Fra Seinen - Paris

, 1902 - 1902

1902-1905:

Nikolai Astrup

(1880-1928)

1905-1927-:

Thorolf Holmboe

(1866-1935)

1905-4-1 - 1905-4-30

Nikolai Astrup

Kristiania (Oslo)

2

1908-5-3 - 1908-5-27

Nikolai Astrups Maleriutstilling

Bergen

53

Fra Seinen - Paris

, 1902 - 1902

: 2023-03-04

1902-1905:

Nikolai Astrup

(1880-1928)

1905-1927-:

Thorolf Holmboe

(1866-1935)

1905-4-1 - 1905-4-30

Nikolai Astrup

Kristiania (Oslo)

2

1908-5-3 - 1908-5-27

Nikolai Astrups Maleriutstilling

Bergen

53