Brev

Astrup, Nikolai til Høst, Isabella
1916-09

Transkripsjon:

Tor Martin Leknes

Oversettelse:

Francesca Nichols

Side

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4,
  • 5,
  • 6,
  • 7,
  • 8
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Astrup, Nikolai til Høst, Isabella
1916-09
Brevs.531-66466, Nasjonalbiblioteket

8 sider

Transkripsjon: Tor Martin Leknes

Oversettelse: Francesca Nichols

Transkripsjon

       Kjære frú Höst!

Det blev længe, förend jeg skrev

og takkede Dem ordentlig 

for alt, hvad De solgte

for mig, – det var en úd-

mærket hjælp. Túsend tak!

De bad mig snarest sende

en "Juninat og stort fjeld" – 

Jeg begyndte straks at trykke,

men jeg havde et uheld, som

hindrede mig fra alt arbei-

de et par úger – jeg skulde

sko min hest og fik et spark,

saa et par ribben blev ind-

brækket, – og da jeg paa forhaand

led af aandenöd, – saa blev

denne ikke bedre – da hvert

aandedrag voldte store smerter.

Der gik 4 úger, förend jeg blev

bra igjen, – og det ser ud

som om uheldet stadig skal

forfölge mig og mine – nú

var det vort lille barn, som

var svagt fra födselen – det

minkede i vægt de förste

4 úger, og da det endelig den

5te uge begyndte at tiltage

i vægt, saa hændte der et 

uheld: – Engel var uforsig-

tid nok til at lade Kari

sidde paa en bænk og

holde barnet, og saa slap

hún det i gúlvet og, det fik

skade i hele venstre side; – kúle

i hovedet og blaa flekker, men

det var ikke saa faarligt, værre

var det at mavehinden rævnede

saa indvoldene trænger ud i 

skindet. Vi reiste straks til

doktoren, men han vidste

intet at gjöre, da barnet

var for lidet til at ope-

reres, – det har ogsaa vistnok

faaet skade i venstre hofte eller

laar og ligeledes i venstre arm.

Nú ja det kan jo kanske

blive godt igjen alt, men

det er forelöbig en stor

plage for Engel, da barnet

som fölge af dette er sært, og

Engel faar ikke fred, hverken

nat eller dag – og det kúnde

hún trænge, da hún ikke er 

sterk – vi havde nú opgivet

haabet, om faa se Dem her

i aar, og vi lod da barnet döpe

da Engel ikke vilde udsætte

det længer, – hún troede sikkert

det vilde dö. 

  Maleren Krantz har nú været 

her 3-4 úger og er nettop reist,

han malede lidt, men fik

intet færdig paa grúnd af stygt 

veir.

Jeg sender i dag to tryk af

"Júninat og stort fjeld", da jeg

ikke veed; om det var i grönt

eller blaat, det skúlde være

II

Disse to tryk er kanske ikke

saa gode, som de burde være – 

Krantz likte dem imidlertid, – 

men jeg maa indrömme at

jeg ikke har været rigtig "op-

lagt". 

Jeg har forsögt at male og har

– som sedvanlig i senere tid – ströget

ud igjen – jeg kommer ikke af

flekken – nú har jeg faaet

slig lyst at se Múnchs fest-

sals decorationer, og om múligt

ogsaa Revolds údstilling, – jeg synes

han er en prægtig maler.

Jeg har med andre ord faaet

reisefeber, men mynten er

snart gaaet til gjæld og asúran-

cer, og saa lidt proviantering

til vinteren i disse dyre tider.

Jeg veed ikke, hvorledes jeg skulde

klart det i disse tider, hvis jeg

ikke havde havt Dem at ty til.

Jeg har saa mange penge at

jeg kan komme til Kristiania;

tror De, at jeg tör vove at reise

og haabe paa mynt for en af

disse to tryk, – saa jeg har til

retoúren? Jeg kommer da indom

Dem som snarest – vil kún være

en dag eller 2 i Kristiania, –

skulde det da være vanskelig

at faa noget for disse to tryk,

saa kanske De kunde laane

mig 50 kr. paa dem – indtil de

blev solgt – ja jeg nævner dette

for det tilfælde at vedkommen-

de, som har bestilt det tryk; 

De talte om –, skúlde være misfor-

nöiet med begge og saaledes ikke

tage nogen af dem, – jeg har jo

nogle smaabilleder, – men jeg er

saa usikker paa disse, at jeg tör

ikke sende noget endnú, – den er

fortærende denne úsikkerheden og

utrygheden paa sig selv – kanske

det kunde bli bedre, om jeg

nú fik se noget kúnst af andre

– men jeg er bange for, at det

kún resulterer i, at jeg blir

endnú mere misfornöiet med

mit eget.

Jeg har hört Kavli omtale

mine billeder i galleriet

som "anskúelighedsbilleder for

börn", – nú ja jeg var jo ogsaa

saa uheldig at faa to af mine

svageste billeder ind i galleriet

sidste gang, – men jeg forstaar 

ikke, hvad grúnd Kavli har til

stadig at forfölge mig; – nú ja, –

denne gang kan han kanske

kalde det "ærlig kritik" – jeg 

kúnde ogsaa have lyst at

öve lidt ærlig kritik overfor

hans "artisterier" men paa grúnd

af vort tidlige mellemværende

úndlader jeg sligt.

I det jeg da haaber paa snarligt

gjensyn er jeg Deres hengivne

Nikolai Astrúp

Engel beder hilse hjærteligst

De maa hilse Höst og Inger 

hjærteligst fra mig.

Undskyld skriften.

Oversettelse

       Dear Mrs Höst!

It has taken a long time, before I have written

to thank You properly 

for everything You have sold

for me, – it was of in-

valuable help. Many thanks!

You asked me to urgently send 

a "A night in June and large mountain" – 

I immediately began printing,

but I had an accident , which

prevented me from doing any

work for a few weeks – I was

going to shoe my horse and was kicked,

so that a few ribs were 

broken, – and since I already

suffered from shortness of breath, – it

did not improve the situation – as each

breath caused great pain.

4 weeks passed, before I was 

well again, – and it appears

as though misfortune shall

pursue me and my family – now

it is our little child, who

was frail since birth – it

lost weight the first

4 weeks, and when finally the

5th week it began to gain

weight, an accident 

occurred: – Engel was care-

less enough to allow Kari

to sit on a bench and

hold the baby, and then she

dropped it on the floor and it

suffered injuries on its entire left side; – a bump

on the head and bruises, but 

that was not so bad, what 

was worse was that the stomach lining burst

so that the intestines are pressed out into 

the skin. We went immediately to 

see the doctor, but he had no idea

what to do, since the baby

was too little to be oper-

ated, – it has evidently also

been injured in the left hip or

thigh and likewise in the left arm.

Now everything can perhaps

go well again, but

at the moment it is a great

torment for Engel, since the baby

as a result of this is sensitive, and

Engel can find no peace, either

at night or during the day – and she could

use it, as she is not 

strong – we had given up

hope of seeing You here

this year, and thus have had the child christened

as Engel did not wish to postpone

it any longer, – she doubtless thought

that it might die. 

  The painter Krantz has been 

here for 3–4 weeks and has just departed,

he painted a bit, but did

not finish anything due to the bad 

weather.

Today I am sending two prints of

"A night in June and large mountain", as I

do not know; whether it was supposed to

be in green or blue

II

These two prints are perhaps not

as good, as they ought to be – 

Krantz liked them however, – 

but I must admit that

I have not been in particularly "good

shape".

I have attempted to paint and have

– as usual lately – wiped it

out again – I cannot seem to make any

headway – I have a

great desire to see Múnch’s festivity

hall decorations, and if possible

also Revold’s exhibition, – I think

he is a magnificent painter.

I have in other words a yearning

to travel, but the cash has

soon been spent on debts and in-

surance, and also a little for provisions

for the winter during these times of inflation.

I don’t know, how I would have

managed during these times, had I

not had You to turn to.

I have sufficient cash for

me to travel to Kristiania [Oslo];

do You think, I dare risk making the trip

in the hope of receiving cash for one of

these two prints, – enough for the

return trip? I will stop by to see

You as soon as possible – will only be

a day or 2 in Kristiania, –

if it turns out to be difficult

to received something for these two prints,

then perhaps You might lend

me 50 kr. for them – until they

are sold – well I mention this

in the event that the per-

son who has ordered the print; 

whom you spoke of –, might be dis-

satisfied with both and thus not

take either of them, – I have a 

few small pictures, – but I am

so in doubt about them, that I dare

not send anything just yet, – it is

consuming this insecurity and

lack of confidence in oneself – perhaps 

it might improve, if I

were able to see some art by others

– yet I am afraid, that it

will only result in my becoming

even more dissatisfied with 

my own.

I have heard Kavli describe

my pictures in the gallery

as "lucid pictures for

children", – well then again I was 

so unfortunate as to have two of my

weakest pictures included in the gallery

the last time, – but I do not 

understand, what reason Kavli has to

continuously hound me; although, –

this time he can perhaps

call it "honest criticism" – I 

might also like to 

practice a little honest criticism of

his "artistic pursuits" but due to

our previous unresolved dispute 

I refrain from doing so.

In the hope that we meet again very

soon I remain Your devoted

Nikolai Astrúp

Engel sends her warmest greetings

You must say hello to Höst and Inger 

most cordially from me.

Pardon my handwriting.