Brev

Astrup, Nikolai til Høst, Isabella
1915-05-30

Transkripsjon:

Tor Martin Leknes

Oversettelse:

Francesca Nichols

Side

  • 1
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Astrup, Nikolai til Høst, Isabella
1915-05-30
Brevs.531-66450, Nasjonalbiblioteket

1 sider

Transkripsjon: Tor Martin Leknes

Oversettelse: Francesca Nichols

Transkripsjon

30/5 1915

Kjære Frù Höst

Jeg havde i dag sendt nogle farvetræsnit til Ber-

gens Billedgalleri, – og da posten var gaaet, fik jeg se

en avis der antagelig var sendt fra Dem, – hvori der

stod, at Bergens billedgalleri havde kjöbt et billede

"vaarnat" af mig. – Kan De være saa venlig at sende

mig et par linier om, hvad det er for et billede, og hvem

det er som har bestilt, og hvem der har solgt det til

galleriet, – jeg synes dette er lidt ùnderligt da

Bergens Billedgalleri har bestilt et billede af

mig gjennem Kaland i fremtiden. Nù ja jeg er næsten lige glad –

bare jeg kunde klare det for dagen – saa faar fremtidsbe-

stillinger gjerne gaa i vasken – Jeg slider med

jordarbeidet, der i aar er værre end nogensinde paa

grùnd af den dybe tæle, – en senere og sùrere vaar

har jeg aldrig oplevet, – jeg slider som sagt med jorden

nat og dag og kjæmper med sygdom og gjæld – den

sidste tynger haardt og det var derfor jeg sendte 6 –

seks farvetræsnit til Galleriet, – tror De Höst, Hen-

riksen og Kaland kùnde gjöre noget for at faa dem

indkjöbt til galleriet – jeg maa have 400 Kr. for dem

det er 110 Kr. ùnder de faste priser. Skulde man være

misfornöiet med trykkene, kan jeg sende andre, som

jeg har i arbeide – men ikke nù i vaar onnen kan jeg faa

tid at gjöre færdige, – skulde sendt Dem et af "Juninat og

Soleier" og et til Inger, samt naar jeg vik vide, hvad Dere

likte bedst, – og saa et blaat tryk af martzstemning – og

et nyt selvportrait. Engel hilser hjærteligst! undskyld

hasten – jeg vil pröve af naa posten igjen. Deres hengivne

Astrup

Oversettelse

30/5 1915

Dear Mrs. Höst

I sent a few coloured woodcuts today to Ber-

gens Billedgalleri, – and when the mail was sent, I saw

a newspaper that was probably sent by You, – where

it stated, that Bergens billedgalleri had purchased a picture

of mine "spring night". – Would You be so kind as to send

me a few lines regarding, what picture it is, and who

has ordered it, and who has sold it to

the gallery, – I think it a bit strange when

Bergens Billedgalleri has commissioned a picture by

me via Kaland in the future. Well it’s almost the same for me–

if only I could get by today – then future commis-

sions might gladly go down the drain – I am struggling with

the farmwork, this year is worse than ever due

to the depth of the frozen ground, – I have never experienced 

a more belated or raw spring, – As stated I am struggling with the earth

night and day and fighting illness and debt – the

latter weighs heavily and that is why I sent 6 –

six coloured woodcuts to the Gallery, – do You think that Höst, Hen-

riksen and Kaland might do something to get the

gallery to acquire them – I must have 400 Kr. for them

that is 110 Kr. below the regular prices. Should they be

dissatisfied with the prints, I can send others, which

I am working on – but which I cannot find time now during the spring

cultivating to finish, – should have sent You one of the "June Night and

Marigolds" and one for Inger, including when I heard, which You

liked best, – and in addition a blue print of March atmosphere – and

a new self-portrait. Engel sends her warmest greetings! forgive

the haste – I will try to reach the post again. You devoted

Astrup