Letter

Astrup, Nikolai to Høst, Isabella
1914-12-02

Transcription:

Turid Hagelsteen

Translation:

Francesca Nichols

Page

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4,
  • 5,
  • 6
Transcription
Translation

Letter

Astrup, Nikolai to Høst, Isabella
1914-12-02
Brevs.531-66446, Nasjonalbiblioteket

6 Pages

Transcription: Turid Hagelsteen

Translation: Francesca Nichols

Transcription

Sandal 2den Dec. 1914

Kjære Frù Höst!

Netop som jeg havde leveret ind 

mit brev til Dem fik jeg et andet

brev fra Kunstforeningen – fra 

Hr. O. J. Larsen. Hvad han 

der spörger om, kan jeg ikke

svare paa, da jeg ikke svarer 

for at kùnne naa ind til

Kunstforeningen (før Jul) med et nyt

tryk af "Bùkken" – naar dette

ogsaa skal indrammes. Findes 

der noget usolgt tryk af bùkken?

Kunde De isaafald gjöre mig den 

store tjeneste at besörge det ind-

rammet? – Jeg skylder Didr. 

Andersen 13 Kr., men han kræver

mig for 43 kr. for rammerne til

Jubilæumsudstillingen tiltrods for

at han har faaet 30 kr. i afdrag 

paa dette. Han skal faa de 13 kr. 

ikke mere. Jeg har det mærke-

lige ùheld, at næsten alle 

mennesker kræver mig for 

mere, end jeg skylder dem, – det

gjör handelsmændene her, og det

gjör privatfolk i bygden, bare jeg 

er saa uheldig at blive dem noget 

skyldig, – för betalte jeg uden

knùrr og prutting, – men nú er 

jeg begyndt at protestere. 

Jeg vedlægger O. J. Larsens 

brev – hans pöbelagtige opför-

sel mod mig för – belyses 

lidt gjennem dette brev – De 

erindrer, hvad han sagde til Dem

om mig, dengang han negtede at

laane ud sit billede. – Det 

exlibris han bestilte hos mig

(var efter hans nöiagtige opgave)

blev 4 gange sendt frem og til-

bage os i mellem, fordi han 

stadig fandt noget at rette, og

jeg tegnede taalmodig om igjen – 

indtil han var "særdeles vel 

fornöiet" og takkede mig tùsinde 

gange – "jeg skulde blive en 

berömt mand paa dette exlibris, 

da det vilde blive sendt alle

samlinger i verden og ligeledes

skulde indtages i fin-fin tryk

i det fornemme "Exlibris zeit-

túng" (eller hvad dette organ

for libhaberne heder), 

"Som betaling skal skal De faa

den skisse (af Grönvold), som De fik hos mig

under forudsætning af en skisse 

eller billede af Dem i bytte". Ja

slig skrev han. Han vilde paa 

död og liv prakke paa mig den om-

talte skisse, engang Lùnd og jeg var

indbùdne til ham, – og da jeg ikke 

tog den med mig, da jeg gik – sendte

han mig nogle dage senere et úmaa-

deligt elskværdigt brev, hvori han

formelig tryglede mig om at tage imod

skissen – "De vil gjöre mig en stor 

glæde ved at modtage denne skisse

som en foræring fra mig", skrev han.

Nú ja, jeg fordrede intet for den

omtalte exlibris, – som hadde kostet 

mig meget arbeide, – saa jeg troede

han skulde have al grúnd til at 

være fornöiet med mig. – Straks 

efter erindrer De, hvad han sagde: 

"Astrup har slet ikke opfört sig pent

imod mig"; og ùnder dette paaskud

negtede han at laane mig billedet

til udstillingen. For ikke nù at

have noget udestaaende med man-

den har jeg tænkt at foreslaa ham

at skjære hans exlibris i træsnit med

de forandringer, som han maatte önske.

Skal jeg nù sende et tryk af "Bukken" 

til Dem eller Kunstforeningen?

Undskyld hasten!

Deres hengivne Astrup 

Brev fra Bergens Kunstforening (som Astrup henviser til i brevet til fru Høst):

Bergens Kunstforening

            Stiftet 9de Mai 1838

Bergen, den 29 Novbr 1914

Maleren

   Hr. Nicolay Astrup.

   Fra Kunstforeningen vil De gjennom Skagen

ha mottat Kr. 130 for de to Træsnit, som nylig

blev kjøpt av Dem til dette Aars Utlodning.

Og til Doktor J. Bechholm

              Kalfarlien 9. Bergen

bedes sendt Træsnittet "Bukken" for Kr. 50,– 

(med Ramme)

der vil bli Dem tilsendt pr. Omgaaende. 

De var saa venlig at ville sende mig Tegning

Til et Ex-libris med *) to Böker og en Ugle.

Paa de to Tegninger, De i sin Tid sendte mig

var der formeget til, at jeg kunde bruge dem.

   Med venligst Hilsen Deres

O. J. Larsen

______

* en for Ludvig Holberg og en for Charles Dickens

Konvolutt, framside:

Til

Frù Lolly Höst

Adr. Overlærer Sigùrd Höst

                        Hop Station

                      Bergen

Translation

Sandal 2nd Dec. 1914

Dear Mrs. Höst!

Immediately after I had delivered

my letter to You I received another

letter from the Art Association – from 

Mr. O. J. Larsen. What he 

asks me, I cannot

comply with, as I cannot take responsibility 

for reaching 

the Art Association (before Christmas) with a new

print of "the Billy-goat" – since this

one must also be framed. Are 

there any unsold prints of the billy-goat?

Might You in that case do me the 

great favour of having it 

framed? – I owe Didr. 

Andersen 13 Kr., but he is charging

me 43 kr. for the frames for

the Jubilee exhibition despite the fact 

that he has received 30 kr. as an instalment

for this. He shall have the 13 kr. 

no more. I have the strange

misfortune, that almost 

everyone charges me 

more than what I owe them, – the

traders here do it, and 

private people in the village do it, as

soon as I am so unfortunate as to be a little 

in debt to them, – in the past I paid without

growling or haggling, – but now I 

have begun to protest. 

I enclose O. J. Larsen’s 

letter – his ill-mannered behav-

ior towards me before – is evident 

to some degree in this letter – You 

remember, what he said to You

about me, that time he refused to

lend out his picture. – The 

bookplate he ordered from me

(was based on his exact specifications)

was 4 times sent back and forth

between us, because he 

continuously found something to adjust, and

I drew again and again with patience – 

until he was "utterly 

satisfied" and thanked me a thousand 

times – "I was going to become a 

famous man thanks to this bookplate, 

because it would be distributed to all

the collections in the world and likewise

would be included as an exclusive print

in the eminent "Ex libris zeit-

tung" (or whatever this organ

for aficionados is called), 

"As payment You shall have

the sketch (by Grönvold), which You received from me

on the condition that I received a sketch 

or picture by You in exchange". Yes

that is what he wrote. He wished by

all means to foist on me the men-

tioned sketch, once when Lùnd and I were

invited to his house, – and when I did not 

take it with me, when I left – he

sent me a few days later an extreme-

ly sympathetic letter, in which he

virtually begged me to accept

the sketch – "You would make me very 

happy by accepting this sketch

as a gift from me", he wrote.

Now it’s true, I did not require anything for the

mentioned bookplate, – which has cost 

me considerable toil, – so I believed

he should have every reason to 

be satisfied with me. – Immediately 

after You remember, what he said: 

"Astrup has not behaved at all nicely

towards me"; and under this pretext

he refused to lend me the picture

for the exhibition. In order not to

have anything unsettled with the

man I have thought of suggesting to him

to carve his bookplate as a woodcut with

whatever alterations, that he might desire.

Shall I send a print of "the Billy-goat" 

to You or the Art Association?

Pardon the haste!

Your devoted Astrup 

Letter from Bergens Kunstforening (which Astrup refers to in his letter to Mrs. Høst):

Bergens Kunstforening

            Established 9th May 1838

Bergen, 29th of Nov. 1914

The Painter

   Mr. Nicolay Astrup.

   From Kunstforeningen You will have via Skagen

received Kr. 130 for the two Woodcuts, which were

recently purchased from You for this Year’s Lottery.

And to Doctor J. Bechholm

            Kalfarlien 9. Bergen

it is requested that You deliver the Woodcut "Billy-goat" for Kr. 50,– 

(with Frame)

which will be sent to You promptly. –

You were so kind as to wish to send me a Drawing

for a Bookplate with *) two Books and one Owl.

On the two Drawings You previously sent me

they are too large, for me to be able to utilize them. –

   With best Wishes Yours

O. J. Larsen

______

* one for Ludvig Holberg and one for Charles Dickens

Envelope, front:

To

Mrs. Lolly Höst

Adr. Headmaster Sigùrd Höst

                        Hop Station

                      Bergen