Letter

Astrup, Nikolai to Høst, Isabella
1910-04-02

Transcription:

Turid Hagelsteen

Translation:

Francesca Nichols

Page

  • 1
Transcription
Translation

Letter

Astrup, Nikolai to Høst, Isabella
1910-04-02
Brevs.531-67486, Nasjonalbiblioteket

1 Pages

Transcription: Turid Hagelsteen

Translation: Francesca Nichols

Transcription

Har seet om stipendiet i aviserne Holmedal 2den april

Kjære frù Höst!

Tusind tak for Deres brev – og saa tak

for stipendiet – ja jeg maa regne Eders

arbeide for mig som en stor faktor ved

tideltingen tildelingen af legatet – saa jeg har for en

stor del Dem og Deres mand at takke for 

stipendiet; som jeg ellers ikke havde faaet

paa et aar endnù – eller kanske to.

Deres brev har gaaet om Aalhùs og er derfor

först idag den 2den april kommen hid – og 

iforgaars skrev jeg til Dem, saa jeg har 

intet nyt at meddele. Jeg blir endnù

et par dage her, da jeg tror jeg har godt

af lùften her – og jeg er meget daarlig for

tiden. Jeg har endnù ikke malt noget

desværre – og jeg har ikke god samvittighed

– tör ikke komme til Bergen för jeg iallefald

har malt et lidet billede – da skal jeg skrive 

Hils Deres mand. De bedste hilsener fra Engel og

Deres hengivne ven Nikolai Astrup 

Translation

Have seen notice of the grant in the papers Holmedal 2nd April

Dear Mrs. Höst!

Many thanks for Your letter – and then thank you

for the grant – yes I must consider Your

efforts on my behalf as a decisive factor in

the allocatition allocation of the endowment – so I have to a

great degree You and Your husband to thank for

the grant; which I would otherwise not have gotten

for another year – or perhaps two.

Your letter has travelled via Aalhùs and has thus

not arrived here until today the 2nd of April – and 

the day before yesterday I wrote to You, so I have 

nothing new to communicate. I will remain here

a few more days, as I believe the air here is 

good for me – and I am very sick at the

moment. I have still not painted anything

unfortunately – and I do not have a good conscience

– do not dare come to Bergen before I at least

have painted a little picture – I will write then 

Greeting to Your husband. Best wishes from Engel and

Your devoted friend Nikolai Astrup