Letter

Astrup, Nikolai to Aslaksen, Edvard Waldemar
1908-01/1908-02-22 (mottaksdato eller svardato)

Transcription:

Tove Kårstad Haugsbø

Translation:

Francesca Nichols

Page

  • 1,
  • 2,
  • 3
Transcription
Translation

Letter

Astrup, Nikolai to Aslaksen, Edvard Waldemar
1908-01/1908-02-22 (mottaksdato eller svardato)
Brevs.295-331565, Nasjonalbiblioteket

3 Pages

Transcription: Tove Kårstad Haugsbø

Translation: Francesca Nichols

Transcription

Hr. Aslaksen 

Brev 22/2 08

De maa undskylde mig, at jeg

som fremmed henvender mig til 

Dem med bön om at faa laane det

lille billede, som De kjöbte af mig

Jeg har faaet forespörgsel fra Bergens

kùnstforening, om jeg ikke kan holde

en udstilling i Bergen – der er nemlig

flere vestlændinger, som önsker at se

noget af mig, – jeg har nemlig ikke udstil-

let i Bergen för tiltrods for, at jeg er

væstlænding og en af de faa, der har

malt vestlandet. Nù fortiden er jeg her

i London, og det er da meget vanske-

ligt at faa arangeret en udstilling

naar man ikke selv kan være tilstede. 

Alle mine senere ting staar ùindramme-

de og ùfærdige oppe i en fjeldbygd, og

jeg har derfor ingen anden ùdvei end

at henvende mig til de, som jeg veed

har billeder af mig, hvis jeg skal modtage

Bergens kùnstforening’s indbydelse til at

ùdstille, og det er jeg nödt til at gjöre; 

til thi hvis jeg ikke modtager indbydelsen, 

saa kan det meget godt hænde, at jeg

blir negtet plads en anden gang, naar

jeg selv önsker at ùdstille. 

De vil gjöre mig en meget stor tjeneste 

ved at laane mig dette lille billede

da mine övrige ting er spredt rùndt

om, saa det kan være vanskeligt at

faa tag i saa mange af dem, som 

der skal til for at lave en udstilling 

Jeg har beordret "Irgens bùreaù"

Bergen at modtage og assùrere

billederne efterhvert, som de maatte

komme fra de respective eiere – ligeledes

har jeg beordret Hr. Olaf J. Aas’s

transportbureaù Kristiania at afhente

billedet hos Dem, om De saa önsker

det, eller om de heller vil, saa kan

De, (hvis De da vil laane mig

billedet), sende det i posten som 

pakkepost til: "Irgens transport-

bùreaù" Bergen. Det sidste vil

kanske være det mest praktiske, da

det er et saa lidet billede. De kan 

blot lægge det mellem to papplader.

I alle tilfælde vil jeg være Dem

meget taknemlig for et svar; og

hvad De maatte faa af ùdgifter

ved forsendelsen, kan De da notere, 

saa det öieblikkelig bliver Dem

tilstillet. I det jeg beder Dem ùnd-

skylde forespörgselen er jeg Deres

Ærbödigst forbùndne

Nikolai Astrùp

Adr. Whitneys Hotel Private Hotel

6, Liverpool Street

King’s Cross, London, W.C.

Translation

Mr. Aslaksen

Letter 22/2 08

You must forgive me, for

contacting You though I am a stranger 

with a request to borrow the

little picture, that You bought from me

I have received a request from the Bergen

Art Association, regarding whether I can mount

an exhibition in Bergen – there are in fact

several West Norwegians, who wish to see

some of my work, – I have not exhi-

bited in Bergen before despite, my being a

West Norwegian and one of few, who have

painted West Norway. At the moment I am here

in London, and it is very diffi-

cult to arrange an exhibition 

when one cannot be present oneself. 

All my later works remain un-

framed and unfinished in a mountain village, and

I therefore have no other choice but

to contact those, of whom I know

have pictures by me, if I am to accept

Bergen Art Association’s invitation to

exhibit, and this I am obliged to do; 

to for if I do not accept the invitation, 

then it is quite possible, that I

will be refused a place another time, when

I might wish to exhibit. 

You would be doing me a great favour 

by lending me this little picture

as my other works are spread all over,

so that it may be difficult to

get hold of as many of them, as 

necessary in order to organize an exhibition.

I have instructed “Irgens Bureau

Bergen to accept and insure

the pictures, as they

arrive from the proprietors – likewise

I have instructed Mr. Olaf J. Aas’s

transport bureau in Kristiania to pick up

the picture at Your residence, if you so

desire, or if you prefer, then

You, (provided You are willing to lend me

the picture), can send it in the mail as 

parcel post to: “Irgens Transport

Bureau” Bergen. The latter would

likely be most practical, as

it is such a small picture. You can 

simply place it between two sheets of cardboard.

In any case I would be greatly

obliged to You for a reply; and

any expenses You might incur

for shipping, You can note down, 

so that they will be immediately

submitted. While begging your par-

don for the request I remain

Respectfully obliged 

Your Nikolai Astrùp

Adr. Whitney’s Hotel Private Hotel

6, Liverpool Street

King’s Cross, London, W.C.