Brev

Astrup, Nikolai til Meyer, Hans Jacob
1918-04-08

Transkripsjon:

Turid Hagelsteen

Oversettelse:

Francesca Nichols

Side

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4,
  • 5
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Astrup, Nikolai til Meyer, Hans Jacob
1918-04-08
Brevs.295-66515, Nasjonalbiblioteket

5 sider

Transkripsjon: Turid Hagelsteen

Oversettelse: Francesca Nichols

Transkripsjon

Hr. Captein Meyer 8/4-1918 

Tak for Deres venlige brev.

De syntes vel min min opför-

sel var ùnderlig i Bergen, og jeg

maa bede om ùndskyldning der-

for. Jeg sad nemlig hos ma-

leren Krantz, da en gùt bad

om at tale med mig, – han

skùlde spörge fra Dem, om

hvor jeg boede i Bergen, – men 

da jeg spurgte ham, om De vilde

tale med mig, svare han at han

kùn skùlde faa vide min adresse, – 

jeg bad ham da hilse Dem at jeg

havde loved at træffe saa mange

kjendte, at jeg neppe blev paa

hotellet andet end om natten,

og at jeg svært gjerne skùlde hilse

paa Dem, hvis jeg fik nogen 

tid tilovers; – men da jeg 

var nervös i den tiden, sagde

jeg vist baade dette og mere

paa en saa klodset maade, at

gùtten fik vist en meget

daarlig beskjed med sig, – jeg

tænkte paa dette senere og

vilde skrevet en undskyldning – 

Nù fik jeg imidlertid Deres

brev, hvori De siger, at De önsker

et af mine træsnit: "Kornstaur i

maaneskin". – Dette træsnit er snart

ùmùligt at trykke, da pladerne

er indgroede med gammel maling,

og jeg har maattet afslaa mange

bestillinger af den grùnd – jeg har

gjort et forsög med at rense det

op nù, men faar ikke helt gode

tryk af det, – derfor har jeg i den

senere tid skaaret et nyt större

træsnit af omtrent det samme

motiv, – jeg sender i dag et tryk 

af hvert af disse to træsnit – 

det lille vil jeg forære Dem og 

det store, skal De faa for Kr. 100

det er halv pris, – og jeg maa der-

for bede Dem ikke fortælle det til

nogen, – folk blir rasende, naar 

de faar vide, at andre har faaet

tryk billigere, end de selv har 

maattet betale paa ùdstillinger. – 

Nù sælger rigtignok malerne ofte

billigere udenfor udstillingerne, men

man bùrde jo holde faste priser paa

ting som træsnit, – hvoraf der laves

flere af samme sort, – rigtignok

er jo aldrig to tryk helt lige – men

folk regner dog paa, at prisen bör være

lig, – man taaler at priserne stiger,

men ikke at der blir solgt til andre

til ùnderpris; – nù tror jeg nok jeg tör

gjöre en ùndtagelse med Dem, – 

da jeg er sikker paa, De "holder

tæt" med priserne baade paa

dette og de 3 billeder, de fik til

billig pris ifjor, – og jeg skal 

til gjengjæld være "rimelig" med

"soleibilledet", som De har bestilt, – 

haaber jeg maa faa det rigtig 

godt – folk er jo blevne saa

flinke at dyrke her, at alle de

fede vandsyke marker, som gùlnede

af soleier för, nù forvandles til

frugtbare akre, men jeg skal

gjöre mit bedste med at finde

et sted nù i vaar med rigtig mange

soleier, – det er vel Dem ligegyldigt

om det er fra samme sted, som hint

billede som R. Meyer kjöbte til samlingen

og som hans slegt nù har taget ud sam-

men med de bedste af mine andre ting – mod

R. Meyer’s löfte – da han fik dem for halv pris.

Med de bedste hilsener Deres hengivne

Nikolai Astrup

Konvolutt, framside:

Til 8/4–1918

Hr. Capt H. Meyer

Framnæs hotel

Vetrlidsalmending 27 

Opheim

Vossestrand

Bergen

Oversettelse

Captain Meyer Sir 8/4-1918

Thank You for your kind letter.

You may think that my my behav-

ior was odd in Bergen, and I 

must therefore ask You to forgive

me. I was sitting with the paint-

er Krantz, when a boy asked

to speak to me, – he

was sent by You to ask, 

where I was staying in Bergen, – but 

when I asked him, whether You wished

to speak to me, he answered that he

was only instructed to find out my address, – 

I then asked him to say hello to You and that I

had promised to meet so many

acquaintances, that I would hardly be at

the hotel other than at night,

and that I would very much like to meet

You, if I had any 

time to spare; – but since I 

was nervous at the time, I 

probably said this and more

in such a clumsy way, that

the boy went away with a

very unfortunate message, – I

thought about this later and

wanted to write and apologise – 

In the meantime I have received Your

letter, in which You say, that You wish

to have one of my woodcuts: “Grain poles in

moonlight”. – This woodcut will soon be

impossible to print, as the blocks

are ingrained with old paint,

and I have had to refuse many

orders for that reason – I have

made an attempt at cleaning it

up now, but cannot get a good

print from it, – I have therefore 

recently carved a new larger

woodcut of nearly the same

motif, – I am sending today a print 

of each of these two woodcuts – 

the little one I wish to give You and 

the large one, You shall have for Kr. 100

which is half the price, – and I must there-

fore ask You not to tell

anyone, – people become furious, when 

they find out, that others have got

prints cheaper, than they themselves have 

had to pay at exhibitions. – 

It’s true that painters often sell

for less outside exhibitions, but

one should keep to fixed prices for

things like woodcuts, – of which several of 

the same kind are made, – it’s true

that no two prints are ever alike – but

people count on the price being

the same, – one can tolerate that prices rise,

but not that things are sold to others

at a discount; – but I think I dare

make an exception for You, – 

as I am certain that You will “keep

quiet” about the prices both of

this and the 3 pictures, which you got for

a cheap price last year, – and I will

in return be “reasonable” about

“the marigold picture”, which You have commissioned, – 

hope that I can achieve a very 

good result – people have become so

good at farming here, that all the

lush waterlogged meadows, that were yellow

with marigolds before, are now transformed into

cultivated fields, but I will

do my best to find 

a place now in the spring with large quantities of

marigolds, – for it is surely all the same to You

whether it is from the same place, as the

picture that R. Meyer purchased for his collection

and which his family has now retrieved to-

gether with the best of my other things – contrary to

R. Meyer’s promise – when he got them at half price.

With best wishes Your devoted

Nikolai Astrup

To 8/4–1918

Capt. H. Meyer

Framnæs hotel

Vetrlidsalmending 27

Opheim

Vossestrand

Bergen