Brev

Astrup, Nikolai til Meyer, Hans Jacob
1920-12-10

Transkripsjon:

Tor Martin Leknes

Oversettelse:

Francesca Nichols

Side

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Astrup, Nikolai til Meyer, Hans Jacob
1920-12-10
Brevs.295-66536, Nasjonalbiblioteket

4 sider

Transkripsjon: Tor Martin Leknes

Oversettelse: Francesca Nichols

Transkripsjon

                           Kjære Hr. Meyer!

Mit brev i forrige post havde vist hverken "hode eller

hale", – det var i hasten, og jeg vaaket natten over for at

faa billedet afsted, da jeg var ræd standsning af amtsbaa-

baaterne, hvis der blev "sympathistreik", – jeg var derfor

træt, og da posten kom, maatte jeg sende brevet ùden

at faa se det igjennem, – glemte ogsaa at nævne

at trykken af farvetræsnitet "Jùninat" ikke var

færdigt, (det maa törre mellem de forskjellige platers

anvendelse), – og da det er min mening, at De skal

have det gratis, saa maa jeg gjöre mig særlig ùmag

med denne tryk, og det er ikke saa like til at faa

det godt nù i denne mörke tid – i en fart, – jeg har

jo endnù ikke mit atteliere færdig, og i disse smaa

hytterne er det mörkt næsten hele dagen nù, – og 

jeg er heller ikke ret frisk, – men jeg haaber De skal faa

trykken til jùl, – det værste er med pap at forsende i,

det er ikke at opdrive af den tykkelse, som behöves.

Jeg veed ikke, om jeg skrev forstaaeligt om priserne i mit brev

Det var 350 for den störe pennetegning "Kvernhùshæggen" (prisen er kùn for

Dem, hvis De ikke önsker at beholde dette arbeide, – kan

De sende det til Kramer, – eller ifald nogen af Deres

venner vil beholde det, er prisen 500 kr. De smaa pen-

netegninger skrev jeg vist om sidst. – De kan forresten

sætte priser paa dem, som De synes er passende; – den,

som paa bagsiden er betegnet "maaneskin", var kanske ikke

noget at sende, – det er en gammel tegning fra barne-

aarene og har igrùnden ikke særlig kunstnerisk værdi. 

Jeg skal finde frem flere pennetegninger, om det kan

interessere Dem, jeg blev jo udvalgt af de ùnge norske

malere til at illùstrere et paatænkt praktværk af

Björnson, og det Gyldendalske forlag var svært fornöiet

med mine tegninger, men man vilde lokke mig til at gaa

fuldstændig i Werenskiold's fodspor, – og jeg fik derved

ùvilje mod hele foretagendet og sagde "pas". – Jeg har

endnù den lille tegning, som jeg blev "antagen" paa, men

den vil jeg nödig skille mig ved, – den vil vel desùden

neppe interessere folk flest, da den som de fleste af slige

tegninger er liden, – man maatte jo tegne saa "smaat" som

muligt af hensyn til reprodùktionen i teksten, – Werenskiolds

bekjendte tegninger er saaledes rene mineaturer. – Haaber da at

faa höre fra Dem om kassen er kommen vel frem. Bad expe-

ditören assurere. Med bedste hilsen Deres N. Astrùp

Konvolutt, framside:

Til

Hr. Capt. H. J. Meyer

      Vetrlids almenning 27

Bergen

Konvolutt, bakside:

P.S. Skùlde papiret have "hægtet" sig bort

i maleriet saa der blev hængende lidt

igjen paa den halvtörre billedflade – kan det

vaskes med (koldt) vand nogle minùtter til

all "hvidagtighed" af papiret gaar bort.

Vask med svamp eller blöd klud. D.S.

Oversettelse

Dear Mr. Meyer!

My letter that I sent in the previous post evidently had neither "head nor

tail", – it was sent in haste, and I had stayed awake all night in order to

get the picture off, as I feared the shutdown of the district

boats, in the event there is a "sympathy strike", – I was thus

tired, and when the postman arrived, I had to send the letter without

having looked through it, – forgot as well to mention

that the print of the colour woodcut "A night in June" was not

finished, (it has to be dried in between each use of the various

blocks), – and as it is my intention, that You shall

have it free of charge, I must make an extra effort

with this print, and it is not easy to get a 

good result – in haste – now during the dark season, – I have

not yet completed my studio, and in these small

cabins it is dark nearly throughout the day now, – and

I am not exactly well either, – but I hope You shall have

the print by Christmas, – the worst thing is [the lack of] cardboard to send it in,

it is impossible to obtain paper of the thickness that is required.

I don’t know if I wrote intelligibly about the prices in my letter

It was 350 for the large pen drawing "Millhouse bird cherry" (the price is for 

You only, if You do not wish to keep this work, – You 

can send it to Kramer, – or in case one of Your

friends would like to have it, the price is 500 kroner. As for the small pen

drawings I wrote about previously. – You may

set a price on them, that You feel is fitting; – the

one entitled "moonlight" on the back, was perhaps not 

worth sending, – it is an old drawing from my child-

hood and basically has no artistic value. 

I shall look for more pen drawings, if they might be of

interest to You, I had been selected among the young Norwegian 

painters to illustrate a planned exclusive edition of

Björnson, you see and Gyldendal forlag [publishing house] was very pleased

with my drawings, but they tried to lure me into following

completely in the footsteps of Werenskiold, – and I therefore became

averse to the entire undertaking and "gave up" on the offer. – I still

have the little drawing, that prompted my "acceptance", but

I am reluctant to part with it, – and besides it would

hardly interest most people, as it is little like most such

drawings, – one was forced to draw as "small" as

possible for the sake of reproducing it within the text, – Werenskiold’s

well-known drawings are therefore pure miniatures. – I hope

to hear from You whether the crate has arrived safely. I asked the

salesman to insure it. With best wishes Your N. Astrùp

Envelope, front:

To

Capt. H. J. Meyer

      Vetrlids almenning 27

Bergen

Envelope, back:

P.S. In case the paper has "attached" itself

to the painting so that a little of it remains

stuck to the semi-dried surface of the picture – it can

be washed with (cold) water for a few minutes until

all the "whiteness" of the paper is dissolved.

Wash with a sponge or soft cloth. DS