Brev

Astrup, Nikolai til Kramer, Per
1922-05-10

Transkripsjon:

Siri Katinka Valdez

Oversettelse:

Francesca Nichols

Side

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4,
  • 5,
  • 6,
  • 7,
  • 8,
  • 9,
  • 10
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Astrup, Nikolai til Kramer, Per
1922-05-10
ubb-ms-1808-g-2, MARCUS – Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen

10 sider

Transkripsjon: Siri Katinka Valdez

Oversettelse: Francesca Nichols

Transkripsjon

Kan du sende mig

et par brilleglas skisse af næsten

– 3.5 denne stör-

relse

Kjære Kramer

Da min pen har faaet et af sine gamle

anfald igjen, maa jeg gribe til blyanten, – 

dù maa ùndskylde! – Tak for dit brev!

Her bygges og rives ned, og bygges igjen, og stöpes 

og mineres – det var en ordentlig fjeldblok, som 

maatte væk i kjælderen, – og saa vilde hele

bakken ovenfor med "broen" o.s.v. "ramle ud" – 

meget staak altså med 4 arbeidere, – sterk 

nervösitet, – stadige ombestemmelser i byggeplanen; 

jeg har været oppe nat og dag i 3 dögn og arbeider

med jorden – (som dù veed er min eneste "afleder"). 

Jeg skaffer ogsaa lidt sten til rettes – det er ikke

saa let at skaffe sten i disse bratte bakkerne. 

Sand har det ogsaa været et knipetak med at 

faa fat i, da vandet har vokset sterkt som 

fölge af at "polarisen" gik saa pludselig (det

var forresten et storartet skùespil). – Træsnittene

tör jeg ikke snakke om – farven törrer paa platerne. 

Til alt dette kommer sterk forkjöling og asthma

2

Dertil kommer at jeg aldrig har fred hele dagen, – 

den ene bygnings kar skal have beskjed paa dit, 

den anden paa dat – eller jeg maa selv se efter, 

om de ikke har mùret skjævt – jo selvfölgelig –  

mùren er ikke i vinkel – jeg er "sær" paa arbeidet 

ogsaa, – en "löngang" af en trap til kjælderen 

havde de i dag glemt – altsaa mùren ned igjen.

Til alt dette ogsaa penge mangel – dog kredit-

ten holder forelöbig, – men som sagt – "aldrig

fred" – snart er det Engel, som "syter" for, hvad

der skal ædes og drikkes i morgen, snart er

det barna – Kari og Arnold, som vil ha "have", –

og naar jeg skal arbeide for den ene, – saa klager

den anden, at jeg gjör "forskjel" og bare arbeider

for "modparten". Indtil jeg fyldt af raseri 

erklærer, at jeg ùmùlig kan klöve mig til 2 arbei-

dere og være baade her og der. Saa er det alle

transport vanskelighederne paa de endnù blöte

og daarlige veie – og optrækkeri – maatte betale

20 kr. for et lass fra Förde – (endog til et lidet lass)

Naboerne negter at kjöre, – endog "Johannes i 

3

Midttunet", som har været "min tröst og all 

tillid" tidligere. – Zakkarias stakkar maa

slide, – han rodde like til Vasenden igaar efter

materialer – og bærer hele dagen cement i smaa

poser op bakkerne, – (det er jo tùnge varer). 

Han er rent graa af cement baade udvendig og

indvendig. I dag "vadede" bilen sin prövetur hid

(vi har faaet ny og större bil her), – men alle

skal selvfölgelig have sit kjört först, – og man 

tager i direktionen særlig hensyn til kunstgjödsel-

trængende – og til dem, som er i "foer-knipe" nù i den-

ne sene vaar, – det er kold nordenvind og endog saù-

erne maa være inde. – Flùge har dem dog – som sed-

vanlig – ùde förend alle andre, og vi maa stadig

"jage" af böen – da vor bö er grönnere end Flùges –

"grönne" er nù ikke det rette ord; – thi her er ikke

meget grönt at se endnù, – det er kùn mine

"torvgarer som virkelig er grönne; – her har

været "tæle" i jorden like til denne dag, – saa jeg har

maatte brùke "spætt" til at bryde op "tæleklùmper-

ne, naar jeg skùllet plante noget. Engel vil- 

4

de paa död og liv – have to kostbare syrintrær, – og

det kostede os utrolig möie at faa dem helskin-

nede hjem (– da de allerede var begyndt at "sprætte"

i vaardagene paa Svanöen) – jeg har maattet passe 

dem baade nat og dag, – om natten mod flere

graders kulde, – hængte op aaklær omkring staùrer, 

saa de stod i en slags "telt", – og saa satte jeg en lygt

ind i teltet, saa de skulde have det lyst og lùnt; - 

om dagen matte de værnes mod formeget sol, – nù

holder de paa at utfolde sig, – men jeg er stygt ræd

for, at selve blomsterklaserne har taget skade, saa de blir

staaende like sorte, som de nù er. I gaar havde vi sne –

og jeg gav fan i at klùsse mere med de tærte-fine

"jùgend"-trær, (jeg har forresten i all hemmelighed be-

skaaret den stiliserede krone en del og sat dem 

saa dybt ned i jorden, et de er blevne 2 an- 

stændige kröblinger, som ikke længer "lever paa en höi-

höi fod"). – Ja, ja, som fölge af alt dette og m.m.

har jeg ganske maattet forsömme min komision for

dig, – det er jo snart en ùge, siden jeg modtok det brev, –

og jeg har endnù ikke opsökt "grundeieren"; – oprigtig

5

talt har jeg ogsaa været lidt i beraad med, hvordan 

jeg skùlde gribe saken an. Manden betragter jeg jo 

næsten som en ven, og han er jo halvveis en nabo, – 

og han er en mand, som er meget lang-modig; – men 

blir han först sint, er han ikke at spöke med, – 

nù ytrede han ogsaa sidst noget lignende som, at det 

ikke nyttede at byde han i noget mindre, – det var

ùryggelig han sidste bùd, – sa han. – Nù ja, fordi 

om han sa det, – saa behöver det jo ikke at være nogen 

ùmulighed, – men jeg maa tænke lidt paa, hvordan jeg 

skal belægge mine ord, – nù nævnte han ogsaa lidt om, 

at han troede dù stod ved det bud fra i höst. – (for-

skjellen blev kùn ùdbetalingstiden), – ligeledes nævnte 

han noget om, at han ikke saa snart havde föiet 

sig efter bygselfolkenes krav og betalt dem ùd, – 

hvis han ikke havde været ansporet dertil af mig i 

den tiden; ––– nù ja, alt dette, sa han, i meget mere höfligere ord

end jeg her gjengiver det, – men jeg forstod at det nù gjaldt

en afslutning paa forhandlingerne. ––– Jeg har tænkt 

lidt over alt dette om dagene, og jeg har benyttet tiden til 

en lidt anden politik end forhandlingernes, – jeg har sökt

at faa samtale igang med hans nærmeste naboer; – (særlig

6

de mest sladder agtige), – til disse siger jeg da, at 

han var dùm som ikke tok Kramer paa budet nù

i höst, – da Kramer böd 1500, – nù kan man faa alt

billigere rùndt byerne o.s.v. – Jeg löper jo en resiko 

ved dette, – han har jo hidtil bedt mig holde saken 

hemmelig, – imidlertid havde vistnok Dere talt

med andre om saken i "barsölet" her, – iallefald

havde en og anden faaet nyss i det paa en eller

anden vis – fra mig var det ikke kommet – og neppe

fra grùndeieren selv – – altsaa naar saken allerede var 

begyndt at blive kjendt, saa troede jeg ikke, at det kùnde 

skade, at jeg nu paatok mig sladderen, – den kan jo ogsaa

udrette sin mission kanske; thi jeg fik straks de samme

folk paa min side: nemlig at "grùndeieren havde

forspildt en leilighed til at gjöre en god handel". –  

Som sagt jeg resikerer at grùndeieren betragter mig som

en sladderhank, hvad jeg jo og i sakens anledning er nù. 

Og dette gjör det ogsaa lidt vanskeligt, – naar jeg nù 

skal belægge mine ord paa bedste maate overfor ham. 

Nù tror jeg alkoholen maa til – heimebryg kan 

udrette utroligt meget, – jeg har jo brygget lidt "hvid-

vin" dann og wann paa dette maltet, – men endnù er jo 

7

over halve sækken igjen, – og nù er jeg begyndt at "mælte"

en sæk selv, – det tager jo lidt tid med den da, – men 

det er jo skik at have lidt – naar man bygger – at take

til efter efter et hardt tak; – og saa kùnde det være

godt at have en liden draabe, om nù dù og Kreyberg

kom i pintsen, – ja han skal være hjærtelig velkom-

men – ja begge to, – hvis de kan klare sig her efter

fattig leilighed – baade "senioren" og "jùnioren". –––

Bare jeg nù kunde være heldig med brygget, – jeg kan 

jo brygge paa flere maater, – sogne öl – for exempel, 

det liker byfolk bedre, – men det liker ikke jölst-

ringerne, og det bùrde jo være "jölstra-öl", når det

brygges her, – men der er jo ogsaa mere resiko med denne

gammeldagse "raabrygnings"-proces, – hvormed det

kan gaa galt, trods den mest pertentlige renslighed, –

(man koker nemlig ikke vörteret, – men gjærer öllet

næsten som vin). ––– Ja naar jeg nævner dette, saa maa

jeg bede dig gjöre mig en stor tjeneste; – dù maa pröve

at skaffe mig en eller 2 flasker af den "flötegjæren"; –  

den jeg fik i vinter var "tapt sig" allerede ved frem-

komsten, fordi den var paa blikbox. Samtidig kùnde dù 

8

kanske skaffe mig et kg. pressgjær (fersk), (om flöte-

gjæren skulde slaa feil), – (det er jo ikke greit, – naar

det er kommet i bryggekarret, og det saa ikke vil "gaa".

Ja Neumann blev nok glemt; – det er rigtig, jeg skylder

ham 64,18, – men dù skal ikke lægge det ùd, – det

kan Meyer gjöre, – han er jo hans gode ven, og nù skal

jeg sende et lidet billede til Meyer; – jeg har vistnok lovet

ham det gratis (en skisse fra "Astrup gaard), men Meyer

skriver, at jeg kan sætte en rimelig liden pris paa det; – og

da kan han faa det mod at betale Neùmann. –––

Skissen fra Astrup-gaard er forresten ikke noget værd.

Ja dù nævner "hus spörgsmaalet" i "Öiene"; – ja havde

jeg bare kjöbt det huset, som blev solgt i vinter paa

Myklebùst, – det havde været stort nok, og transporten 

blev da ikke saa dyr, – men jeg troede, dù havde "slaaet

det fra dig", det er jo ogsaa ofte slik om man kjöber

gamle hùse billigt, saa kan der være baade en og to 

og flere stokker, som maa fornyes; – jeg kjöbte to hùser

et til 300 og et til 100, og det var tilsammen ikke mere

end, at jeg deraf saa vidt fik den stuen, som Dere laa

i sidste sommer, – og saa blir arbeidslönnen fordöblet fordi 

arbeidstiden blir fordoblet, – naar man stadig

9

skal pröve hver stok og hùgge nye nover og "skjöte" o.s.v.

derfor: skal man kjöbe gammelt, maa man 

se efter, at det virkelig er godt – 100 kr, spiller

ingen rolle fra eller til da; thi det gaar snart ud

i arbeidsomkostninger, hvis der er et par daarlige

stokker. Men faar man et rigtig godt gammelt 

hùs, sa er det billigere – end nyt – at sætte op igjen.

Dertil kommer og, at det lettere lader sig sælge igjen, 

om man vil forlade et sted; ––– naar dù eiede

grùnden, vilde der ingen vanskelighed være med at

faa sælge igjen "tapfrit". ––– Skal man derimod

bygge af "standar værk", – som jo vilde være det billig-

ste her af nyt (af hensyn til transporten), – saa maa

man gjöre regning paa, at det ikke lader sig sælge igjen 

saa godt; thi hvis det skal rives – gaar meget spildt. 

"Arbeidslönnen" nævner dù, – ja den er höi her forholds- 

vis nù for tiden, – man er altid "efterpaa" paa landet, – 

"opgangen" kom sent og nedgangen ligedan, – desùden 

har jo arbeiderpartiet faaet mere politisk magt

i senere tid, – men noget gaar sikkert arbeidspriser-

ne ned, især hvis man tager arbeidet paa "akord". 

10

Det bùrde jeg gjort; – men saa havde jeg ingen anledning

havt til forandringer, om jeg fik et indfald. –  

Ja nu faar vi da se, om min "sladder" har baaret

frugt, – isaafald kommer sikkert grundeieren hid, men 

skulde sladderhankerne for en gang skyld streike, saa

faar jeg opsöke ham saa snart, jeg har noget at byde

ham. Jeg har jo af og til lidt brændevin, men det skaper

liksom ikke det rette hùmör. –––

Ja, tör jeg saa bebyrde dig eller Aagot med

at tage med Eder til pintse alt, hvad I veed

ikke er at opdrive her, og som I tror Kreyberg`ene

vilde sætte pris paa: Smörrebröd "paalæg" bl. a. 

og en slig röd Edammer-ost, som vi talte om sidst, samt

anden ost; – kontanter skal jeg sende, – naar jeg faar vide, 

hvad der skal til. Ja saa er dù og Aagot selv-

fölgelig hjærtelig velkomne! Dù faar sige til Krey-

bergene, at det blir tarvelig landsends kost med

spekekjöd o.s.v. (Jeg har sendt bud til alle skyttere

i omegnen, om at skyde aarhaner til pinse, – det har

altid været vor traditionelle pintsekost – som vi plager

dere ogsaa med. Men nù er det jo usikkert, om skytterne

er heldige) Ja saa maa Dere leve vel – paa snarlig gjensyn

og med bedste hilsen Eders N. Astrup

Oversettelse

Can you send me

a couple of eyeglasses sketch of nearly

– 3.5 this si-

ze

Dear Kramer

Since my pen has suffered one of its familiar

seizures again, I must take up the pencil, – 

you must forgive me! – Thanks for your letter!

Here we are building and levelling, and building again, and casting 

and blasting – there was a good-sized block of stone, which 

had to be removed in the cellar, – and then the entire

ground above with “the bridge”, etc. would “collapse” – 

a lot of commotion in other words with 4 workmen, – enormous 

tension, – continuous changes in the building plan; 

I have been up night and day for 3 days working

the earth – (which as you know is my only “diversion”). 

I also obtained some stones – it is not

so easy to get hold of stones in these steep hills. 

Sand has also been a squeeze to 

get hold of, since the lake has become abnormally enlarged as 

a result of the “Polar ice” having melted so suddenly (it

was incidentally a fantastic spectacle). – The woodcuts 

I dare not speak of – the paint dries on the woodblocks. 

Added to all this are a bad cold and asthma

2

In addition I never have a moment of peace the entire day, – 

one workman wants to have instructions about this, 

another about that – or else I have to check, 

whether they haven’t built the wall crooked – and of course –  

the wall is not at the right angle – but then I am “fastidious” about the work 

too, – a "priest hole" of a staircase to the cellar 

they had forgotten today – thus the wall had to come down again.

Added to all this is the lack of money – though my credit

still holds for the time being, – but as mentioned – “never a moment

of peace” – first it is Engel, who “whines” about what

we shall eat and drink tomorrow, then it is

the children – Kari and Arnold, who want a “garden”, –

and when I am working for one of them, – then the other

one complains, that I am being “unfair” and only working

for “the rival”. Until filled with rage I 

declare, that it is impossible for me to split myself into 2 work-

ers and be both here and there. Then there are all

the transport difficulties on the still muddy

and poor roads – and the swindle – had to pay

20 kr. for a load from Förde – (even for a small load)

The neighbours refuse to drive, – even “Johannes in 

3

Midttunet”, who has been “my solace and most

trustworthy [friend]” earlier. – Zakkarias poor chap has 

to struggle, – he rowed all the way to Vasenden yesterday for

materials – and carried cement all day long in small

bags up the slopes, – (they are heavy wares). 

He is absolutely grey from cement both outside and

inside. Today the motorcar “waded” up here on its test drive

(we’ve got a new and larger motorcar here), – but everyone

of course wants to have their things transported first, – and the

administration gives special priority to those in need of fer-

tilizers – and to those, who are “in a pinch for feed” now this

late in spring, – there is a cold northerly wind and the sheep

still have to be indoors. – Flùge however has them – as usu-

al – outdoors before everyone else, and we are forced to

“chase” them off the field incessantly – as our field is greener than Flùge’s –

“green” is perhaps not the right word; – because there is not

much green to be seen as yet, – only my

“turf walls” are actually green; – here we’ve

had “frost” in the earth up until today, – so I have

had to use a “digging bar” to break up the “frozen lumps,

when I needed to plant something. Engel want- 

4

ed at all costs – to have two expensive lilac trees, – and

it was an unbelievable struggle to get them home

unscathed (– as they had already begun to “sprout”

in the spring weather at Svanöen) – I have had to care for 

them both night and day, – at night against [temperatures] several

degrees below zero, – hung up blankets around posts, 

so they stood in a kind of “tent”, – and then I placed a lamp

inside the tent, so that they might have light and warmth; –

during the day they had to be shielded from too much sun, – now

they are about to blossom, – but I am seriously afraid

that the flower clusters have been damaged, so that they will

remain as black, as they are now. Yesterday we had snow –

and I’m damned if I was going to fuss any more over the prim

“art nouveau” trees, (I have incidentally in all secrecy pruned

the stylised crown a bit and planted them 

so deeply in the earth, that they have become 2 re- 

spectable cripples, that no longer “live the 

highlife” – Well, well, as a result of all this and much more

I have been unavoidably forced to neglect my commission for

you, – it has soon been a week, since I received your letter, –

and I have not yet approached the “landowner”; – to be 

5

honest I have also been a little in doubt about, how 

I should approach the matter. I perceive the man 

almost as a friend, and he is in a way a neighbour, – 

he is a very accommodating man; – but 

if he becomes angry, he is not to be fooled with, – 

the last time I saw him he also expressed something along the lines that 

there was no point in offering him anything less, – it was

his unwavering last offer, – he said. – Well, just 

because he said that, – it does not have to be an

impossibility, – but I must think a little about, how I 

shall formulate my words, – he also made a slight reference to the fact 

that he believed you would stand by your offer from this autumn. – (the only dif-

ference had to do with the payment schedule), – he likewise mentioned 

something about, how he would not have complied so quickly 

with the cottars’ demands and paid them off, – 

had he not been spurred to do so by me at 

that time; ––– Well, all this he expressed much more politely 

than I describe here, – but I understood that now it was a matter

of concluding the negotiations. ––– I have been thinking 

about all of this of late, and have spent the time on 

a slightly different strategy than the negotiators, – I have sought

to get his closest neighbours to start talking; – (in particular

6

those most inclined to gossip), – to these I say that 

he was dumb not to accept Kramer’s offer of this

past autumn, – when Kramer offered 1500, – now one can get everything

cheaper near the cities, etc. – I am taking a risk 

by doing this, – he has after all asked me to keep the matter 

secret, – on the other hand You had evidently spoken

to others about the matter in the “post-natal festivities” we had here, – in any case

a few people had heard about it in one way

or another – it did not come from me – and hardly

from the land owner himself – – and since the case had already 

begun to circulate, I did not think, that it would 

hurt, that I now took upon myself the gossip, – it may in fact

achieve its mission; because I immediately had these same

people on my side: in other words, that “the landowner had

forfeited an opportunity to make a good deal”. – 

As mentioned I risk having the landowner perceiving me as 

a gossip monger, which I as a matter of fact in this case am. 

And this makes it a little difficult, – when I 

shall now formulate my words to him in the best way possible. 

I believe that alcohol is required – home brew can 

work wonders, – I have brewed a little “white

wine” now and then with this malt, – but half the 

7

sack still remains, – and now I have begun to malt

a sack myself, – it does take a while to do, – but 

it is customary to have a little – when one is building – to partake

of after after strenuous work; – and then it might be

nice to have a little drop, if you and Kreyberg

come for Whitsunday, – well he is warmly wel-

come – well both of them, – if they can make do here in these

modest conditions – both “senior” and “junior”. –––

If only I am fortunate with the brewing, – I can 

brew in several ways, – parish beer – for example, 

city folks prefer it, – but the people of Jøls-

ter don’t like it, and it should be “Jølstra beer”, since it is

brewed here, – but there is also a greater risk involved in this

old-fashioned “raw-brewing” process, – where things

can go wrong, despite the most painstaking cleanliness, –

(one doesn’t boil the wort, – but ferments it

almost like wine). ––– Well while I’m on the subject, I must

ask you to do me a great favour; – you must try

to obtain for me one or 2 bottles of that “cream yeast”; –  

the one I received this winter was “flat” already upon ar-

rival, because it was in a tin can. Could you at the same time 

8

perhaps obtain for me a kg. of compressed yeast (fresh), (if the cream

yeast should fail), – (it is not easy, – when

it has been added to the fermenting barrel, and then refuses to “foam”.

Well Neumann may have been forgotten; – it’s true, I owe

him 64.18, – but you must not pay in advance for me, – that

Meyer can do, – he is his good friend after all, and now

I shall send a little picture to Meyer; – I have evidently promised

it to him gratis (a sketch from “Astrup farmstead), but Meyer

writes, that I can put a reasonable small price on it; – and

then he can have it in exchange for paying Neùmann. –––

The sketch of the Astrup farmstead is not worth anything by the way.

Well you mention “the house question” in “Öiene”; – Well had

I simply bought the house, that was sold this winter at

Myklebùst, – it would have been big enough, and the transport

would not have been so expensive, – but I thought, that you had “given

up on it”, it is also the case that when one buys

an old house cheaply, it happens that both one and two

and more logs, have to be renewed; – I purchased two houses

one for 300 and one for 100, and together they were barely big 

enough, to allow me to get the cabin out of them, which You stayed 

in last summer, – and then the workers’ wages are doubled because 

the labour hours are doubled, – when one must constantly

9

test each log and cut new joints and “splice” them, etc.

therefore: if one is going to buy an old house, one must 

make sure, that it is actually sound – 100 kr, makes  

no difference one way or another; because it is soon 

lost in labour expenses, if there are a couple of rotten

logs. But if one can obtain a very good old 

house, then it is cheaper – than a new one – to erect again.

In addition to this, it lends itself to being easily sold again, 

if one wishes to leave a place; ––– if you owned

the land, there would be no problem in

selling it again “without loss”. ––– If on the other hand one

wishes to build with “joists”, – which would of course be the cheap-

est new [method] here (when considering transport), – then one

must take into account, that it doesn’t lend itself to being sold again 

so easily; for if it is dismantled – a lot will go to waste. 

The “worker’s wage” you ask about, – well it is relatively high

here nowadays, – one is always “behind” in the country, – 

the “rise” [in prices] came late and the “fall” as well, – in addition 

the labour party has gained more political power 

of late, – but the worker’s prices will surely sink

a little, especially if one hires a worker at a “fixed rate”. 

10

I should have done that; – but then I would not have the possibility

of making changes, if I got a new idea. – 

Well we shall see, whether my “gossip” have borne

fruit, – in that case the landowner will surely come here, but 

should the gossipmongers strike for once, then

I will have to visit him as soon, as I have something to offer

him. I have a little liquor now and again, but it doesn’t quite

create the right mood. –––

Well, dare I burden you or Aagot with

bringing with You for Whitsunday everything, that You know

is impossible to get hold of here, and that You believe the Kreyberg’s

would appreciate: Sandwich “cold cuts” among other things

and one of those red Edamer cheeses, which we spoke about last, and

other cheeses; – I will send cash, – when I know, 

how much is needed. Well you and Aagot are obvi-

ously sincerely welcome! You must tell the Krey-

bergs, that there will be a modest country diet with

cured meat, etc. (I have sent a message to all the shooters

in the vicinity, to shoot grouse for Whitsunday, – that has

always been our traditional Whitsun meal – which we torment 

you with as well. But then it is uncertain, whether the shooters

will have any luck) Well may You live well then – see You soon

and with best wishes Your N. Astrup