Brev

Astrup, Nikolai til Meyer, Hans Jacob
1917-11-28

Transkripsjon:

Turid Hagelsteen

Oversettelse:

Francesca Nichols

Side

  • 1,
  • 2,
  • 3
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Astrup, Nikolai til Meyer, Hans Jacob
1917-11-28
Brevs.295-66514, Nasjonalbiblioteket

3 sider

Transkripsjon: Turid Hagelsteen

Oversettelse: Francesca Nichols

Transkripsjon

Sanddal 28/11 1917

        Hr. Meyer.

Jeg skùlde længst have skrevet til Dem

angaaende sæterbilledet, – som De önskede

<alle> {…} kjörene bort-taget paa; – men jeg

har været haardt syg nù i længere tid, –

jeg tvivler ofte paa, om jeg kan leve længer,

hvis ikke bedring snart indtræffer. –

Ja jeg skal gjerne tage bort kjörene – siden

De önsker det, – men jeg vil dog ikke

ùndlate at sige, at disse kjörene for en

del var pointet i – og de hörte nödvendig

med i den stemning, som gjorde, at jeg valgte

at male motivet just paa den tid af dagen.

Det er nemlig karakteristisk for den stemning

paa en sæter, – naar kreaturerne efter solned-

gang vender hjem, – at de da oftest holder

sig i række og rad paa aaskanter og höidedrag.

Hvorfor, – kan man spörge, – jo antagelig fordi 

de skal være lette at se, – saa at deres kam-

merater – de andre kreaturer – skal se, at de er

paa hjemvei og slaa fölge. At kreaturerne

                         II

gjör dette, er altsaa nærmest af samme grund

som den, hvorfor man har kobjælde paa kjö-

rene; – jeg har ofte seet dette og lagde særlig

mærke til det paa Bakkestöilen i sommer.

Naar man ikke oftere ser dette, er det kanske

fordi kjörene ikke altid har en slig let

tilgjængelig höide eller aasrand, som kan

sees fra alle kanter af dalen, – men da

gjör, – som nævnt, – kobjælden samme tje-

neste, (– til at samle dyrene hjemover om

kvelden). – Naar jeg nævner dette, er det for

at forklare, at det ikke var et "lavet"

paafùnd af mig – dette med kjörene, – jeg saa

det virkelig, da jeg malte det.

De kan da sende mig billedet til rettelse straks,

om De vil, – men jeg saa jo helst, at det

blev lidt senere, – da jeg som sagt ligger 

haardt syg for tiden.

––– Bedste hilsen!

       P.S. Ærbödigst

Pak billedet mellem Nikolai Astrùp

stive pap plader, hvis

det er op spændt.

D.S.

Konvolutt, framside:

Til

   Hr. Kaptein H. J. Meyer

        Vetrlids-almending 27

Bergen

Oversettelse

Sanddal 28/11-1917

Mr. Meyer.

I should have written to You long ago

regarding the mountain grazing farm picture, – which You wished 

[to have] <all> {...} the cows removed from; – but I

have been severely ill for a long while now, –

I often doubt, whether I can live much longer,

if an improvement doesn’t occur soon. –

Yes, I shall remove the cows – since

You desire it, – but I will nevertheless not

refrain from saying, that these cows were

partly the point – and they belonged necessarily

to the atmosphere, that caused me to choose

to paint the motif at precisely that time of day.

It is in fact characteristic of the atmosphere

at a mountain grazing farm, – that when the beasts return

home after sundown, – they most often move 

in a row along ridges and elevated terrain. 

Why, – one might ask, – well presumably because 

they should be easy to see, – so that their com-

panions – the other beasts – shall see, that they are

on their way home and follow them. That the beasts

II

behave this way, is nearly for the same reason

as when one hangs cowbells on

cows; – I have often seen this and took special

notice of it at Bakkestöilen this summer.

When one does not experience it more often, it is perhaps

because the cows do not always have such an easily

available elevation or ridge, that can

be seen from all directions in a valley, – but then

the cowbell, – as mentioned, – serves the same pur-

pose, (– of fetching the animals home in 

the evening). – The reason I mention this, is

to explain, that it was not a contrived 

invention on my part – this group of cows, – I

actually saw it, when I painted it.

You can send me the picture to be corrected straightaway,

if You wish, – but I would prefer, that it

were a little later, – since I am as mentioned 

severely ill at present.

––– Best wishes!

      P.S. Most respectfully,

Package the picture between Nikolai Astrùp

stiff cardboard, if

it is mounted on a stretcher.

D.S.

Envelope, front:

To

   Captain H. J. Meyer

        Vetrlids-almending 27

Bergen