Brev

Astrup, Nikolai til Kramer, Per; Kramer, Aagot
1911-07-10

Transkripsjon:

Siri Katinka Valdez

Oversettelse:

Francesca Nichols

Side

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Astrup, Nikolai til Kramer, Per; Kramer, Aagot
1911-07-10
ubb-ms-1808-a, MARCUS – Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen

4 sider

Transkripsjon: Siri Katinka Valdez

Oversettelse: Francesca Nichols

Transkripsjon

Aalhùs 10de juli 1911

Kjære Kramer og frùe!

Tusend tak for sidst og for den

nydelige foræring dù gav mig – dù

maa hilse din frùe og sige hende ogsaa

tusend tak for den nydelige foræring til 

lille Kari – ja det er navnet, som Engel 

og jeg ùnder megen protest baade fra

hendes og min slegt dog fik sat igjennem. 

Engel har bedt mig næsten hver dag om 

at skrive for hende til din frùe, hùn 

kvier sig nemlig for at skrive selv, da hùn 

skriver lige saa stygt som jeg næsten. 

Söndag den 16de er jeg antagelig i Bergen, 

og det skùlde da være hyggelig at hilse

paa Dere; jeg staar idag reisefærdig og skal 

til udlandet men tager tùren over Sogn

og bliver der et par dage – gaar saa op

gjennem Flomsdalen og tager Bergensbanen

til Bergen og derfra til Kristiania og Kjöben-

havn. Jeg er ikke frisk rigtig og har ikke

faaet istand noget i sommer – nervösitet

og andre plager har også hindret mig. 

Det kan kanske hjælpe paa nervösiteten

at komme ùd lidt igjen – men der er jo 

ikke stort at se af kunst i udlandet

nù om sommeren – ùndtagen i gallerierne. 

Jeg er kommen ùd af konsepterne iaar, 

ligesom hver gang jeg er ude og ser noget; –

man bliver efterpaa saa ùsikker – man 

vil gjerne videre i sin kùnst, og det nye

magter man ikke straks, og det gamle

har man næsten afsky for – det er ikke

saa let. Engel og Kari er friske og den 

sidste vokser og trives vel. Her har

været vakkert veir de sidste dage, og jeg

fristes stadig til at ligge ude paa vandet og

fiske hele natten istedenfor at forsöge

paa at male – jeg er nù nettop kommen 

hjem fra fisketùr og er træt, saa jeg 

skriver vist mere end almindelig stygt

idag. Jeg har heller intet af interesse at

skrive om – og vi træffes jo snart for-

haabentlig og kan tales ved – det er jo 

adskilligt bedre end at skrive. Jeg maa

vel ogsaa hvile lidt, för jeg tager over fjeldene

til Sogn, jeg faar fölge med en kjæk skolelærer,

som ogsaa maler – især i sommerferien. 

Han heter Fond og har malt mange

billeder, som tildels er ganske gode – 

han har ogsaa solgt nogle billeder i 

Amerika – vi har et par slige bygde-

malere – en af dem som heder Berg

er meget begavet og er rent moderne

som en af de frie udstillingers malere. 

Jeg har endnù ikke faaet mit lille hùs i 

orden – det kommer til at koste mig

det mangedobbelt af, hvad jeg fra först af

beregnede, – mine bygningsfolk har ikke

været særlig samvitteghedsfulde men nù har

jeg faaet en ny formand for arbeidet og alting

blir

blir solid og godt gjort efter de smaa

forhold – jeg haaber og din frùe

engang vil besöge mig, og om rùmmene

er smaa, haaber jeg vi skal kùnne indrette

det hyggeligt. Lev vel!

Den bedste hilsen og tak fra Engel og

din hengivne Nikolai Astrup 

Oversettelse

Aalhùs 10th July 1911

Dear Kramer and Mrs.!

It was wonderful to see you and many thanks for the

lovely gift you gave me – you

must greet your wife and thank her many 

times as well for the lovely gift she gave 

little Kari – yes that is the name, which Engel 

and I despite great protests from both 

her family and mine insisted upon. 

Engel has asked me almost daily 

to write to your wife in her stead, she 

is reluctant to write herself, as her 

handwriting is nearly as ugly as mine. 

Sunday the 16th I will most likely be in Bergen, 

and it would be nice to see

You; I have completed preparations today for my trip 

abroad but will make a stopover in Sogn

and stay there for a couple of days – and then continue 

via Flomsdalen and take the Bergen Line

to Bergen and from there to Kristiania and Copen-

hagen. I am not completely well and have not

managed to create anything this summer – the anxiety

and other complaints have also impeded me. 

It may perhaps help the anxiety

to get away for a while – but there isn’t 

much art to see abroad now during 

the summer – except in the galleries. 

I have lost my bearings this year, 

like I do every time I am abroad and see something; –

one becomes so unsure afterwards – one 

wants to make headway in one’s art, and the new [art] 

one is unable to do straightaway, and one almost

feels revulsion for the old – it isn’t 

easy. Engel and Kari are well and the 

latter is growing and thriving. The weather

has been beautiful the last few days, and I

am constantly tempted to sit out on the lake

fishing all night long instead of attempting

to paint – I have just now come 

home from a fishing trip and am tired, so 

my handwriting is more than usually dreadful

today. Nor do I have anything of interest to

write about – and we will soon meet I

hope and can talk then – it is 

considerably better than writing. I must

also rest a bit, before I make my way across the mountains

to Sogn, I will be accompanied by a smart schoolteacher,

who also paints – especially during the summer holiday. 

His name is Fond and he has painted many

pictures, some of which are quite good – 

he has also sold some pictures in 

America – we have a few such village

painters – one of them is named Berg

and is very gifted and is highly modern

like one of the free exhibition painters. 

I have not managed to complete my little cabin 

yet – it is going to cost me

many times, what I had calculated to

begin with, – my construction people have not

been very conscientious but I now

have a new foreman for the job and everything

will

will be solid and well-done based on the modest

conditions here – I hope that you and your wife

will visit me one day, and if the rooms 

are small, I hope that we will be able to furnish 

them cosily. Live well!

Best wishes and thanks from Engel and

your devoted Nikolai Astrup