Brev

Astrup, Nikolai til Kramer, Per
1918

Transkripsjon:

Siri Katinka Valdez

Oversettelse:

Francesca Nichols

Side

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4,
  • 5,
  • 6
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Astrup, Nikolai til Kramer, Per
1918
ubb-ms-1808-c-4, MARCUS – Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen

6 sider

Transkripsjon: Siri Katinka Valdez

Oversettelse: Francesca Nichols

Transkripsjon

Kjære Per!

Modtog dit brev for et par minùtter

siden – og om et par minùtter gaar posten

igjen – Tùsend tak for brevet! – Storar-

tet, at Dere vil komme! Hjærtelig vel-

kommen! Kan dù ikke tage hele fami-

lien med og blive her 8 dage mindst!

Baade Engel og jeg glæder os ùmaadelig 

til at træffe Eder kjære menneskerne, 

som altids har været saa snilde mod

os ùden grùnd; – bare hæggen vilde

holde sine blomster til dere kom, men 

den blomstrer nok af til den tid, – 

desværre; – nù staar den som en mæg-

tig hvid snedækket kjæmpe, – aldrig 

har den blomstret slig – den kappes 

med sneflekkerne i fjeldene i sin hvid-

hed, – men det gaar rivende fort mod

vaaren; – sneen smelter væk i fjeldene, 

og hæggen dufter en halv mil om-

II

omkring sig og "döiver" rent stege-

lùkten fra kjökkenet, – og hùmlerne

sùrrer i tusindvis i hæggens store

krone – de lever bogstavelig talt i "hvide

skyer", – ak ja, slig faar vi det vel ikke

i paradiset – den store hvide flok o.s.v. 

Men tilbage til Pinsetùren; skriv hvad

dampskib! – kanske kùnde jeg faa leiet

en hest og hente dere, – forresten er

det hyggeligere og fortere med bilen nù

Reis ikke til Vasenden, men videre 

lige til "Björnseth", saa skal jeg ligge

der med baad og vente til dere kom-

mer, saa er det bare tvers over fjorden 

til os. Dù tænker vel aldrig paa

at reise om Förde? Det er at kjede

sig til döde fra stoppested til stoppe-

sted i halvandet dögn i overfyldt

fjordbaat eller endnù længer, hvis dù 

ikke tilfældigvis træffer den "direkte" rùte

III

saa maa dere kanske ligge over paa 

Florö eller Askevold – eller Svanöen 

for at vente paa det korresponderende

skib. Nei tag Sognebaaten om 

morgenen til Vadheim og derfra 

med bilen eftermiddag, og saa er dù 

her kanske för solnedgang samme 

dag! – jeg skal ùndersöge bilruterne

fra Vadheim til Björnseth og iltelegra-

fere til dig derom. –––

Dù nævner hotel, – er det for andre, som 

skal være i fölge? – dù mener da vel 

ikke for dig og dine? – (her er forresten 

intet hotel, men Vasenden hùser nok folk)

Nei det skulde bare mangle, at dù mente

dere selv, – vi har rigtignok ikke

store hùs, men gamlestuen kjender

dù, og den staar til din disposition, 

og to senger er der, og en til skal vi skaffe

forresten er Flùge en velvillig mand

(naboen altsaa), og han har stort hùs;

da vi hadde barnedaab indstallerede vi 

flere af vore gjester der, – og der er pent

og rent; – lopperne kan jo være

slemme her paa landet, – men jeg 

skriver idag til Apothekeren efter

"indsigt pulver", som det kaldes her. 

Dù er saa venlig at spörge, om der er noget 

til "de hùslige" ting, som dù skal tage med – 

det eneste jeg i farten hùsker, er nogen 

spoler film, om vi skùlde forevige vor

sammenkomst, – dù kan tage dem hos

Wilh. Gulbrandsen (Nerliens efterflg.) paa

min kredit, – han kjender min kodak-

størrelse, – jeg kan aldrig hùske navnet (8x10 1/2–cm)

"Bùlp"- eller "Pùlp"-kodak. 

Mad har vi nok, – haaber jeg, – kjöbte nù

nettop 5 pene aarhaner, som skùlde 

til Bergen i kveld – aldeles ferske 

V

haaber de skal "staa sig" til Pintse, Engel

kan lave dem til et par dage för ud,

ved hjælp af min assistance, – jeg er

gammel "kjökkenskriver" og vildt er 

min specialitet. – Noget andet har

jeg dog ikke at friste dere med, – ùden

kanske en dram Kognak, – til desert

maa dere nöie dere med Rabarbragröt

eller sùppe, – det brùger vi nù hver dag. 

Fisken er ikke begyndt at "bide" endnù,

og det er vel tvivlsomt, om den kan 

skaffes til pintse. Tobak maa dù

tage med dig, da her er fùldstændig

mangel, – og saa kanske dù er saa 

snild at tage med en liden stùb "skraa"

til mig ogsaa, – jeg liker bare "hjemmekarvet". 

Ja saa maa dere ikke gjöre 

"svenske" af dere! – vi venter dere

nù alderes sikkert, – og börnene

maa dere endelig tage med – "Daa

blir da moleg" (morsomt) siger Kari

og hùn glæder sig allerede. 

Nei, posten er ventende hvert 

öieblik – ùnskyld rablet og

hasten – Altsaa tag post-

bilen lige hid fra Vadheim, og

reis helst et par dage för pintse!

saa der ikke er overfyldt paa damp-

skibet til Vadheim, – saa skal dù

faa nærmere beskjed om, naar posten(bilen)

gaar til Vadheim. 

Ja nù er posten her straks. 

Bedste hilsen fra os alle og hjærte-

lig velkommen til os

Din Nikolai

Oversettelse

Dear Per!

Received your letter a few minutes

ago – and in a few minutes the postman leaves

again – Many thanks for the letter! – Wonder-

ful, that You are coming! You are warmly wel-

come! Why don’t you bring the whole fami-

ly and stay here for 8 days at least!

Both Engel and I look immensely forward 

to seeing You dear people, 

who have always been so kind towards

us for no reason; – I hope the bird cherry will

remain in bloom until you arrive, but 

it will probably lose its flowers by then, – 

unfortunately; – now it looks like a might-

y white snow-covered giant, – it 

has never blossomed like this before – it competes 

with the snow patches on the mountains in its white

brilliance, – but spring advances in leaps and 

bounds; – the snow in the mountains melts, 

and the scent of the bird cherry spreads five kilometres in

II

circumference and even “overpowers” the 

smell of cooking fumes from the kitchen, – and the bumblebees

buzz by the thousands in the bird cherry’s voluminous

crown – they literally live in “white

clouds”, – well, it won’t be like that for us in

Paradise – the great white flock etc.  

Now back to your Whitsun trip; write which

steamboat! – perhaps I might be able to hire

a horse and pick you up, – incidentally it

is nicer and faster by motorcar now

Do not travel to Vasenden, but further 

as far as “Björnseth”, and I will be

there with a boat and wait until you ar-

rive, and then it is just across the fjord 

to us. I hope you aren’t planning

to travel via Förde? It would mean being bored

to death from stop to stop 

for one and a half days in an overcrowded

fjord ferry or even longer, if you 

don’t happen to catch the “direct” boat by chance

III

and then you might have to spend a night in 

Florö or Askevold – or Svanöen 

to wait for the connecting

boat. No take the Sogne ferry in 

the morning to Vadheim and from there 

by motorcar in the afternoon, and then you 

will be here perhaps before sunset on the same 

day! – I will look up the motorcar schedules

from Vadheim to Björnseth and express tele-

graph you about it. –––

You mention a hotel, – is it for others, who 

will accompany you? – you don’t actually mean 

for yourself and your family? – (incidentally there is 

no hotel here, but Vasenden does accommodate people)

No that would be the day, if you intended

for yourselves, – admittedly we don’t

have large buildings, but gamlestuen you are familiar

with, and it is at your disposal, 

and there are two beds there, and we will obtain one more

incidentally Flùge is an agreeable man

(our neigbour that is), and he has a large house;

when we had a christening we installed 

several of our guests there, – and it is nice

and clean; – fleas can be

a problem here in the countryside, – but I 

will write today to the Apothecary to order

“insect powder”, as it is called here. 

You are so kind as to ask, if there is something 

for “the household”, that you should bring along – 

the only thing I can think of on the spur of the moment, is some 

rolls of film, if we were to immortalise our

gathering, – you can get them at

Wilh. Gulbrandsen (Nerliens successors) on

my credit, – he knows my Kodak film

size, – I can never remember the name (8x10 1/2–cm)

“Bùlp”- or “Pùlp” Kodak. 

Food we have enough of, – I hope, – bought just

now 5 beautiful black grouse cocks, that were headed 

for Bergen this evening – perfectly fresh 

V

hope they will “keep” until Whitsun, Engel

can prepare them a few days ahead of time,

with my assistance, – I am

a veteran “culinary enthusiast” and game is 

my specialty. – There is not

much else I can entice you with, – other

than a glass of Cognac perhaps, – for dessert

you will have to make due with Rhubarb porridge

or soup, – we have it every day now. 

The fish have not begun to “bite” yet,

and it is doubtful, that we can get

hold of it by Whitsun. Tobacco you will have

to bring with you, as there is a complete

shortage of it here, – and then perhaps you are so 

kind as to bring a little wad of “snuff”

for me as well, – I only like the “home-cut” type. 

Well you must not disappear like a 

deserter to Sweden! – we are expecting you

now unquestionably, – and the children

you must absolutely bring along. – “It

will be aye” (gay) says Kari

and she is already looking forward to it. 

Well, the postman is expected any 

second – forgive the scribble and the

haste – So take the mail-

car all the way here from Vadheim, and

preferably leave a few days before Whitsun!

so that it is not overcrowded on the steam-

ship to Vadheim, – and you will

received a more detailed message about when the mail(car)

leaves for Vadheim. 

Well the postman will be here any second. 

Best wishes from all of us and a warm

welcome to our home

Your Nikolai