Brev

Astrup, Nikolai til Høst, Isabella
1917-06

Transkripsjon:

Tor Martin Leknes

Oversettelse:

Francesca Nichols

Side

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4,
  • 5,
  • 6,
  • 7,
  • 8
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Astrup, Nikolai til Høst, Isabella
1917-06
Brevs.531-66471, Nasjonalbiblioteket

8 sider

Transkripsjon: Tor Martin Leknes

Oversettelse: Francesca Nichols

Transkripsjon

Kjære frù Höst!

Tusend tak for Deres brev. Det

glæder mig, at De ikke er

vred paa mig, – jeg har havt

saa mange vanskeligheder i

den senere tid, at det ikke

staar rart til med hùmöret

paa forhaand, og værre vilde

det blevet, om jeg ogsaa skùlde

miste mine gamle venner, –

at jeg har plaget Dem meget

för, det veed jeg, – og at De har

gjort mere for mig end nogen

anden er ogsaa sikkert – jeg

veed ikke, hvorledes jeg skulde

klaret mig i de senere aar

ùden Deres hjælp.

Jeg har rigtig været ùheldig i vaar

först dette med Ørvik – (jeg har

desværre, forinden jeg fik Deres

brev, forbùndet mig til at skaffe

ham to billeder – som han önskede –

for de 1000 Kr. – han vilde helst

have det, skrev han, – men var

ogsaa villig til at tage et stort

billede); – siden har det gaaet

slag i slag med ùheld – vaaren

kom sent, og jeg havde tænkt at

dyrke meget i disse dyre tider

og fik fat i en ùalmindelig

dygtig tjenestedreng, – men han

havde ikke været her mere

end 14 dage, da han blev senge

liggende samme dag, som vi

skùlde begynde vaararbeidet –

(han har vist faaet tæring, og vi

maa have ham liggende her

desværre, og han er meget

daarlig, saa vi maa have et

menneske at se til ham stadig; –

doktoren har været her 3 gange

og seet til ham, og Engel, som

ogsaa er daarlig af bronkitten).

Dagen efter skulde jeg sætte istand

nogen gaardsredskab og skar

mig i haanden, saa jeg ikke fik

gjöre noget paa flere dage, –

samme dag faldt vor tjenste-

pike – Engels söster – og traf saa

ùheldig til at falde paa en

knùst flaske og skar sig meget

stygt inde i haanden, saa hùn

kan vanskelig gjöre noget paa

længere tid. Imidlertid har

jeg hængt i som en træl og har

plöiet op en del og faaet en

del poteter i jorden, men det

gaar sent, naar man skal

gjöre alt alene – og arbeidshjælp

er ikke at opdrive, enda jeg har

budt 6 kr. pr. dag, – det er den

daglön, man forlanger her nù.

Bygningsmænd forlanger 7,50.

Det ser ùd, som om vi skal

plages med alt i aar, – en mand,

som har nogle saùer, som han

ikke faar lov til at ha i sin

grænd; da de klatrer alle gjærder,

han har faaet lov hos en af

vore fjernere naboer at have

dem i dennes udmark – der er

intet gjærde mellem vor og hans

udmark, og fölgen er at vi nù

maa plages med hans disse saùer, som

er rent umùlige at gjærde inde,

de har snart spist op min spi-

rende aker og bider ikke i et græs-

straa, saalænge de er i udmarken,

men stiller sig paa lùr for at

passe et beleiligt öieblik, naar

II

jeg er optaget andensteds paa

gaarden; garen er over mands

höide – jeg har stukket ind

skarpe kjæpper, som de skal

stikke sig paa – men de gaar

langt oppe i de bratte bakker

og tager dygtigt tilsprang og

kommer halvveis op i gjærdet

med saadan fart at kroppen

gaar op i luften og saaledes

rùller over gjærdet, – de er saa

udsùltede, at de skyr intet, – de har

ingen ùld og snart intet skind igjen

ingen paa den saare ryggen sin. 

Jeg synes ofte synd paa dem, og var

det ikke for akerens skyld, og de

vilde holde sig til engen, saa lod

jeg dem gjerne gaa; – her er for-

resten meget igjen endnù i bygden

af den gamle sùlteforing, – iaar

har jeg seet en masse saùer, som

var uldlöse og næsten skindlöse

paa grùnd af sùlteforing, – det er

stygt at se de nakne saùer

med de saare rygge, – dyrebe-

skyttelses foreningen, som har det

saa travelt med mange ùnyttige

ting bùrde tage sig lidt af dette

og lade en mand reise rundt i

hver bygd om vaaren og se, hvor-

dan folk stiller sine sauer; de

kùnde tage ind saa mange penge

i mùlkter, at de betalte en mand

for dette arbeide. Folk anser det

for en skam at have mindre antal

dyr end de har havt för; og jeg har

en nabo som af den grùnd aldrig

faar et slagtedyr og som hver vaar

mister 3-4 dyr paa grund af sulte-

foring, – iaar kommer han til at 

ha et dyr mindre til hösten end

han har foret over i vinter, – og det

nytter intet at jeg præker for dem,

at sligt ikke lönner sig, om man-

den vil slagte om hösten saa sætter

2

(den omtalte kones nàbo er nù död men datteren

er værre til at sultefore end moderen var)

konen sig imod og omvendt, men

det er nu helst kvinderne, som vil

holde paa den gamle sùlteforing,

de vil at det skal pröves til det

yderste, hvormeget der kan fores,

– heller lade et dyr eller to dö! –

Nei nù plager jeg Dem med dette

"landsens snak".

De beder mig sende to "store selv-

portræit", – jeg mangler imidler-

tid pap – har skrevet til Bjerke

og andre farve- og papirhandle-

re, og det er aldeles ùmùligt at

opdrive pap fortiden, hvis De

havde nogen liggende fra tid-

ligere forsendelser af træsnit,

kunde De kanske være saa venlig

at sende mig disse – De kunde

da kanske samtidig benytte disse

til at pakke i de tryk (de gamle),

som De tror er vanskelige at

sælge, – jeg har lovet en slægtning

nogle tryk – kanske nogle af disse

"gamle" kùnde falde i hans smag.

De har ikke endnù ladt mig faa

vide, hvad jeg skylder Dem for

ùdlæg til forskjellige ting vedgaaende

mine træsnit. Hvilken af de to

tryk af "Kverngang" likte De bedst, –

naar jeg nù skal trykke til Dem selv:

det er jo vanskelig at betegne forskjel-

len – det ene er mere "höstlig" i

forgrùnd (i marken) det andet mere

grönt – jeg synes bedst om det

förste; – har De nogen god

tryk af "soleienat"?

Vi fik vaar og sommeren her paa

2-3 dage – pinsedag laa her endnù

isflak paa vandet og nù er sko-

gen helt grön, men der ligger endnù

sneflekker lige ved vandet og ved hù-

sene vore, og her er endnù tæle i jor-

den somme steder. Med de bedste hil-

sener fra Engel og Deres hengivne Astrup

Oversettelse

Dear Mrs. Höst!

Many thanks for Your letter. It

gladdens me, that You are not

angry at me, – I have had

so many difficulties 

lately, that the state

of my humour is precarious

to begin with, and poorer

it would be, if I should also

lose my old friends, – 

that I have inconvenienced You greatly

in the past, I am aware, – and that You have

done more for me than anyone

else is also certain – I

don’t know, how I might

have managed in recent years

without Your help.

I have been extremely unfortunate this spring

first the matter with Ørvik – (I have

unfortunately, before I received Your

letter, committed myself to procure

for him two pictures – that he desired –

for the 1000 Kr. – that was his

preference, he wrote, – but he was

also willing to take a large

picture); – since then there has

been one disaster after another – the spring

arrived late, and I had planned to

produce a lot in these costly times

and got hold of an uncommonly

skilful farmhand, – but he

had not been here more

than 14 days, when he became

bedridden the same day, that we

were supposed to begin the spring ploughing –

(he has evidently come down with consumption, and we

are obliged to keep him here 

unfortunately, and he is very

ill, so we must have someone

to look after him continuously; – 

the doctor has been here 3 times

and examined him, and Engel, who 

is also ill with bronchitis).

The following day I was going to fix

some farm tools and cut

my hand, so that I could not

do anything for several days, –

the same day our house-

maid – Engel’s sister – fell and was

so unfortunate as to fall on a

broken bottle and cut herself quite

badly inside her hand, so she

will hardly be able to do anything for 

a long time. In the meantime I

have put my shoulder to the wheel like a slave and have

done some ploughing and gotten 

some potatoes in the ground, but it

is slow going, when one has

to do everything alone – and help

is hard to find, even though I have

offered 6 kr. pr. day, – that is the

daily wage in demand here nowadays.

Building workers demand 7.50.

It looks as though we are meant to suffer

difficulties in every manner this year, – a man,

who has some sheep, which he

is not allowed to keep in his own

hamlet; as they climb every fence,

he has gotten permission from one of

our more distant neighbours to keep

them in this man’s outlying fields – there is

no fence separating our outlying fields

from his, and the result is that we

are now being plagued by his these sheep, that

are totally impossible to keep penned in,

they have nearly devoured my sprout-

ing field and do not touch a blade

of grass, as long as they are in the outlying field,

but stand in wait to 

catch an opportune moment, when

II

I am busy somewhere else on

the farm; the fence is taller than the height

of a man – I have stuck sharp 

sticks into it, which they are meant to

stick themselves on – but they go

far up the steep slopes

and charge with great force and

arrive halfway up the fence 

with such speed that the body

sails into the air and thereby

topples over the fence, – they are so

famished, that they will go to any extreme, – they have

no wool and soon no hide left

no on their sore-infested backs. 

I often feel sorry for them, and had

it not been for the sake of the field, and they

kept to the meadow, I would 

gladly let them graze; – incidentally 

in the village here the old starvation 

diet is still practiced a lot, – this year

I have seen many sheep, that

were without wool and nearly without hides

due to the starvation diet, – it is

horrible to see the naked sheep

with the sore-infested backs, – the animal

welfare society, which is 

so busy with many useless 

matters should concern itself with this

and hire a man to travel around to

every village in the spring and observe, how

people treat their sheep; they

could collect so much money

in fines, that it would pay for a man

to do this work. People consider it

a disgrace to have a lesser amount

of animals than they have had before; and I have

a neighbour who for that reason never

has an animal to butcher and who each year

loses 3-4 animals due to a starvation

diet, – this year he is going to 

have one animal less in the fall than

what he has fed over the winter, – and there is

no use in my preaching to them,

that such behaviour does not pay, if the hus-

band wishes to butcher in the fall then

2

(the aforementioned neighbour’s wife is deceased now but the daughter

is worse at starving [them] than the mother was)

the wife opposes it and vice versa, but

it is more often the women, who wish

to continue the old starvation diet,

they want it to be tested to the

limit, how much they must feed [the animals],

– and rather let an animal or two die! –

Well now I am bothering You with this

"country talk".

You ask me to send two "large self-

portraits", – however I lack

illustration board – have written to Bjerke

and other paint and stationery 

dealers, and it is completely impossible to

get hold of illustration board at the moment, if You

have any in stock from ear-

lier shipments of woodcuts,

perhaps You might be so kind

as to send them to me – You might

perhaps at the same time use these

to package the prints (the old ones),

that You feel are difficult to

sell, – I have promised a relative

some prints – perhaps a few of these

"old ones" might appeal to him.

You have not yet let me

know, what I owe You for

expenditures on various things related to

my woodcuts. Which of the two

prints of "The Milling Weather" did You like best, –

when I shall now make prints for You myself:

for it is difficult to characterise the dif-

ference – one of them is more "autumnal" in

the foreground (in the field) the other more

green – I prefer the

first; – do You have any good

prints of "marigold night"?

Spring and summer arrived here in

2-3 days – On Pentecost Sunday there were still

ice floes on the lake and now the for-

est is entirely green, but there are still

patches of snow close to the lake and around

our buildings, and there is still frost in the

ground some places. With best wish-

es from Engel and Your devoted Astrup