Brev

Astrup, Nikolai til Høst, Isabella
1918-04-30

Transkripsjon:

Tor Martin Leknes

Oversettelse:

Francesca Nichols

Side

  • 1,
  • 2,
  • 3
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Astrup, Nikolai til Høst, Isabella
1918-04-30
Brevs.531-66479, Nasjonalbiblioteket

3 sider

Transkripsjon: Tor Martin Leknes

Oversettelse: Francesca Nichols

Transkripsjon

Kjære frù Höst!

Tak for Deres kort og salgene, – fra Hr. 

Klavenes har jeg dog intet hört, – men

har faaet 250 fra en Robert Nilsön. –

Her er en frygtelig kulde; men vaaren –

eller rettere hæggen gaar fremover og nù

staar blomsterne paa sine rakler i knop og lövet

er stort, – men kulden kan holde det tilbage

en stund endnù med blomstringen, men jeg tror

neppe mere end fjorten dage. Nù maa De

være saa snild at telegrafere lidt för De kom-

mer –. Bilerne gaar desværre ikke paa

grùnd af benzinmangel – saa De blir des-

værre nödt at reise om Förde – her er paa

5te milen hid op, men kùnde jeg vidst akurat

hvad dambskib, De kom med, skùlde jeg være

i Förde med hest og hente Dem. – De kùnde

jo telegrafere fra Bergen – her er telegraf adr. "Vas-

enden i Jölster" – Kom helst inden 17de mai,

siger Engel, – hùn driver paa mig at faa op

en 22 alen höi flagstang og skaffe flag til

De kommer, – og saa maa De være her saa læn-

ge, som De kan holde ùd i vore hytter – nù

er her ogsaa meget vakkert med sne i fjeldene

– ùd paa sommeren er her ikke saa vakkert

nede i bygden, men da kan vi flytte til

fjelds – jeg holder just paa og skal faa op

et hùs i "Botnen" – Inger kjender stedet og

tager kanske tùren med – det skulde glæde

os ùmaatelig – ligesaa om Deres anden 

datter V. vilde slaa fölge – (jeg veed ikke hvor-

ledes navnet skrives og tör derfor kùn skrive V.)

Jeg holder for tiden paa med at skjære et stort

– meget stort – træsnit, som vist blir den

rene fjasko, – det er "Revebjælder" i en lidt

anden udgave end galleriets. Ja man

skùlde jo ikke "tale om skindet för björnen

er skùdt". Engel beder mig hilse og bede

Dem hjærtelig velkommen! – det samme

gjör Deres hengivne

Astrup

Sandalstrand 30/4 1918.

Konvolutt, framside:

Til

Frù Lolly Höst

Adr. Hr. Overlærer Sigurd Höst

Meltzers gate 7

Kristiania

Oversettelse

Dear Mrs. Höst!

Thank you for Your card and the sales, – though 

I have not heard from Mr. Klavenes, – I

have received 250 from a Robert Nilsön. –

Here it is terribly cold; but spring –

or rather the bird cherry is advancing and now

the flowers are budding on their catkins and the leaves

are large, – but the cold can postpone the blooming a while yet, though I don’t

think more than a fortnight. Can You

be so kind as to telegraph before You 

come –. The cars have unfortunately been stopped due

to gasoline shortage – so You will unfor-

tunately have to travel via Förde – it is almost 

50 kilometres up here, but if I were to know exactly 

which steamboat You arrived on, I could be 

in Förde with a horse to fetch You. – You could

telegraph from Bergen – the telegraph addr. here is "Vas-

enden in Jölster" – Come preferably before the 17th of May,

says Engel, – she is pressuring me to erect

a 14-meter-high flagpole and purchase a flag for 

Your visit, – and then You must stay here as 

long, as You can hold out in our cabins – it is

very beautiful here with snow in the mountains

– later in the summer it is not as beautiful

down in the village, but then we can move to

the mountains – I am in the process of erecting

a building in "Botnen" – Inger knows the place and

might make the trip as well – that would please

us immensely – likewise if Your other 

daughter V. would like to join you – (I don’t know 

how the name is spelled and thus dare only write V.)

I am presently carving a large

– very large – woodcut, which will surely be a 

total fiasco, – it is "Foxgloves" in a little

different version than the gallery’s. Well one

shouldn’t "count one’s chickens before they

are hatched". Engel asks me to say hello and wish

You a warm welcome! – as do I

Your devoted 

Astrup

Sandalstrand 30/4 1918.

Envelope, front:

To

Mrs. Lolly Höst

Addr. Headmaster Sigurd Höst

Meltzers gate 7

Kristiania [Oslo]