Side

 • 1,
 • 2,
 • 3,
 • 4,
 • 5,
 • 6,
 • 7,
 • 8,
 • 9,
 • 10,
 • 11,
 • 12,
 • 13,
 • 14,
 • 15,
 • 16,
 • 17
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Astrup, Nikolai til Kramer, Per
1925
ubb-ms-1808-d-7, MARCUS – Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen

17 sider

Transkripsjon

Kjære Kramer!

Ja, jeg hörer intet fra dig. Jeg sidder ùnder

halsen i "myren", – og öiner ingen udvei – 

havde jeg enda saa meget at jeg kom mig 

til Amerika. –––

Nù ja ingen "jeremiader". Det var om 

dit hùs jeg vilde skrive. ––– Ja det er 

sandt – har dù modtaget en kasse, som 

vi sendte en ùge för paaske – "lilleper´s" "smör-

dall" med noget specielt smör som jeg ind-

bilder mig er vitaminrikt, – jeg kjöber af og til 

lidt selv af samme sort, – da jeg veed at 

kjörne særlig fódres med fjeldhöi paa det

sted. –––

Ja det var "hùset", som nù skulde være omtrent

– færdigt; – karerne har nok arbeidet hardt

 i den senere tid, – (jeg skræmte dem med at 

dù kom til paaske hid for at kontrollere arbeidet, 

– ja aldeles sikker var jeg jo ikke om dù kom) – 

Ja, de klarte alt til paaske omtrent, – men 

cementering og lign. kunde jo ikke udföres saa-

2

længe her var nattefrost – imidlertid

er her jo natterfrost endnù, – men her var

et par nætter mildveir, saa de vovede cement-

og kalkarbeidet, – haaber det ikke skadedes, –

det ser iallefald fast ùd (jeg bankede med en 

sten på "peisen" ùden at noget gik löst mellom

mùrstenene. ––– Om alt nù er efter dit 

önske er kanske tvivlsomt, – nöiagtigt som 

man tænker sig tingen paa forhaand faar man 

det nù aldrig her i verden; – jeg kùnde ogsaa

önsket enkelte ting lidt anderledes, – men dù

veed, at der blir jo altid smaating, som blir

misforstaaede; – og ofte tror arbeiderne at gjöre

en ting bedre, end de er paalagt, – ofte kan 

det da ogsaa blive bedre, – oftest er ogsaa en 

slig liden forbedring mod eierens smag, – saa at

man fristes til at sige med salmisten: "lyd-

dighed er bedre end offer." –––

Da jeg tænker mig at dù kanske vil have en oversigt

over, hvad der er gjort, förend dù udbetaler alt, vil 

jeg forsöge at fortælle, hvad og hvorledes alt er gjort. 

Jeg har været der ùde flere gange, – sidste gang

kom Fond ùd medens jeg var der, og vi besaa alt

i fællesskab, – han var fornöiet, – og jeg kan i det

3

hele taget nogenlùnde slùtte mig til dette. –––

Jeg begynder paa et "rùs" med kjökkenet fordi jeg

der har den sterkeste indvendig at gjöre. –––

Det gjælder særlig din komfyr som paa ingen 

maade passer i hùset, – hverken "esthetisk" eller

"praktisk", – ja bliv ikke sint! – jeg skal forklare

det tydelig med "kart og tegninger, – (se paa

"bilag" No I). Her har du et kart i nöiagtig

10–delt maalestok. Den praktiske vanskelighed

ligger i at komfùren har sit "ùdgangsrör" eller -

eller hùl for röken – kun 10 cm. fra det vestlige

hjörne, – skulde man faa et rör fra dette hùl

til at komme ind i skorstenen ovenfor peisen maatte

man mùret baade peis og skorstein indover halve

gamlestuedören næsten, – og det gik jo ikke an. – 

Havde komfuren havt hùllet paa höire side – eller

helst i midten, – saa havde jo alt været greit. –––

Skal man faa det til at se nogenlùnde ùd,

maa dù faa et vinkelrör til at vende röret mod

öst, saa det kan naa ind i skorstenspipen, – men 

det kommer da an paa om "trækken" blir saa 

god. Kùnde dù faa solgt ovnen (og det tror jeg

ikke skulde være saa vanskeligt her), sa vilde jeg

raade dig til at faa en anden komfùr med hùllet

4

for röken mere midt paa ovnen; – helst oppe

paa ovenen – og ikke paa bagsiden;det röret

vilde da tage mindre plads, – da man isaafald

kùnde flytte ovnen helt ind til brandt-muren. 

Jeg skal gjerne kjöbe komfùren for den pris, dù 

har givet – og hvis ikke Engel vil ha den 

tror jeg at jeg skal kùnde faa faa den solgt

igjen uden tab. – – 

Men som sagt: med et vinkelrör extra (3 vinkel-

rör ialt) vil det lade sig gjöre at benytte komfùren – 

i dit kjökken, – men om trækken da blir god, er jeg 

ikke sikker paa, – men jeg kan ikke tænke mig at den 

skùlde hindres synderlig meget. –––

At denne komfur med sine fremspringende "rokok-

ko" ben, ikke passer særlig godt i hùset, er en sak 

for sig, – smagen er jo forskjellig. –––

I "bilag No 3" har jeg forsögt at vise et 

arangement som kanske lod sig benytte

ùden at anvende 3 rör (vinkelrör) – men 

det blir jo ikke videre pent at lade röret

gaa paa skraa, – men det kùnde nok paa en 

maade passe til hùsets stil, men selv da

er jeg ræd for, at man maatte lade komfùren

staa noget paa skjæve, – (slig som antydet paa

5

skissen "bilag 3"). ––– Men med et til-

strækkelig langt rör lod det sig vistnok gjöre

at faa det til – at lade komfuren staa bent

paa brandtmùren – med et saadant skraa-

rör ogsaa; – dette blir kanske den eneste

praktiske lösning; thi da vil man anta-

gelig ikke hindre trækken (og de esthetiske

krav blir jo nogenlùnde oppfyldt). – – 

Jeg skal forsöge at tegne en næsten 

like saa kjedelig tegning af dette pro-

blem som det arkitekterne gjör af den 

slags ting i nöiaktig 1/10 maalestok (se

"Bilag 4"); altsaa med 3 rör – (en 

arkitektonisk tegning af det samme med 

to rör i skraa stilling vil dù da selv

kùnne gjöre, om du synes saa). –––

Skal dù have 3 rör maa dù vel ogsaa helst

have en binding ind til væggen eller brandmùren överst paa det tredje rör, for

at ikke det hele skal "drasse" frem over komfuren. 

(At komfùren er vel höi til at "tage sig ùd" i sine

omgivelser er en sak for sig.) –––

(Jeg vilde slöife rokokkobenene og sætte en lavere mùrfod isteden).

6

Jeg bùrde jo begyndt med ind-

gangsdören – "gatedören", – (men

naar man (som jeg nù) er "overnervös"

saa tager man helst midt paa tingen, – 

det som springer i öinene som "ùtilbörligt")

–––

Til hovedinngangsdör er benyttet indre (östlige)

kjælderdör (den skulde jo efter aftalen tilfalde

mig men den skal ligesom mùrstenen gaa "at paa"

handelen, thi (en stor mængde af mùrstenen gik 

istykker ùnder nedrivningen, da alt var cementeret

sammen, – og der er omtrent intet tilovers);

Vi taler aldsaa ikke om kjælderdörene mere

men en anden sak er det, at man for at

ùndgaa kollision med bindingerne i huset

har været nödt at afskjære noget paa

höiden, – dù vil kanske finde den for lav nù,

(men den er saa lav, at man ser det, og maa

böie sig, – værst er det jo med næsten mandshöie

döre, som altid er ifærd med at "skalpere" en.)  

Denne kjælderdör – var den eneste dör i hùset

som havde "tyvesmekk" i laasen, – den kan altsaa 

ikke laases med anden nökkel og kan ikke

7

"dirkes op", – derfor blir den valgt som hoveddör

(Da jeg i gamle dage gik ùd fra, at jeg ofte blev

"fraværende", valgte jeg overalt solide laas – og

særlig solid for denne kjælderdör, hvor jeg op-

bevarede mine matvarer). –––

Naar jeg nù skal tegne indgangen "entreen",

saa faar jeg af pladshensyn tegne listen af

ùdgangdören som en ramme som skissen slig: 

(se "bilag No 5") – Om hvor-

ledes og hvor hùllet eller

lùken op til "lemmen" skulde

anbringes havde dù intet sagt, –

som dù ser af skissen, er det anbragt

i inderste og vestre hjörne, og arbeider-

ne har anbragt en liden nett "trappe-

stige" (halvt trappe og halvt "stige") – den 

bör dog regùleres lidt – tror jeg – ved at an-

bringe et "spor" oppe i hjörnet, og et par 

"klodser" – (særligt et par paa gùlvet, saa den 

ikke glider), – det lader sig lett gjöre ved

at sage lidt i överste list, – et lidet skraasnit, 

derved vil stigen ogsaa komme lidt nærmere den 

8

vestre væg, – saa man lettere kan faa aabne

dören til det lille værelse i baggrùnden, – (som 

det nù er, kan man kùn saavidt aabne dören 

idet laasen eller "klinken" "snerter" stigen). 

Hùllet til lemmen (loftet) er vel lidet, men 

der er jo "god raad med den pölse som er for-

liden" – faar man sige i dette tilfælde. – – 

Af selve indgangsdören ser man jo paa denne

skisse svært lidet, – dù ser nökkelen til-

venstre; – kjökken-dören er her tænkt at 

være aabenstaaende, medens dören ind til 

soverùmmene er igjenlaast (til venstre)

Det överste af de to vestre rùm er aldeles 

som det var för (med ùndtagelse af skorstens-

pipen, som her hviler paa beten; – fra denne

bete eller "binding" er sat en lang jern-

binding, som gaar tvers over hùset ind i 

kjökkenet, hvor den er bolted fast i kjök-

kenvæggen, – (arbeiderne fandt nemlig

den gamle bindingsmaate at være for usikker)

I det nederste af de vestre rùm er der ind-

vùndet adskillig plads, da der nù kùn er to

brandt-mùre i det sydöstlige hjörne. –––

9

Paa "bilag No 6" – vil dù se, hvor-

hen man eventùelt havde maattet

skjære hùllerne i tömmeret, om 

röret i komfùren skùlde passe, – jeg

har sat tre hùller; – længere ned kan 

man ikke komme, – da der ikke kan 

skjæres hùl i bindingstokken over dören, –

den punkterede skraalinje viser (ved

siden af de sorte hùl), hvorhen skorstenen og 

peisen havde maattet komme, om alt

skulde indpasses efter hùllet i komfuren – 

(det överste hùl vilde da alligevel kom-

met for langt mod vest, saa det kom 

midt i mùringen af skorstenen eller peisen).

Der er indsat "spjeldr" i peisen (til at stænge)

Af dette "gamlestùe-interieùr" vil dù se, 

at den gamle peisform er bibeholdt – den 

er kùn sænket lidt oventil –. Den tykke

jernstang er der fremdeles, slik at peisen er

aapen til to kanter som för, – den foreslaa-

ede form med peisen lukket paa den ene

side kan passe i et större lokale (som paa

10

Skei`s hotel, – men i et lidet rùm som dette,

vilde det virke slik, at varmen og lyset

kùn naaede bort i den nordöstre krok. 

En peis som er aapen paa bare en kant

kan give morsom belysning naar den 

staar midt paa en væg i et större rùm, 

men her vilde den ikke passe, – da her

er for smaa dimensioner. Jeg forsögte at 

stille op nogen bord-fjeler og fandt da,  

at det ikke passede – (perspektivet i et 

lidet rùm gjör saa ùendelig meget til 

virkningen af de ting, man anbringer i 

rùmmet.). –––

"Anretningsbordet", som frù Aagot

kaldte vindùet i "gamlestùen", er nù

mindsket noget – efter dit önske, –

dog vil dù kanske finde karmen for 

bred endnù, – men skulde den gjöres

endnù mindre, maatte rùmmet i det nord-

vestre hjörne ogsaa formindskes – (trediedelen

omtrent – er nù borttaget af karmen, ùden at det

nævnte rùm er mindsket); – det lille midtrum i 

11

gangen er det eneste, som er mindsket, –

ca. 15 (20) cm. – (det samme som vindùskarmen i 

gamlestùen er mindsket). –––

I loftet er anbragt to vinduer

omtrent kvadratiske, – det var slig vi 

forstod dit önske. –––

I gamlestùen er tagvindùet anbragt

en smùle lavere end för, – noget som 

jeg synes giver en bedre belysning, – dog er

det ikke saa lavt, som dù kanske vil faa

indtryk af ved at se paa min skisse; thi

der er det anbragt for lavt (i överste hjörne

til venstre) af hensyn til pladsen. –––

"Lisjehùset" er kommen paa plads, men 

endnù ikke tækket, da her endnù ligger

sne, saa der er omtrent ùmùligt at faa

torv, – her er ogsaa "tæle" endnù. Men veien 

til "Lisjehuset" er noget ùgjevn endnù, –

Johannes Stranden ("Flekken") havde lavet

den riktig god i höst, men nogen har

taget de smaa heller og sten, som han hav-

de lagt over den vækminerede ùr, – (jeg har

12

en mistanke om, at det er de to arbeids-

karer, som har taget dem væk til at benytte

ùnder "vatringen" af grùndstokkene i huset, 

men det tör jeg ikke paastaa, – jeg skal tage

mig en tur ud fra tid til anden og gjevne

paa det. Gùlv er heller ikke endnù kom-

met i "Lisjehuset" – (det staar nedenfor veien 

gjennem ùren). Den gamle assùrance skal 

jeg ordne, men jeg tror, dù bör tage en extra-

assùrance nù (i Bergen brandassùrance kan 

man jo faa assureret ùden "brandtakst").– 

Den gamle taxt var 2400 kr. i 1912. – 

Jeg tror ikke, de herrer arbeidere har tjent noget

större paa bygningen, – og de kommer antagelig

til dig med jeremiader, – dù faar hærde dig

i tide. En "forbedring", som de har foretaget,

synes jeg er tvivlsom: de har anbragt spiskam-

merskùfferne med stativ (eller rammer) únder

kjökkendisken, – noget der næsten gjör spiskam-

meret overflödig, – nù ja, – de tilskriver mig vistnok

arbeidet med bislaget, – det er kanske korrekt, men 

bislaget kan dog komme vel med, som vedrùm

gryteskab e.t.c. – Kjælderen er dækket udvendig

med hùùn (veed ikke hvordan det skal skrives), og 

13

med dör i midten ;– ved at tætte kjælleren lidt

oppe ùnder gùlvbjelkerne kùnde den godt

brùkes som poteteskjælder, – eller til opbevaring

af kjött i sommervarmen; men det at "tætte"

kjælderen hörer vel ikke ind ùnder "kontrakten"

Det nye vindù i kjökkenet (ùnder det gamle)

er bra og lige stort som det gamle (ovenfor); 

men det "tager sig ikke rigtig ud " (jeg forstaar egent-

lig ikke hvorfor dù vilde have det – man vil 

jo gjerne ùndgaa formeget sol i kjökkenet) – 

Det er nærmest stygt baade udenfra og indenfra

det vil jo ogsaa friste ùngdommen til knùsende affekter.

– (det kan kanske komme af at det ikke har 

samme riflede lister, som jeg havde overalt

paa vindùer dörer o.s.v.). – Nù er der kùn 

en bred fjel mellem vindùerne, og det virker

rigtigt stygt, (Fond var ogsaa enig deri); men 

dù kan jo se paa det, naar du kommer, – arbeids-

folkene har jo som alle bönder i vore dage

en elendig smag, – gùd vide hvor de har gjort

af den gudommelige stilsans og smag som 

de havde i gamle dage; – ved hjælp af to 

lister istedefor en, tror jeg noget kùnde rettes paa; 

men de maa da være riflede, og det kan disse

arbeidere ikke klare – ùden et forfærdeligt "mas". 

14

"Seljekallen" som dù fandt at være et slags

"secùnda" tryk, skal jeg trykke om igjen og sende

sammen med "rævebjælderne" – bare ikke

Kreyberg ogsaa finder dette at være "secunda"

jeg har iallefald gjort mig meget mere

ùmag med dette tryk end med de to tryk, jeg

tidligere har trykt af det, – men nù skal

platerne paa hùggestabben. –––

Tak for de 100 kr., – de kom vel med men forsvandt

samme dag. ––– Jeg har været ùde paa

Nesset og beskaaret dine trær, – de to gamle oldere

(som var saa skamferet af de forrige pagtere), har

jeg hùgget de stubbede grene af lige ind til stam-

men, – desværre er der alt kommet "kal" (indraadden-

hed), – men det kan kanske med tiden gro over. De

smaa piletrær (ialt 3), som frù Aagot fandt

saa dekorative har jeg beskaaret og bùndet torv om saarene, for alle de stubber

som stod igjen efter "Øiafolkenes" gjeiter. Der ligger

flere stygge sönderskudte stene i uren ved hùset,

de vil jeg pröve at faa bort – (havde jeg bare havt

en stùbbebryter; – skal vi kjöbe en i fælleskab? – saa

kan dù letvindt faa bygget den mùren langs veien; – 

i Nordfjord arbeider man stubbebrytere paa landsbygden

meget billigere end hos Neymann.). ––– Ja

saa maa dù og dine leve vel – med bedste hilsen fra 

os alle her. Din Astrùp (Haaber at Soleienætterne ikke blir

betragtet som "sekùnda" vare – jeg gjorde mig mere end almindelig ùmag.)

Skisse:

1/10 maalestok. Bilag No 1 ( ////// : betyder træ

= = =: betyder sten)

Tagskjægget paa bislaget 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Spiskammerùdstikket

brandtmùr Dör til "spiskammeret"

Tekst på skrå:

eventu-

eller trær

Kjökkenet

Slik som komfùren maate staa om den 

skulde virke nogenlùnde "anstændig" i hùset; men 

slig lader det sig ikke praktisk gjöre

ùden et extra rörarrangement

med tre dobbelt vinkelrör–omtrent

slik: 

Tekst vertikal til venstre, fra nederst venstre til øverst til høyre:

Gamlestuen 

Gamlestuedören

Det fatale rörhul

rör

Peisen 

Hùllet til peis og skorsten 

brandtmùren 

komfùren 

Tekst vertikalt til venstre:

Lidt af kjökkendisken 

1/10 maalestok Bilag No 2 ( ///////: træ

= = : sten

: jern = konturer

"Spiskammerbilaget"

Tekst på skrå:

Det er 

vanskeligt

at komme ind

til brandtmùren med

rörhùllet selv paa

denne maade. 

komfùren 

Kjökkenet: Slik som arbeiderene har

tænkt sig komfùren opsat – det vinker styggere

end det kan tænkes (eller sees) af kart eller tegning (skisse).

Thi selv om man hùgger ùd i brandtmùren for komfùrens 

östlige hjörne, kan man vanskelig faa komfùren til at

staa paatvers over hjörnet i halv RET = vinkel

for ikke at tale om all den plads den

da optager. (Den kommer mere

frem paa gùlvet end her an-

tydet da den ùden "ùdhugg"

i brandtmùren staar al-

deles skjævt med

fronten mere

mod udgangs-

dören. 

 

Den vestlige del af kjökkenet er afskaaret her. 

Vertikal tekst venstre fra nederst til venstre til øverst til høyre:

Gamlestuen 

Gamlestùedören 

hùllet i peisen 

rör

Vertikal tekst høyre fra nederst til venstre til øverst til høyre:

Lidt af kjökkendisken 

Den sydlige del av kjökkenet 

er afskaaret

spærren 

hylde over dören 

Brandmùrlist

Vertikal tekst oppover: Binding

Vertikal tekst nedover: rör

Brandtmùr 

Bilag 4. 1/10 maalestok 

Gamlestue-dör

Vertikal tekst oppover: 138 cm

36 cm 

72 cm 

komfùr 

Vertikal tekst oppover: 72 cm 

71,5 cm 

Oversettelse

Dear Kramer!

Well, I haven’t heard anything from you. I am up

to my ears in “a quagmire”, – and there is no solution in sight – 

if only I had enough so that I might make it 

to America. –––

Well ok enough “jeremiah” tears. It was about 

your house I intended to write. ––– Oh, and another 

thing – have you received a crate, which 

we sent one week before Easter – “Lillepers” “butter

pail” containing some special butter which I ima-

gine is rich in vitamins, – I occasionally buy 

a little of the same sort myself, – as I know that 

the cattle are fed with hay from the mountains in that particular

place. –––

Well back to “the house”, which should have been nearly

– completed; – the men have been working hard

lately, – (I scared them by saying that 

you were coming here at Easter to inspect the work, 

– well I wasn’t absolutely certain whether you were coming) – 

Well, they managed almost everything by Easter, – but 

the laying of cement and such could not be carried out as

2

long as there was night frost here – although

the night frost still continues here, – there have

been a few nights of mild weather, so they ventured to do the cement

and lime work, – hope it doesn’t get ruined, –

it looks solid at least (I hit the “hearth” with a 

stone and nothing loosened between

the bricks. ––– Whether everything is according to your 

wishes is perhaps doubtful, – one never gets things

exactly as one imagines them beforehand 

in this world; – I might also

wish certain things were a little bit different, – but you

know, there will always be small details, that are

misunderstood; – and the workmen often think to make 

some things better, than they were planned, – and they may 

sometimes be better, – but most often such a

small improvement is contrary to the owner’s taste, – so that

one is tempted to quote the bible: “obe-

dience is better than sacrifice.”–––

As I imagine you may wish to have an overview 

of what they have accomplished, before you pay for everything, I 

will attempt to recount, what and in what manner everything has been done. 

I have been out there many times, – the last time

Fond came out while I was there, and we inspected everything

together, – he was satisfied, – and I can on

3

the whole reasonably agree on this. –––

I will begin “at random” with the kitchen because that

is where I have my strongest objection. –––

It has to do with your stove which in no 

way suits the building, – neither “aesthetically” nor

“functionally”, – well don’t be angry! – I will explain

it clearly with “a blueprint and drawings, – (see

“appendix” No1). Here you have a blueprint in a precise

scale of 1/10. The functional difficulty

lies in the fact that the stove has its “outgoing pipe” or –

or hole for the smoke – only 10 cm. from the west

corner, – if one is to have the pipe from this hole

enter into the chimney above the hearth then one

would have to build a brick wall for the hearth and the chimney nearly

halfway to the old parlour door, – and that would not work. – 

If the hole in the stove had been on the right side – or

preferably in the middle, – then everything would have been fine. –––

If one would like to make it look halfway decent,

you will have to have an elbow pipe in order to turn the pipe to 

face east, so that it can reach into the chimney pipe, – but 

there’s the question of whether the “draw” will function very 

well. If you were willing to sell the stove (and I don’t think

that would be very difficult here), then I would

advise you to obtain a different stove with the hole

4

for the smoke in the middle of the stove; – preferably on top

of the stove – and not at the back; – the pipe

would then occupy less space, – since one would then

be able to move the stove up against the firewall. 

I will be happy to purchase a stove for the price, that you 

have given [for it] – and if Engel does not want it 

I believe I will be able to to sell it 

again without a loss. – – 

But as I said: with an elbow pipe extra (3 elbow

pipes in all) it would be possible to use the stove – 

in your kitchen, – but whether the draw would be good, I am 

not so sure, – but I cannot imagine that it 

would be hindered excessively. –––

The fact that this stove with its protruding “Roco-

co” feet, does not suit the house very well, is another 

matter, – it’s a question of style. –––

In “appendix No 3” I have attempted to illustrate an 

arrangement that might work

without using 3 pipes (elbow pipes) – but 

it would not look very nice to place the pipe

at an angle, – though it might in a 

way fit in with the cabin’s style, but even then 

I’m afraid, that one would have to place the stove

a bit askew, – (as shown in

the sketch “appendix 3”). ––– However with a long

enough pipe it’s possible one might 

also manage – to position the stove flush

with the firewall – with one of those slanted

pipes; – this is perhaps the only

practical solution; because then one will most

likely not impede the draw (and the aesthetic

requirements will be reasonably fulfilled). – – 

I will attempt to draw a nearly 

as boring drawing of this pro-

blem as architects make of this 

type of thing in an exact scale of 1/10 (see

“Appendix 4”); that is with 3 pipes – (an 

architectural drawing of the same with 

two pipes in a slanted position you can manage

to do yourself, if you feel like it). –––

If you are going to have 3 pipes you will also have to

have to attach it to the wall or firewall at the top of the third pipe, so

that the whole thing doesn’t “drag” forward over the stove.

 (The fact that the stove is a bit too tall to “look well” in its

surroundings is another story.) –––

(I would leave out the rococo feet and replace them with a brick foot instead).

6

I should have begun with the en-

trance door – “the street door”, – (but

when one is “high-strung” (as I am now) 

then one begins in the middle of a thing, – 

whatever jumps out at one as “incongruous”)

–––

For the main entrance door an indoor (east-facing)

cellar door has been used (according to the agreement I was supposed to

get it but as with the bricks it was meant to be “in addition to”

the deal, because (a large quantity of bricks were 

destroyed during the dismantling, since everything was cemented

together, – and there is practically nothing left);

{…} –

but it is a different matter, that in order to

avoid a collision with the beams in the cabin

it was necessary to cut off some of

the height, – you may perhaps find it too low now,

(but it is so low, that one notices it, and must

bow down, – it is worse with doors that are nearly 

a man’s height, which are always on the verge of “scalping” you.) 

This cellar door – was the only door in the house

that had a “thief-proof latch” in the lock, – in other words it can- 

not be locked with another key and cannot be

7

“pried open”, – that is why it has been chosen as the main door

(In the old days when I expected to often be

“away”, I chose solid locks for all my doors – and

a particularly solid one for this cellar door, where I stor-

ed my food). –––

When I am now going to draw the entrance “the hall”,

I will due to lack of space draw the moulding for

the door like a frame in the sketch like this: 

Drawing (see “appendix No 5”) – About how

or where the opening or

hatch up to the “trapdoor” should

be placed you had not mentioned anything, –

as you see from the sketch, it is placed

in the innermost left corner, and the work-

men have placed a little slim “step-

ladder” (half staircase and half “ladder”) – it

should be adjusted a bit however – I think – by plac-

ing a “groove” in the upper corner, and a couple of 

“blocks” – (especially a couple on the floor, so that it 

does not slide), – this is easy to do by 

sawing a little in the upper moulding, – a little oblique cut, 

then the ladder will also come a little closer to the 

8

west wall, – so that one can more easily open

the door to the little room in the back, – (as 

it is now, one can just barely open the door 

since the lock or “latch” “grazes” the ladder). 

The opening to the trapdoor (the loft) is a bit small, but 

there is “plenty of room for someone who is 

little” – one might say in this case. – – 

One can see very little of the entrance door 

in this sketch, – you can see the key on the

left; – the kitchen door here is shown as 

being open, while the door into the 

bedrooms are closed (on the left)

The uppermost of the two west rooms is exactly 

as it was before (with the exception of the chimney

pipe, which is resting on the cross beam; – from this

crossbeam or “tie” a long iron 

tie is attached, which runs through the entire house into 

the kitchen, where it is bolted to the kit-

chen wall, – (the workmen found

the old manner of securing the beams to be too unsure)

In the lowest of the west rooms we have gain-

ed considerable space, as there are now only two

firewalls in the southeast corner. –––

9

In “appendix No 6” – you will see, where

one might have to

cut the holes in the timber, if 

the pipe in the stove should fit, – I

have placed three holes; – one cannot

come any lower, – as one cannot 

cut holes in the crossbeam above the door, –

the dotted diagonal line sketch shows (next

to the black holes), where the chimney and 

hearth would have had to be, if everything

were adjusted to fit the hole in the stove – 

(the highest hole would in any case come

too far to the west, so that it would end up 

in the middle of the brick wall for the chimney or hearth).

A “damper” has been installed in the hearth (to close it)

From this “old parlour interior” you will see, 

that the old hearth design has been retained – it 

is only lowered a bit at the top –. The thick

iron rod is still there, so that the hearth is

open on two sides as before, – the indicat-

ed design with the hearth closed on one

side might suit a larger setting (such as

10

Skei’s hotel, – but in a little room like this,

it would have the effect, that the heat and light

would only reach the northeast corner. 

A hearth that is open on only one side

can produce interesting lighting when it 

is situated in the middle of a wall in a large room, 

but here it would not be suitable, – since the

dimensions are too small. I experimented  

with a few table boards but discovered, 

that they did not fit – (the perspective in a 

little room has an incredible 

effect on the things, which one places in 

the room.). –––

“The sideboard”, as Mrs. Aagot

called the window in the “old parlour”, has now

been reduced a bit – as per your wish, –

although you may find the windowsill too 

wide still, – but if it should be made

even smaller, then the room in the north-

west corner must also be reduced – (one third

approximately – of the windowsill has now been removed, without the

mentioned room being reduced); – the little central room in 

11

the hallway is the only one, that has been reduced, –

approximately 15 (20) cm. – (the same amount that the windowsill in  

the old parlour has been reduced). –––

In the loft two windows have been installed sketch

nearly square, – that was how we 

interpreted your wish. –––

In the old parlour the skylight has been installed

a little lower than previously, – which 

I think produces better lighting, – although it

is not as low, as you might perhaps get the

impression of by looking at my sketch; since

there it is placed too low (in the upper

left corner) for the sake of space. –––

“the Little Cabin” has been erected, but 

not thatched yet, since there is still

snow here, so that it is nearly impossible to get hold of

peat, – there is still “frost” in the ground. But the road 

to “the Little Cabin” is still a bit uneven, –

Johannes Stranden (“the Mole”) had made

it quite level this autumn, but someone has

taken the small flagstones and rocks, which he had

laid over the scree that was removed with explosives, – (I have

a suspicion, that it might be the two work-

men, who have taken them to use

for “levelling” the foundation piles of the house, 

but I don’t dare swear to it, – I will come

out here from time to time and even

it out. The floor has not been laid 

in the “Little Cabin” either – (it lies on the far side the road 

past the scree). The old insurance policy I 

will take care of, but I think you should take out an extra

insurance policy now (at Bergen fire insurance you 

can get insurance without a “fire assessment”).– 

The old rate was 2400 kr. in 1912. – 

I don’t think the gentlemen workmen have earned very

much on the building, – and they will probably

come to you with Jeremiah tears, – you should brace yourself

in advance. An “improvement”, which they have made,

I think is unconvincing: they have installed the pantry

drawers with a rack (or framework) under

the kitchen counter, – which practically makes the pan-

try superfluous, – well ok, – they will ascribe the

work on the porch to me, – that is perhaps correct, but 

the porch can at least be useful, as a wood shed

storage for pots and pans, etc. – The cellar is covered externally

with wane (I don’t know how it is spelled), and 

13

with a door in the middle; – by sealing the cellar a little

up under the floor beams it might well

be used as a potato cellar, – or for storing

meat in the summer heat; but to “seal”

the cellar is strictly speaking not included in “the contract

The new window in the kitchen (under the old one)

is good and just as large as the old one (above); 

but it “doesn’t look quite right” (I really don’t under-

stand why you wanted to have it – one would 

prefer not to have too much sun in the kitchen) – 

It is almost ugly both from the outside and inside

it will also provoke young people to smashing frenzies.

– (it may perhaps be because it doesn’t have 

the same fluted mouldings, that I had everywhere

on windows and doors, etc.). – Now there is only 

a broad board between the windows, and it looks

quite ugly, (Fond agreed with me on this); but

you can take a look at it, when you come, – the work-

men like all peasants in our day have

lousy taste, – god only knows what they have done

with the divine sense of style and taste which 

they had in the old days; – with the help of two 

mouldings instead of one, I believe something can be remedied; 

but they must be fluted, and these workers

cannot do this – without an awful “fuss”. 

14

The willow” which you found to be a somewhat

“secondary” print, I shall print again and send

together with “foxgloves” – if only

Kreyberg doesn’t find this one to be “secondary” as well

I have at least taken greater 

pains with this print than with the two prints, that I

have previously printed of it, – but now the

woodblocks are ready for the chopping block. –––

Thank you for the 100 kr., – they arrived opportunely but disappeared

the same day. ––– I have been out at

Nesset and trimmed your trees, – the two old alders

(which were butchered by the previous leaseholders), I

have chopped the jutting limbs off of close to the 

trunk, – unfortunately “heart rot” has already set in (decay at

the centre), – but perhaps in time it can grow back. The

small willows (a total of 3), which Mrs. Aagot found

so decorative I have trimmed and bound the wounds with peat of all the stumps

that were left by the goats of “the Øia people”. There are

many ugly broken up rocks in the scree by the house,

these I will try to get rid of – (If only I had 

a stump puller; – shall we buy one together? – then

you can easily build that wall along the road; – 

in Nordfjord one uses stump pullers in the countryside

much more cheaply than at Neymann’s.). ––– Well

you and your family must live well – with best wishes from 

all of us here. Your Astrùp (Hope that Marigold Nights will not be

considered a “secondary” product – I took greater pains than usual [with it].)

Sketch:

1/10 scale. Appendix No 1 ( ////// : signifies wood

= = =: signifies stone)

The eaves over the porch 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

The protruding extension for the pantry

firewall The door to the “pantry”

Diagonal text:

event-

ual trees

The kitchen

The stove as it would have to be installed if it 

should appear reasonably “presentable” in the house; however 

to do so is not functionally possible

without an extra pipe installation

with three double elbow pipes–something

like this: 

Vertical text on the left, from below left to above right:

The old parlour 

The old parlour door

The disastrous pipe hole

pipe

The hearth 

The hole for the hearth and chimney 

firewall 

the stove 

Vertical text on the left:

A section of the kitchen counter 

1/10 scale Appendix No 2 ( ///////: wood

= = : stone

: iron = contours

“Pantry annex”

Diagonal text:

It is

difficult

to come close

to the firewall with

the pipe hole even in 

this way. 

The stove 

The kitchen: The way the workmen have

thought of placing the stove – is uglier

than one can imagine (or see) from the blueprint or drawing (sketch).

Because even if one cuts into the firewall for the stove’s 

east corner, it would be difficult to place the stove so that 

it stands crosswise to the corner at a semi-STRAIGHT = angle

not to mention all the space it would

then occupy. (It protrudes out onto

the floor more than is indi-

cated here because unless one “hews” 

into the firewall it would stand ex-

tremely skewed with 

its front facing more

towards the front

door. 

 

The west part of the kitchen is cut off here. 

Vertical text on left from below left to above right: 

the old parlour

The old parlour door 

the hole in the hearth 

pipe

Vertical text on right from below left to above right:

A section of the kitchen counter 

The southern part of the kitchen 

is cut off

Ceiling beam 

shelf above the door 

Firewall moulding

Vertical text upward: Beam

Vertical text downward: pipe

Firewall 

Appendix 4. 1/10 scale 

The old parlour door

Vertical text upward: 138 cm

36 cm 

72 cm 

stove 

Vertical text upward: 72 cm 

71.5 cm