod – især fra Deres svoger – er der

ikke nogen af de andre tryk

som han kùnde like og som jeg 

da kùnde faa sende senere? –

Rakler er jo en af de letteste

af farvetrykkene at trykke (især

naar jeg kan trykke den i blaat).

Jeg kùnde jo for samme pengene 

sende Deres svoger en "vaarmaane"

eller "Kornstaùr i maaneskin", "Soria

Moria" eller hvilkensomhelst af

de sorte tryk – ja gjerne en "Stort

fjeld" ogsaa. – Jeg er daarlig frem-

deles – kùnde jeg bare komme mig 

til Afrika.

Engel er efter omstændighederne 

bra – den lille derimod ikke rar –

ja det blev datter 30te juli vi fik denne-

gang – og det var et lidet "kræk",

veiede ikke mere end 23 hg. – Arnold

var dobbelt saa tùng – men barnet

er velskabt – og det er jo hovedsagen.

Engel venter fremdeles paa Dem og

hùn vilde ikke paa nogen maade

"ligge" i "nystùen", thi den skulde 

staa ledig om De kom. De skal da

være hjærtelig velkommen til fadder! –

vi ùdsætter barnedaaben til det er

Dem beleiligt – skùlde det barnet

vise tendens til at dö – faar vi en læg-

prædikant eller "bönamand" til at hjem-

döpe det; – saa hvis det da skùlde leve

alligevel – kan vi kirkedöpe det, naar

De kommer. Hils Höst hjærteligst! Haaber

Deres datter kommer sig. Tag hende med hid i fjeldluften.

Engel hilser. Deres Astrup

Oversettelse

Upside down text at top: 

Received this very moment 350 from a Nilsen

or whatever he’s called, am including the Coupon here.

    Dear Mrs. Höst.

Just a few words in all haste. Many

thanks for Your letter – and for the money –

200 kr. from Mr. Maschmann – but 

I feel it is too much to

accept – especially from Your brother-in-law – are 

there not any among the other prints

that he might like and that I

might send later? –

Catkins is in fact one of the easiest

of the colour prints to print (especially

when I print it in blue).

I could for the same amount

send Your brother-in-law a "spring moon"

or "Grain poles in moonlight", "Soria

Moria" or any of

the black prints – gladly a "Large

mountain" as well. – I am still not 

well – if only I could come

to Africa.

Engel considering the circumstances is

well – the little one on the other hand not good –

well it was a daughter 30th July we had this

time – and she was a little "wretch",

weighed not more than 23 hg. – Arnold

weighed twice as much – but the child

is healthy – and that is of course the main point.

Engel is still expecting You and 

she would absolutely not 

"lie" in the "new cabin", since it should

remain free in case You come. You are

most sincerely welcome as a godmother! –

we postpone the christening until it is

convenient for You – should it the child

show signs of dying – we will have a lay

preacher or "reader" to christen

it at home; – so if it should survive

after all – we can christen it, when

You come. Warmest greetings to Höst! Hope

Your daughter recovers. Bring her along here to the mountain air.

Engel sends her greetings. Your Astrup