Letter

Astrup, Nikolai to Kramer, Per
1927-07-30

Transcription:

Tor Martin Leknes

Translation:

Francesca Nichols

Page

  • 1,
  • 2,
  • 3
Transcription
Translation

Letter

Astrup, Nikolai to Kramer, Per
1927-07-30
ubb-ms-1808-l-4, MARCUS – Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen

3 Pages

Transcription: Tor Martin Leknes

Translation: Francesca Nichols

Transcription

Tekst opp ned :

Vil dù være

saa venlig at varsle Meyer straks dù faar "gaasa"

Kjære Kramer

Jeg sender i dag et "gaasabi-

læte" – Meyer har skrevet

ùafladdeligt hver ùke næsten

om et billede til Van Erpe-

com, – og nù gjorde jeg dette

istand med nogen omarbeid-

delse. – Et nyt er "lavet" til 

reserve for Breivik. Meyer 

bad mig sende billedet, (hvis 

jeg kunde skaffe noget straks) til 

din adr. – da han (Meyer) blev 

borte en tid; men saa mange 

forhindringer – gjæster o.s.v. 

 II 

har hindret, at jeg har faaet 

sendt det – (megen rangel bl. a.) 

Nù bad Meyer mig "bare opgive 

prisen til ham – og ikke til nogen 

anden" – altsaa dette "mellem 

os". M. vil kanske söke at 

presse E. til lidt mere pris end 

jeg opgiver (?) Nù kan jeg jo  

sige, at jeg ingen pris har opgivet 

til nogen – "ikke engang til Kramer", 

endskjönt postpakkens værdi- 

angivelse viser jo den for dig. 

Jeg presses af varmen og kredito- 

rerne – ùndskyld derfor min 

nervöse brevskrivning. Paa 

"<Nèset>" males der vistnok af 

alle kræfter; – men jeg faar intet 

"se" og nù vil jeg gjöre gjengjæld. 

III

Det er jo forsaavidt aldeles rig-

tigt, at man ikke skal se

hin andens arbeider, naar man

maler samme natùr, – i allefald 

ikke ùnder arbeid. Frk. Knutsen

vinder min og alle andres sym-

pathi – endog Engels. Vi har seet

paa hùs og tomt til hende. Men

der er forelöbigt intet resultat.

Dù svetter vel ordentlig inde i by var-

men og misunder os her – (jeg misùn-

der næsten dig, som kan slide med

et "ærligt" arbeide, – jeg er lei af

kunsten og alt, – vilde helst staa

som gröftegraver i et ùkjendt land).

Mùnk vil arangere udstilling af Ast-

rup i Tyskland – har dù hört det?! Lad

mig bare faa fred – jeg ender snart paa "gale-

hùset". Bedste hilsen din ven Astrup

Translation

Upside down text:

Will you be

so kind as to inform Meyer as soon as you receive “the goose”

Dear Kramer !

I am sending today a “goose pic-

ture” – Meyer has written

unceasingly nearly every week

about a picture for Van Erpe-

com, – and now I have completed

this one with some rework-

ing. – A new one has been “made” as 

a spare for Breivik. Meyer 

asked me to send the picture, (if 

I was able to produce something immediately) to 

your adr. – as he (Meyer) would 

be away for a while; but so many 

obstacles – guests, etc. 

 II 

have prevented me from  

sending it – (considerable carousing among other
things)
 

Now Meyer asked me to “just quote  

the price to him – and not to anyone 

else” – please keep this “between 

us”. M. will perhaps try to 

press E. for a slightly higher price than 

I quote (?) Well I can of course 

say, that I have not quoted any price 

to anyone – “not even to Kramer”, 

although the postal package reveals  

the content value to you. 

I am pressured by the heat and the credi- 

tors – so please forgive my 

nervous letter writing. At 

“<Nèset>” they are painting  

with all their might; – I am not allowed  

“to see” anything and now I will reciprocate in
kind.
 

III

It is actually quite 

right, that one shall not see

one another’s works, when one

is painting the same nature, – at least

not in the process of working. Miss Knutsen

has won my and everyone else’s sym-

pathy – even Engel’s. We have looked

at houses and plots for her. But

without any result so far.

You are probably sweating profusely in the city

heat and envy us here – (I almost en-

vy you, who are able to devote yourself 

to “honest” work, – I am tired of

art and everything, – would prefer to work

as a ditch digger in a foreign country).

Mùnk wants to arrange an exhibition of Ast-

rup in Germany – have you heard?! Just

leave me in peace – I will soon end up in “the mad-

house”. Best wishes your friend Astrup