Letter fragment

Astrup, Nikolai to Kramer, Per
1923-03

Transcription:

Tor Martin Leknes

Translation:

Francesca Nichols

Page

 • 1,
 • 2,
 • 3,
 • 4,
 • 5,
 • 6,
 • 7,
 • 8,
 • 9,
 • 10,
 • 11,
 • 12
Transcription
Translation

Letter fragment

Astrup, Nikolai to Kramer, Per
1923-03
ubb-ms-1808-h-01, MARCUS – Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen

12 Pages

Transcription: Tor Martin Leknes

Translation: Francesca Nichols

Transcription

      Kjære Kramer! (1

Da jeg saa disse frimærker i et vindù

her i Madrid, tænkte jeg straks paa dig

og lille Per. – Vi er komne vel over

Middelhavet – til Spanien Alicante, hvor jeg

traf en hyggelig fætter – som tog os

med sig pr. bil til et badested ved

havet, hvor der var meget eiendommeligt

med hùndreder af baader, som vùggede

Perú

Ptas 1.75

2) paa de rùllende bölger; i A vi sad

i en restaurant med store vinduer mod

havet og betragtede det ùnderlige lys,

som er her i syden ved solnedgang – og sær-

lig nogle minutter efter, – det er noget

af det samme, som det mystiske

blasse lys i de lyse sommernætter i Norge. 

Det var morsomt at træffe en hyggelig

fætter, – det har næsten ikke hændt mig för. 

Borneo Série completa

vale em catálogo

22 ptas.

(ret oversat:

"gjælder iföl-

ge katalogen 22

pesetas". –

men det er

vel bare en

skröne)

108) Ptas 6.50

3) Vi drak adskillige flasker Champis

isammen, og vi fik ikke lov at betale

noget, hverken Per eller jeg; – og da

vi skiltes noget animerede ud paa

morgensiden, sovnede jeg som sedvanlig

paa en stol, indtil det leed mod den

tid, da toget skùlde gaa, – da kom

fætteren og fulgte os til Jernbanestati-

onen og hjalp os med ikke at blive snydt

alt for meget af hotel og kjörer og bærere,

man blir nemlig altid snydt

Portùgal (S. Antonio)

50) Ptas 2.45

5) dige gode venner "Nei, spanjolen

er for stolt til at gjöre en indrömmelse

han "gjennemförer" ogsaa sit snyderi bedre

og forsvinder i samme öieblik, som dette er 

lykkedes ham. Italienere snyder aaben-

lyst – franskmanden regner og regner og

stadig feil (med et lidet plùs paa sin side – "de

mange bække smaa, gjör en stor aa") – men

spanieren synder saa stort og lùmskt at

man aldrig ahner det för efterpaa. Han er

gavmild til det yderste: "Kaster pölsen efter skinken".

Baviera Ocasión

Ptas 4.65

6) indtil det belilige öieblik kommer. –

Ja vi reiser i morgen til Paris, – vi er no-

genlùnde friske, – jeg plages af mit "sting" som

aldrig giver sig, saa jeg <sover lidet>. Engel

er svært ophævet efter en tand udtrækning og

lille Per Alger er altid sùlten og faar forlidet

hos <mama> – det er ikke saa <greit> at holde

ham tör stadig paa reisen heller. Vi er glade

over at komme væk fra Spanien – da her

er frygtelig dyrt – dyrere end i Norge. 

Man faar ikke saa meget for 1 P.ta her som

for 50 öre i Norge, – og for mig koster jo en

Hong Kong Ocasión

C.C. C.C. C.A. C.C. C.C

57) Ptas 3.80

7) Peseta næsten 1 Kr. – (1 værelse koster til exem-

pel 355 Ptas pr. dögn – I Alicante havde vi 60 Ptas

hver – Per og jeg – pr. dögn med pension) Vi fik

2500 franc’s fra Konsùl Mohr – det blev efter 

francens værdi i Alger (28–29 öre) omtrent 800 Kr. 

Renterne af stipendiet – som han gjorde saa meget

nùmmer af i sommer – blev 400 kr. – Jeg begik

den dumhed at lade alle de gjenværende penge

(af stipendiet) overföre paa engelsk mynt og derfra til fransk mynt – det

havde lönnet sig bedre at faaet dem i norsk

mynt, thi da francen sank saa sterkt en tid senere

kùnde jeg vekslet efter hvert som vi trængte og mest

naar francen stod lavt. Lev da vel til vi træffes. Hils

Petra og vær dù og familie kjærligst hilset fra din Astrup

Levante Austrìáco

75 céntímos

Translation

      Dear Kramer! (1

When I saw these stamps in a window

here in Madrid, I immediately thought of you

and little Per. – We successfully crossed 

the Mediterranean – to Spain Alicante, where we

met an amiable cousin – who took us

with him by motorcar to a summer resort by

the sea, where it was very picturesque

with hundreds of boats, that rocked

Perú

Ptas 1.75

2) on the rolling waves; in A we sat

in a restaurant with large windows facing

the ocean and observed the strange light,

that appears here in the south at sundown – and espe -

cially a few minutes after, it is somewhat

the same, as the mysterious

pale light in the bright summer nights in Norway. 

It was amusing to meet an amiable

cousin, – it has almost never happened to me before. 

Borneo Série completa

vale em catálogo

22 ptas.

(directly translated:

“valued accord-

ing to the catalogue 22

pesetas”. –

but it is 

probably not

true)

108) Ptas 6.50

3) We drank quite a few bottles of bubbly

together, and we were not permitted to pay

anything, neither Per nor I; – and when

we parted quite animated in the early

morning hours, I fell asleep as usual

in a chair, until the time was approaching

for the train’s departure, – then 

my cousin arrived and accompanied us to the Train

station and made sure that we were not swindled

excessively by the hotel and driver and porters,

one is always swindled here you see

Portùgal (S. Antonio)

50) Ptas 2.45

5) ry good friends “No, the Spaniard

is too proud to admit anything

he also “carries out” his scheme more effectively

and disappears in the same instant, that he 

succeeds in accomplishing it. Italians swindle open-

ly – Frenchmen count again and again and

repeatedly wrong (with a little plus in their favour – “every

little bit counts”) – but

the Spaniard sins so grossly and insidiously that

one never suspects anything until afterwards. He is

generous to an extreme: “Insists on giving you the best of everything”.

Baviera Ocasión

Ptas 4.65

6) until the right occasion arrives. –

Well we leave tomorrow for Paris, – we are more

or less in good health, – I am afflicted by “twinges” which

never subside, so I <get little sleep>. Engel

is extremely <swollen> after a tooth extraction and

little Per Alger is always hungry and gets too little

from <mama> – it is not so <easy> to always keep

him dry while travelling either. We are happy

to get away from Spain – as it

is terribly expensive – more expensive than in Norway. 

One does not get as much for 1 P.tas here as

[one gets]for 50 öre in Norway, – and for me one

Hong Kong Ocasión

C.C. C.C. C.A. C.C. C.C

57) Ptas 3.80

7) Peseta costs nearly 1 kr. – (1 room costs for exam-

ple 355 Ptas per day – In Alicante we had 60 Ptas

each – Per and I – per day including meals) We got

2500 francs from Consùl Mohr – based on

the value of the franc in Algeria (28–29 öre) it was around 800 kr. 

The interest from the grant – which he made such a great

fuss about this summer – was 400 kr. – I made

the stupid mistake of having all the remaining money

(from the grant) exchanged into English currency and from that to French currency – it

would have been better to exchange them into Norwegian 

currency, because when the franc decreased in value some time later

I might have exchanged it little by little as we needed and mostly

when the value of the franc was low. Be well until we meet. Say hello

to Petra and to you and your family fondest wishes from your Astrup

Levante Austrìáco

75 céntímos