Letter

Astrup, Nikolai to Kramer, Per
1919-11

Transcription:

Siri Katinka Valdez

Translation:

Francesca Nichols

Page

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4,
  • 5,
  • 6
Transcription
Translation

Letter

Astrup, Nikolai to Kramer, Per
1919-11
ubb-ms-1808-c-2, MARCUS – Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen

6 Pages

Transcription: Siri Katinka Valdez

Translation: Francesca Nichols

Transcription

Kjære Kramer

Tak for din kommission med smörret! – Fond

er her for at tale med mig om dette, – jeg har nem-

lig været saa daarlig, at jeg ikke har klaret at

skrive og takke dig. Her er altsaa kommet en 

kasse "Fönix" – 20 kg. – Vi var glad over

at det var "Fönix" og ikke "Export", som din 

kjöbmand havde anbefalet; – vi er blevne saa

forvente med meierismör nù ùnder krigen, 

at vi kan ikke klare "Export", som alle han-

delsmænd her holder ved siden av "Fönix", "Flora" 

og lignende. Jeg har været saa heldig flere

gange i sommer at faa, "Lotùs" gjennem 

en ven af (onkel Ole) Johannessen`s, og vi har været

fornöiet med det slags smör, at jeg for min 

part endog paastaar, at jeg ikke vil bytte det 

mod meierismör, – din kjöbmand bùrde pröve

det, – vi har havt det liggende i kjelderen

i over en maaned ad gangen, – uden at det

har tabt sig det ringeste. Fond og lens-

mand Øvrebö fik smage det hos os og blev

begge saa begeistrede over det, – at det er aar-

II

saken til aktieselskabet Fond & Astrup, 

som dù kalder det; – Vi skrev til hin

ven af Johannesen (L. Olsen) og bad ham 

skaffe os mere "Lotus", men han svarede os, 

at han havde skaffet Astrup "Lotus" til 

denne tid – "for at gjöre Johannesens en 

tjeneste"; – men da han paa grùnd av "mind-

stelönnen" havde indskrænket sit personale, 

kunde han ikke længer paatage sig denne

kommisjon. Vi har ogsaa forgjæves forsögt

at faa flere af de herværende handelsmænd

til at holde "Lotus"; – og derfor var det, 

at vi nù tilslut henvendte os til dig – 

dù maa ùndskylde, at vi plagede dig paa

en tid, da dù havde sygdom i huse – ja

hvorledes gaar det? Haaber dine börn er

bedre; – vore ligger i "mæslingerne" og

har været svært daarlige, – da de var for-

kjölede samtidig. Men tilbake til aktieselska-

bet, – vi har altsaa faaet halvdelen (20 kg) af

det bestilte (40 kg.) – vil den kjöbmand

sende os det resterende (20 kg.) i "Fönix"

eller helst "Flora", – er vi vel fornöiet – 

III

eller vil han overlevere pengene (60 kr.)

til Pellerins agent, var det jo aller-

bedst for os, – saa kan vi faa "Lotus"; vi 

har nù nemlig endelig faaet tag i agentens

adresse: (Johan Blydt Nygaardsgaten).

Men kanske "Fönix" er dyrere en "Lotùs" (3 kr.

mer pr. kg)? I saa fald kan han trække diferan-

sen fra de 60 kr., som vi har tilgode hos ham, 

– han skal vel ogsaa have noget for fragt og

emballage – (Fond sendte kr. 120,00).

Nù ja, vi gjör dig meget bryderi med dette, – 

herefter skal vi gaa direkte til agenten. 

Nù kom vi til at tænke paa, om din 

handelsmand mùligens har sendt alle

40 kg (i 2 forsendinger); isaafald maa 

vi öieblikkelig gjöre reklamation,– vi 

har nemlig henvendt os til expeditionen 

i Förde, – uden at faa noget mere en 

de 20 kg., som var adresseret i mit navn. 

Ja kjære Kramer – dù faa ikke blive for-

IIII

arget paa mig for dette "klusset" – jeg skriver

saa daarlig da feberen endnù raser i kroppen

paa mig – og saa er jeg saa afmægtig og træt efter alle

de frygtelige kvælningsanfald – som jeg har mindst 

3 af i dögnet – undertiden varer de dögnet rundt

og jeg er da mere död end levende – blodet sprætter

ud i hùden og efterlader tusendvis av röde pletter

af sprængt "blodkar-nett" – saa jeg ligner ùngerne

nù da de havde mæslingerne – jeg forstaar

ikke at hjærtet har holdt ud til denne tid – det

begynder nù ogsaa at blive ödelagt af sprængnin-

erne og all den mængde jodkaliúm og jodnatri-

ùm som jeg er nödt at brùge. Jeg sidder oppe

alle nætter og halvsover paa en stol, hvis jeg et öie – 

blik er fri anfaldene – bare den "sittingen" trætter

ogsaa i længden. Olaùs skal gifte sig paa

mandag med Engels söster – men jeg magter vist 

ikke at være i bryllupet – Engels far

döde for vel 8 dage siden – men jeg var

ikke istand til at være i begravelsen. – 

Engel beder mig spörge dig om dù veed om 

Bodil (frù Krantz) er med Krantz (i Paris) – dù maa

endelig give et benægtende svar, hvis det

er muligt av hensyn til sandheten, thi Engel

V

holder paa at blive baade gùl og grön af

misùndelse – jeg blir nok nödt at have

hende med hvis jeg reiser sydover – vi faar

da heller sætte börnene igjen – naar den

mindste er "af-vant" – men saa er det det

leie at Engel "længes" saa efter börnene,

vi fik kanske tage Kari med saa blev

ikke savnet saa stort kanske. Havde

jeg reist i vaar saa havde jeg kanske ùndgaaet

disse frygtelige kvælningsanfald og da havde jeg

kanskje klaret udgifterne; thi da havde jeg

et par tusend kroner liggende, nù er det bare

gjæld – dù foreslog at jeg skùlde trykke

nogle træsnit som Dù var saa venlig at

ville sælge for mig – saa familien skulde

have noget at leve af hjemme medens jeg var i udlandet –

jeg takker dig for din gode vilje – men blir

jeg ikke bedre er det ùmùligt, thi det kræver

mere vitalitet at trykke end at male, desùden

er det vanskeligt nù i mörketiden – at trykke – 

dù nævnte rigtignok et par tryk i fjor, som en

en af dine venner önskede – husker dù hvilke det var

VI

Nei Engel og Fond prater saa jeg kan ikke klare

at skrive ordentlig – Fond beder mig hilse

dig hjærteligst ligesaa Engel – Hvis jeg blir

saa pas kommer jeg indom Bergen i Jan. 

eller Febrùar – jeg faar nytte paa at 

male lidt af Bergen medens Krantz er i Paris

saa er jeg da fri hans jalùxi – han 

er jalùx paa hver eneste maler som 

maler i Bergen siger Korsvold. – Ja den 

Korsvold – han har bragt mig op i en 

nett historie for tiden – men det maa

være mellem os – indtil videre fuldstændig

taushed – Jo – han har for over et aar siden 

solgt et billede af mig for et par tusend

kr. og stukket pengene i egen lomme ùden 

at give mig nogen ùnderretning om kjöbe-

rens navn engang. – Nù kræver kjöberen

mig haardelig for at faa billedet – han har 

jo ventet over et aar, – og betalt paa forskud. 

Korsvold har nù gjort mig saa mange slige fante-

stykker og jeg har hjulpet ud af saa mange knipe –

men dennegang magter jeg det ikke. Jeg studerer baade

nat og dag hvad jeg skal svare kjöberen. Jeg saa maa dù 

leve vel. Haaber dine blir friske snart. Hils alle Dine-

din Astrup

Translation

Dear Kramer

Thank you for the butter! – Fond

is here to speak to me about this, – I have 

been so ill, that I haven’t been able to

write and thank you. Just arrived here is a 

crate of “Fönix” – 20 kg. – We were pleased

that it was “Fönix” and not “Export”, which your 

grocer had recommended; – we have become so

spoiled with dairy butter now during the war, 

that we cannot abide “Export”, which all the gro-

cers here carry together with “Phoenix”, “Flora” 

and the like. I have been so fortunate several

times this summer to receive “Lotùs” via 

a friend of (uncle Ole) Johannessen`s, and we have been

so satisfied with that type of butter, that I on my 

part can even claim, that I would not exchange it

for diary butter, – your grocer should try

it, – we have had it stored in the cellar

for over a month at a time, – without it

it deterioring in the least. Fond and the bai-

liff Øvrebö had a taste of it in our home and were

both so excited about it, – it is the

II

reason behind the joint-stock company Fond & Astrup, 

as you call it; – We wrote to the mentioned

friend of Johannesen (L. Olsen) and asked him 

get hold off more “Lotus” for us, but he replied that, 

he had obtained “Lotus” for Astrup 

this time – “to do Johannesen’s a 

favour”; – but since he now due du the “mini-

mum wage” had reduced his staff, 

he could no longer take on this

commission. We have also in vain attempted

to get several of the local grocers

to carry “Lotus”; – and that is why 

we now finally turned to you – 

you must pardon us for troubling you at

a time, when there was illness in your home – well

how are things? Hope your children are

better; – ours are bedridden with “the measles” and

have been very ill, – as they came down with 

colds at the same time. But back to the joint-stock

company, – we have received half (20 kg) of

the ordered (40 kg.) – If the grocer can

send us the remainder (20 kg.) in “Fönix”

or preferably “Flora”, – we will be satisfied – 

III

or if he delivers the money (60 kr.)

to Pellerin’s agent, it would be

best for us, – then we can obtain “Lotus”; we 

have finally been able to get hold of the agent’s

address: (Johan Blydt Nygaardsgaten).

But perhaps “Fönix is more expensive than “Lotus” (3 kr.

more per kg)? In that case he can subtract the differ-

ence form the 60 kr. credit we have with him, 

– he should also have something for shipping and

packaging – (Fond sent kr. 120.00).

Well, I’m afraid we are causing you a great deal of trouble with this, – 

from now on we shall go directly to the agent. 

We just now wondered, if your 

grocer might have sent all

40 kg (in 2 shipments); in that case we must 

immediately make a complaint, – we 

have contacted the office  

i Förde, – without having received more than 

the 20 kg., which were addressed in my name. 

Well dear Kramer – you mustn’t be an-

IIII

noyed with me because of this “mess” – I write

so poorly because the fever is still racing through my

body – and then I am so weak and tired after all

the terrible choking seizures – which I experience at least 

3 times per day – sometimes they last throughout the day

and I am then more dead than alive – the blood explodes

out into the skin and leaves behind thousands of red patches

of burst “capillaries” – so that I resemble the children

when they recently had the measles – I cannot 

understand how my heart has held out until now – it is

slowly being destroyed by the explosive

coughing and the quantities of potassium iodide and sodium

iodide which I am obliged to take. I sit upright

every night and doze on a chair, if I am free of 

the seizures for a minute – the “sitting” alone is tiring 

in the long run as well. Olaùs is getting married on

Monday with Engel’s sister – but I will probably not have 

the strength to attend the wedding – Engel’s father

died more than 8 days ago – but I was

not able to go to the funeral. – 

Engel asks me to inquire whether you know if 

Bodil (Mrs. Krantz) is with Krantz (in Paris) – I entreat you

to give a negative response, if it

is possibly in keeping with the truth, because Engel 

V

is about to be both yellow and green from

envy – I suppose I will have to bring

her along if I travel south – we will

have to leave the children behind – when the

youngest is “weaned” – but then there is the

problem that Engel “yearns” for the children,

we will perhaps take Kari along so the

longing may not be as great. Had

I travelled this spring I may have avoided

these frightful choking seizures and then I might 

have perhaps managed the expenses; because then I had

a couple of thousand kroner put away, now there are only

debts – you suggested that I should print

some woodcuts that You were so kind as to

wish to sell for me – so that the family might 

have something to survive on at home while I was abroad –

I thank you for your good intentions – but if

my health does not improve it will be impossible, because it takes 

more energy to print than to paint, in addition

it is difficult now during the dark season – to print – 

incidentally you mentioned a few prints last year, that

one of your friends wished to have – do you remember which ones they were

VI

Well Engel and Fond are talking so that I am not able

to write properly – Fond asked me to relay his

warmest wishes Engel likewise – If I recover

enough I will stop by Bergen in Jan. 

or February – I will take advantage of 

painting a few scenes from Bergen while Krantz is in Paris

that way I will be free of his jealousy – he 

is jealous of every single painter who 

paints in Bergen according to Korsvold. – Well that 

Korsvold – he has recently got me enmeshed 

in a difficult situation – but it must

remain between us – complete discretion for the

present – Well – more than a year ago he 

sold a picture of mine for a couple of thousand

kr. and put the money in his own pocket without 

even informing me of the buy-

er’s name. – Now the buyer is pressuring 

me insistently to give him the picture – he has 

been waiting for over a year, – and paid in advance. 

Korsvold has by now played so many such pranks  

on me and I have helped [him] out of so many predicaments –

but this time I cannot manage it. I have been wracking my brain 

night and day to find out what I shall tell the buyer. Well, now you must 

live well. Hope your family recovers soon. Greetings to all Your family-

your Astrup