Letter

Astrup, Nikolai to Høst, Isabella
Før 1912

Translation:

Francesca Nichols

Page

  • 1
Transcription
Translation

Letter

Astrup, Nikolai to Høst, Isabella
Før 1912
Brevs.531-66398, Nasjonalbiblioteket

1 Pages

Translation: Francesca Nichols

Transcription

Kjære fru Høst!

Kun et par ord i al hast. Efter at jeg

havde skrevet mit brev til Dem i dag

kom jeg til at tænke paa, at pengene kunde

kanske være komne til nærmeste nabopost-

aabneri og tog derfor en tùr paa ski paa isen

for at komme posten i forkjöbet – saa jeg

kùnde faa sendt kvitering straks i tilfælde penge-

ne var der – det var de ogsaa og sender herved 

kvitering og min hjærteligste tak til Dem og 

Hr. Maschmann. Her har været et rent ùmu-

ligt före – isen er svag, veiene har ikke været

brugte i vinter paa grund af den gode is – de er der-

for i oplösningstilstand blöde og sneskavler og 

issvuller i mellem. Det har derfor nù flere 

gange hændt, at post hid ind til Mykle-

bust, hvor vi nù bor er bleven overliggende i Sandal, 

idet man paa grùnd af föret ikke har kùnnet

komme videre. Undskyld hasten og min ùlæselige 

skrift – har skyndt mig, saa jeg ikke förer pennen

ordentligt – posten har nù naad mig igjen her. Hjærteligste

hilsen Deres hengivne Astrup.

Translation

Dear Mrs. Høst!

Just a few words in haste. After I

had written my letter to You today

it occurred to me, that the money might

perhaps have been delivered to the closest neighbouring postal

service and I therefore made a trip on skis over the ice

in order to intercept the postal service – so that I

might send the receipt right away in case the mon-

ey was there – which it was and I hereby send

the receipt and my most sincere thanks to You and

Mr. Maschmann. The road conditions here have been utterly im-

possible – the ice is weak [now], but the roads have not been

used this winter because of the good ice – they are there-

fore in a state of disintegration soft with snowdrifts and

patches of ice in between. That is why on several

occasions, the postal service here in to Mykle-

bust, where we now live has been laid up in Sandal, 

because of the road conditions it has been impossible

to get through. Forgive the haste and my illegible

handwriting – have been in a hurry, and therefore not held the pen

properly – the post has now reached me here again. With heartfelt

greetings Your devoted Astrup.