Letter

Astrup, Nikolai to Kramer, Per; Kramer, Aagot
1924-05-26

Transcription:

Siri Katinka Valdez

Translation:

Francesca Nichols

Page

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4
Transcription
Translation

Letter

Astrup, Nikolai to Kramer, Per; Kramer, Aagot
1924-05-26
ubb-ms-1808-i-04, MARCUS – Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen

4 Pages

Transcription: Siri Katinka Valdez

Translation: Francesca Nichols

Transcription

Kjære Kramer og Aagot!

Ja tusend tak for sidst – og all Eders venlighed mod

mig. – Ja det er jo noget sent at takke nù flere

uger efterpaa, – – men Dere kjender min svaghed

med hensyn til skrivning, – jeg har ogsaa været svært

optaget med "vaar arbeider" baade i haven og særlig 

med opbygning af den endelige "torvgar" ovenfor tùnet

for at blive fri for all nedrasningen paa tùnet, – og saa

kom der frem en vand aare som skaffede mig meget

bryderi, da den randt ned foran "Gamlestùen" hvor

der altid stod en dam, som lille Per stadig rodede

i og ofte drak af. ––– Da jeg kom hjem opsögte 

jeg straks Aasen for at höre, hvordan det blev med

bygningen – men han var tverr og mente at Kramer

var for (knipen) "nöien" med ham, – – han syntes han havde

slaaet det saa lavt ned, at han intet tjente o.s.v. – og der 

stod jo bare 100 Kr. imellem, da dere "skiltes" – (efter hvad

han havde opfattet helt definitivt) – jeg sa at det

var en misforstaaelse af ham, og at baade Kramer

og jeg ventede, at han i vinterens löb var kommen 

indom mig forat afgjöre saken, – da det jo havde

en del at sige, om han vilde "lægge til", hvad der

II

behövedes af materialer – (de store rammerne, – og hvad der

maatte gaa istykker ùnder nedrivningen o.s.v). –––

Jeg forstod, at han nok senere var kommen efter at 

han neppe kom til at tjene stort paa bygningen, – og 

derfor gjerne vilde komme sig fra sit sidste bùd til dig, 

og det var derfor, han ikke kom indom mig i vinter. 

Aasen er jo en usedvanlig dygtig og <rask> arbeider, og

da han har udsigt til godt arbeide i Sogn og ved

Bergen, vil han nok <helst> være fri og reise, naar det

passer, – han skal vistnok bygge en restaurant paa

Flöien i Bergen ogsaa. – Nù antager jeg, han blir her over

Pintsen og, da haaber jeg dù kommer, saa Dere kan tales ved. 

Olaùs er ogsaa ùbestemt, da han nemlig i hele vaar har

ventet daglig paa beskjed paa en akord paa stöbning af

en cementsladd – til jernbanen. Han siger, at han vil 

paatage sig arbeidet dit (hvis han kan faa tage det om hösten)

for ca.100 Kr. – deri dog ikke iberegnet krùdt, – som jeg har

lovet at holde, – da jeg har 10 kg. liggende, som jeg er

ræd kan blive ödelagt, saa det er bra, det blir brugt op; 

men han siger, at kan dù faa en anden at gjöre det, saa

behöver dù ikke at tage hensyn til ham i mellemtiden. 

Jeg synes nok – mellem os sagt, at dù bör faa det gjort en-

3

i sommer eller tidlig paa hösten, og der kan gjerne komme

tæle i gjorden förend Olaùs kommer igjen. Nù talte

jeg med "Knùd i Pertùnet", om han ikke kùnde faa en 

mand med sig og bygge op dit hùs, uden Aasen, men jeg

forstaar, at han gjerne vil faa vished först, om Aasen

reiser ùd eller ikke – (og Aasen maa altsaa være

ùsikker), – saa syntes Knùd, at det var et noget

lidet arbeide at leie en bygningsmand extra paa, – jeg

foreslog ham da, at han kùnde tage denne bygningsmand, 

(som han eventuelt leiede), med paa arbeidet med

mit atteliere samtidig, saa blev det jo mere arbeide

for dem, – enten de nù vilde tage mit eller dit

arbeide först eller sidst, – dette bùrde vi altsaa

konferere om, naar dù nù kommer, som jeg haaber – 

jeg maa nemlig i saafald bestille tömmer straks, og

faa kjört op, – (bilen her kan ikke tage saa langt tömmer, 

som jeg behöver), – her er forresten meget byggearbeide

i bygden for tiden, saa det kan blive vanskeligt om arbeids-

hjælp og bygningsmand – og værre jo længer det lider, – da

"Flekken" bygger "storehùs", og gamlingen som er gift med

Lovisa ligeledes stor ladebygning. Endnù tror jeg der er

tid, men det blir snart forsent, da alle bygnings-

4

mænd reiser ud af bygden, naar det lider paa sommeren. 

Havde bare grùndmùren været færdig. Vi faar pröve at

tale med en mand om grùndmùren, naar dù kommer, – 

jeg har tænkt paa ham, som boede i det hùset, dù tænkte

at kjöbe af Sandal (i Bergen – din kjöbmand altsaa). – 

Ja jeg glemte igjen et lidet slebent speil, som jeg 

brùker, naar jeg tegner og maler, – jeg savner det, og vil 

være meget taknemlig, om dù vilde tage det med dig. 

Ellers tror jeg ikke jeg glemte noget dennegang, – muligen

(mùligens en limtùbe med en sikkerheds naal i – men 

limtuber kan jeg jo faa her paa Apotheket). Her har været

en kold og sen vaar, – og her er ikke stort længer kommen 

med vaaren, end da jeg var i Bergen, – rigtignok har vi 

havt rabarbra til middag flere gange, men den er jo 

næsten ùafhængig af vaarveiret denne rabarbraen. –––

Vi er alle friske – jeg har været – og er – sterkt forkjölet, 

da jeg har staaet ude og arbeidet mig svett flere gange

og frosset efterpaa, – det har jo været sùrt veir stadigt. 

Kan dù faa tak i noget cementlak eller cementfernis til 

mig – at have indvendig i min cementkrùkke? Ja saa

maa dù leve vel og hilse alle dine – og være hjær-

telig velkommen. – Bedste hilsen fra os alle her. 

Din hengivne

N. Astrup

Translation

Dear Kramer and Aagot!

Well many thanks for your hospitality – and all Your kindness towards

me. – Well it’s a bit late to thank you now several 

weeks later, – – but You are aware of my failings

when it comes to writing, – I have also been very

busy with “spring work” both in the garden and especially 

with building the final “turf wall” above the farmyard

in order to prevent everything from sliding down into it, – and then

a water vein revealed itself which caused me a great deal of

trouble, as it coursed down in front of “Gamlestùen” where

there had always been a pond, that little Per was always rowing

in and often drank from. ––– When I came home I 

immediately went to see Aasen to hear how things stood with

the building project – but he was cross and felt that Kramer

was too (stingy) “close-fisted” with him, – – he felt that he had

lowered his price to such an extent, that he would earn nothing, etc. – and that 

the difference was only 100 Kr., when you “parted company” – (based on what

he had quite definitively understood) – I said that it

was a misunderstanding on his part, and that both Kramer

and I expected, that during the course of the winter he would come 

by my place in order to decide the matter, – as it was quite

dependent on, whether he would “add” what was

II

required in the way of materials – (the large frames, – and what

might be destroyed during the dismantling, etc.). –––

I understood, that he later realised 

he was hardly going to earn very much on the building work, – and 

thus would gladly be released from the last offer [he made] to you, 

and that is why, he did not stop by my place this winter. 

Aasen is an unusually gifted and <fast> worker, and

when he has the prospect of good work in Sogn and near

Bergen, he would surely <prefer> to be free to travel, when it’s

convenient, – he is evidently going to build a restaurant at

Flöien in Bergen as well. – I assume, that he will be here until after

Whitsunday and then I hope you will come, so that You can discuss it.

Olaùs is also indecisive, as he has been waiting daily 

throughout the spring for a reply regarding an agreement to cast

a cement drag – for the railway. He says, that he will 

take on your work (if he can do it in the autumn)

for approx.100 kr. – not including cordite however, – which I have

promised to provide, – as I have 10 kg. in storage, which I am

afraid can become ruined, so it is good if it is used up; 

but he says, that if you can get someone else to do it in the meantime,

then you don’t have to worry about him. 

I think – just between us, that you should have it done ei-

3

[ther] during the summer or early autumn, and the frost can easily

come into the fground before Olaùs returns. I spoke

to “Knùd from Pertunet”, [asked] if he might not bring a 

a workman along with him to build your house, without Aasen, but I

understand, that he would rather know for sure, whether Aasen

will be leaving or not – (and therefore Aasen must not be

certain), – and then Knùd thinks, that it’s a rather

small matter to hire an extra builder for, – I

then suggested to him, that he might take this builder, 

(whom he would hire), with him to work on

my studio at the same time, so there would be more work

for them, – whether they wished to take my or your

work first or last, – this we should

confer about, when you come, which I hope [you do] – 

I must in that case order timber immediately, and

have it transported up here, – (the motorcar here cannot take the length of timber, 

which I require), – incidentally there is a lot of building going on

in the village of late, so it may be difficult to get hold of help

and builders – and will get worse the more time passes, – since

the Mole” is building a “big house”, and the old man who is married to

Lovisa is also building a large barn. I believe there is still

time, but it will soon be too late, since all the build-

4

ers leave the village, when summer approaches. 

If only the foundation had been completed. We must try to

talk to a man about the foundation, when you come, – 

I have thought of the man, who lived in that house, which you thought

about buying from Sandal (in Bergen – your merchant that is). – 

Well I forgot a little polished mirror, which I 

use when I am drawing and painting, – I miss it, and would 

be very grateful, if you would bring it with you. 

Otherwise I don’t think I forgot anything this time, – perhaps

(perhaps a tube of glue with a safety pin in it – but 

tubes of glue I can get hold of here at the Pharmacy). It has been

a cold and late spring here, – and the spring has not advanced 

much further, than when I was in Bergen, – admittedly we have 

had rhubarb for dinner several times, but it is actually

quite independent of the spring weather this rhubarb. –––

We are all well – I have had – and still have – a bad cold, 

as I have been outdoors and worked up a sweat several times

and froze afterwards, – the weather has been continuously raw. 

Can you get hold of some cement lacquer or cement varnish for 

me – to use on the inside of my cement jug? Well then

may you live well and say hello to your family – and a very warm

welcome to you. – Best wishes from all of us here. 

Your devoted

N. Astrup