Brev

Astrup, Nikolai til Meyer, Hans Jacob
1927-07-02

Transkripsjon:

Turid Hagelsteen

Oversettelse:

Francesca Nichols

Side

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4,
  • 5
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Astrup, Nikolai til Meyer, Hans Jacob
1927-07-02
Brevs.295-66551, Nasjonalbiblioteket

5 sider

Transkripsjon: Turid Hagelsteen

Oversettelse: Francesca Nichols

Transkripsjon

      Kjære Hr. Meyer

De er saa altfor snild!

Tùsend tak! Jeg föler mig

skamfùld; – thi jeg gaar

her og stùderer paa, om jeg

i mit forrige nervöse

brev skùlde have skrevet

noget, – som kùnde ligne

en "hentydning" til "tiggeri": 

om et tillæg i prisen; – 

jeg har altsaa "ond samvit-

tidhed", – (enda jeg ikke havde

ment noget saadant), og

havde jeg ikke været den

2

lùsfattige djævel, som jeg

er, med gjældskrav hver

dag, – saa havde jeg bedt

Dem pent om at tage disse

penge igjen, – eller om at faa ùd-

före et andet arbeide for 

dem, – det sidste vil jeg

gjerne nù faa bede om; –

og hvad jeg finder af gam-

le pennetegninger skal De

have, – ùten noget extra

"tillæg" herefter; – men jeg

har endnù ikke faaet

ryddet op i alt papirrùsket

fra mit gamle hjem paa

3

Myklebùst, – og mit "atte-

liere" her er nærmest et 

pakrùm eller pùlterkammer,

– saa overfyldt –, at jeg næsten 

ikke kan snù mig, – saa

jeg blir nödt at "bygge" igjen,

skal jeg nogengang faa orden 

i det hele og faa plads til

blindrammer og træsnit-plater,

som nù snart svömmer ùd 

over hele rùmmet (min datter

Kari maa ogsaa forelöbig have

sin vævstol her; – da hùn væver

billedvæv trænger hùn lys). –

Billedet til Erpeckom er nù 

tört, – skal sendes til Kramer, – og

prisen skal jeg altsaa ikke nævne

uten til Dem – jeg skriver derfor

straks igjen. Dette – for at takke hjærteligst

Deres Astrup

Qùitering.

For modtagelsen af Kr. 750 – fra

Hr. H. J. Meyer – for træsnittet:

"Rævebjöller" – qùiteres herved.

Sandal 2den jùli 1927

Nikolai Astrùp

Rekomanderet

Til

Hr. Capt. H. J. Meyer

152

Vetrlids almenning 27

Bergen

Oversettelse

Dear Mr. Meyer!

You are far too kind!

Many thanks! I feel

ashamed; – as I pace around

here trying to ponder, whether

in my last anxious

letter I might have written

something, – that could have resembled

a “hint” at “begging”: 

for an increase in the price; – 

I have in other words a “bad con-

science”, – (even though I had no

such intention), and

had I not been the

2

destitute devil, that I

am, with debt claims every

day, – then I would have asked

You politely to take this

money back, – or to be permitted to exe-

cute another work for 

you, – the latter I will

gladly ask to do; –

and what I find among old

pen drawings You shall

have, – without any extra

“increase” in the future; – but I

have not yet managed to

clear up all the paper debris

from my old home in

3

Myklebùst, – and my “stu-

dio” here is practically a 

packing room or storage room,

– so overcrowded – , that I can hardly 

turn around [in it], – so

I will be forced to “build” again,

if I am ever going to put everything 

in order and make room for

stretchers and woodcut boards,

which will soon be spread out  

over the entire room (my daughter

Kari must also temporarily have

her loom here; – when she weaves

tapestries she needs light). –

The picture for Erpeckom is now 

dry, – will be shipped to Kramer, – and

the price I shall not mention

other than to You– I will therefore

write soon again. This – in order to thank you wholeheartedly

Your Astrup

Confirmation of Payment.

The receipt of Kr. 750 – from

Mr. H. J. Meyer – for the woodcut:

“Foxgloves” – is hereby acknowledged.

Sandal 2nd July 1927

Nikolai Astrùp

Registered Post

To

Capt. H. J. Meyer

152 

Vetrlids almenning 27

Bergen