Brev

Astrup, Nikolai til Meyer, Hans Jacob
1920-12-08

Transkripsjon:

Turid Hagelsteen

Side

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4,
  • 5,
  • 6
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Astrup, Nikolai til Meyer, Hans Jacob
1920-12-08
Brevs.295-66535, Nasjonalbiblioteket

6 sider

Transkripsjon: Turid Hagelsteen

Transkripsjon

Kjære Hr. Meyer

Tusend tak for Deres elskværdighed 

med at ordne for mig med Hr.

Neùmann – jeg skal skrive til ham

selv ogsaa; – og maa jeg sige Dem

mange tak for pengene, – men De 

skulde ikke sendt paa forskùd, thi

det kunde jo hænde at De blev mis-

fornöiet.

Idag har jeg endelig faaet bille-

det tegninger o.s.v afsted – det

blev jo lidt forsinkelse af flere 

grùnder – særlig fordi jeg fandt ud

at det alligevel ikke var tryg

pakning at brûge bare "krysfiner" og

pap – saa fik jeg da endelig i sidste 

öieblik tak i en kasse som jeg

kanske tör bede Dem lade en papir

handler besörge sendt hid paa

min regning og samtidig lægge ind 

i kassen noget tegne papir (helst

"Watmann"-papir.

Ja maleriet havde jeg saa nær öde-

lagt et par dage för jeg skulde sende 

det – jeg troede det var saa tört at

jeg kunde vove en fernisering – og saa

vilde farven begynde at löse sig op –

jeg maatte indstille ferniseringen og

begynde at retoùchere igjen – jeg tror

dog alt blev lige godt igjen – (den

vanskelige haand (paa Kari blev dog

ikke saa godt igjen som jeg har havt

den för men jeg tùrde ikke male

for tykt da jeg jo maatte sende billedet

II

snarest nù da jeg havde faaet penge hos 

Dem – Ferniseringen blev altsaa lidt

tvivlsom, men jeg veed ikke anden 

raad end at lade billedet staa ùrört

en tid til det er helt tört – den ùgjevne

fernisering er jo lidt kjedelig men

De faar hænge billedet i svagt lys

fra siden saa det ikke vises forelöbig

saa skal jeg senere fernisere det ordent-

lig og kanske se lidt paa haanden igjen.

Pennetegningen har jeg retoùcheret lidt

paa ogsaa – der er nedlagt et langt

större arbeide paa den tegning end nogen

kan tro – jeg har ogsaa hidtil nödig villet

skille mig med den – den kostede mig

over en maaneds ihærdig slid med mange 

smaa "forstudier" "kladder" – desværre blir disse

ofte bedre end det endelige, – – maleren

Frost var meget begeistret over tegningen

og "det var den mest gjennemarbeide-

de penne tegning" han havde seet, sa

han – han vilde bytte den til sig for

et maleri som jeg skulde faa vælge ud

blandt hans mindre arbeider naar han

holdt udstilling. Jeg haaber De vil 

opfatte det som særlig billigt naar

jeg kùn vil forlange 350 kr for den

af Dem – af alle andre vil jeg for-

lange 500 kr. – De bad mig sende flere

pennetegninger – jeg skal forsöke at

finde frem hvad jeg har – naar jeg

blir lidt bedre – (har været sterkt for-

kjölet i det sidste) – jeg har nemlig 

en del mindre pennetegnnger og andre

tegninger inde paa Myklebust – her

paa "Stranden" havde jeg bare det lille 

som jeg sender sammen med "Rusti" – 

jeg veed ikke hvad priser jeg skal sætte

III

paa dem – ca. 30 kr. pr. stk. var den pris

jeg i gamle dage för krigen fik for

illustrationer (senere ca. 100 kr. pr. stk.)

Naar jeg sætter 40 kr. paa "Sommervar-

men" (den hvilende bondejente) (se bagsiden af

tegningen) – og 30 kr. for "Skogtroldet"

samt 30 for "Höst" og 20 kr. for "Vinter" og

og "Maneskin" saa maa det vel

siges at være særlig billigt eller

om De vil beholde alle da lad os 

sige Kr. 100 tilsammen for de smaa 

tegningerne.

Ja nù gaar posten – 

Undskyld hastn

Deres forbundne

N. Astrup

Til

Hr. Capt. H. J. Meyer

Vetrlids almenning 27

Bergen

Oversettelse

Dear Mr. Meyer

Many thanks for Your kindness 

in arranging matters with Mr.

Neùmann for me – I shall write to him

myself as well; – and I must say

many thanks for the money, – but You 

should not send it in advance, because

it is possible that You might be dis-

satisfied. –––––

Today I have finally sent off the pic-

ture[,] drawings, etc. – things

were a bit delayed for several 

reasons – in particular because I realised

that it was not so safe 

to use only “plywood” and cardboard 

to package them in – and then I finally at the last 

moment got hold of a crate which I

dare ask You to have a paper

merchant return to me at 

my expense and at the same time include

some drawing paper in the crate (preferably

“Watmann”-paper. –––

Well the painting I had nearly des-

troyed a couple of days before I was going to send 

it – I thought it was dry enough so that

I might risk varnishing it – and then

the paint began to dissolve –

I had to cease varnishing and

begin to retouch it again – I believe

nevertheless that the result is just as good – (the

difficult hand (on Kari however

did not turn out as well as I had made

it before but I did not dare to paint

too thickly as I felt compelled to send the picture 

II

as soon as possible now that I had received the money from 

You – The varnishing was a bit 

questionable, but I have no 

choice now but to allow the picture to be left alone

for a while until it is completely dry – the uneven

varnish is a bit of a nuisance but

You can hang the picture in dim light

from the side so that it isn’t visible for the time being

and I will varnish it properly la-

ter and perhaps take another look at the hand.

The pen drawing I have retouched a little

as well – a much greater effort has

been invested in that drawing than anyone

can imagine – I have also until now been reluctant

to let it go – it cost me

more than a month’s hard work including many 

small “preliminary studies” “drafts” – unfortunately these are

often better than the final one, – – the painter

Frost was very enthusiastic about the drawing

and “it was the most thoroughly

accomplished ink drawing” he had ever seen, he

said – he wanted to exchange it for

a painting that I might choose from

among his smaller works when he

had an exhibition. I hope You will 

consider it quite cheap when

I ask only Kr. 350 for it

from You – from everyone else I would de-

mand Kr. 500. – You asked me to send several

ink drawings – I will try to

look through what I have – when I

am feeling better – (have had a severe

cold recently) – for I have 

some smaller ink drawings and other

drawings at Myklebust – here

at “Stranden” I only have the few 

which I am sending together with “Rusti” – 

I have no idea what price I should place on

III

them – approx. Kr. 30 per drawing was the price

I took in the old days before the war for

illustrations (later approx. Kr. 100 per drawing)

When I put Kr. 40 on “Summer

Heat” (the resting peasant girl) (see the back of

the drawing) – and Kr. 30 for “The forest troll

and 30 for “Autumn” and Kr. 20 for “Winter” and

and “Moonlight” then it must be 

considered quite cheap[,] or

if You wish to keep all of them then let us 

say Kr. 100 in total for the small 

drawings.

Well the postman is leaving now – 

Forgive my hast

Your obliged

N. Astrup

Envelope, front:

To

Capt. H. J. Meyer

Vetrlids almenning 27

Bergen