Letter

Astrup, Nikolai to Kramer, Per
1926-03

Transcription:

Siri Katinka Valdez

Translation:

Francesca Nichols

Page

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4,
  • 5,
  • 6,
  • 7,
  • 8
Transcription
Translation

Letter

Astrup, Nikolai to Kramer, Per
1926-03
ubb-ms-1808-n-3, MARCUS – Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen

8 Pages

Transcription: Siri Katinka Valdez

Translation: Francesca Nichols

Transcription

Kjære Kramer!

Tusend tak for dine tvende breve og

for kommisionerne (glem ikke at notere dine udlæg!), som dù har ùdfört

for mig. Og saa maa jeg sige dig tusind

tak for den storartede gave, som dù 

har betænkt os med: – nemlig ska-

bet! – Engel beder mig ogsaa hilse

fra hende og sige dig tùsend tak! – det

var altfor snildt at ville forære os

dette, efter alt det stræv, dù har havt

med materialerne og – Flùge; – nù er det

kommen paa plads i hjörnet mellem 

dören og vindùet i "nystùen", (der hvor

Dere laa), – vi brùker nù denne stùen 

til soveværelse, – skabet tager sig udmær-

ket ùd, – jeg tænker at male det nogen-

lùnde likt dören, – men hvorledes de

begge skal males – (dören og skabet), derom 

faar vi tale næste gang dù kommer hid – 

Jeg har tænkt paa gule lister og grönne

"fyldinger" – Ja det er jo sandt – dù tænk-

te at sætte ind glas i den ene fylding; 

men jeg synes, dù har spenderet saa 

meget, at det maa være nok, om dù

ikke ogsaa skal spendere glas. Er

det ogsaa meningen din, at vi skal 

have det andet skab. – Flùge siger det

er saa, – men det blir nù alt for meget. 

Flùge spùrgte mig, om jeg havde noget

imod, at det sidste skab blev lidt

lavere, – jeg tùrde ikke udtale mig om det, 

da dù maatte afgjöre det; – (det var af

hensyn til materialerne sagde han). 

Dù nævnte noget om en "ùnderlig" regning

som Fluge havde sendt dig; – til mig

sa han, at han havde sendt dig en 

faareskrott (eller kanske det var en vædder), 

og at han havde sagt, at dù kunde

give ham dagsprisen; – her forlanger

man i aar meget mere end byprisen, 

– det er som om höikonjùngtùren, som 

kanske naadde lidt sent hid op, nù

II

er tilböielig til at holde sig her, efter at

alt gaar ned i byerne; – jeg fik saaledes

en bukkeskrott, som jeg maatte betale

med Kr. 3.00 pr. kg., – og bùkke kjöd

pleier jo altid at være billigere end

saùekjöd. Vi tingede alt saùekjödet

som Lovisa kommer til at slagte; – det

var i august, at vi tingede det, – og nù vil

hùn have den pris, som det dengang stod

i; men det giver vi ikke; – hùn ærgrer

sig over, at hun ikke hentede sine

saùer dengang og sendte dem til Bergen, 

og vil næsten give os skylden for at 

hùn ikke benyttede den beleilige tid; – 

men saken var, at hùn haabede paa

opgang igjen, – da det allerede var be-

gyndt at synke lidt dengang. Angaa-

ende Flùge, saa hùsker ikke jeg, hvad

saùedkjöd stod i, dengang han sendte dig

skrotten, hvis det var vædder pleier man jo 

at faa lidt mere, hvis den er slagtet för

den begynder bryndetiden sin, – det vil 

4

sige ca. 1 maaned för alm. slagtetid; men 

jeg synes nù ikke han kan forlange mere

end 2,50 pr. kg., – han veed nok selv, 

hvad prisen var i den tiden, saa jeg 

tror ikke han kommer til at forlange

mere end den var da for saùekjöd. 

Angaaende arbeidet med skabet, sa han, 

at Dere var bleven enige om en <pris> af

45,00 Kr. – (og jeg forstod ham slig, at

han syntes det trængtes vel for arbeidet, 

da det var ùmùligt at arbeide et sligt

skab paa kortere tid end en ùge, hvor

flittig man end var), han mente, at han 

havde trængt mere, men naar det var

til Kramer saa – – – o.s.v. ja dù 

kjender hans snak, – han har jo holdt

paa med arbeidet ùendelig længe, men 

saa plages han jo af gigten. – Ja det

gaar desværre sent med mig ogsaa

med billedet – det blir stadige afbrytelser. 

Vi har havt besök af en maler igjen 

Gösta Geierstam, – sön af den svenske

III

forfatteren Gustav v. Geierstam. Det var

en ganske hyggelig kar – fuld af skröner

om <söndfjordingerne>, – han er jo selv at 

regne for söndfjording nù, – har gaard i Dale

og er gift med datter af en söndfjording – 

ùdskiftnings formand Smitt, (han som tog

sig af dage); han er svoger af Leiv Hal-

vorsen (mùsikeren) – eller rettere Leiv Hal-

vorsens frùe er en söster datter af Geierstams

frùe. Saa har vi havt besök af post-

mester Falk, – og jeg havde desværre intet

andet at traktere ham med end en 

blanding af sprit og rigabalsam. –––

Ja saa maa jeg fortælle dig, at vi en 

dag havde en ganske fornöielig paamin-

delse om vort samvær i sommer; – 

jo Engel trængte min hjælp med kjælder-

ovnen, og medens vi stod der nede, op-

dagede jeg, at der skjöd op af leir- og grus-

bakken nogle ùnderlige grönne planter,  

som ved nærmere eftersyn viste sig 

at være potetes stokke; – det var sækken

(den dù fik hos Fond)

som dù og jeg i forening satte ind ùnder

hùset op paa berget, for at detn skulde

holde sig koldt og ikke visne i som-

mervarmen eller "skyde aal", – dù 

hùsker kanske, at vi siden skulde

se efter den, og den var ikke at op-

dage, og Engel paastod, at Zakarias

maatte have taget den og baaret

den ud i vor kjælder og blandet den

med vore poteter. Der havde drysset

et tyndt jordlag ud over sækken – 

akkurat nok til at skjùle den, saa

den saa fuldstændig ud som en del af

bakken; – nù havde potetes stokkene

fùndet veien ud gjennem sækken, 

som var fuldstændig raatten, – det var

nok ogsaa de fleste af poteterne, og der

kom en fæl "raate-gùfs", da vi halede

levningerne frem, – nù forstaar jeg ogsaa

hvorfra den kom den forsmædelige lugt

som jeg i sommer kjendte, hvergang jeg

gik gjennem den ytre dör i nybygnin-

gen. Engel og jeg talte ofte om, hvad

V

den vel kùnde komme af. – Engel og

Anna Sùnde troede, at den kom fra WC, 

men jeg syntes ikke det var ganske

den slags lùgt, – desuden fandt jeg det

ùmùligt, da jeg ikke kùnde kjende denne

lùgt nærmere W.C., men först naar jeg

kom ind til dören, – og det var jo lige

der ùnder sækken laa; – jeg haaber Dere

ikke var altfor ubehagelig berört af

den <mystiske> lùgt, – vi kom vistnok 

aldrig til at tale om den; – Sofia

som dagligt stod i "kjökkenet", – lige

over den, – kjendte – den vel bedst. – 

<Dù> nævnte noget om M. Breivik – og om 

mit forsonlige sindelag – med alderen – 

overfor gamle "modstandere"; – men Brei-

vik har aldrig hört til mine modstande-

re; – rigtignok har jeg aldrig beùndret

hans malerier, som jeg fandt daarlige

ligesom ogsaa hans aqùareller, – men jeg

har flere gange seet tegninger af ham 

saa dygtig gjort, at de har aftvùnget

mig respekt, – særlig en guttetegning

i "helakt" i Bergens billedgalleri (vistnok

med pennetegning), – ligeledes saa jeg

nogle börnetegninger (badende) som 

virkelig var "fölte", – men jeg har jo 

ogsaa seet meget skitt af ham – ogsaa 

i tegning, (særlig hans manèr med <krydsende>

streger), og det sagde jeg ham ogsaa, og

han indrömmede ogsaa, at det havde

været en slags <ærgjærrighed> hos ham

med denne <stregmanèren>, – og at den havde

skadet ham; – han havde ment, at han 

skulde opöve i en sig i en sikker behand-

ling af stregen, noget som han troede skulde

komme ham tilgode, naar han skulde

radere, – (der gjælder det jo en viss klarhed

i stregmanèren, saa ikke stregene löper

sammen). Frù Breyholtz har jeg intet svaret

endnù, – jeg er elendig alle nætter og tör intet love; 

da jeg er saa træt om dagene, fordi asthmaen tager

natte sövnen. – Ja saa maa dù leve vel og være

hjærteligst hilset <med> tak fra os alle her – Hils og tak 

frù Aagot hjærteligst! – önsker hende til lykke med

kùnsten! <Tænk> paa Onkels hùs ved Nöstet, hvis du skal kjöbe!

Tekst vertikalt høyre side:

det ligger jo noksaa centralt bare et minùt fra Engen. Ja undskyld! – din Astrup

Translation

Dear Kramer!

Many thanks for your two letters and

for the errands (don’t forget to note down the expenditures!), you have carried out

for me. And then I must thank you 

profusely for the magnificent gift, that you 

have so thoughtfully given us: – namely the ca-

binet! – Engel asks me to say hello

from her as well and to say many thanks! – it

was too kind to want to give this

to us, after all the problems, you have had

with the materials and – Flùge; – it has now

found its place in the corner between 

the door and the window in “nystùen”, (where

You stayed), – we currently use this cabin 

as a bedroom, – the cabinet looks per-

fect, – I am thinking of painting it approxi-

mately like the door, – but how they

will both be painted – (the door and the cabinet), that 

we can discuss the next time you come here – 

I thought of yellow mouldings and green

“panels” – well it’s true – you had

thought of putting glass in one of the panels; 

but I think, that you have offered so 

much, that it is more than enough, without 

your paying for the glass. Is 

it also your intention, that we should 

have the other cabinet. – Flùge says 

so, – but that would be too much. 

Flùge asked me, whether I had anything

against, the other cabinet being slightly

lower, – I did not dare to express my opinion about it, 

as you must decide that; – (it was due 

to the materials he said). 

You mentioned something about a “strange” bill

that Fluge had sent you; – to me

he said, that he had sent you a 

mutton carcass (or perhaps it was a ram), 

and he said, that you would

give him the current price; – here one

demands much more than the city price, 

– it seems as though the boom, which 

perhaps reached us a little late up here, now

II

is inclined to remain stuck here, after everything

is declining in the cities; – in that regard I got hold

of a goat carcass, that I had to pay

kr. 3.00 per kg. for, – and goat meat

is usually always cheaper than

mutton. We have reserved all the mutton

that Lovisa will be slaughtering; – it

was in August, that we reserved it, – and now

she wants the price, that it cost back

then; but that we will not give her; – she is 

irritated over the fact, that she did not gather her

sheep back then and send them to Bergen, 

and is practically blaming us because

she did not take advantage of the profitable period; – 

but the situation was such, that she hoped for

a renewed rise [in prices], – as they had already be-

gun to sink back then. Regard-

ing Flùge, I don’t remember, what

the price of mutton was, at the time he sent you

the carcass, if it was a ram one usually 

demands a little more, if it is slaughtered before

it goes into rut, – in other

4

words approx. 1 month before normal slaughtering season; but 

in my opinion I don’t think he can demand more

than 2.50 per kg., – I’m sure he knows himself, 

what the price was at that time, so I 

don’t think he will demand

more than it was then for mutton. 

Regarding work on the cabinet, he said, 

that You had agreed on a <price> of

45.00 kr. – (and I understood, that

he thinks it was necessitated by the work, 

since it was impossible to produce such a

cabinet in less than a week’s time, no matter how

diligent one is), he felt, that he 

needed more time, but since it was

for Kramer then – – – etc. well you 

know his manner of speech, – he had been

working at it endlessly, but 

then again he is plagued by arthritis. – Well things

are going slowly with me too 

on the picture – there are constant interruptions. 

We have had a visit from another painter 

Gösta Geierstam, – son of the Swedish

III

author Gustav v. Geierstam. He was

a very nice chap – full of tall tales

about <söndfjord natives>, – he himself is 

considered a söndfjord native now, – has a farm in Dale

and is married to the daughter of a söndfjord native – 

the land consolidation manager Smitt, (the one who took

his own life); he is the brother-in-law of Leiv Hal-

vorsen (the musician) – or rather Leiv Hal-

vorsen’s wife is a niece of Geierstam’s

wife. And then we have had a visit from post-

master Falk, – and I unfortunately did not have 

anything to offer him other than a 

mixture of liquor and Rigabalsam. –––

Well I must tell you, that one day 

we had a rather amusing remind-

er of our time together this summer; – 

well Engel required my help with the cellar

stove, and while we were down there, I dis-

covered, sprouting out of the clay and gravel

floor some strange green plants, 

which on closer inspection turned out 

to be potato shoots; – it was the sack

(the one you got from Fond)

that you and I together placed under

the house up on the hill, so that it would

keep cold and not wither in the sum-

mer heat or “sprout eels”, – you

remember perhaps, that we later went

to look for it, and it was nowhere to be

found, and Engel said, that Zakarias

must have taken it and carried

it out to our cellar and mixed it

with our potatoes. A thin layer

of dirt had scattered over the sack – 

just enough to conceal it, so that

it looked entirely as though it were part of

the floor; – now the potato sprouts

had found their way out through the sack, 

which was completely rotten, – most of

the potatoes were rotten as well, and 

a horrible “smell of rot” wafted up, when we dragged

out the remains, – now I also understand

where that vile odour came from

that I smelled this summer, every time I

passed through the outer door of the new

building . Engel and I often talked about, what

V

it might come from. – Engel and

Anna Sùnde thought, that it came from the WC, 

but I didn’t think it was similar to

that kind of odour, – besides I thought it was

impossible, since I couldn’t smell this

odour closer to the W.C., but only when I

came close to the door, – and it was right

under there the sack lay; – I hope You

were not too unpleasantly affected by

the <mysterious> odour, – I don’t think we 

ever spoke about it; – Sofia

who was daily occupied in the “kitchen”, – directly

above it, – was most likely the one who – noticed it – the most. – 

<You> mentioned something about M. Breivik – and about 

my conciliatory spirit – as I age – 

towards old “adversaries”; – but Brei-

vik has never been among my adversar-

ies; – admittedly I have never admired

his paintings, which I found poor

as well as his watercolours, – but I 

have several times seen drawings by him 

so skilfully done, that they have won

my respect, – especially a drawing of a boy

as a “full-length nude” in Bergens Billedgalleri (apparently

with pen drawing), – I likewise saw

some drawings of children (bathing) which 

were truly “sensitive”, – but I have 

also seen a lot of shite by him – including 

drawings, (especially his manner of using <crosshatched>

lines), and I told him too, and

he even admitted, that it had

been a kind of <ambition> of his

this <line mannerism>, – and that it had

hurt him; – his intention had been  

to gain practice de in developing a sure treat-

ment of the line, which he thought would

benefit him, when he would do

etchings, – (there it is a question of a certain clarity

in the style of the line, so that the lines do not run

together). Mrs. Breyholtz I have not responded to

yet, – I am miserable every night and dare not promise; 

as I am so tired during the day, because the asthma steals

my sleep at night. – May you live well then and accept our 

heartfelt greetings <with> thanks from all of us here – Say hello and thank 

Mrs. Aagot most warmly! – wish her luck with

her art! <Think> about Uncle’s house near Nöstet, if you are going to buy!

Vertical text along right edge:

it is situated quite centrally only a minute from Engen. Well forgive me! – your Astrup