Side

  • 1,
  • 2,
  • 3
Transkripsjon
Oversettelse

Brevfragment

Astrup, Nikolai til Kramer, Per
1921
ubb-ms-1808-e-12, MARCUS – Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen

3 sider

Transkripsjon

Kjære Kramer!

Kùn nogle ord i all hast. Jeg har været saa daarlig

og er det endnù, at jeg ikke har kùnnet udföre for dig,

det jeg skùlde, – og da jeg fik de Kr. 100 fra dig, sendte jeg

straks bùd til Olai Sægrov (bygdeskùrken), at hvis han

kùnde levere skinken for 5,50 i Bergen til dig (det blev billigst)., – maatte

han komme indom mig, saa han fik pengene for den

(og skrive kvitering, – jeg var nemlig bange, han kùnde sælge

den til andre i Bergen, hvis spegeflesk var steget) –

Det var da min hensigt – i fölge dit forslag – samtidig

at faa ham til at tage billedet "Barbro" med sig

til dig, – men fanten kom ikke indom – reiste forbi –

og sendte bare en besked, at han skulde ordne med

Kramer og skinken, saaledes som jeg havde sagt, saa jeg be-

hövede ikke at kjöbe nogen anden. Nù, – har han altsaa

været hos dig? – ja hvorledes gik det? – Eller har han narret os?

Jeg troede han denne gang satte sin ære i at være korrect.

Nù har jeg altsaa dine 100 Kr., som jeg vel skal retoùrnere,

da dù jo nù maatte lægge ùd til Olai Sægrov extra kanske,

– eller i fald han ikke kom indom dig med skinken, – skal

jeg da forsöke at faa tak i en skinke til billigere pris? –

manden, som jeg sidst talte med, forlanger nù 6,00 og det

synes jeg er meningslöst, – jeg tror, at naar jeg blev lidt bedre,

saa jeg kunde tage en tur omkring paa gaardenes – at jeg da skal-

faa skinke for Kr. 5,00 pr. kg. endnù, men det blir jo vanskeligere

efterhvert som tiden gaar; men nù slagtes her, og da skùl-

de det ikke være saa vanskeligt at faa bestille skinke

til vaaren eller sommeren dù siger intet om det i dit brev; – men for at være sikker paa

at folk ikke gik fra sit löfte eller "solgte fra en", saa

bùrde man kanske kjöbe flesket ferskt og lade det speges –

eller i allefald betale lidt haandpenge paa det, – men da

er 10–20 kr. forelöbig nok, og resten skal jeg da sende dig

tilbake; – thi hvad dù nævner om afdrag paa billedet, – saa

er jeg vel snart skyldig dig saa meget, at jeg neppe har 100 Kr

tilgode, – ja dette veed dù bedst. – Altsaa gaar jeg nù og 

venter paa en ny leilighed, at faa sendt billedet (siden

Olai Sægrov ikke kom indom), – men da dù jo absolùt

maa ha det til jùl, paa den væg, saa har jeg taget

nöiagtigt maal af billedet for det tilfælde, at dù vilde

bestille rammen straks – (blindrammen fölger billedet, saa

det behöver dù ikke at bestille, – det er "kileramme")

Billedets maal er 93 cm x 113 – Tre og nitti gange et hùndred og

og tretten cm.; – bare det nù gjöres nöiagtig, – der skal

jo være en cm. större maal paa rammens indvendige "fals" –

maal – nemlig en halv cm. paa alle sider (for ùdkilingens

skyld) om lærredet skulde "slakne" (mine lærreder slakner for-

resten aldrig, ùndtagen der ligger et tungt press paa dem (klær o.l.)

For sikkerheds skyld skal jeg tage et papirmaal og vedlægge

her om cm. – maalene skulde være lidt ùnöiagtige ùoverensstemmende – (det har

nemlig en gang hændt mig, at snedkerens maal og mit ikke stemte).

Som sagt jeg gaar og venter paa en leilighed – at faa billedet

afsted – bilen gaar ikke, da her er isede veier og delvis hùl-

ler, og der, hvor det er bart igjen, er det fuldstændig "tælelösning"

med blöd vei, saa selv hjùl paa en kjærre vil synke ned i til

halves ùnder nedenfor akslingerne, – den dag Olai reiste, gik bilen

to gange, der var nemlig et öieblik brùkbar vei, da her var

bart og frosset paa, – men bilen var saa overfyldt, at det kan-

ske havde været vanskelig at faaet billedet afsted, selv om

Olai Sægrov havde kommet op om mig; – jeg fik forresten

ikke vide ha, at han reiste den dag, förend dagen efter, – da

gik bilen ogsaa for sidste gang, men den var allerede gaaet,

da jeg fik vide at Olai Sægrov var reist, – for öieblikket

er det vanskeligt at komme afsted selv for hest og vogn; –

men jeg haaber, dere skal faa det inden jùl, om jeg skal leie

en hest og mand til Förde med det. Kasse har jeg faaet, –

men jeg kom nù til at tænke paa, at det kanske gik an

at sende det pr. post pakket mellem krydsfiner. – Flùge

er ikke hjemme for öieblikket, – men jeg ùndres paa, om han

ikke har noget igjen af den krydsfinèr, dù sendte i vaar –

Dù nævnte noget om, at der var saa meget, at jeg kunde bruke

noget til pakning den gang, – (det gjaldt da Urdals billede – men

din krydsfinèr stod i Förde, da jeg reiste; men jeg fik noget hos Berg)

Jeg havde tænkt at sende billedet "natstemning fra Sunde" –

eller "sommernat ved Kjösnesfjorden" samtidig, – men det faar

henstaa hvis jeg skal sende pr. post. (dù husker det billedet,

som dù sa skulde "kittes" – jeg har malt det lidt om siden sidst)

Oversettelse

Dear Kramer!

Just a few words in haste. I have been so ill

and still am, that I have not been able to carry out for you,

what I should have, – and when I received the kr. 100 from you, I

immediately sent a message to Olai Sægrov (the village scoundrel), [saying] that if he

could deliver the ham for 5,50 to Bergen to you (that was the cheapest price)., – he should

come by my place, to collect the money for it

(and sign a receipt, – I was afraid, that he might sell

it to someone else in Bergen, if cured ham has risen in price) –

It was my intention – according to your suggestion – that he at the

same time brought the picture “Rhubarb” with him

to you, – but the scoundrel did not come by – just bypassed us –

and only sent a message, that he would take care of

Kramer and the ham, just as I had described, so I did

not have to purchase another one. Well, – has he 

been to see you? – and how did it go? – Or has he tricked us?

I believed that this time he would stake his honour on doing the correct thing,

Now I have your 100 kr., which I shall return,

since you may now have had to give Olai Sægrov something more,

– or in case he did not come to you with the ham, – shall

I attempt to get hold of a ham for a cheaper price? –

the man, whom I spoke to last, now demands 6.00 and 

I think that is pointless, – I think, when I am feeling a little better,

I can make a round of the farms – and I can 

still get hold of ham for kr. 5.00 per kg., but it will be more difficult

as time passes; but the slaughter is taking place now; and therefore it

should not be difficult to order a ham

for the spring or summer you do not mention it in your letter; – but in order to be certain

that people did not betray their promise or “sell it to someone else”, perhaps

one should buy the pork fresh and have it cured [later] –

or at least pay a little gratuity for it, – but in that case

10–20 kr. is enough for now, and the remainder I shall return

to you; – since you mention this as down payment on the picture, – I 

will soon in debt to you for so much, that I can hardly have 100 kr.

credit, – well you know what’s best. – Now I am 

waiting for a new opportunity, to send the picture (since

Olai Sægrov did not come by), – but since you must absolutely

have it, on that wall, by Christmas I have taken 

an exact measurement of the picture in case you wish

to order the frame immediately – (the picture frame comes with the picture, so

you don’t have to order that, – it’s a “stretcher”)

The picture’s measurements are 93 cm x 113 – Ninety-three times one hundred and

and thirteen cm.; – if it is fashioned precisely, – it should

be one cm. wider than the frame’s inner “fold” –

measurement – in other words half a cm. on all sides (for the

stretcher) in case the canvas should “loosen” (my canvases never loos- 

en incidentally, unless great pressure is placed on them (clothing, etc.)

Just to be sure I will take the measurement on paper and enclose it

here in case the cm. – measurements should be slightly inaccurate inconsistent – (it has

in fact happened to me once, that the carpenter’s measurements and mine did not correspond).

As mentioned I am waiting for the opportunity – to send the

picture – it is not possible by motorcar, as the roads here are icy and in places

full of holes, and where they have become bare again, they have “thawed”

completely and are soft, so that even the wheels of a wagon will sink down

halfway under below the shafts, – the day Olai left, there were

two motorcar departures, because the road was temporarily passable, since it had

been bare and covered with frost, – but the motorcar was so overcrowded, that it

would have been difficult to send the picture with it, even if

Olai Sægrov had come by my place; – incidentally I

did not know he, that he left that day, until the following day, – and by then

the motorcar had left for the last time, and it had already departed,

when I found out that Olai Sægrov had left, – for the present

it is difficult to leave here even with a horse and wagon; –

but I hope, that you can have it by Christmas, if I shall hire

a horse and driver to take it to Förde. I have received the crate, –

but it just now occurred to me, that it might be possible

to send it by post packed between plywood. – Flùge

is not at home just now, – but I wonder, if he

might not still have some of the plywood, that you sent this spring – 

You mentioned something about, how there was so much of it that I might use

some for packing back then, – (it had to do with Urdal’s picture – but

your plywood was in Förde, when I left; but I obtained some from Berg)

I have thought about sending the picture “evening atmosphere in Sunde” –

or “summer night at Kjösnesfjorden” at the same time, – but it will

have to wait if I am going to send it by post. (d’you remember that picture,

the one you said should be “embellished” – I have painted over it a little since then)