Letter

Astrup, Nikolai to Aslaksen, Edvard Waldemar
1910-12-18

Transcription:

Tove Kårstad Haugsbø

Translation:

Francesca Nichols

Page

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4,
  • 5,
  • 6,
  • 7,
  • 8
Transcription
Translation

Letter

Astrup, Nikolai to Aslaksen, Edvard Waldemar
1910-12-18
Brevs.295-331572, Nasjonalbiblioteket

8 Pages

Transcription: Tove Kårstad Haugsbø

Translation: Francesca Nichols

Transcription

18/12 10 Aalhùs – Jölster – Söndfjord

       Kjære Hr. Aslaksen!

Det er længe nù siden sidst, vi

koresponderede – jeg lovede Dem vist- 

nok dengang en liden skisse atpaa

handelen – da jeg siden skùlde se

paa skissen, syntes jeg, den ikke var

saameget værd, at jeg vilde sende

Dem den – De sagde jo desùden i

Deres brev sidst, at De var vel fornöiet

med det, De havde faaet – og da vilde jeg

ikke prakke paa dem en værdilös

skisse. – Imidlertid er et löfte – et löfte

og da jeg endnù ikke har faaet anled-

ning at male en ny skisse af det

motiv, som jeg navngav for Dem, saa

faar jeg sende Dem den gamle skisse

(som jeg kaldte "röd sommernat" eller

noget lignende – da jeg udstillede i Bergen).

Nù kommer jeg til Kristiania i

Janùar og kan da tage den med. – 

forhaabentlig træffer jeg Dem da der, saa

kan De se, om De bryr Dem om at have den. 

De hùsker kanske, at jeg var bestemt

paa ikke at udstille i Kristiania mere. 

Meget er forandret siden den tid – jeg har

jo faaet opreisning nù – nù kan jeg nok

ùdstille i Kristiania, men jeg har været

syg i denne tid – stadig – og jeg er bange

det er gaaet tilbage med min kunst, – 

det er bra jeg skal til ùdlandet nù, – 

kanske jeg kan forbedre mig. Werenskiold

har seet noget af mig i Bergen og fin-

der at der er kommet noget "sort" i mine

ting – Mùnthe derimod var begeistret

over mine ting – blev der fortalt mig. 

Ligesaa Mùnch, som endog lovede, at

om jeg ikke fik stipendiet, som jeg sögte

da, saa skùlde han skaffe mig stipendiùm. 

Nù jùst, som jeg stod reisefærdig til

at begynde ùdenlandsreisen fik jeg brev

fra nogle ùnge Kristiania malere, som

skrev, at de for at ophjælpe ùnge kunstnere

havde faaet istand et aktieselskab af

norske malere – et aktieselskab som

har til formaal at leie sig eget lokale

for ùdstillinger – Rosenkrantzgaden 13 B, – 

saa at malerne selv kan faa lidt af

fortjenesten ved billetsalget – denne

fortjeneste har hidtil gaaet til en 

svenske (Wasteson, Blomquist); men 

den vil her gaa til deling mellem 

aktionærerne, kùn malere kan

blive aktionærer. Jeg har slaaet en

streg over mit gamle ùvenskab med

Kristianiamalerne og har for at stötte

foretagendet tegnet mine aktie pr. 

telegram. – Hver aktie er 100 kr. 

Nù er jeg omtrent pengelös fortiden, da

jeg har maattet rive ned mit hùs og

bygge det större, ogsaa har jeg et lidet

atteliere ùnder bygning – og saa skal

jeg til udlandet og maa have lidt til

reisen – da man intet faar af stipendiet, 

för man er ankommen til bestemmel-

sesstedet i ùdlandet. Tör De laane

mig disse 100 kr. som jeg trænger til 

aktien? – De kan faa pant i stipen-

diet og i billeder – og De skal faa pen-

gene tilbage en af de förste dage i 

Janùar maaned 1911. Ifald De vil være

saa elskværdig kan De sende pengene til 

Rosenkrantzgd. 13 B og faa aktiepapiret

med ùnderskrift af Ødegaard, Wetlesen

og Thorvald Erichsendog haster det

kan hænde ikke med at betale aktien

förend i Janùar, og isaafald behöver jeg

ikke at ùleilige Dem. Vilde De i alle-

tilfælde gjöre mig den tjeneste at fore-

spörge hos en af de nævnte herrer om

dette, vilde jeg være Dem meget taknem-

lig. Nù gjælder det jo, om dette foretagende

II

skal gaa, at enhver af de ùnge

malere har rigeligt at udstille; men

da jeg i den senere tid baade har været

syg og ökonomisk daarlig stillet – saa har 

jeg stadig maattet sælge bort privat det, 

jeg har faaet malt. – Jeg maa derfor

hvis jeg skal kùnne være til nogen

hjælp i foretagendet – laane ùd, hvad

jeg kan faa laane af solgte billeder – 

flere af mine billeder er desværre

forsvùndet ùd af landet, – og paa ud-

stillinger har jeg desværre ikke altid

mærket mig kjöberne. Det blir dyrt

saaledes at laane til en ùdstilling – först

samling afhentning og lagring af billederne og saa

asurering under lagringen – saa fragt

og ny asùrance ùnderveis og endelig

ny assùrance for ùdstillingen – jeg fik

föle alt dette paa min udstilling i

Bergen, som jeg maatte arangere fra

udlandet – det var utroligt alt som gik

til de to transportbùreaùer Olaf J. Aas og

Irgens i Bergen – forùden en masse

telegrammer. Enkelte billeder maatte

Aas sende folk for at hente, og saa

fik jeg ikke laane dem til syvende

og sidst, tiltrods for at det var lovet

mig forùd – men afhentningen maatte

jeg betale lige fùldt selvfölgelig. 

Nù har jeg lovet at udstille i dette

de ùnge maleres lokale den 15 janùar.

Da jeg kjender Deres elskværdighed har

jeg gjort mig sikkert haab om at 

faa laane de billeder, De har af mig, 

men for den mùlighed, at jeg fik raad

til at anskaffe en katalog, har jeg behov

at vide alt sikkert paa forhaand, og

jeg vil derfor være Dem meget taknem-

lig for en underretning derom med det

förste. 

Hvis aktien maa betales straks, og 

De vil være saa elskværdig at löse

den for mig – kan De beholde papiret

til vi træffes – men jeg tror ikke, det

haster med ùdbetalingen af aktien, för jeg

selv kommer til Khristiania en f af de förste

dage i Janùar – jeg tænkte paa at reise

videre til udlandet med en gang, og

lade de ùnge malere i Kristiania ordne

min udstilling, men jeg blir vel nödt nù

til at standse der et par dage. De

maa rigtig undskylde mig, at jeg er saa

fræk at bede Dem ordne dette med

aktien for mig – men det er ikke saa

let for mig for tiden; – skal jeg klare,

hvad jeg skylder her för jeg reiser og have

lidt igjen til min ùnge kone, som 

maa sidde igjen her i "velsignede om-

stændigheder" – og saa klare de kom-

mende udgifter med bygningen, og 

udgifterne med udstillingen – (jeg tænker

at laane ùd ca. 70 billeder), saa blir

det et rent ùnderværk, om jeg ikke kom-

mer i ùnderbalance. Saa maa jeg

ogsaa være borte mindst et aar eller

kanske 13 maaneder, hvis jeg skal

kùnne faa hele stipendiet. Jeg ser 

dog lysere paa fremtiden nù end för – 

jeg faar et nydeligt lidet hjem, naar

mit hùs blir færdig bygget – men det

er endnù ùmùligt at beregne, hvad det

vil koste, da her er saa lang og dyr

transport paa tömmer og mùrsten; 

jeg har lært nù, at der altid lager sig 

en raad; bare jeg kùnde blive frisk, saa

jeg fik arbeide ordentlig og slap alle ud-

gifter til mediciner, (der gaar ùnder-

tiden over 30 kr. pr. maaned). Bare jeg ogsaa

kunde blive lidt mer praktisk – jeg lader

mig stadig snyde af dette pakket herom-

kring – og det ærgrer mig mere end jeg har

godt af – jeg er bleven gammel af bare

ærgrelse i de 3-4 sidste aar. 

Undskyld mig at jeg plager Dem. Haabende

at De lever vel sender jeg Dem min hjærte-

ligste hilsen. Deres hengivne Nikolai Astrup

Translation

18/12 10 Aalhùs – Jölster – Söndfjord

Dear Mr. Aslaksen!

It has been a long time now since we

corresponded – I evidently promised You 

a little sketch back then in addition to

the transaction – when I have since searched

through the sketches, I didn’t think it was

worthy enough, so I was reluctant to send

it to You – You said as well in

Your last letter, that You were quite satisfied

with the one, You had got – and thus I did 

not wish to thrust upon you a worthless

sketch. – However a promise is a promise

and since I have not yet had the oppor-

tunity to paint a new sketch of the

motif, which I mentioned to You, I

will send You an old sketch

(that I called “red summer night” or

something similar – when I exhibited in Bergen)

I am coming to Kristiania now in

January and can bring it with me then. – 

hopefully I will meet You there, and then

You can decide, if You would like to have it. 

Perhaps you remember that I was determined

not to exhibit in Kristiania anymore. 

A lot has changed since that time – I have

since been redressed – so now I can 

exhibit in Kristiania, but I have been

ill during this period – continuously – and I fear

that my art has deteriorated, – 

it is a good thing that I am going abroad soon, – 

perhaps I will be able to improve my work. Werenskiold

has seen some of my work in Bergen and finds

that something “black” has insinuated itself into my 

works – Mùnthe on the other hand is enthusiastic

about my things – I have been told. 

Likewise Mùnch, who even promised, if

I did not get the grant, which I applied for

back then, that he would obtain a grant for me. 

But now, just as I was ready to depart

and begin my travels abroad I received a letter

from some young Kristiania painters, who

wrote, that in order to assist young artists they

had founded a joint stock company for

Norwegian painters – a stock company whose

goal is to rent a venue of their own

for exhibitions – Rosenkrantzgaden 13 B, – 

so that the painters can obtain for themselves

a little of the profits from the sale of pictures – this

profit has until now gone to a 

Swede (Wasteson, Blomquist); but 

will in this case be divided among 

the shareholders, only painters can

become shareholders. I have put

behind me my old bitterness towards

the Kristiania artists and in order to support

the undertaking I have obtained my shares by 

telegraph. – Each share is worth Kr. 100 

I am practically destitute at present, as 

I have had to tear down my house to

rebuild it larger, and I also have a little

studio under construction – and then I am

going abroad and must have a little for

the journey – since one does not receive the grant, 

until one has arrived at one’s desti-

nation abroad. Do You dare lend

me these Kr. 100 that I require for

the share? – You can have security in the 

grant and pictures – and You shall be re-

imbursed on one of the first days in 

January 1911. If You are

so kind[,] You may send the money to 

Rosenkrantzgd. 13B and receive a stock certificate 

signed by Ødegaard, Wetlesen

and Thorvald Erichsenthough there may be

no hurry in paying for the share

before January, and in that case I won’t

have to inconvenience You. If You 

would do me the favour of ask-

ing one of the mentioned gentlemen about

this matter, I would be very grate-

ful to You. What matters now, if this undertaking

               II

is to succeed, is that each of the young

painters has an abundance to exhibit; but

since I have recently been both

ill and financially destitute – I have 

been forced to sell privately, 

whatever I have managed to paint. – I must therefore[,]

if I shall be of any

help to the undertaking – lend, whatever

I can borrow of [my] sold pictures – 

several of my pictures have unfortunately

disappeared out of the country, – and at ex-

hibitions I have unfortunately not always

noted down the buyers. It will thus be expensive

to lend pictures to an exhibition – first

collecting retrieving and storing the pictures and

insuring them during storage – then transporting

and new insurance during transit and finally

new insurance for the exhibition – I got to 

experience all of this in connection with my exhibition in

Bergen, which I had to organise from

abroad – it was unbelievable how much went

to the two transport bureaus Olaf J. Aas and

Irgens in Bergen – in addition to copious

telegrams. Some pictures

Aas had to send a messenger to pick up, and then

I was not able to borrow them in the

end, despite it being promised

me in advance – but for the pickup

I had to pay just the same of course. 

I have promised to exhibit in this

young painters’ venue on the 15th of January

As I am familiar with Your kindness I 

have counted on being able 

to borrow the pictures, that You have of mine, 

but in the event that I can afford

to obtain a catalogue, I need 

to know everything for certain in advance, and 

I will therefore be very grate-

ful to You for verification thereof as soon

as possible. 

If the share must be paid immediately, and 

You will be so kind as to purchase 

it for me – You can keep the certificate

until we meet – but I do not think, there

is any hurry in redeeming the share, before I

arrive in Khristiania myself one f of the first

days in January – I thought of continuing

on my trip abroad immediately, and

allowing the young painters in Kristiania to organise

my exhibition, but will be obliged now

to remain for a couple of days. You

must truly excuse me, for being so

brazen as to ask You to settle this matter of

the share for me – but things are not going so

well for me these days; – if I shall manage [to pay]

what I owe here before I depart and have

a little left for my young wife, who 

must remain here “in a delicate con-

dition” – and then manage the ap-

proaching expenses for the construction, and 

the expenses related to the exhibition – (I plan

to lend approx. 70 pictures), it will 

be a miracle, if I do not end

up insolvent. And then I must

also be away for at least a year or

perhaps 13 months, if I am

to receive the entire grant. I look 

more brightly on the future now than before however – 

I will have a lovely little home, when construction on

my house is completed – but it 

is impossible to calculate yet, what it 

will cost, as the transport of

timber and bricks is so far and expensive here; 

I have learned now that a solution always 

materializes; if only I might recover, so that

I could work undisturbed and avoid all the ex-

penditures on medications, (it occasionally

costs more than Kr. 30 each month). If only I were

also a little more practical – I allow

myself to be swindled by this pack of thieves from

around here – and it aggravates me more than is

good for me – in the past 3-4 years 

I have grown old from aggravation alone. 

Pardon me for troubling You. In the hope

that You are well I send You my most

sincere wishes. Your devoted Nikolai Astrup