Letter

Astrup, Nikolai to Meyer, Hans Jacob
1919-12-28

Transcription:

Turid Hagelsteen

Translation:

Francesca Nichols

Page

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4,
  • 5,
  • 6
Transcription
Translation

Letter

Astrup, Nikolai to Meyer, Hans Jacob
1919-12-28
Brevs.295-66528, Nasjonalbiblioteket

6 Pages

Transcription: Turid Hagelsteen

Translation: Francesca Nichols

Transcription

      Kjære Hr. Meyer

Ja nù maa jeg sige Dem

tusend tak for alt, hvad

De har gjort for mig – for

alle Deres kjöb og alt Deres 

arbeide med salg af mine

træsnit, – jeg har jo ikke havt

andet at leve af nù i

over et aar, end det, som 

jeg har faaet solgt til og

gjennem dem. Jeg haaber,

at hverken De eller Hr.

Neùmann er fornærmede 

paa mig. – De maa ùndskylde

II

at jeg skrev, som jeg gjorde, – 

men det var ikke, fordi jeg

var misfornöiet med Hr. Neù-

mann’s betaling men udeluk-

kende fordi, jeg nödig vilde, at –

(særlig) – Hr. Ørvik – skulde faa

vide, at jeg solgte billigere

end kùnstnerforbùndet; – jeg

fandt nù först et brev, som

De havde sendt mig en tid

forùd – (jeg maa ha været svært

daarlig af anfaldene, da jeg fik

det – ; thi jeg hùsker ikke, at jeg 

har læst det för), – i det brev

nævner De prisen, som De <for>

vilde forlange af Hr. Neùmann,

jeg havde da ingen grùnd til

at skrive noget andet senere

III

og jeg maa derfor atter bede 

Dem om ùndskyldning, – jeg

har været svært daarlig, og

da gaar det rent rundt for

mig, – særlig naar det gjælder

pengesaker. Jeg blev derfor

ogsaa rent skamfùld nù,

da jeg fik 50 kr. extra fra 

Hr. Neumann – og tænkte

paa at sende dem tilbake,

men det vilde vel været en

fornærmelse (efter det han 

skrev).

Med ønsket om et "godt aar!

og med den bedste hilsen

fra min kone er jeg Deres i

taknemlighet forbùndne 

N. Astrup

P. S.

Da jeg nù skulde indlevere mit brev

paa posthùset saa ligger der helt

ùventende 530 Kr. til mig – . Jeg kan

forelöbig kùn sige tusend tak – jeg troede

aldrig at nogen flere blev solgt –

Det glædede mig ogsaa, at De ikke var

for nærmet paa mig for mit "tulleri"

med Hr. Neymann – posten er ventende

hvert öieblik undskyld derfor dette

rabl paa postkontoret – men jeg syntes jeg

maatte rive op brevet og skrive nogle

ord paa denne side af nyaaret.

Modtag da min hjærteligste tak og

hilsen og alle gode önsker for det nye

aar.

Deres i hengivenhed forbundne

Nikolai Astrup

Skal sende ny quitering snarest.

Quitering

For modtagne Kr. 610, – fra Hr. H. Meyer

for træsnit quiteres herved

Nikolai Astrup

Sandal i Söndfjord 28/12 1919

Konvolutt, framside:

Til

Hr. Capt. H. J. Meyer

   Vetr lids almenning 27

Bergen

Translation

Dear Mr. Meyer

Well I must thank You

profusely for everything, that

You have done for me – for

all of Your acquisitions and all Your 

efforts concerning the sale of my

woodcuts, – I have not had

anything more to survive on for

over a year now, than what 

I have sold to and 

via you. I hope,

that neither You nor Mr.

Neùmann are annoyed 

with me. – You must pardon

II

me for writing, as I did, – 

but it was not, because I

was dissatisfied with Mr. Neù-

mann’s payment but sole-

ly because, I was worried, that –

(especially) – Mr. Ørvik – might find

out, that I sold for less

than Kùnstnerforbùndet; – I

just came across a letter, that

You had sent me some time

ago – (I must have been very

ill from the seizures, when I received

it – ; because I cannot remember having 

read it before), – in that letter

You mention the price, that You <for>

would demand from Mr. Neùmann,

I had no reason to

write anything more later 

III

and I must therefore once again ask 

for Your forgiveness, – I

have been very ill, and

then I become totally 

disorientated, – especially when it comes to

money matters. I therefore became

utterly ashamed now,

upon receiving 50 kr. extra from 

Mr. Neumann – and thought

of returning them,

but it would likely be an

insult (based on what he 

wrote).

With greetings for the “New Year!  

And with very best wishes 

from my wife and me Your

grateful and indebted 

N. Astrup

P. S.

As I was about to deliver my letter

at the post office a totally 

unexpected 530 Kr. awaited me there – . I can

for the time being only thank you profusely – I never

thought that any more would be sold –

It pleased me also, that You were not

annoyed with me for my “nonsense”

in relation to Mr. Neymann – the postman is expected

any moment forgive therefore these

scribbles at the post office – but I felt I

should tear open the letter and write a few

words this side of the New Year.

Accept my most sincere thanks and

Greetings and all good wishes for the New

Year .

Your grateful and obliged

Nikolai Astrup

Will send receipt soon.

                    Receipt

Confirmation of payment

The receipt of Kr. 610, – from Mr. H. Meyer

for woodcuts is hereby acknowledged 

Nikolai Astrup

Sandal in Söndfjord 28/12 1919

Envelope, front:

To

Capt. H. J. Meyer

   Vetr lids almenning 27

Bergen