Brev

Astrup, Nikolai til Høst, Isabella
1915-08

Transkripsjon:

Tor Martin Leknes

Oversettelse:

Francesca Nichols

Side

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4,
  • 5,
  • 6,
  • 7
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Astrup, Nikolai til Høst, Isabella
1915-08
Brevs.531-66454, Nasjonalbiblioteket

7 sider

Transkripsjon: Tor Martin Leknes

Oversettelse: Francesca Nichols

Transkripsjon

      Kjære Frù Höst!

Tak for Deres brevkort, som jeg

fik i dette öieblik – jeg vil skynde

mig at svare, förend posten gaar igjen,

ellers glemmer jeg gjerne disse

quiteringerne en gang til.

Ja tùsend tak, kjære frù Höst,

for alt stræv, som De har havt

for min skyld – jeg skulde længst

skrevet et ordentligt brev og takket

Dem. Da jeg læste i Deres brev, at De

havde bùdt 2000 for at faa vaar-

natten igjen, blev jeg næsten bange

for at det skùlde lykkes Dem; – thi

saa maget er ikke billedet værd, –

De kom til at angre det senere.

Da burde De heller, om De har raad

til dèt nù, kjöbe en af Mùnchene

igjen; thi Mùnch er ældre og kunde

snart komme til at vandre til

"de evige jagt marker", og da er det 

vanskeligt at faa noget fra hans

hàand – jeg er endnù ikke 35 aar, og

jeg haaber, jeg skal klore mig fast

til jorden endnù en stùnd,

jeg blir friskere efter hvert, men

mærkelig nok, er det som om

nervösiteten öger, efterhvert

som de legemlige svagheder over-

vindes – nù ja, jeg föler mig

altid ovenpaa om sommeren,

hösten kommer nok snart med

sine plager – men nok om 

alt dette, hvad jeg vilde sagt

var, at jeg haaber at De skal

kùnne være sikker paa at

De skal faa et nyt og bedre

billede igjen hos mig – og

betaling, har jeg jo faaet paa

forhaand.

De maa ùndskylde papiret

– jeg er læns for skrivepapir

og maa brùge tegnepapir og det

"trækker" og "sùger".

Ja det skal blive rigtig hyggelig

at faa tale med Dem, naar

De kommer hid, – baade Engel

og jeg glæder os til det, – De skulde

været her nù i den ùge, som gik;

her var et storartet veir, og i vor

lille have var et blomsterflor,

som vi var rent stolte af –

alle mùlige farver og de eien-

dommeligste valmùer, som jeg

har seet – bare sörgeligt at

det stod saa kort paa – her kom

nemlig et voldsomt regnveir

og ödelagde en masse blomster

Forrsten er lille Arnold flink

til at ödelægge, han og, baade

blomster og kart og grene paa

mine endnù smaa frugttrær;

frùgt blir her forresten intet af

i aar, da sommeren kom saa

sent her i fjeldbygden, at trærene

ikke blomstrede för i jùli, – ja

der stod endog en del blomster de

förste dage af Aùgùst. Sligt har

vel aldrig hændt her för – selv i

1877 var det bedre siger gamle

folk.

De spörger om, hvad pris jeg sætter

paa selvportraittet – jeg vil nödig

sælge det til hvem som helst, for-

resten tænker jeg ikke mange bryr

sig om at ha det heller og i saa

fald overlader jeg til Dem at bestemme

prisen, – forresten blir det med

dette som med alle træsnit: der

blir ikke 2 tryk nöiagtig lige.

Den graa grönlige karton har jeg de-

sværre ikke mere igjen af – jeg

fik den engang i tiden hos Nordby,

og jeg kjöbte hele hans lager deraf,

og han lovede at holde <denne>

vare, men han har ikke havt

det siden, – han kaldte det baade

aqùarelkarton og pastelkarton –

jeg tror det maa kùnne opdrives

i Kristiania – jeg har lidt andet

grönligt eller blaaligt – samme

sort som paa selvportraittet og skal

sende, naar jeg faar vide störrelsen.

Kùnde De være saa snild at 

besörge mig noget pap til at

2

forsende træsnit i, saa skal jeg

sende Dem grönlig karton og et

træsnit, som jeg dog neppe tör by

Dem, – da De sikkert vil finde

det vel barokt, – nù ja det er 

ogsaa bare et indfald – et forsög

paa en illùstration til en döds-

cene hos Kinck. De kan lade

Beyer besörge pappen sendt til mig

mod postopkrav – den störste stör-

relse, som man har paa lager

er passeligst – da kan jeg skjære

den til saa den passer til alle

störrelser.

Regnbùen skal jeg forsöge at

skjære om igjen for 3de gang

og lidt större end jùbileùmstrykken

eller saa stor, som jeg kan faa tag

i træmateriale til. Det skulde

være morsomt at tage sig en

snartùr til Bergen förend Dere rei-

ser, men det blir neppe af, da me-

get maa ordnes her paa gaarden i höst.

De blir alt saa paa Hop til ùt i oktober

engang?

Det er meget snilt af Dem, 

at De vil besörge mel for

mig hos Meyer – vi er

nettop læns og har maattet

kjöbe daarlige varer her i 

dyre domme; handelsmæn-

dene har sjelden mel ogsaa

nù – da banken eller komù-

nen har lagere af simpelt

mel – det er da ogsaa der,

vi i den senere tid har faaet

det, vi har brugt. 

Men det kommer nù an paa

om Meyer vil lade mig faa

mer paa forskùd, jeg skylder

ham ca. 200 i mel og 250 i 

penge, – hvis jeg skal

have hest til Förde, maa

jeg helst have 4 sækker, saa

det blir et passeligt las –

sidst jeg bad om mel, fik

jeg kùn en sæk, og det er

lidet at reise helt til Förde

efter. Jeg vil da være Dem

meget taknemlig om De

kan ùdvirke hos Meyer:

2 sække hvedemel (fint)

1 sæk grynmel (fint) (ikke klid)

1 sæk grovt hvetemel (til

saakaldt kneipbröd). 

St. Hansnatten til Meyer

har jeg malt om igjen og

om igjen – jeg har ogsaa

malt paa den i sommer,

men faar den ikke, som

jeg gjerne vilde ha den –

nemlig som et resùme af

alle mine gamle St. Hans-

billeder; – naar De kommer,

skal jeg faa höre Deres dom

om det. Lev da inderlig vel

og vær hjærteligst hilset

fra Engel og Deres hengivne

Astrup

Oversettelse

      Dear Mrs. Höst!

Thank you for Your postcard, which I

received this very moment – I will make haste

to answer it, before the postman leaves, 

otherwise I will forget these

receipts once again.

Well thank you very much, dear Mrs. Höst,

for all the trouble You have endured

for my sake – I should have long ago

written a proper letter to thank

You. When I read in Your letter, that You

had offered 2000 in order to get spring

night back, I was almost afraid

that You would succeed; – because

the picture is not worth that much, –

You would have come to regret it later.

You should rather, if You can afford

it now, buy one of the Munch’s

back; for Mùnch is older and might

soon end up passing over to

"the happy hunting grounds", and then it will be 

difficult to get anything from his

hand – I am not yet 35 years old, and

I hope, that I will remain attached

to this earth for while yet,

my health is gradually improving, but

strangely enough, it is as though

the nervousness increases, as

the physical infirmities are

overcome – but then, I always feel

self-assured in summer,

autumn will arrive soon with

its torments – but enough of 

all this, what I wished to say

was, that I hope that You can

be assured that

You shall have a new and better

picture in return from me – and

the payment, I have already received in

advance.

You must forgive the paper

– I am out of writing paper

and must use drawing paper and it

"draws" and "absorbs".

Well it will be very nice

to talk with You, when

You come to visit, – both Engel

and I look forward to that, – You should

have been here now, during the past week; 

the weather was magnificent, and our

little garden was in full bloom,

which we were truly proud of –

every possible colour and the most

peculiar poppies, that I

have ever seen – the only sad thing was

that it lasted for such a short time – we had

terrible rainstorm you see 

that destroyed a vast amount of flowers

Incidentally little Arnold is good

at destroying it too, including the

flowers and budding fruit and branches of

my still young fruit trees;

there won’t be any fruit here

this summer, since the summer arrived so

late here in this mountain village, that the trees

did not bloom until July, – indeed

there were even a few blossoms in the

first days of August. This has

presumably never occurred before – even in

1877 it was better according to the old

folks.

You ask, what price I put

for the self-portrait – I would prefer not to

sell it to just anyone, and further-

more I don’t think very many would

be bothered to have it either and in that 

case I leave it to You to decide

the price, – incidentally in this

case as with all woodcuts: no 

two prints will be exactly alike.

The grey-green composition board I am

unfortunately out of – I 

obtained it long ago from Nordby,

and I purchased his entire stock of it,

and he promised to continue carrying <this>

product, but he hasn’t had

it since, – he called it both

watercolour composition board and pastel composition board – 

I think it may be possible to obtain it

in Kristiania [Oslo] – I have a somewhat different

greenish or bluish type – the same

sort as in the self-portrait and will

send it, when I know the size.

Would You be so kind as to 

provide me with some cardboard to

2

mail the woodcuts in, and I will

send You green composition board and a

woodcut, which I hardly dare to offer

You, – as You will surely find

it a bit baroque, – well it is 

merely a whim – an attempt

at an illustration of a death

scene by Kinck. You can have

Beyer send the cardboard to me

by cash on delivery – the largest 

size in stock

is suitable – then I can cut

it so that is fits all the

sizes.

The Rainbow I shall attempt to

carve over again for the 3rd time

and a bit larger than the jubilee print

or as large as the wood block I 

can get hold of. It would 

be fun to make a short

trip to Bergen before You 

move, but that will hardly happen, as there

is much to take care of here on the farm in autumn.

Will You be in Hop until late October

some time?

It is very kind of You 

to arrange to get flour for

me through Meyer – we have

just run out and had

to purchase poor quality goods here for 

an exorbitant price; the tra-

ders rarely have flour nowadays

either – when the bank or munici-

pality have stores of ordinary

flour – it is there,

we have gotten what 

we have used lately. 

But it depends on

whether Meyer will allow me to have

more on credit, I owe 

him ca. 200 in flour and 250 in 

cash, – if I shall

take a horse to Förde, I should

preferably have 4 sacks, so

that it is a sufficient load –

the last time I asked for flour, I

only received one sack, and that is

too little to travel all the way to Förde

for. I would therefore be very 

grateful to You if You 

can procure from Meyer:

2 sacks of wheat flour (fine)

1 sack barley flour (fine) (not bran)

1 sack whole grain wheat flour (for

so-called kneip bread). 

Meyer’s Midsummer night

I have painted over and 

over again – I have also

worked on it this summer,

but cannot achieve the result, that

I would like to have –

namely as a resume of

all my old Midsummer

pictures; – when You come,

I shall hear Your judgement

of it. Live sincerely well

and accept the most heartfelt greetings

from Engel and Your devoted

Astrup