Letter

Astrup, Nikolai to Kramer, Per
1924-03-11

Transcription:

Siri Katinka Valdez

Translation:

Francesca Nichols

Page

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4,
  • 5,
  • 6,
  • 7,
  • 8,
  • 9,
  • 10
Transcription
Translation

Letter

Astrup, Nikolai to Kramer, Per
1924-03-11
ubb-ms-1808-i-03-1, MARCUS – Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen

10 Pages

Transcription: Siri Katinka Valdez

Translation: Francesca Nichols

Transcription

Kramers håndskrift: Mar 24

Kjære Kramer!

Tùsend tak for brev og penge, som jeg modtog igaar!

Hils Kreyberg med mange taksigelser fra mig!

Fremför ogsaa min kondolation for frù og Hr. Breyholtz

eller kanske jeg maa gjöre det selv?? –

Ja far, som ikke vilde vide af nogen "overtro", – vilde 

dog aldrig "sidde 13 til bords"; – det var ogsaa et par

andre ting, han var nöie paa, – saaledes maatte der

aldrig slagtes noget dyr i minkende maane – (han

tænkte kanske paa "paaskelammet", som maatte slagt-

tes i "ny"). ––– Dù har altsaa ombestemt dig

med hensyn til "peisen" – af hensyn til vedbesparelse 

særlig, – forstaar jeg, – da tror jeg dù tager lidt feil; thi

det er "favnveden", som koster; – hvis dù kjöber veed i "lassevis"

faar dù den for ca. 5 kr. pr. hestelas, og da kan dù bare kap-

pe den med en sag (riset maa jo hùgges), og saa kan dù 

bruke den i peisen ùklövet, – "riset" kan dù hugge op til 

kjökkenved – "ris" koger det hurtigere med end med favne-

veed, og der er den store fordel ved ris veden, at det koger hurtigt

uden at varme hùset synderlig op i sommervarmen, – men 

saa maa jo komfùren til gjengjæld have lidt höiere

"ilæg" end til favneved; – saa nævner dù, at dette med

2

"flytningen" vil blive billigere ùden peis, – det blir ikke noget

nævneværdigt billigere for "flytningens" vedkommende, – da det

er fùndamentet, som koster, og det blir ikke flytningsmændene, 

som ùdförer det, – men den som lægger grùndmùren. 

Dù maa desùden have fùndament, enten dù har peis eller ikke, 

hvis du vil beholde skorstenen i sin nùværende störrelse (eller

tykkelse); – en anden sak er det om dù vil formindske skor-

stenen lidt i tykkelse, – da kan den hvile paa tömmeret mellem 

stùe og kjökken, – og da behöver dù intet fùndament ùnder gul-

vet, – da bliver det omtrent som i den ytterste stùen vor her

paa Stranden, – der hviler ogsaa skorstenen paa tömmervæggen, 

og delvis paa "beten" i stuen, – skorstenen har da en udvidelse neden-

til, – og den gaar gjennem væggen ùd i kjökkenet; – der kan 

vi fyre i begge rùm samtidig, ùden at det nogensinde

"ryker"; – det "trækker" lige godt paa begge steder samtidig. 

Nù er der rigtignok ingen "bete" i den omhandlede stùe paa

"Myklebusthùset", og at sætte saa pas höi skorsten paa en

"mantel" vilde være for recikabelt, – særlig da jeg er ræd for, at dù 

der ùde paa Neset, – hvor det stùndom blæser og "kaster" haardt – 

blir nödt at have skorstenen endnù lidt höiere (jeg er nödt at

"bygge (mùre) paa" min skorsten her i "nye hùset", da det ofte "slaar ned") 

skùlde dù altsaa bygge skorsten bare paa en "mantel", vilde dù 

recikere, at hele skorstenen en dag ramlede ned og gjorde en 

ùlykke. Men det lader sig gjöre at ordne det slig som jeg 

havde det i mit lille atterliere paa Myklebust, – nemlig at

man slaar en solid skraa bjelke over hjörnet i stùen og an-

bringer skorstenen delvis paa denne og delvis paa de to töm-

mer vægge, – og saa slaar man hùl i skorstenen mod hùllet

3

i kjökkenvæggen for <röret> fra komfùren, – ovnen i stuen faar

da sit rör lodret op i pipen (skorstenen). En liden "Björn" vilde

da passe bedst i stuen og spare mest veed – og spare mest ar-

beide med ilægning, – da man kan "slaa over", naar den 

er kommen i god gang med brændingen, – og den holder da var-

men i timesvis. ––– I den vestre afdeling af hùset er 

der "bete" i det övre rùm, og den vil antagelig holde en liden 

skorsten; – men for sikkerheds skyld vilde jeg ogsaa der

helst foreslaa, at dù samtidig med "beten" ogsaa benyttede en

solid skraabjælke i hjörnet, – da vil dù ogsaa ùndgaa at

have fùndament der ogsaa, – og det vil betyde meget; thi et

fùndament der vil blive baade meget höiere og dyrere

end ùnder den eventùelle peis; – saaledes som det er nù der-

inde paa Myklebust danner kjældermùren (den indre) fùn-

damentet sammen med opgangstrappen, – saa at skorstenen 

hviler halvt paa den indre kjældermùr og halvt paa stentrappen. 

I dit sted, tror jeg næsten, at jeg helt vilde slöife skorstenen

i de to vestre rùm og bare have rör op paa taket, – dù 

finder det kanske ùesthetisk, – men det vil være praktisk, 

da dù samtidig har saagodt som ovn paa loftet ogsaa, 

da röret varmer ganske godt paa det loft, som det

gaar gjennem; – man har indrættet sig slik flere steder her, 

det mest praktiske er kanske at gjöre som mange her: man 

har baade rör og skorsten og lader röret pasere op gjennem loftet

langs skorstenen, indtil det med det knærör smùttes ind i 

piben lige ùnder taket; – skorstenen danner da "brandtmùr"

til röret, som altsaa danner ovn. Dette brùges især der, 

4

hvor man har to ovner fra to rùm og ikke godt har plads til 

at anbringe to rör i skorstenen i förste etage, – det samme

blir jo tilfældet hos dig for de to vestre rùms vedkommende

I det mindste af de to vestre rùm vil dù ogsaa vinde

en del plads ved at skorstenen kommer væk der og altsaa

flyttes lige ùnder taget i det störste (sydlige) af de to vestre rùm. 

Skùlde dù have skorstenen saaledes som nù i det mindste (nordlige) af

disse rùm, maatte dù ogsaa have et höit fùndament ùnder

hùset paa den plads. ––– Saa er der en anden ting jeg 

har tænkt paa: Nù er hùset forsynet med "papping"

rùndt alle vægge – i det lille værelse i nordvest er der

dobbelt paneling og dobbelt papping (tjærepap), – naar

hùset nù skal rives, er jeg ræd for at denne papping

let vil gaa istykker, – og hvis man skal paalægge

flytningsmændene at tage op alle de smaa stifter med

saa stor forsigtighed, at pappen ikke ödelægges, saa vil de

antagelig finde arbeidet saa sent, at de vil finde det

billigere at skaffe ny pap, – dette bùrde være aftalt med

bygningsmændene paa forhaand, – da de ellers giver sig

en glad dag i all pappen og sætter hùset op ùden nogen 

papping, – dù finder kanske dette ligegyldigt? Kan saa

være at pappingen har lidet at sige i sommertiden, – men 

det kùnde jo tænkes, at dù vilde opholde dig her en vinterdag

eller vaar eller höst med en jagtkamerat eller lign., og 

da var det jo godt, at det var forsynligt gjort med pappingen; – 

5

thi jeg ser at "gamlestùen", som er det eneste rùm her, som 

ikke er "pappet", – er ogsaa det koldeste, særlig naar det

blæser. Nù gaar jeg selvfölgelig ud fra, at dù ifald

dù kommer hid en slig tid paa aaret, – da "tager tiltakke"

hos os, – men det kùnde tænkes, at dù forùden Aagot

ogsaa gjerne tok med dig andre venner, og da kùnde her

kanske blive trangt om nattelogis, – særlig da familien 

her ser ùd til stadig at ökes, – vi er elleve mennesker

her nù, enda vi ikke har tjenestepike, – og den 12te er – 

mellem os sagt – i vente – (ja det blir nù bare den 7de af

den slags), – ja vi maa nok pröve at faa os tjenestepike

til den tid, – men nævn intet til Engel om min 

sladder agtighed, – hùn læser alle breve til mig ogsaa. 

Ja, jeg havde lensmanden her en dag, – det gjaldt antage-

lig panting for bankrenter, som jeg ikke har betalt siden 

jeg kom hjem, – jeg havde længst faaet melding om at 

stevning og forlikshistorierne var overstaaet, – jeg möder 

aldrig frem til sligt, – og saa forstod jeg straks, hvad det

gjaldt, – men lensmanden kùnde ikke faa sig til at 

komme frem med det, – og da jeg var kommen ham i 

forkjöbet med at bede ham ansöke banken om ùdsættelse

for mig, – saa var jeg fræk nok til at bede ham ogsaa ùd-

virke at banken laante mig 1000 kr. igjen, – han gav sig

da rent over og lovede at gjöre, hvad han kunde forat ud-

virke dette af banken. Nogen panting blev saaledes intet af. 

6

Ja saa var det træsnittene. Lad mig straks, medens jeg husker

det faa sige, at dù har taget feil af prisen naar dù siger

200 – for "Kornstaùr", – jeg skrev sikkert Kr. 100 (nedsat pris)

frù Breyholtz fik det jo for den pris i fjor – (för prisfaldet)

Synes dù Kr. 100 er for lav pris, kan vi jo sætte 125 kr., 

men man bör jo have "faste priser" – i allefald paa

samme tidspùnkt, (om jeg skùlde sælge træsnit andensteds)

Dù nævnte "Rævebjældene" og "Stoilsgate", at jeg 

bùrde sendt dem til dig istedenfor til frù Höst, – det hav-

de nok været det bedste for mig; thi hùn har intet solgt, 

men Engel havde omtalt "Rævebjælder" for hende, og hùn 

bad mig sende et tryk til hende; – det gjorde jeg da, og 

hùn var meget begeistret over det, – men kan ikke faa det 

solgt, – hùn synes vel, jeg kan lade hende faa det, – fordi 

hùn tidligere solgte meget for mig ùden "procenter". – 

"Stöilsgate" syntes hùn vist mindre om, – hùn er svært

god ven med en arkitekt, som havde fùndet feil ved

"tonen" i væggene, – jeg tilböd hende et tryk, men hùn 

har ikke svaret paa det, – om hùn vilde have det. Jeg faar

vel lade hende faa "Rævebjælderne". Jeg har solgt til 

en Jölstring – Sandnæs (broder Christians` svoger) et tryk af

"Stöilsgate" (150 Kr.). Tror dù nogen vil ha det af dine

bekjendte, kan de faa det for samme pris. Vil dù have

et tryk af det skal dù faa det. Nù er jeg begyndt paa

billedet til Neymann – efter recepten, – det blir et pinligt

arbeide at tvinge sig igjennem, – jeg mangler noksaa

Jeg mangler 7

meget farver, – vil dù være saa venlig at sende

mig nogle tùber sort – helst store; – jeg brùker saa

meget til træsnittene, naar jeg skal smörre farven paa

træplaterne med pensel, – med den rùllen, jeg fik hos

dig, gik der meget mindre farve, – men den er 

forbi; – kùnde dù skaffe mig en eller flere slike? – 

Der behöves intet skaft eller "holder", – det kan jeg

lave mig selv af streng (staal traad), – altsaa bare

valserne med trærör indeni. Træröret til den valse

jeg fik hos dig, skal jeg sende, – dù bad mig vistnok en-

gang sende den, – tykkelsen paa denne valse maa være ca. 

4 cm. i diameter; men naar jeg laver "holderen" eller 

stativet af staaltraad er tykkelsen likegyldig – ligesaa

valsens længde. Hvid farve er jeg ogsaa læns for, 

og den er jo den vigtigste af alle farver, – kan dù sende

mig noget, om det ikke blir "dobbelt–hvid"? Jeg har

holdt paa at tegne lidt med kùl men faar det stadig

ödelagt, da jeg mangler fixervand; vil dù ogsaa være

saa venlig at sende mig et par glas deraf? Saa skulde

jeg ogsaa havt nogle tuber blaat – enten pariserblaat

"Bleù de Chine" – "Chinese blùe" – Bleù de Prùsse – 

farven har ogsaa mange andre navn (Antwerpen-blaat). 

Helst store tùber. Kan man faa kjöbt tryksværte 

8

af lignende art – som aviserne brùker? Vilde ikke den 

egne sig bedre til træsnit end oljefarve? Ja nù plager

jeg dig. Jeg tænkte jeg skulde træffe Aasen idag, og tale

med ham, om hùseflytningen, men han var ikke hjem-

me, – jeg traf kùn hans svigerfar, – jeg spùrgte, om han 

vidste, om Aasen vilde slaa af paa sit forlangende, – og dertil 

svarede han, at Aasen havde sagt bestemt, at han 

ikke slog af, – han havde endog bùdt sit anbud for

billigt. Nù skulde jeg havt fat i en bygnings mand nede ved

Vasenden og spùrgt ham ogsaa först om han vilde tage det billigere. Nù ligger isen, 

men er ikke god, – heller ikke tryg alle steder, styg, 

ugjevn med sneskavler i massevis, – det braker i den 

hele natten, som om "ræva stod paa glött" hos en 

gammel kjærring, – eller endnù mere likt den rom-

lingen i magen paa de gamle kjærringerne, naar de

gik til alters. Isen er dog saa pas, at den vilde

være til hjælp ùnder en flytning af hùset nù, – 

men den bærer ikke hest alle steder. Noget veir til at

tænke paa grùndmùrs-arbeide, har her ikke været endnù, – 

her er for megen sne og tæle. Vil dù tage Aasen paa hans 

bùd, hvis han vil skaffe rammerne tilveies og betale

dem? Samt skaffe ny pap og erstatte hvad der maatte

gaa istykker af materialer ùnder nedrivningen? Jeg veed

ikke, om han gaar med paa dette, – men jeg kan jo intet forslag

gjöre uden din fuldmagt. Ja lev da vel! hils Aagot og

börnene – Bedste hilsen din Astrup

P.S. 

Dù har spùrgt mig flere gange, om hvad jeg vil ha

af tricotage, – det er en vare, som vi vistnok lidet

har brùkt og liden forstand har paa, – jeg har spùrgt

Kari, om det ikke var noget, hùn kùnde ha brùg for

enten linned eller bùkse, – men hùn svarer bent nei, – 

men jeg tænker vi siger en bùkse til hende alligevel; 

naar hùn faar se den, kan det jo hænde, hùn vil ha den 

alligevel; – jeg troede, hùn paa Hvaler havde seet sligt i 

brùg, – hùn har længe önsket sig en golfjakke röd violet eller gùl-graa eller

lignende, at have ùdenpaa kjolen, – men det kommer vel 

ikke ind ùnder denne slags tricotage. Til Petra kùnde

jeg kanske faa et par <tricot-sjorter> eller linned – ellers

veed jeg intet, – ùten det skùlde være en badebùkse

til mig selv; – jeg har havt en, men den var saa vid

og ùbehagelig, naar jeg skùlde drive mine svömmeövelser, 

hvori jeg er en gammel expert, – at jeg kaserede den; – 

Kanske jeg kùnde faa en badebukse til Engel og Kari ogsaa. 

Naar vi taler om tricot, mindes jeg et gammelt motiv, 

som i lighed med tùsend andre har plaget mig i sövn-

löse nætter, – men det er snart glemt, som tusend andre, 

– jeg husker bare motivet ikke pointet i stof og farve og 

masse sammenstillinger. Jo jeg vilde male 2 "akter" mod

en skinnende gùl væg – den ene almindelig akt og den 

anden i tricot af den art, som cirkùs artisterne brùker

i den traditionelle blegröde farve – nù maa dù ikke

haane mit motiv ved at fortælle det til andre, – der

hörer ogsaa mere til motivet – en rùsten ovn – en bestemt 

belysning – en teglstensmùr og en hel del andet (en broget masse

klædesplag) o.s.v. – Men en saadan dragt blev vel saa

kostbar, at jeg maatte levere mange træsnit for den – ja

kanske den heller ikke kommer ind ùnder denne

slags tricotage, som Uhrdahl har, – den maatte vel 

ogsaa maales til efter den person som skùlde staa model, 

da den maa være tætsiddende, – folder i tricot tager

sig vel daarligt ud paa et maleri; – linjerne i kroppen 

ödelægges jo alligevel for en del, selv om tricoten er

aldrig saa tætsidende og stram over formene; – (men denne

ödelæggelse hörer delvis til motivet). Jeg kùnde, – ifald

en slig dragt kan skaffes – af Urdahl – tage et nöiagtigt

maal af Engel eller Kari, – kanske helst af Kari, da Engel 

stadig forandrer sit maal som fölge af "omstændigheder" (ja

jeg ser hùn selv har sladret af skole, saa min synd formildes), 

altsaa jeg kùnde tage nöiagtigt maal, naar jeg vidste, hvorle-

des maalene skulde tages, – eller kanske det ikke er saa

nöie med maalene da tricotagen "föier sig" efter formene, 

hvis man bare træffer det rigtige nùmmer. –––

Ja jeg maa nok snart reise ind til byen for öinenes skyld – men 

jeg tvivler paa nogen raad; thi jeg tror det er noget, som er 

kommet ind i selve öiet (et lidet kröllet uldhaar kanske, – det blir 

selvfölgelig sterkt forstörret derinde, – da öiet jo virker som 

forstörrelsesglas; – naar jeg lægger en gjenstand paa næsen kan jeg

se paa den næsten som gjennem en loùpe – jeg ser næsten mikro-

skopiske ting. I midlertid maa jeg först pröve at faa færdigt

billedet til Neymann og kanske nogen træsnit – jeg arbeider

trægt og sent for tiden. – Nù har vi endelig faaet solen – og jeg steller

med hönsene. Bedste hilsen Din Astrup

Translation

Kramer's handwriting: Mar 24

Dear Kramer!

Many thanks for the letter and money, which I received yesterday!

Say hello to Kreyberg with much gratitude from me!

Relay also my condolences to Mrs. and Mr. Breyholtz,

or perhaps I must do that myself?? –

Well father, who did not want to hear any talk of “superstition”, – refused 

nevertheless to ever “set the dinner table for 13”; – there were also a couple

of other things he was particular about, – such as 

never slaughtering any animal when the moon was waning – (he

was probably thinking of “the sacrificial Easter lamb”, which had to be slaught-

ered when the moon was “waxing”). ––– You have changed your mind it seems

regarding the “fireplace” – in order to save on wood 

in particular, – I understand, – but I think you’re a bit mistaken; because

it’s the “cord wood”, that is expensive; – if you buy wood “by the cartload

you will get it for approx. 5 kr. per horse load, and then you can just cut

it with a saw (the branches have to be chopped of course), and then you can 

use them in the fireplace without having to split it, – “the branches” can be chopped up for

the kitchen stove – it heats more quickly than cord

wood, and the great advantage with branches is that they heat quickly

without warming the house unduly in the summer heat, – but 

then the stove must in return have a somewhat higher

“opening” than for cord wood; – you mention also, that the

2

“the relocation” will be cheaper without a fireplace, – it will not be

notably cheaper when it comes to “the relocation”, – because it

is the foundation, which is expensive, and it won’t be the moving men, 

who will execute it, – but the one who lays the foundation. 

Furthermore you must have a foundation, whether you have a fireplace or not, 

if you wish to retain the chimney in its present size (or

thickness); – it’s another matter if you wish to reduce the chim-

ney a little in thickness, – then it might rest on the timber [wall] between 

the sitting room and the kitchen, – and then you would not need any foundation beneath the

floor, – then it will be approximately like the exterior sitting room here

at Stranden, – there the chimney also rests on the timber wall, 

and partially on the “crossbeam” in the sitting room, – the chimney is then broadened at the

bottom, – and it continues through the wall into the kitchen; – so we 

can heat both rooms simultaneously, without it ever

“smoking”; – it “draws” equally well on both sides at the same time. 

Now there is actually no “crossbeam” in the indicated sitting room in

the “Myklebust house”, and to place such a tall chimney on a

mantle” would be too risky, – especially when I am afraid, that out 

there at Neset, – where the wind is at times strong and “gusty” – 

you will need to have a chimney even a little higher (I have to

“build (add bricks) onto” my chimney here in “the new cabin”, as it often has “downdrafts”) 

in other words if you build a chimney only on a “mantle”, you will 

risk, that the entire chimney will one day come falling down and cause an 

accident. But it’s possible to arrange it as I  

did in my little studio in Myklebust, – that is by

placing a diagonal beam in the corner of the sitting room and instal-

ling the chimney partly on it and partly on the two tim-

bered walls, – and then cut a hole in the chimney facing the hole

3

in the kitchen wall for the pipe from the stove, – the stove in the sitting room

will then have its pipe run vertically upward into the (chimney) pipe. A little “Björn” would

then be best suited for the sitting room and would save considerably on wood – and a lot of

work loading, it – since one can “switch [the flu] over”, when the 

fire has caught well, – and it retains the heat

for hours. ––– In the west section of the house there 

is a “crossbeam” in the exterior room, and it will most likely be able to support a small 

chimney; – but to be safe I would also rather

suggest, that you together with the “crossbeam” also use a

solid diagonal beam in the corner, – then you will avoid

having a foundation there as well, – and it will have a great impact; because a

foundation there would be considerably higher and more costly

than under a potential fireplace; – the way it is now

there in Myklebust the cellar wall (the interior one) forms the found-

ation together with the stairway leading up, – so that the chimney

rests halfway on the interior wall and halfway on the stone stairway. 

In your place, I almost think that I would eliminate the chimney completely

in the two west rooms and only have pipes up on the roof, – you 

may find it aesthetically displeasing, – but it would be practical, 

since you would at the same time essentially have a stove in the attic as well, 

as the pipe effectively heats the attic that it 

passes through; – it has been used many places here, 

the most practical solution is perhaps to do it the way many here have: one 

has both a pipe and a chimney and you install the pipe up through the attic

alongside the chimney, as far as the roof, where it is inserted with an elbow pipe into  

the chimney right below the ceiling; – the chimney thereby creates a “firewall”

for the pipe, which in turn <functions as> a stove. This is used especially 

4

where one has two stoves in two rooms and there is not space enough

to place two <pipes> in the chimney on the ground floor, – the same

will be the case for you in the two west rooms

In the smallest of the two west rooms you will also gain

some space by removing the chimney from there and 

installing it just below the ceiling in the larger (southern) of the two west rooms. 

If you were to have the chimney as it is now in the smallest (northern) of

these rooms, you would also have to have a high foundation beneath

the house in that spot. ––– And there’s another thing I 

have thought about: Right now the house is equipped with “insulation paper”

around all the walls – in the little northwest room there is

double panelling and double insulation paper (tar paper), – when

the house is now going to be dismantled, I’m afraid this insulation paper

will be easily destroyed, – and if one insists that

the moving men remove all the small tacks with 

such great care, that the insulation paper is not destroyed, then they will

most likely find the work so slow-going, that they will find it

cheaper to purchase new insulation, – this should be agreed upon with

the builders ahead of time, – as they will otherwise not give

a damn about the insulation paper and erect the house without any 

insulation, – perhaps you are not so concerned about this? It may be

true that the insulation paper has little significance during the summer, – but 

it’s possible, that you might want to stay here one fine winter day

or in spring or autumn with a hunting mate or the likes, and 

then it would be good to have had the foresight to install the insulation; – 

5

because I see that “gamlestuen”, which is the only room here, that 

is not “insulated”, – is also the coldest, especially when the

wind is blowing. Now I am of course assuming, that in the event

you come here at such a time of year, – you will “settle for” staying

with us, – but it’s possible, that in addition to Aagot

you also brought along other friends, and then the

overnight lodgings might be crowded, – especially when the family 

here seems to be growing steadily, – we are eleven people

here now, even though we don’t have a housemaid, – and the 12th – 

just between you and me – is on its way – (well it will only be the 7th of

that kind), – we must try to find a housemaid

by that time, – but do not mention my tattling

to Engel, – she reads all the letters addressed to me. 

Well, I had a visit from the bailiff one day, – it probably had

to do with collecting security on bank interests, which I have not paid since 

I returned home, – I had long since received notice that 

the summons and settlement questions had expired, – I never show 

up for such things, – and then I immediately understood, what it

was about, – but the bailiff could not bring himself to 

be explicit, – and since I had beat him to 

it by asking him to petition the bank for a postponement

for me, – and I was cheeky enough to also ask him to

persuade the bank to lend me another 1000 kr., – he capitulated

totally then and promised to do what he could to per-

suade the bank to do this. There was thus no collection of any security. 

6

Then there is the matter of the woodcuts. Let me immediately say, while I 

remember it, that you have mistaken the price when you say

200 – for “Grain Poles”, – I almost certainly wrote kr. 100 (reduced price)

Mrs. Breyholtz got it for that price last year – (before the decline in prices)

If you think kr. 100 is too low a price, we can put 125 kr. on it, 

but one should have “fixed prices” – at least at

the same point in time, (if I should sell woodcuts somewhere else)

You mentioned “Foxgloves” and “The Befring Farm”, that I 

should send them to you instead of to Mrs. Höst, – that would

have been best for me; since she has not sold anything, 

but Engel had mentioned “Foxgloves” to her, and she 

asked me to send a print to her; – so I did, and

she was very excited about it, – but has not been able to

sell it, – she probably thinks, I would let her have it, – because 

she has previously sold a lot for me without a “percentage”. – 

“The Befring Farm” she is evidently less enthusiastic about, – she is a very

good friend of an architect, who had found fault with

“the tone” in the walls, – I offered her a print, but she 

hasn’t responded, – whether or not she would like to have it. I guess I will

let her have “Foxgloves”. I have sold a print of

 “The Befring Farm” (150 kr.) to a man from Jølster– Sandnæs (brother of

Christian’s brother-in-law). If you think anyone among your 

acquaintances would like it, they can have it for the same price. If you want

a print of it you shall have it. Now I have begun working on

the picture for Neymann – based on the formula, – it will be a painful

task to force oneself through, – I am lacking rather

I am lacking 7

a lot of paint, – would you be so kind as to send

me some tubes of black – preferably large; – I use so

much for the woodcuts, when I spread the paint on

the woodblocks with a brush, – with that roller, I received from

you, a lot less paint was used, – but it is 

worn; – could you get hold of one or more like it for me? – 

There is no need for a handle or “holder”, – that I can

fashion myself out of twine (wire), – in other words only

the rollers with a wood tube inside. The wooden tube for the roller

I received from you, I will send, – you evidently asked me

once to send it, – the thickness of this roller should be approx. 

4 cm. in diameter; but since I will make the “holder” or 

rack out of wire the thickness is irrelevant – the same applies to

the roller’s length. White paint I am also out of, 

and that is the most important of all the colours, – can you send

me some, if it is not “double white”? I have

been drawing a little with charcoal but am constantly

ruining it, since I am out of fixative water; would you also be

so kind as to send me a couple of jars of it? And then I would

also like to have a few tubes of blue – either Paris blue

“Bleù de Chine” – “Chinese blue” – Prussian blue – 

the colour also has many other names (Antwerp blue). 

Preferably large tubes. Is it possible to buy printing ink 

8

similar to the kind – that newspapers use? Wouldn’t it be  

more suitable for woodcuts than oil paint? Well now I am bothering

you. I thought I would meet Aasen today, and speak

to him, about the relocation of the house, but he was not 

home, – I only met his father-in-law, – I asked him if he 

knew, whether Aasen would lower his asking price, – and to that 

he responded, that Aasen had definitively said, that he 

would not lower it, – he had even made an offer that was too

cheap. Now I should get hold of a builder down by

Vasenden and also ask him first whether he would take the job for less. The ice has formed now, 

but is not reliable, – nor safe everywhere, ugly, 

uneven with snowdrifts galore, – it makes a cracking sound 

throughout the night, as though “the arse” of an old crone 

“were left ajar”, – or even more like the growl-

ing in the stomachs of old crones, as they make their

way to the altar. The ice is nevertheless thick enough, so that it would

be useful if one were to relocate the house now, – 

but it will not support a horse everywhere. The type of weather 

conductive for working on the foundation has not yet arrived, – 

there is too much snow and frost in the ground. Would you be willing to take up Aasen’s 

offer, if he would procure the structure frames and pay

for them? As well as obtaining new insulation paper and replacing whatever 

materials might get destroyed during the dismantling? I don’t know

whether he would agree to this, – but I cannot make any suggestions

without your authorization. Live well then! Greetings to Aagot and

the children – Best wishes Your Astrup

P.S. 

You have asked me several times, what knitted articles I might 

like to have, – it is a product, that we evidently have

hardly used and have little understanding of , – I have asked

Kari, whether there isn’t something, she might find useful

either a nightgown or trousers, – but she responds briskly no, – 

but I think we will say trousers for her anyway; 

when she sees them, she may want them 

after all; – I thought, that in Hvaler she had seen such things

being used, – she has for a long time wished for a cardigan red violet or yellow-grey or

the like, to wear over a dress, – but it probably does 

not come under this category of tricot. For Petra I might

perhaps ask for a pair of <tricot shirts> or a nightgown – beyond

that I don’t know, – unless it might be bathing shorts

for myself; – I have had a pair, but they were so wide

and uncomfortable, when I was doing my swimming exercises, 

of which I am an old expert, – that I discarded them; – 

Perhaps I might have swimsuits for Engel and Kari as well. 

Since we are on the subject of tricot, I am reminded of an old motif, 

which like a thousand others has tormented me during sleep-

less nights, – but it will soon be forgotten, like a thousand others, 

– I remember only the motif not the point of the subject matter and colours and 

a lot of juxtapositions. Anyway I wished to paint 2 “nudes” against

a shiny yellow wall – one a typical nude and the

other wearing tricot of the type, that circus performers use

in the traditional pale red colour – now you must not

mock my motif by telling others about it, – there

is also more to the motif – a rusty stove – a distinctive 

lighting – a brick wall and a whole lot of other things (a motley pile of

clothing), etc. – But such a costume would probably be so

expensive, that I would have to deliver many woodcuts [in exchange] <for> it – well

perhaps it doesn’t come under the same 

category of tricot, that Uhrdahl has, – it would probably 

also have to be measured to fit the person who would sit as a model, 

as it must fit snugly, – the folds in tricot do  

not look very good in a painting; – the lines of the body 

are somewhat distorted anyway, even if the tricot sits

as snug and tight as possible over the shapes; – (but this

distortion is part of the motif). I can, – in the event

such a costume can be procured – by Urdahl – take exact 

measurements of Engel or Kari, – perhaps preferably Kari, since Engel’s 

measurements are constantly changing due to “circumstances” (well

I see that she has hinted at it herself, so my sin is mitigated), 

I might then take exact measurements, when I know, which

measurements should be taken, – or perhaps the measurement

are not so important since the tricot “follows” the shapes, 

if one simply finds the right size. –––

I will soon have to make a trip to the city for my eyes’ sake – but 

I doubt there is any solution; because I think something has 

got into the eye itself (a little curled wool strand perhaps, – it is 

of course significantly enlarged in there, – as the eye functions as a

magnifying glass; – when I place an object on my nose I can

look at it almost as through a magnifying glass – I can practically see micro-

scopic things. In the meantime I must first try to finish

the picture for Neymann and perhaps a few woodcuts – I work

tediously and slowly lately. – Now the sun has finally arrived – and I am 

tending the hens. Best wishes Your Astrup