Brev

Astrup, Nikolai til Kramer, Per
1922-05-27

Transkripsjon:

Siri Katinka Valdez

Oversettelse:

Francesca Nichols

Side

  • 1,
  • 2
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Astrup, Nikolai til Kramer, Per
1922-05-27
ubb-ms-1808-g-3-1, MARCUS – Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen

2 sider

Transkripsjon: Siri Katinka Valdez

Oversettelse: Francesca Nichols

Transkripsjon

Kjære ven!

Tak for dit brev og frembring vor tak til 

Aagot for hendes brev. Nù venter vi Eder snart, 

og jeg vil bare skrive nogle linier og önske

Eder hjærtelig velkommen! Dù faar ùndskylde

mit sidste brev, som vist var skrevet meget

ubetænktsomt, – jeg mente ikke at det var noget

ubehageligt for mig at byde ham dit bùd, men 

jeg mente, at det var farligt af hensyn til handelen 

at byde ham et underbùd, – uden at man havde lidt

alkohol og anden forberedelse, – imidlertid kom 

han her i gaar, og jeg havde heldigvis en liden draabe –

og talte med ham til langt paa nat, – og fùlgte ham

hjem, men ùden resùltat, – jeg löi natùrligvis en del 

og sagde, at dù tænkte paa (og var halveis i handel) en 

tomt ved Bergen, – der det nù er nok af billige

tomter o.s.v., – at dù altsaa omtrent at havde opgivet

planen men kunde dù faa den saa billig som 1000 vilde

dù alligevel tænke paa tomten her og betale kontant 7–800

Nù han var ikke til at rikke i begyndelsen – han havde

II

givet sit sidste bùd, – jeg kom da tilslùt med, at

dù vilde frafalde öen, ifald dù fik det övrige for Kr. 1000, 

men han mente da, at öen for ham var lidet værd, – da

den var den mindst værdifulde del af tomten, – da den 

let kan ödelægges helt af elven, medens den indre del lig-

ger trygt, – han mente ogsaa, at han senere vilde faa

denne indre del af tomten godt betalt, naar der nù skal 

indkjöbes tomt og "have" til skolelærerbolig; – og der var

adskillig efterspörgsel efter smaa jordparceller (om de 

var daarlige), da der er mange arbeidere i bygden, 

som nù kommer hjem i arbeidlöshedstiden og gjerne

vil have sig en hùsetomt og lidt grund at snù sig paa. 

Imidlertid vilde han tænke paa det og vilde komme 

ind til os i Pintsen og tale med dig om sakerne. 

Engel beder mig, om Dere vil tage med til hende en del 

papirservietter. Desværre blir der intet af öllet, 

da jeg mangler gjær. Kommer Kreybergerne?

Skissekassen har jeg talt med Bertel Aasen om at lave

(ikke Betil Aasen som det stod paa din stempel). 

Ja atter hjærtelig velkommen! Baade og Aagot og

börnene – Hils Kreybergerne, at De er velkomne (de

to træsnitt er færdige; – men "martz-stemningen er ikke

trykt akkurat lik din – jeg tænkte at trykke flere (til valg.)

Med bedste hilsen fra alle her. Eders Astrup

Oversettelse

Dear friend!

Thanks for your letter and convey our thanks to 

Aagot for her letter. We are expecting You soon, 

and I only wish to write a few lines to wish

You a warm welcome! You must pardon

my last letter, which was clearly written without much

consideration, – I did not intend to mean that it was

disagreeable for me to convey your offer to him, what

I meant was, that it was risky with regards to the transaction 

to offer him a lower bid, – without having a little

alcohol or other provisions at hand, – in the meantime

he came here yesterday, and I fortunately had a few drops in reserve –

and spoke with him until the wee hours of the night, – and accompanied him

home, but without result, – I lied a little naturally 

and said, that you were thinking of (and were halfway negotiating) a 

lot near Bergen, – where there are currently plenty of cheap

lots, etc., – that you therefore had practically given up

the plan but if you might get it for as cheap as 1000 

you would nevertheless consider the lot here and pay 7–800 cash

He would not be budged to begin with – he had

II

given his final offer, – I finally announced, that

you would relinquish the island, if you got the rest for Kr. 1000, 

but he then said, that the island was worth little to him, – as

it was the least valuable part of the lot, – since it 

can easily be totally destroyed by the river, while the inner tract is situ-

ated securely, – he also believed, that he would later be able to

get a good price for this inner tract of the lot, as a lot and 

“garden” were now being purchased for a schoolteacher residence; – and there was

considerable demand for small parcel allotments (if they 

were inferior), as there are many workers in the village, 

who were now returning home during these times of unemployment and were 

looking for a building lot and a little land to work. 

However he would like to think about it and would come 

to visit us during Whitsunday and talk to you about the matter. 

Engel asks me, to hear if You might bring her some 

paper napkins. Unfortunately there won’t be any beer, 

as I am lacking yeast. Are the Kreybergs coming?

The sketch chest I have spoken to Bertel Aasen about making

(not Betil Aasen which stood on your stamp). 

Well again you are warmly welcome! Both you and Aagot and

the children – Say hello to the Kreybergs, and tell them that They are welcome (the

two woodcuts are completed; – but “March atmosphere is not

printed exactly like yours – I plan to print more (to choose among.)

With best wishes from everyone here. Your Astrup