Letter

Astrup, Nikolai to Meyer, Hans Jacob
1919-12-08

Transcription:

Turid Hagelsteen

Translation:

Francesca Nichols

Page

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4
Transcription
Translation

Letter

Astrup, Nikolai to Meyer, Hans Jacob
1919-12-08
Brevs.295-66527, Nasjonalbiblioteket

4 Pages

Transcription: Turid Hagelsteen

Translation: Francesca Nichols

Transcription

                      Kjære Hr. Meyer! Dec 1919

Jeg har modtaget Kr. 500 fra Hr. Engelsen, hvorfor

jeg har sendt ham min quitering, – saa har jeg

ogsaa modtaget Kr. 350 fra Hr. Neumann for

"Martzstemning" og "Siljekallen", – dette var vel 

kanske lidt for billigt for de to farvetræsnit.

De maa være saa venlig og endelig bede ham "holde

fuldstændig tæt" om prisen, – ellers resikerer jeg

at komme i kollision med kùnstnerforbùndet,

som havde en udstilling af mine træsnit vaaren 

1918; – der blev prisene bestemt af kùnstnerforbùndet,

og hvis nù nogen af de, som kjöbte der dengang,

skulde faa greie paa, at jeg nù selv havde solgt

til andre for næsten halv pris, – saa vil de blive 

rasende paa kùnstnerforbùndet – og dette igjen paa

mig. Olaf Ørvik – til exempel – har kjöbt

til höiere priser, og da han jo tilhörer Deres bekjendt

skabskreds, – kùnde han snart komme til at

spörge om priserne hos sin og Deres fælles venner.

Jeg har ikke den prisliste, hvorefter jeg solgte til Dem

ifjor, – (jeg slog adskilligt af paa priserne til Dem);

men jeg troede dog, at De i fjor gav 150 for "Siljekallen" 

og 250 for "Martzstemning", – men De hùsker det selv-

fölgelig bedre end jeg, – kanske De ogsaa har listen?

Hvis De altsaa ikke har forlangt mere af Hr.

Neùmann end 350 for begge de to farvetræsnit,

saa er jo alt i orden – bare taùshed om

prisen altsaa.

Det var en ting, som jeg længst skulde

gjort ùndskyldning for hos Dem; – vi har 

været saa forargede baade min kone og jeg,

thi det var ikke vor skyld, at det gik

saa galt med tyttebærene i höst, –  

Da De havde været og talt om tytte bær her

i höst, – gik vi straks til de folk, som hver

höst har plùkket bær til os, – og da De intet

nævnte om, hvor höit vi kùnde gaa i prisen,

saa vovede vi at byde 1 kr. pr. kg. paa Deres

vegne, – (vi hörte nemlig, at De havde givet

Kr. 1,50 paa Vasenden) – – Nù var her en op-

kjöber Daniel G. Sandal ("Daniel Rabben") og

han fik greie paa (vort bùd) dette og kom til os og spùrg-

te, om vi var "galne", som böd saa meget, – 

om vi ikke vidste, at bærrene var faldt i

II

i pris i Bergen; – der var kommen nogle jernbane-

vogne med tyttebær fra Sverrige o.s.v. – jeg svarte ham

ham da, at det var for Hr. Capt. Meyer, jeg kjöbte – 

Han spùrgte da, om jeg virkelig troede, Meyer vilde

give den pris, naar han hörte, at bærene var gaa-

et ned i Bergen, – "ja det tror jeg han gjör", svarte

jeg – "og hvis han synes det er formæget, skal jeg

beholde bærene til den pris". – Han vilde da faa

gaa i kompagniskab med os og faa levere bær

til Dem, – det gik jeg ind paa, og vi blev enige

om at saavel vore "plùkkere", som hans, skùlde

bringe bærrene til ham, – og saa skulde han

sende bærene til Dem, – han havde da allerede

en större beholdning, som han bare havde givet

80–90 öre for, – Imidlertid gik bærene 

sterkt op, og den skurken sælger saa alle

bærene til en anden opkjöber; – saaledes fik 

hverken vi eller De noget af bærrene; – anta-

gelig tænkte han vel at kunne skaffe et nyt

parti i en fart, men saa kom regnveiret

og ùmùliggjorde all videre plukning.

Jeg var ordentlig sint paa ham, – men han

ùndskyldte sig med, at De var reist fra Vas-

enden, – og hvis han skùlde sende bærene efter

Neste side og kanskje flere mangler.

Konvolutt, framside:

Til

Hr. Capt. H. J. Meyer

27. Vetrlids-almenning 27

Bergen

Translation

            Dear Mr. Meyer! Dec. 1919 

I have received Kr. 500 from Mr. Engelsen, for which

I have sent him my receipt, – and then I have

also received Kr. 350 from Mr. Neumann for

March Atmosphere” and “Willow Tree”, – this is 

perhaps a little cheap for the two coloured woodcuts.

I must ask you to be so kind as to ask him to “keep

completely quiet” about the price, – otherwise I risk

coming into conflict with Kùnstnerforbùndet,

which had an exhibition of my woodcuts in spring 

1918; – there the prices were decided by Kùnstnerforbùndet,

 and if anyone, who purchased [something] there back then,

should find out, that I had now sold [pictures]

to others for nearly half the price, – they would be 

furious with Kùnstnerforbùndet – and they in turn with

me. Olaf Ørvik – for instance – has purchased

at higher prices, and since he belongs to Your circle 

of friends, – it might soon occur to him to

ask about the prices [paid by] his and Your mutual friends.

I do not have the list of prices, that I sold to You for

last year, – (I cut the prices significantly for You);

but I believe that You paid 150 for “Willow Tree” last year 

and 250 for “March Atmosphere”, – but You ob-

viously remember better than me, – perhaps You still have the list?

If You have not demanded more from Mr.

Neùmann than 350 for both coloured woodcuts,

then everything is fine, just keep silent

about the prices.

There was one thing, that I should have

asked Your forgiveness for, long ago; – we have 

been so exasperated both my wife and I,

because it was not our fault, that things went

so wrong with the lingonberries this autumn, – – 

You had mentioned lingonberries here

this autumn, – so we went directly to the people, who every

autumn have picked berries for us, - and since You had not

mentioned, how high we could go in price,

we dared to bid 1 kr. per kilo on Your

behalf, – (for we had heard, that You had paid

Kr. 1.50 at Vasenden) – – It so happened there was a mer-

chant here Daniel G. Sandal (“Daniel the Purloiner”) and

he got wind of (our offer) this and came to us and ask-

ed, whether we were “insane”, to bid so much, – 

whether we had not heard, that the berries had fallen

II

[in price] in Bergen; – a few railway wagons had

arrived with lingonberries from Sweden, etc. – I replied to him

to him, that it was on behalf of Capt. Meyer I was buying – 

He then asked whether I really thought Meyer would

pay that price, when he heard that the berries had 

gone down [in price] in Bergen, – “yes, I think he would”, I

responded – “and if he thinks it is too much, I will

keep the berries for that price”. – He wished to 

collaborate with us and deliver the berries

to You, – I agreed to it, and we decided

that both our “pickers”, and his, would

deliver the berries to him, – and then he would

send the berries to You, – he already had

a large consignment, that he had paid only

80–90 öre for, – In the meantime the berries had

risen significantly [in price], and that villain sells all

the berries to another buyer; – and thus

neither we nor You got any of the berries; – most

likely he thought that [he] could get hold of a new

batch in a hurry, but then the rain came

and made all further picking impossible.

I was really mad at him, – but he

excused himself by saying, that You had departed from Vas-

enden, – and if he should forward the berries 

The letter ends here, the next page and perhaps more (?) are missing.

Envelope, front:

To

Capt. H. J. Meyer

27 Vetrlids-almenning 27

Bergen