Brev

Astrup, Nikolai til Høst, Isabella
1910-04/05

Transkripsjon:

Tor Martin Leknes

Oversettelse:

Francesca Nichols

Side

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Astrup, Nikolai til Høst, Isabella
1910-04/05
Brevs.531-67487, Nasjonalbiblioteket

4 sider

Transkripsjon: Tor Martin Leknes

Oversettelse: Francesca Nichols

Transkripsjon

Kjære frú Höst!

Tusend tak for at De atter har havt

ùmag med at sælge et billede for

mig – Jeg fik pengene idag – jeg ser

deraf, at det er en bror af Höst

som har kjöbt billedet – havde jeg vidst

det för, vilde jeg slet ikke havt saa

meget for billedet – især da jeg vilde

havt samvittighedskrùpler ved at sælge

billedet til hvem som helst for den

betaling. Imidlertid blir jo sagen

en smùle forbedret, naar han faar

det "blaa" billede for samme pris –

jeg anser nemlig det "blaa" for at være

mindst dobbelt saa godt som det "grönne".

Maleren Frost var ogsaa særlig glad

i det "blaa". Men det kan hænde, at

det ikke vil tage sig ud i en salon, og

kanske det "grönne" da flateres – omgivel-

serne gjör jo saa meget ja næsten alt

naar det gjælder det decorative.

Imidlertid har jeg intet imod, om De

saa synes at lade Hr. E. Höst faa

billedet for en billigere pris (ca. 50 kr.?),

men jeg vilde da gjerne være sikker

paa, at han beholdt billedet selv

og ikke solgte det igjen, om han

engang blev bùden mere for det; thi

det har hændt mig et par gange,

at folk har faaet billeder altfor

billigt, og saa har de solgt dem

igjen med stor avance – 3-4 dobbelt

af det oprindelige – og sligt er ærgerligt.

Hr. E. Höst kan ogsaa faa et billede,

en liden skisse, træsnit eller lign.

som tilleg, om han skùlde önske det.

Jeg skal med det förste trykke nogle

træsnit – flere af mine plader er 

desværre forsvùndne – jeg havde nogen

folk til at bygge om min hytte og disse

har vistnok brugt mine plader som

brændsel isammen med andet træ-

affald. Folk har ogsaa brùdt sig

ind i min hytte og stukket hùl

igjennem et större billede og smùrt

ud over med mine farver. – Ja man

har mange ærgrelser i denne verden.

At de ùafladeligt stjæler af min

ved er forholdsvis tilgiveligt.

Ja hvorledes vil De nù raade mig til

at bruge stipendiet. Jeg har jo længe

tænkt paa Italien. Dette land frem-

hæver jo ogsaa Hoùen selv i sine legat-

bestæmmelser, men Werenskiold raader

mig til at reise til Paris. Den van-

skeligste hake ved sagen er, at man maa

opholde sig mindst 9 maaneder i ùd-

landet for at stipendets fjerde termin

ùdbetalt, – og hvem kan leve saa længe for 1700 kr.

i ùdlandet – især hvis man skal have 

en kone med sig, – kùnde jeg enda tjene

lidt isommer – men nù er jeg snart

pengelös, og det jeg kan haabe at tjene

isommerens löb vil gaa med til at leve af

og til at skaffe sig farver for. I Septem-

ber tænkte jeg, at det var bedst at reise,

saa kùnde jeg lùre mig fra en vinter her

i norge; kanske ogsaa blive nogenlùnde

frisk til næste aar; kanske jeg ogsaa kùn-

de faa malt lidt i udlandet, saa

jeg kùnde holde en ùdstilling igjen og

faa saa meget mynt, at jeg kùnde tage

Engel med mig – men jeg bliver vel

nödt at lade hende blive igjen i Norge;

men saa skal hùn have noget at leve af der

ogsaa, jeg er en daarlig ökonom, og Engel er

ikke bedre. Undskyld dette rodede brev.

Undskyld ogsaa mit forrige brev – jeg gik

og bar paa det i mange dage og indbildte

mig, at jeg havde sendt det, – först da jeg

kom til Förde, fandt jeg det tilfældigvis.

Bed Höst ùndskylde, at jeg ikke med min

bedste vilje kùnde höre noget af, hvad han

sagde i telefonen, dengang De solgte det

"<grome>" billede for mig. De bedste hilsener

til Dem Höst og frk. Inger fra Engel og mig

Deres hengivne Astrup

Oversettelse

Dear Mrs. Höst!

Many thanks for the trouble You have taken

once again in selling a picture for

me – I received the money today – I can see

from it, that a brother of Höst

has bought the picture – had I known 

that ahead of time, I would never have taken so

much for the picture – especially since I would

have had pangs of conscience about selling 

the picture to anyone for that

amount. However the situation 

is slightly improved knowing that he has gotten

the "blue" picture for the same price –

for I consider the "blue" one to be 

at least twice as good as the "green" one. 

The painter Frost was also particularly fond

of the "blue" one. But it may be, that

it will not look good in a salon, and

then perhaps the "green" one is more flattering – the surround-

ings have a lot to say, well practically everything

when it comes to the decorative element.

In the meantime I have no objection, if You 

wish to allow Mr. E. Höst to have

the picture for a cheaper price (ca. 50 kroner?),

but then I would like to be assured

that he kept the picture himself

and did not sell it again, were he

to be offered more for it one day; because

it has happened to me a few times,

that people have gotten pictures far too

cheap, and then they have sold them

again at a large profit – 3-4 times

the original – and that is aggravating.

Mr. E. Höst can also have a picture,

a little sketch, woodcut or the like

as a supplement, if he wishes.

I will very soon print some

woodcuts – several of my blocks have 

unfortunately disappeared – I hired some

people to renovate my cabin and they

have evidently used my blocks as

fuel together with other leftover

wood. People have also broken 

into my cabin and stuck holes

through a large picture and smeared

over it with my paints. – One

has [to suffer] many aggravations in this world.

That they are constantly stealing my

firewood is a relative offense.

Well how would You advise me to 

use the stipend. I have for a long time

considered Italy. This country is also 

emphasised by Hoùen himself in his endowment 

guidelines, but Werenskiold advises

me to travel to Paris. The most dif-

ficult drawback in this matter is that one must

spend at least 9 months a-

broad in order to withdraw the stipend’s

fourth term, – and who can survive so long on 1700 kroner

in a foreign country – in particular if one’s 

wife is coming along, – if only I were able to earn

a little this summer – but I will soon be

penniless, and what I can hope to earn

in the course of the summer will go towards living expenses

and towards purchasing paints. I thought 

it was best to travel in September,

then I could slip away from a winter here

in Norway; perhaps even be somewhat

healthy by next year; perhaps I might also be

able to paint a little abroad, so that

I could mount an exhibition again and

earn enough cash, in order to be able to bring

Engel along with me – but I will probably be

forced to leave her behind in Norway;

but at least she will have something to survive on

there, I am not very good with finances, and Engel is

no better. Forgive this jumbled letter.

Forgive also my last letter – I carried 

it around with me for many days and

imagined, that I had sent it, – it wasn’t until I

arrived in Förde, that I found it by chance.

Ask Höst to pardon me, but I could not 

to save my life hear a word, of what he

was saying on the telephone, when You sold the

"<splendid>" picture for me. With best wishes

to You Höst and Miss Inger from Engel and me

Your devoted Astrup