Letter

Astrup, Nikolai to Høst, Sigurd
1910-01

Transcription:

Turid Hagelsteen

Translation:

Francesca Nichols

Page

  • 1,
  • 2,
  • 3
Transcription
Translation

Letter

Astrup, Nikolai to Høst, Sigurd
1910-01
Brevs.531-66408, Nasjonalbiblioteket

3 Pages

Transcription: Turid Hagelsteen

Translation: Francesca Nichols

Transcription

      Kjære Høst!

Tak for brevet – Jeg haaber, 

at jeg ikke fornærmede Dem eller

Deres frùe i mit sidste brev straks

för jul. Isaafald maa jeg bede 

Eder ikke tilregne mig det.

Jeg var bleven meget bedre straks

för jùl og i juledagene; – men

bedringen var desværre kortvarig,

– Jeg er for öieblikket elendig, – og 

jeg kan derfor intet sige om, hvad

tid jeg kan komme til Bergen.

Jeg vil nù forsöge en kraftig 

elektrisk kùr – jeg har skrevet 

efter elektriske aparater for 50 kr.

Lægerne har jeg ingen tro paa længer.

Det glædede mig meget at 

höre, hvad De fortalte om Mùnch,

– jeg synes bare det vilde være

synd, om han virkelig skùlde

{…} finde paa at anvende sine

sùrt erhvervede penge til et legat.

Gid han maatte leve længe enda.

Fra Werenskiold fik jeg nettop nù

brev – han vil jeg skal söge alle

stipendier, om der end er mange af

de ùnge, som nù er kommen "foran

mig" – jeg kan altsaa ikke gjöre mig

noget naab, skjönner jeg, og spare

mig den nervösitet og ùbehagelighed

som fölger med at tigge om et 

stipendiùm. Jeg kan heller 

ikke paa ret maade benytte mig 

af et stipendiùm – naar jeg ikke

er frisk, – jeg taaler intet arbeide,

og ùden at arbeide har man

ikke lov at have et stipendiùm.

Ikke et öieblik ùden legem-

lige smerter og de aandelige lide-

ser er heller aldrig langt borte.

Naar jeg kommer til Bergen, skal

jeg naturligvis tage med mig de

skisser, som jeg har lovet at vise

Meyer – han troede nemlig ved

at faa se disse, at han kùnde

finde motiver for vordende billeder,

som han da vilde bestille hos mig.

Hils Deres frùe og vær hjærteligst 

hilset fra Eders hengivne

Nikolai Astrup

Min kone beder mig hilse og

takke for Eders venlige hilsen.

Haaber snart at faa sendt billeder

til valg for Halvorsen. D.S.

Translation

      Dear Høst!

Thank you for Your letter – I hope, 

that I did not offend You or

Your wife in my last letter just

before Christmas. In that case may I ask

You not to hold me accountable for it.

I had become much better just

before Christmas and during the Christmas holidays; – but

the improvement in health was unfortunately short-lived,

– I am in terrible shape at the moment, – and

I can therefore not say, when

I can come to Bergen.

I will now try out a strong

electric cure – I have ordered

electric apparatuses for 50 kr.

I have no belief in doctors any longer.

It pleased me greatly to

Hear, what You said about Mùnch,

– I just think it would be

a shame, if he should actually

{…} consider spending his 

bitterly acquired money for an endowment.

May he live for a long time still.

From Werenskiold I just now received

a letter – he wants me to apply for all of 

the grants, even though there are many

young [artists], who have now come "ahead

of me" – I can therefore not allow myself

any hope, I understand, and [will] spare

myself the anxiety and unpleasantness

that accompanies begging for a

grant. Nor can I

in a normal way take advantage 

of a grant – when I am not

well, – I cannot endure any type of work,

and without working one is

not allowed to have a grant.

Not one second without phy-

sical pain and the spiritual suffer-

ing is never far off either. 

When I come to Bergen, I 

shall of course bring along the

sketches, which I have promised to show

Meyer – he believed that 

by seeing these, he would be able

to find motifs for forthcoming pictures,

which he would then commission from me.

Say hello to Your wife and accept heartfelt  

greetings from Your devoted

Nikolai Astrup

My wife asks me to send greetings and

to thank You for Your kind greeting.

Hope to be able to send pictures soon

for Halvorsen to select from. D.S.