Brev

Astrup, Nikolai til Høst, Sigurd; Høst, Isabella
1909-11-25

Transkripsjon:

Tor Martin Leknes

Oversettelse:

Francesca Nichols

Side

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4,
  • 5,
  • 6,
  • 7,
  • 8,
  • 9
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Astrup, Nikolai til Høst, Sigurd; Høst, Isabella
1909-11-25
Brevs.531-66406, Nasjonalbiblioteket

9 sider

Transkripsjon: Tor Martin Leknes

Oversettelse: Francesca Nichols

Transkripsjon

Kjære Höst og frùe!

Tak for brevet og medicinen.

Den lindrede smerterne, – men helt

at afbryde mit anfald magter den

natùrligvis lige saa lidet som en-

hver af alle de andre astma – og

bronkiale medicin pùlvere, som 

jeg har forsögt. Ren stramoniùm

er nok det bedste middel – men

jeg er bange for at brùge det, – da

saavel min farfar, morfar og som to

onkler er döde som fölge stramoniùms-

brùg – den ene af mine onkler döde

ganske ùng – han led af tùbercùlose

i mange aar, men blev fri den; men

saa fik han den frygteligste asthma

igjen – han havde ligesom jeg ogsaa

en periode asthma i opvæksten, förend

han fik tùbercùlosen, – men jeg kjender

ikke til, om han, ligesom jeg, var fri

asthmaen i den periode, han havde

tubercùlosen. Dette vil jeg imidlertid faa

ùndersögt, thi hvis min antagelse

holder stik, – som jeg er kommen til i den

senere tid – nemlig at asthma og tæring

ikke liker sig samtidig i lùngerne, – men

den ene maa aflöse den anden, – saa

vil jeg saasnart jeg er over 30 aar

lade mig indpode {…}

i lùngerne mod tùbercùlose – i haab

om derved at blive fri asthmaen, –

thi den sidste er meget mere pinefùld,

og naar man er over 30 aar har tuber-

cùlosen ikke saa ödelæggende virkning

paa kroppen, som för den alder – nogen

egentlig pine eller smerte har jeg ikke kjendt

af tùberculosen – kùn lidt træthed og

mathed, – og det er da meget bedre end

denne pinende asthma, der ikke alene

piner kroppen, men ogsaa sjælen – og tager

sövnen fraa mig, saa nervösitet og

daarlig fordöielse ogsaa blir ùùndgaaelige,

saa at jeg ofte i den senere tid har önsket

mig tilbage til den tid, da jeg havde

tubercùlosen og var fri asthmaen; thi

siden jeg ivaar blev erklæret fri "smitte-

fri" for tubercùlosen, har jeg stadig værsnet

af astmaen, som jeg nù ikke har havt

paa mange aar – antagelig ikke siden jeg fik

tùbercùlosen. Det kjöler saa saa godt

i de feber hede lùngerne – det pùlveret, som

De sendte frù Höst – tak – tusend tak

jeg har forsögt at blande det med "Clery's"

pùlver, og da hjælper det endnù bedre.

Angaaende pengene skal I ikke sende

mig flere nù – da jeg ogsaa har faaet fra

Rasmùs Meyer. – Quiteringer for pengene

fra Vefring og fra Eder selv, sender jeg

vedlagt. Jeg sender nù det store billede

fra haven til Rasmùs Meyer. Han vil

jeg skal sende ham rùb og stùb, hvad

jeg har af tegninger skisser og billeder, –

jeg forstod af hans förste brev, at han nödigt

Vertikal tekst i høyre marg: jeg skylder Eder jo ogsaa

                                                      for pulveret

vilde, at jeg skùlde sende billederne gjennem

Eder – og for at han ikke skùlde tro, at

I satte priserne op paa billeder, som I for-

handlede for mig eller Mùnch, tillod jeg mig

en liden lögn – jeg skrev, at jeg sendte 2

billeder til Eder, og at I öieblikkelig fandt

kjöbere til billederne, – "folk, som fik

se billederne hos Höst, böd straks det samme

for billederne, som jeg havde forlangt, Höst

solgte derfor öieblikkelig billederne paa mine

vegne". Jeg havde jo lovet Rasmùs Meyer

at sende ham et billede gjennem Eder;

som grùnd for, at jeg sendte billederne til

Eder, anförte jeg, at jeg fra tid til anden

havde modtaget ökonomisk stötte fra Höst

og derfor vilde, at I skùlde vælge först af

de faa ting jeg havde. Som grùnd og ùndskyldning

for at Rasmùs Meyer ikke fik nogen af de til

Eder indsendte billeder – anförte jeg, at jeg paa

grùnd af sygdom forsömte at skrive til

Höst angaaende de övrige billeders bestem-

melse, förend disse allerede var solgte til

II

de priser, som jeg havde vedföiet billederne.

"Da Höst imidlertid fik höre, at De (Rasmùs Meyer)

skùlde havt et af billederne, skrev han straks

til mig og bad mig sende ind nogle andre

billeder, som De (Rasmùs Meyer) kunde vælge

imellem, – imidlertid har jeg ikke faaet anledning

til dette endnù, men jeg sender Dem (Rasmùs Meyer)

det störste billede jeg har staaende for tiden, –

er De ikke fornöiet med billedet, kan De

sende det til Höst, – som er villig at tage

det i forvaring for mig indtil videre – hvis

De (Rasmùs Meyer) liker billedet, skal jeg sælge

det til Dem for en pris af 500 kr., hvis De (Meyer)

finder billedet for dyrt – saa ùnderret mig

derom – jeg skal da se, om jeg kan finde noget

andet billigere billede til Dem (Meyer) isteden". 

  Jeg troede det bedst at ùnderrette Eder

om denne del af min corespondence med

Rasmùs Meyer, – da der jo blir nogle smaa-

lögne, som De ser – angaaende, at jeg fik, hvad jeg

forlangte, og angaaende forsömmelsen min, at jeg

ikke skrev til Dem om at Rasmùs Meyer skùlde

skùlde have et billede, og endelig at I

bad mig sende ind andre billeder, som Rasmùs

Meyer kunde faa vælge imellem, da I fik

höre, at jeg havde lovet Meyer et af de

indsendte billeder.

Jeg var ùvis, om jeg skulde sende det store

billede til Eder eller directe til Rasmùs

Meyer, jeg tænkte mig muligheden af,

at det kùnde være heldig for Eder, at jeg

sendte billedet gjennem Eder; – naar I

da forlangte akkùrat det samme for billedet

(nemlig 500), som jeg allerede har forlangt af Meyer, saa

havde Meyer ingen grùnd til at tro, at I

satte prisen op. Om Meyer tror noget

sligt, veed jeg ikke – men han har imilder-

tid sendt mig kasse – saa nù er jeg nödt

at sende billedet directe til ham.

Jeg faa imidlertid ikke anledning at sende

kassen med billedet för onsdag förstkommen-

mende, skulde I da synes, at det var

heldigst, at jeg sendte billedet til Eder, saa

telefoner eller telegrafer; – brev naar ogsaa frem,

jeg kùnde da i saafald skrive prisen 500 paa

billedets bagside, hvis Meyer, da fandt prisen

for höi, kùnde I godt sige, at I skùlde vilde

ùnderhandle med mig, om han kùnde faa

det billigere – dette sidste gaar jeg selv-

fölgelig aldrig ind paa – men pro forma kùnde

I jo gjöre det spörge mig. Som grùnd

for at I da jeg da sendte kassen med 

billedet til Dem , kùnde jeg anföre til

Rasmùs Meyer, at jeg samtidig havde nogle

billeder at sende til Eder til opbevaring. e.l.g.n

Hvad De skriver frù Höst om sana-

torie ophold, saa veed jeg ikke rigtig

om jeg forstaar Dem – jeg maa selv-

fölgelig takke Dem og "andre" hjærte-

ligst – men nogen ùnderstöttelse

saaledes kan jeg ikke tage imod.

Skulde jeg, reise en tùr til Danmark,

hvad jeg har tænkt paa (som soùrogat

for Italien – did kommer jeg aldrig) – saa

vilde jeg være meget taknemlig, om nogen

vilde laane mig lidt mynt – forùdsat

at jeg ikke faar noget stipendium – og

det faar jeg nok ikke mere efter den

lögnhistorien i fjor – jeg har heller ikke

sögt siden i Janùar d.a: – jeg veed heller

ikke, naar Hoùens legat skal söges,

det er vist for sent i aar – det er det

eneste ledige legat paa 2 aar. "Rosencrone",

veed jeg er for sent for iaar, min ansög-

ning kom forsent i fjor, kanske den gjælder

som en ansögning for i aar da. 

Saasnart jeg blir lidt bedre, reiser jeg til

min hytte indi Bygden – jeg kvier mig

for at reise til Bergen för jeg er saa pas

at jeg kan arbeide lidt – da skal jeg

male "stùen", hvis jeg klarer en saa

vanskelig opgave, den hvide farve blir

vanskelig – de hvide farver er altid vanskelige

men værst blir det her med ikke hvidt, ting af höi lys-

kraft og (vinduet) mod hvide ting af svag

lys kraft. De venligste hilsener – med tak

for al omsorg fra mig og Engel.

Eders hengivne Nikolai Astrùp

Kvitering

Undertegnede har gjennem Hr. Overlærer Höst – Bergen

modtaget 300 – Tre Hùndrede Kroner for et billede,

der er kjöbt af Dr. Wefring – Hamar.

Aalhùs – Jölster. 25/11 09. Nikolai Astrup

Oversettelse

Dear Höst and Mrs.!

Thank you for the letter and the medicine.

It relieved the pain, – but to completely

arrest my seizures it is naturally

not able just as little as any

of the many other asthma – and 

bronchial medicinal powders, that

I have tried. Pure stramonium

is perhaps the best remedy – but

I am afraid of using it, – since

my paternal and maternal grandfathers and as well as two

uncles died as a result of taking

stramonium – one of my uncles died

quite young – he suffered from tuberculosis

for many years, but was cured; but

then he came down with the most dreadful asthma

again – like me he also had

a period of asthma while growing up, before

he came down with tuberculosis, – but I do

not know, whether he, like me, was free

of the asthma during the period, when he had

the tuberculosis. I will investigate this

however, because if my assumption  

holds water, – one that I have arrived at

lately – namely that asthma and consumption

do not infect the lungs simultaneously, – but

one of them is bound to replace the other, – so

as soon as I am over 30 years [old] I will

have {…} instilled in 

my lungs against tuberculosis – in the hope

to thus be free of the asthma, –

for the latter is far more painful,

and when one is over 30 years [old] the tuber- 

culosis does not have as destructive an effect

on the body, as before that age – I have 

not felt any real suffering or pain 

from the tuberculosis – only a little fatigue and

lethargy, – and that is much better than

this excruciating asthma, that not only

torments the body, but also the soul – and robs

me of sleep, then the anxiety and

poor digestion also become inevitable,

so that lately I have often wanted to

return to the time, when I had

tuberculosis and was free of the asthma;

since I was declared free "free from infec-

tion" from tuberculosis I have steadily deteriorated

from the asthma, which I have not had

for many years – probably not since I came down with

the tuberculosis. It cools the hot feverish

lungs so so agreeably – the powder, that

You sent Mrs. Höst – thank you – a thousand thanks

I have tried to mix it with "Clery's"

powder, and that helps even better.

Regarding the money[,] You must not send

me any more now – as I have also received [some] from

Rasmùs Meyer. – Receipts for the money

from Vefring and from You, I send

enclosed. I am now sending the large picture 

of the garden to Rasmùs Meyer. He wants

me to send him lock stock and barrel, of what

I have of drawings sketches and pictures, –

I understood from his first letter, that he was averse

Vertical text in the right margin: I also owe You 

                                                          for the powder

to my sending the pictures through

You – and so that he would not think, that

You raised the prices on the pictures, which You nego-

tiated for me or Mùnch, I permitted my-

self to say a white lie – I wrote, that I sent 2

pictures to You, and that You immediately found

buyers for the pictures, – "people, who saw

the pictures at Höst’s, immediately offered the same

[price] for the pictures, that I had demanded, Höst

thus sold the pictures immediately on my

behalf". I had promised Rasmùs Meyer

to send him a picture via You;

as justification for my having sent the pictures to

You, I alleged, that I had from time to time

received financial support from Höst

and therefore desired, that You should choose first among

the few things I had. As justification and excuse 

for Rasmùs Meyer not having gotten any of the 

pictures sent to You – I claimed, that due to

illness I neglected to write to

Höst regarding the provisions of the remaining 

pictures, before these were already sold for

II

the prices, that I had attached to the pictures.

"However when Höst heard, that You (Rasmùs Meyer)

were supposed to get one of the pictures, he wrote me straightaway

asking me to submit some other

pictures, which You (Rasmùs Meyer) might choose

among, – I have not yet had the opportunity

to do this, but I am sending You (Rasmùs Meyer)

the largest picture I have here at the moment, –

if You are not satisfied with the picture, You can

send it to Höst, – who is willing to keep it

in storage for me for the time being – if

You (Rasmùs Meyer) like the picture, I will sell

it to You for the price of 500 kroner, if You (Meyer)

find the picture too expensive – then notify me

thereof – I will then see, if I can find another

less expensive picture for You (Meyer) instead".

I thought it best to notify You

about this part of my correspondence with

Rasmùs Meyer, – as there are a few white

lies, as You see – claiming, that I received, what I

demanded, and regarding my neglect in

writing to You that Rasmùs Meyer should

have a picture, and finally that You

asked me to submit additional pictures, which Rasmùs

Meyer might choose among, when You

heard, that I had promised Meyer one of the

submitted pictures.

I was uncertain now whether I should send the large

picture to You or directly to Rasmùs

Meyer, I imagined the possibility,

that it might be fortunate for You, that I 

send the picture via You; – if You

then demanded the exact same [amount] for the picture 

(that is 500), that I have already demanded of Meyer, so that

Meyer would not have any reason to believe, that You

raised the price. Whether Meyer believes anything

of the kind, I do not know – but he has in the

meantime sent me [a] crate – so now I am obliged

to send the picture directly to him.

I won’t however have the possibility of sending

the crate with the picture before this

Wednesday, should You think, that it was

best, that I send the picture to You, then

telephone or telegraph [me]; – a letter would also reach me,

I might in that case write the price 500 on the

picture’s reverse side, if Meyer, then found the price

too high, You could say, that You should would

negotiate with me, [to hear] if he could have

it more cheaply – this latter I would of

course never agree to – but You

might do it ask me pro forma. As justification

for why You then I sent the crate with 

the picture to You now, I might mention to

Rasmùs Meyer, that I also had some other

pictures to send to You for safekeeping. etc. 

When You write Mrs. Höst about a sana- 

torium visit, I am not quite sure

that I understand You – I must of

course thank You and "others" most

cordially – but any support 

of the like I cannot accept.

Should I make a trip to Denmark,

which I have thought of (as a substitute 

for Italy – I will never get there) – then

I would be very grateful, if someone

would lend me a few coins– on the condition

that I do not receive a stipend – and 

it is not likely that I will get one again after the

libellous story of last year – nor have I 

applied since January this year: – I do not 

know when the Hoùen endowment should be applied for,

it is probably too late [for] this year – it is the

only available endowment for 2 years. "Rosencrone",

I now know is too late for this year, my appli-

cation arrived too late last year, perhaps it counts

as an application for this year then. 

As soon as I am a little better, I will travel to

my cabin in the Village – I am reluctant

to travel to Bergen until I am well enough

to be able to work a little – so I will

paint "the living room", if I can manage such a

difficult task, the white colour will be

difficult – the white colours are always difficult

but it will be worse here with the non-white things with strong high-

lights – and (the window) against white things with weak

light. The kindliest greetings – with thanks

for all the attention from me and Engel.

Your devoted Nikolai Astrùp

Receipt

The undersigned has via Mr. Headmaster Höst – Bergen

received 300 – Three Hundred Kroner for a picture,

that is purchased by Dr. Wefring – Hamar.

Aalhùs – Jölster. 25/11 09. Nikolai Astrup