Letter

Astrup, Nikolai to Kramer, Per
1923-03-15

Transcription:

Tor Martin Leknes

Translation:

Francesca Nichols

Page

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4
Transcription
Translation

Letter

Astrup, Nikolai to Kramer, Per
1923-03-15
ubb-ms-1808-h-03-1, MARCUS – Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen

4 Pages

Transcription: Tor Martin Leknes

Translation: Francesca Nichols

Transcription

       Kjære Kramer

I dag reiser vi herfra, 

Alger – til Alikcante

Spanien – jeg har for-

gjæves sögt at faa

tag i frimærker – sender

noget rusk – vistnok det

mest værdilöse som

findes og flere af samme

sort – men Per kan kan-

ske bytte med andre

ùnge "fitalister". Engel 

er daarlig og hoven i

halsen hun har været hos tandlægen og trukket ud – saa hùn faar

ikke spise og det er ikke

godt for lille Per Alger

som skriker efter mama’s

melk sent og tidlig. –

Han blev födt 30te janùar

som dù kanske har hört 

af et kort – ja det blev 

lidet med brevskrivningen 

men jeg har været daarlig 

feber og bronkit og "ilt" sting

Til Doktor hver dag – blev

stukket med gloende

jern, ryg og bryst og ind-

spröitet i bloodarerne 

med arsenik. Og tilslut

det værste et krùmt rör

som blev styt stùkket ind

og ned (næsten ned i lungerne

og saa blev jeg indspröitet

i lùngerne med noget svineri

tilslut efter 14 dages behand-

-ling gjor doktoren en feil:

han gjorde röret gloende for at

desinficere det og glemte

at det var varmt og brændte

mig i halsen. Jeg kom ikke

til den doktor mer. Engel

fik feber da hùn kom fra

klinikken, hvor man snöd

os god (2000 Frc' gik med der)

Engel maatte have daglig

doktor tilsyn – i 4 8 dage

tilsammen brùgte hùn og 

jeg ca 1600 frc' bare til disse

doktorerne – doktoren paa

klinikken som bare var tilstede

da barnet blev födt tok 600 Fr.

Norske penge faar man mere for

her end i Norge – det bedste

vi har faaet – var 28 kr. for 100 Frc'.

Vi var en tùr 25 mil ind i Sahara

og red paa kameler – Engel og lille

Per holdt sig hjemme paa oase

i örkenen imens. Vi var og i et ara-

ber bryllup og lille Per blev baaret

hjem om natten af en gammel ærværdig

yppersteprest. Vi er meget gode

venner med mange arabere enda

vi ikke har ladet lille Per om-

skjære, hvad der jo er en grùelig

dödssynd blandt araberne. Lev vel

hils Petra og din hele familie paa det

hjærteligste. Din hengivne Astrup

Translation

       Dear Kramer

Today we are leaving here, 

Algiers – for Alikcante

Spain – I have in

vain tried to get

hold of stamps – am sending

some rubbish – evidently the

most worthless to be

found and more of the same

kind – but Per may per-

haps exchange them with other

young “philatelists”. Engel

is not well and her neck is

swollen she has been to see a dentist and extracted – so she can-

not eat and that is not

good for little Per Alger

who cries for his mama’s

milk both day and night. –

He was born on 30th January

which you may have learned

from a card – well there hasn’t

been much letter writing 

but I have been ill 

fever and bronchitis and “painful” twinges

Daily [visits] to the Doctor – was

stabbed with a smouldering

iron, my back and chest and

had my veins injected 

with arsenic. And finally

the worst a curved tube

that was shuv shoved in 

and down (nearly down into the lungs

and then they injected

my lungs with some kind of filth

finally after 14 days of treat-

ment the doctor makes a mistake:

he heated the tube until it was smouldering hot to

disinfect it and forgot

that it was warm and burned

my throat. I did not return

to that doctor again. Engel

came down with a fever when she returned

from the clinic, where they cheated

us royally (2000 fr. were spent there)

Engel had to have daily

visits by the doctor – for 4 8 days

all together she and 

I spent approx. 1600 fr. for these

doctors alone – the doctor at

the clinic who was present only

when the baby was born charged 600 fr.

One gets more for Norwegian currency 

here than in Norway – the most

we have got – was 28 kr. for 100 fr.

We took a trip 250 km into the interior of the Sahara

and rode on camels – Engel and little

Per stayed behind at an oasis

in the desert in the meantime. We also attended an A-

rab wedding and little Per was carried

home in the night by a venerable elderly 

high priest. We are very good

friends with many Arabs even though

we have not had little Per cir-

cumcised, which is a terrible 

mortal sin among Arabs. Live well

The very warmest greetings to Petra and your entire

family. Your devoted Astrup