Brev

Astrup, Nikolai til Høst, Isabella; Høst, Sigurd
1911-11-30

Transkripsjon:

Tor Martin Leknes

Oversettelse:

Francesca Nichols

Side

  • 1,
  • 2,
  • 3
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Astrup, Nikolai til Høst, Isabella; Høst, Sigurd
1911-11-30
Brevs.531-66425, Nasjonalbiblioteket

3 sider

Transkripsjon: Tor Martin Leknes

Oversettelse: Francesca Nichols

Transkripsjon

    Kjære Höst og frùe!

Ja nù er jeg hjemme igjen

og er rigtig syg og daarlig – saa

jeg kan ingenting gjöre for tiden – men

jeg reiser ind til Bergen engang i

jùlen, og da har jeg forhaantlig det

store billede med. 

Der er kommet et brev – en ind-

bydelse til at udstille i Wien –

jeg bùrde kanske udstille der, da

jeg har faaet forespörgsel derfra, om

jeg havde billeder til salgs – men

fortiden er jeg rent ùmulig og kan

ikke ordne med noget – jeg tör

heller ikke plage Eder med at

ordne med det – det er vist

ogsaa forsent kan hænde – men

jeg kùnde kanske höre Eders mening

om det, og jeg vedlægger derfor ind-

bydelsen. Det er jo saa at alle bille-

derne er i Bergen, med ùndtagelse

af Henrik Lùnds – gik det an at

telefrafere eller telefonere og spörge

ham? No 2 "Kollen" veed jeg ikke

hvad billede der menes med – antagelig

er det "Raa novembermorgen".

Nù vilde jeg ogsaa nödig, at nogen

skulde vide, at jeg var hjemme igjen

i Jölster; saa det blir af den grùnd

ùmùlig for mig at sende melding

til hr. Holmboe – ùden at I vilde

være saa venlige at gjöre det for

mig pr. telegram.

Ja undskyld at jeg saa ofte gjör Eder

bryderi.

Haaber I lever vel Engel er bedre 

og beder hilse hjærteligst

Min bedste hilsen og tak til Inger

Eders hengivne

Astrup

Konvolutt, framside:

Til

    Hr. Overlærer Sigurd Höst og frùe

Welhavensgade 30

Bergen

Oversettelse

    Dear Höst and Mrs.!

Well I am home again now

and am terribly sick and ailing – so

that I cannot do anything at present – but

I will make a trip in to Bergen some time during

Christmas, and then I will hopefully have the

large picture with me. 

A letter has arrived – an in-

vitation to an exhibition in Vienna –

I should probably exhibit there, since

I’ve had an inquiry from there, [asking] whether

I had pictures for sale – but

lately I am just impossible and cannot

seem to organise anything –nor do I 

dare pester You into 

arranging it – it is probably

too late anyway – but

I might perhaps hear Your opinion

about it, and I therefore enclose the in-

vitation. The fact is all the pic-

tures are in Bergen, with the exception

of Henrik Lùnd’s – is it possible to

telegraph or telephone and ask 

him? I don’t know what picture

No 2 "Barren Mountain" refers to – most likely

it is "Raw November Morning".

I would also prefer, that no one

should find out, that I am home again

in Jölster; so for that reason it is

impossible for me to send a message

to Mr. Holmboe – unless You would

be so kind as to do it for

me by telegram.

Well forgive me for so often being a nuisance to You.

Hoping that You are well Engel is better 

and sends her warmest greeting

My best greetings and gratitude to Inger

Your devoted

Astrup

Envelope, front:

To

    Mr. Headmaster Sigurd Höst and Mrs.

Welhavensgade 30

Bergen