Brev

Astrup, Nikolai til Astrup, Engel
1908-01-07

Transkripsjon:

Tor Martin Leknes

Oversettelse:

Francesca Nichols

Side

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Astrup, Nikolai til Astrup, Engel
1908-01-07
B.1.2.O.1.L.2_1, Jølster Bibliotek

4 sider

Transkripsjon: Tor Martin Leknes

Oversettelse: Francesca Nichols

Transkripsjon

Skrevet i kode:

JEG LÆNGES EFTER DIG

SÅ JEG NÆSTEN ER SYG AF

KJÆRLIHED JEG DRØMMER AT JEG KYSSER DIN DEILIGE

NØGNE KROP RO DINE 

SMÅ BRYSTER

DE DEILIGSTE 

SOM FINDES I 

VERDEN B OG F

London 7de jan. 08

Min trofaste lille Engel

Ja tusind tak for dit brev som jeg først

fik nu i dag – jeg havde nettop igaaraftes

sendt et kort til dig – jeg gik her og var

rent fortvivlet fordi jeg intet hørte fra dig

eller nogen i prestegaarden. Naar jeg skulde

studere i galleriene her om dagene gik jeg

bare og tænkte paa dig og kunde ikke holde

tankerne samlet om norget andet og om

nættene naar jeg vaagned og husked at

jeg laa her i London kom tankene igjen

og jeg begyndte at blive ræd for at der var

hændt dig en ulykke og at far og de andre

derhjemme kviede sig for at skrive til mig

dersom straks, saa fik jeg ogsaa et brev fra

Peter og det gjorde mig endnu mer urolig

Thi han skrev at han heller intet havde

Hørt fra prestegaarden. Saa laa jeg og

Drømte uhyggelige drømme. Jeg drømte at

mor var død og vi skulde have begravelse

og da jeg kom hjem saa havde jeg faaet feil-

aktig beskjed og det var du som var død.

Ja, gudskjelov at det ikke var saa og at

du nu er frisk og kjæk – Jeg har

været frisk ogsaa siden jeg kom hid.

I dag er jeg riktignok bleven lidt forkjø-

let – jeg sad i Alberts South Kensington 

museum, hvor jeg har faat adgang til biblioteket

det trak saa fra vinduerne som stod

aabne der i bibliotheket. Her er nemlig

vaar her nu. Stæren holder paa at indrette 

sig rede i de høie trær i parken udenfor

museet – og det giver mig en slig rar deilig

vaarfølelse at høre den fløite, jeg tænker

paa naar det blir vaar i Norge og jeg skal

træffe min deilige lille Engel igjen. Marken

staar d saa deilige og lysegrønne nu med

fint smaat græs som saavidt er begyndt

at spire men jeg har endnu ikke kunnet

opdage nogen udsprungne knopper paa trærne.

Jeg er saa lei af London at var det ikke

for all den gode kunst her er saa holdt jeg

ikke du – luften bestaar af stenkulsrøg, maden

er væsentlig flæsk (skinke) og æg – og saa bif

hvor man kommer opigjen og opigjen

det samme – jeg har fundet – en eneste

restaurant hvor jeg kan faa fisk men den

ligger et godt stykke fra der jeg bor og der

er fælt dyrt saa jeg gaar der bare en gang

om ugen ellers er alt dyrt her – 2 kr. for en

middag og en krone for en frokost er det

billigste og 3 kroner og 30 øre maa jeg

give bare for værelset om natten. Jeg har

undersøgt paa andre hoteller men prisene

er den samme, heller dyrere. Jeg har

været ude i Hyde Park – det er den største

park i London der var ganske vakre haver og

plantninger. Ellers holder jeg mig mest i 

museerne og galleriene. –Her er et galleri

som kaldes Lord Leigtons house – der er det

riktig flot det var en maler som byggede

det og boede der og da han døde forærede han

det til staten. Der er adgang for alle kunst-

nere –og der kan man faa se en mængde

kunst og have det ganske hyggeligt. Der

er fine vævede tepper paa alle gulve og vægge

og marmorsøiler og høie buede tagsvæler og

midt paa gulvet er der en dam og i midten

af den et springvand – det skal vel være for

at holde luften frisk – thi der er alltid svært

varmt. Apelsintrær staar i store potter nydelige

mørkegrønne og fulde af smaa grønne og

gule apelsiner. Jeg ønsker ofte at du

kunde være her min kjære, kjære Engel.

Jeg længes ofte saa umaadelig efter dig!

Skrevet i kode:

MEN JEG TÆNKER JEG KOMMER

SNART TILBAGE MEN SIG IKKE

NOGET OM DET TIL NOGEN JEG

TÆNKER JEG REISER HERFRA OM

FJORTEN DAGE SÅ KAN JEG VÆRE

EN STUND I BERGEN OG LÆRE MIG

HJEM EN TUR DU KAN GJERNE TALE

MED HANNA OM HUN TROR DET GIKAN

AT FÅ EN PÅLITELIG MAND TIL AT

MØTE MIG I FØRDE KANSKE BENDIK

JOHANNES ELLER KANSKE DET 

GIK AN AT TALE MED FAR DEROM SÅ

KUNDE KRISTIAN HENTE MIG SÅ KAN

JEG VÆRE I JØLSTER ET PAR DAGE OG

REISE IND TIL BERGEN OG HOLDE EN 

UTSTILLING SÅ KUNDE DU VÆRE MED

MIG TIL BERGEN OG HJÆLPE MIG

LIDT MEDENS JEG ORDNER

MED UDSTILLINGEN OG KANSKE MALER LIDT

Oversettelse

Text at top of page, coded message:

I PINE FOR YOU

SO MUCH THAT I AM NEARLY LOVE-

SICK I DREAM THAT I AM KISSING YOUR BEAUTIFUL

NAKED BODY TOUCHING YOUR LOVELY

SMALL BREASTS

THE LOVELIEST 

THAT EXIST IN 

THE WORLD B AND F

London 7th Jan. 08

My devoted little Engel

Well many thanks for your letter which I 

only received today – I had just last night

sent a card to you – I have been in a

state of despair because I have not hear from you

or anyone from the vicarage. When I was supposed to

be studying at the galleries here in recent days I could

only think of you and could not keep my

thoughts on anything else and at 

night when I awoke and remembered that

I was lying here in London the thoughts returned

and I began to grow afraid that

you had suffered some accident and father and the others

there at home were reluctant to write to me

about it straightaway, then I also received a letter from

Peter and that made me even more anxious

as he wrote that he had not heard from 

the vicarage either. So I lay there

dreaming frightening dreams. I dreamt that

mother was dead and we were planning a funeral

and when I arrived home [it turned out] I had received the 

wrong message and it was you who were dead.

Well, thank goodness that it is not so and that

you are healthy and fit – I have 

also been in good health since I arrived here

Today I admittedly have a bit of a

cold – I sat in Albert’s South Kensington 

Museum, where I have been given access to the library

there was such a draught from the windows that were left

open there in the library. It is in fact

spring here now. The thrush is building 

its nest in the tall trees in the park outside

the museum – and it gives me such an oddly delicious 

feeling to hear it whistle, I am thinking

of when it will be spring in Norway and I shall

see my lovely little Engel again. The fields

are d such a lovely pale green now with

fine slender grass that has barely begun

to send up shoots but I have yet to

discover any buds sprouting on the trees

I am so tired of London that if it hadn’t been

for all the fine art here then I would not have been able to 

tolerate it – the air consists of smoke from coal, the food

is essentially pork (ham) and eggs – and then steak

wherever you go over and over again

the same thing – I have found the only

restaurant where I can get fish but it 

is a good distance from where I live and it

is terribly expensive so I only go there once

a week otherwise everything is expensive here – 2 kr for a

dinner and one kr for a breakfast is the 

cheapest and 3 kr and 30 öre I have

to give per night just for my room. I have

looked into other hotels but the price

is the same – even more expensive. I have

been out and about Hyde Park – it is the largest

park in London there are quite beautiful gardens and

landscaping. Otherwise I keep for the most part to 

the museums and galleries. There is a gallery here

called Lord Leighton’s house – which is 

quite nice[,] it was a painter who built

it and lived there and when he died he left 

it to the state. Access is granted to all art-

ists – and one can view an abundance

of art there and have quite a nice time of it. There

are fine woven carpets on all the floors and walls

and marble columns and high vaulted ceilings and

in the middle of the floor there is a pond and in the middle

of it a fountain – it is presumably in order

to keep the air fresh – for it is always terribly

warm. Orange trees stand in large pots a beautiful

dark green and full of small green and 

yellow oranges. I often wish that you

could be here my dear, dear Engel.

I often long immensely/immeasurably for you;

Text at bottom of page, coded message:

BUT I AM THINKING OF COMING

HOME SOON BUT DON’T SAY

ANYTHING ABOUT IT TO ANYONE I

AM THINKING OF LEAVING HERE IN

A FORTNIGHT AND THEN I CAN STAY FOR

A WHILE IN BERGEN AND SNEAK

HOME FOR A SHORT VISIT YOU CAN PERHAPS TALK

TO HANNA ABOUT WHETHER SHE THINKS IT IS POSSIBLE

TO FIND A RELIABLE PERSON TO 

MEET ME IN FØRDE - PERHAPS BENDIK

JOHANNES OR MAYBE IT IS

POSSIBLE TO SPEAK TO FATHER ABOUT IT SO

KRISTIAN MIGHT FETCH ME SO 

I CAN BE IN JØSTER FOR A FEW DAYS AND

THEN TRAVEL IN TO BERGEN AND ARRANGE AN 

EXHIBITION {...} OH IF YOU COULD ACCOMPANY 

ME TO BERGEN AND HELP ME

A LITTLE WHILE I (WAIT – AND) ORGANISE

THE EXHIBITION AND PERHAPS PAINT A LITTLE