Brev

Astrup, Nikolai til Høst, Isabella
1914

Transkripsjon:

Tor Martin Leknes

Oversettelse:

Francesca Nichols

Side

  • 1
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Astrup, Nikolai til Høst, Isabella
1914
Brevs.531-66442, Nasjonalbiblioteket

1 sider

Transkripsjon: Tor Martin Leknes

Oversettelse: Francesca Nichols

Transkripsjon

Kjære Frú Höst

Tak for brevet og medicin, – den har allerede hjùlpet men jeg er

træt efter all sövnlösheden i vaar og værker i ryggen. Jeg sender

listen tilbage – har tilladt mig at overstryge et par af de nye

priser som jeg finder for höie – "gammel mands akt" er jo for

dyr men listen som jeg sendte er copi af den liste som

jeg i vaar sendte til udstillingen og paa udstillingen tænkte

jeg at forlange 100 – men det var egentlig en anden större mands

akt som mislykkedes i skjæringen – saa sendte jeg isteden denne

lille som De kalder "job" – den er egentlig brudstykke af et större

træsnit "Syndfloden" som jeg arbeider med – jeg kommer ikke til at trykke

mere end et begrænset antal af den da jeg (som De raader mig

til – 10 kanske, eller bare 5?) Angaaende priserne paa utdstilling-

gerne tör jeg bede Dem ordne det som De finder passende

men saa lavt som mùligt – fordi de andre malerne siger

at jeg driver hùmbùg med höie priser paa træsnit – ivaar

maatte jeg sætte op listen som den, jeg sendte Dem da De ikke

var hjemme og jeg ingen havde at raadföre mig med og pris op-

gave skulde sendes straks ved anmeldelse af antal o.s.v.,

men dette maa jo kùnne ændres – desùden har jo enkelte

faaet tryk af de gamle plader og det vil ikke stille Dem "i et

mærkeligt lys" om De har solgt "bùkken" af den gamle plade

dyrere end den nye (for at nævne et exempel men som sagt

jeg overlader det alt til Dem at skrive til udstillingen og ændre

priserne. Saa maa jeg sige Dem hjærtelig tak for alt. Kaland er her og

maler portræit af mig og jeg er dygtig træt af at staa model – han

finder sig taalmodig i mine afbrydelser og maler et rigtig godt billede

tror jeg, men han vil vel ikke det skal omtales. 

Engel beder hilse. Det vilde glæde, mig at at træffe Eder. Hils alle hòs

Eder

Astrup

Oversettelse

Dear Mrs. Höst

Thank you for the letter and medicine, – it has already helped but I am

tired after all the insomnia this spring and the pains in my back. I am returning

the list – have permitted myself to cross out a few of the new

prices which I find too high – "old male nude" is too

dear but the list I sent was a copy of the list that

I had sent to the exhibition this spring and at the exhibition I thought

I might demand 100 – but that was actually another large male

nude that was ruined in the carving – so instead I sent this 

little one that You call "job" – it is actually a detail of a larger

woodcut "The Great Flood" that I am working on – I don’t intend to print

more than a limited number of it as I (as You advise me

to – 10 perhaps, or only 5?) Regarding the prices at the exhi-

bitions dare I ask You to take care of that as You see fit

but as low as possible – because the other painters claim

that I am a fraud with high prices for woodcuts – this spring

I had to compose the list, that I sent You now since You weren’t

at home and I had no one to consult with and the price infor-

mation had to be sent immediately along with the declaration of quantities etc.,

but it must be possible to adjust it – furthermore some have

obtained prints from the old plates and it would not place you "in a

suspicious light" if You sold the "The Billy-Goat" from the old plate

for more than the new one (to give an example but as I mentioned

I leave it all up to You to write to the exhibition to adjust

the prices. And now I must thank you warmly for everything. Kaland is here and

is painting a portrait of me and I am tired of sitting for him – he

endures my interruptions with forbearance and is painting a very good picture 

I think, but he probably does not want anyone to talk about it. 

Engel asks me to say hello. It would give me pleasure to see You. Greetings to everyone

       there

Astrup