Brev

Astrup, Nikolai til Kramer, Per
1921

Transkripsjon:

Siri Katinka Valdez

Oversettelse:

Francesca Nichols

Side

  • 1,
  • 2
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Astrup, Nikolai til Kramer, Per
1921
ubb-ms-1808-d-2, MARCUS – Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen

2 sider

Transkripsjon: Siri Katinka Valdez

Oversettelse: Francesca Nichols

Transkripsjon

Kjære Kramer!

Kùn et par ord i hasten; jeg har faaet

arbeidsfolk, – tror dù jeg kan være sikker paa

at faa cementen hos Neumann; – tör jeg bede

dig være saa snild at garantere for mig hos 

ham. – Meyer lovede at gjöre det forrige aar,

men jeg glemte at tale med ham derom nù.

Neùman kan jo faa træsnit og malerier, eftersom 

det passer ham, – jeg maa ogsaa have bölge-

blik og tjærepap og T-jern hos ham senere

paa sommeren. –––

Ja saa var det "Grùndeieren" – Haùgen altsaa,– 

som kom til mig og vilde höre, om dù helt havde

opgivet planen, og om han kùnde sælge Øiene med

"den og den indenfor elven" liggende parcel; – 

jeg vidste intet at svare, andet end at dù vist-

nok kùnde faa billigerere byggeplads – troede dù, – og

2

han svarede da, at han nù vilde give sit siste tilbùd

nemlig 1500, som du havde bùdt (men med afdrag i

3 aar) – nù vilde han lade det gaa for dette bud, dog

maatte han faa halvdelen 750 straks handelen

blev slùttet og skjöde ùdstedt – resten kùnde gjerne

staa i flere aar. Jeg lovede at skrive til dig om 

dette. – Han vilde da ùdsætte med salg en tid. 

Hvis du ikke har sendt fixerspröiten,– kunde dù 

kanske samtidig sende mig noget fixativ. Ja ùndskyld

Her ligger isen endnù og er endnù farbar, – om den 

end er begynd at blive blaalig (grön, og holder paa

at lösne langs land, – men der er flere, som har

cyklet paa den idag, – jeg er begyndt i haven lidt, og

vi er begyndt at grave ùd under hùset, men "tælen" 

er begge steder slem. Vi er nogenlùnde friske; men 

jeg er nervös: – all denne arbeids sjauen med byg-

ning; og saa veien som blir bygget nù og ödelægger

min mùr langs veien. Engel og børnene beder

hilse hjærteligst! Er det fra dig, jeg ha faaet "Kùnst og 

kùltùr" – I saafald maa dù have hjærtelig tak! Bedste hilsen 

til deg og Aagot Din Astrup 

Oversettelse

Dear Kramer!

Just a few words in haste, I have got hold

of workmen, – do you think I can be certain 

to obtain cement from Neumann; – dare I ask

you to be so kind as to offer security to him on my 

behalf. – Meyer promised to do so last year,

but I forgot to speak to him about it this time.

Neùman can have woodcuts and paintings, in accordance 

with what suits him, – I will also need corrugated

iron and tarpaper and T brackets from him later

in the summer. –––

Well and then there is the matter of the “Landowner” – Haùgen that is,– 

who came to me and wanted to hear, whether you had totally

given up the plan, and whether he might sell Øiene with

“this and that” allotment located “on this side of the river”; – 

I had no idea what to reply, other than the fact that you evi-

dently believed, that you were able obtain a cheaper building site, – and

2

he responded, that he now wished to make his last offer

that is 1500, which is the bid you had made (although with instalments over

3 years) – now he was willing to let it go for this price, but

he would have to have half of it 750 the moment the deal

was closed and the deed issued – the remainder could very well

wait several years. I promised to write to you about 

this. – He then wished to postpone the sale for a while. 

If you have not yet sent the fixative sprayer,– might you 

perhaps send me some fixative at the same time. Well forgive me

The ice has not melted here yet and is still navigable, – even 

though it has begun to turn a bluish colour (green, and is beginning

to loosen along the shore, – but there were a few, who 

bicycled on it today, – I have begun working a little in the garden, and

we have begun digging under the cabin, but “the frost” in the ground 

is merciless both places. We are more or less well; but 

I am nervous: – all this heavy work on the ca-

bin; and then there’s the road that is being built now and destroying 

my wall along the road. Engel and the children ask me to send

their warmest greetings! Is it from you, I have received “Kùnst og 

kùltùr” – In that case my heartfelt thanks! Best wishes 

to you and Aagot Your Astrup