Page

 • 1,
 • 2,
 • 3,
 • 4,
 • 5,
 • 6,
 • 7,
 • 8,
 • 9,
 • 10,
 • 11,
 • 12,
 • 13,
 • 14
Transcription
Translation

Letter

Astrup, Nikolai to Kramer, Per
1924-01
ubb-ms-1808-f-2, MARCUS – Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen

14 Pages

Transcription

Kjære Kramer!

Tùsend tak for dit salg og dine tvende penge-

brev, – jeg var særdeles vel fornöiet med dit salg, 

– bare tok dù kanskje vel meget af Hr. Wiese, – som 

hvis han er min gamle kjending bùrde havt det billige-

gere, – ja det kan kanske ordnes med et mindre træ-

snit en anden gang, – jeg har jo solgt det samme

for 200 Kr. nù i senere tid. Hr. Halvorsen bùrde og

havt det for mindre pris, da han er en gammel kjend-

ding fra Berlin – (han var vistnok med i den "bakkanal"

hvori Folkestad giver mig en saadan forsmædelig og enslig

rolle). ––– 

Ja saa maa jeg og mine börn – mit ganske hùs

sige dig og din Aagot tùsend tak for de deilige

æblerne – det var det bedste, som vi kùnde faa, – 

og det gik noksaa heldigt, trods den frygtelige kulde, 

som de blev kjört op i, – der var bare frosset endel 

langs kassens sider, – (lidt raadne æbler var der i 

midten, men de maa have faaet det forùd). Jeg fik 

regning fra Leon Jensen paa en kasse æbler og spekù-

lerede paa, om jeg havde bedt tante Hanna skaffe os

nogen til jùl, – men som nævnt i forrige brev har

jeg været daarlig, og kùnde ikke hùske det, – men 

2

saa kom dit brev; – der gik imidlertid nogle dage, 

forinden her reiste nogen nedover til Förde, og imellem-

tiden kom denne frygtelige kùlde, – jeg sendte straks bùd

til expeditören paa Stenen og bad ham sætte kassen ind, 

og det maa han sikkert have gjort; thi ellers havde

nok hvert eneste æple været frosset. Her har nemlig

været en slig kùlde, at vi ikke mindes en slig kulde i 

jùlen i min levetid, – kulden pleier först at komme her

for alvor i slùtten af janùar; – saalænge vandet er aabent

her, – (og det har det altid været til over jùl), – saa har vi det

varmere end i Förde, – ihöst (i november) var her saaledes en dag bare

7 kuldegrader, – medens man i Förde havde 15 kùldegrader. 

Det er ubegribeligt, hvad der kan være aarsak i denne ùven-

tede kùlde nù, – vi fyrer, hvad vi kan i ovnene, – men alli-

gevel er næsten alle vore potteplanter frosne, – hos Fond

har det gaaet ligedan (for förste gang). Her har ogsaa lagt

sig lidt is paa vandet hist og her, men saa har der kommet

vind og taget den den. – I kjælderne fryser ogsaa poterne

for folk, – det maa være den kolde sommer, som gjör, 

at vandets temperatùr var saa lav paa forhaand, at der

ikke skulde saa meget til at afkjöle det tidligere end

ellers; – flere aars daarlige somre gjör vel sit ogsaa. – 

Jeg har været frygtelig forkjölet og er det endnù, og lille Per

er alvorlig syk – sterk feber, – saa jeg har stùderet paa, om vi 

skulde hente doktoren. De andre börn er friske – Kari var i 

danseleik i nat, trods kulden. – Ja saa var det hùset: 

Jeg skal tegne op noget rabl her for at vise min mening. 

3

Tegning av hus utvendig

Til fig.1 er ikke stort at bemærke – "de

aabne rùm efter verandaen" – er bare en fjel

paa ca.1,½ m. længde (antydet ved blæk paa 

blyantstegningen) samt to smaa hùller i 

bordklædningen paa ca.15 cm (ligeledes an-

tydet med blæk). Formindskelsen Forandring af dören til 

et lidet vindù er jo ogsaa en bagatel et par

Fig. 1 meter bord vil klare det – (dören kan afskjæres lidt nedenfor

midten og bliver de et vindù; – over halvdelen er nemlig vindù

paa forhaand; men dù vil vel kanskje have et bredere vindù.) 

Som dù ser har jeg forandret lidt ùnder hùset, idet jeg foreslaar: 

ingen tvermùr paa nederste (og dyreste) mùr, – der blir det bil-

ligst at sætte op en staaende væg af "vragbord" paa begge

sider af dören, (da dù vil have "dobbeldör" kan jo begge

kjælderdörene sættes sammen, – da de er meget solid arbeidet

med dùrable laas – "tyve smek" o.s.v.; – vil dù ikke brùke dem

skal jeg kjöbe dem igjen for 30–40 kr.).

Planskisse

Til Fig. 2 er at bemærke: Da dù vil have

peisen flyttet fra kjökkenet til stùen, maa dù 

være forberedt paa, at det vil fordyre historien lidt

da skorstenen ogsaa isaafald maa flyttes, og da

vil dù samtidig faar fùndamentet længere ned i 

bakken paa den maade, markering x (det med blæk prik-

ede felt), markering x saa maa dette fùndament være höiere, end om det

stod i kjökkenet, – et fùndament maa dù iallefald have, om dù 

vil have peis i det hele taget, – det billigste vilde jo være at flytte skor-

stenen op i överste hjörne af kjökkenet (antydet ved et blæk-kross), – da

skùlde der næsten intet fùndament til, men saa blev der ingen peis, 

kùn en komfùr skisse, som maatte anbringes næsten ùnder kjökkenvindùet skisse

af hensyn til den indre dör (mærket skisse). Men jeg gaar ud fra, at dù 

4

vil have peisen, – da kan dù kanskje klare dig med lidt

mindre fundamentering, end jeg har nu (mærket med blyant skisse),

endskjönt det jo er godt at have stor fùndamentering om en 

peis, – slig at en del af gùlvet blir mùrsten – af hensyn til 

ildsfarligheden ved en peis. –––

Saa nævner dù noget om gangen – gùlv over trappeopgang, 

(som altsaa slöifes), og saa spörger dù, om der ikke kan "sættes

væg med dör – i gangen langs den bölgede linje", skisse "saa

der blir et rùm eller værelse", – dù nævner da intet om, hvor-

vidt dù mener ovenfor eller nedenfor denne bölgede linje, – 

begge dele gaar jo an, men ovenfor blev det da at kasere

spiskammeret og at indsætte vindù, – nedenfor derimod

var det jo kùn ca.1,½ kvadratmeter gùlv, som skùlde til (over

selve trappeopgangen). Dù kunde jo indrette spiskammer nedenfor

(over trappegangen) og tage "entrè" og indgangsdör, hvor spiskam-

meret nù er, – saa slap man at gaa gjennem kjökkenet til de 

to ytre værelser (det "at gaa gjennem kjökkenet" er jo ofte hùsmödres

skræk). Dù kunde jo ogsaa i kjökkenet have spis nedgang

til kjelderen og have spiskammer der, saa fik du indgang i 

det nùværende spiskammer og et værelse ovenover trappeopgan-

gen – det vilde jo være mest praktisk i sommervarmen. – –

Kjökkendören ùd (paa "indre side") kunde dù jo beholde alligevel, om 

dù fandt forgodt eller tage den til indgansdör i det nuværende

spiskammer ("entrèen"). – Jeg har ikke talt med Aasen siden 

han kom hjem fra Bergen og veed saaledes ikke, om han er 

villig til at gaa med paa dit bùd, – jeg vil heller ikke opsöke

ham, förend han kommer selv og er villig til at antage dit bùd – 

han maa ikke föle sig for meget "krydset" eller eftertragtet. –

5

Hvis dù önsker det skal jeg dog tale med ham, men antage-

lig staar han fast paa sit forlangende. Forelöbig bör dù ikke lægge paa. – Men saa var det

hovedsagen, som jeg forstaar dù er imod; – men jeg kan 

forsikre dig om, at dù angrer paa det, om dù ikke fölger 

mit raad, – jeg sa det til dig, da dù var her, og jeg har 

talt med Aasen om det, og han er enig med mig. 

Dù ma have 3 större og 3 mindre bjelker til "ramme"

ùnder hùset. Alle her som i senere tid har bygget uden

ramme har angret paa det, selv om de har havt grùnd

grùndmùr saa fuldstændig som mùligt med baade tver-

mùrer og stötter, – jeg angrer paa det med hùset der inde, 

thi havde jeg havt det, skulde det længst været paa

Sandalstrand, – jeg havde da mùret grùndmùr nede

ved vandet og taget hele huset paa isen hid, slig

som det staar. Men hovedsaken for dig er, at huset, 

ifald dù engang vilde sælge igjen; har næsten en halv-

gang til saa stor værdi med ramme som ùden, – og

dù maa alligevel koste saa meget paa arbeidet

med stenfùndamentering og stötter, at det blir like dyrt – 

ja kanske dyrere end rammer, og naar dù brùker rammer, 

behöver dù ikke den nedre mùr paa begge sider af dören 

i kjælderen, og den blir jo den höieste og dyreste. – 

Og selv om dù brùker stenfundament og stötter (ialt seks (6))

6

saa maa dù alligevel have en hel del "bindinger" mellem

disse stötter, (som ellers kan blive skjæve, saa alt i huset

"siger" eller gaar i bölgegang.) – Paa fig. 3 vil du 

se, hvorledes rammerne maa være. De, som er gjort

skisse

Fig.3

tykke og skraverede (med blæk) maa være 

de bærende kræfter i hùset, og maa være

solide, – de vil dù kùnne faa her i bygden 

paa Østenstad, Flùge eller Grimsbö, – at 

faa dem udenfra vil de blive for dyrt i fragt. 

De tre andre rammer (som er tegnet med blyant) kan være

af svagere materialer. Saa er dù fri all fùndamentering

og stolper eller stötter og den nedre mùre (som dù iallefald dog

maatte have saa lange som til kjælderdören eller forbi begge

de to nederste værelser, – fra hjörnene mod midten altsaa). – 

Paa det af dig valgte sted tomt, vilde denne nedre mùr blive meget

höi. – Jeg sa, at dù med rammen var fri for all funda-

mentering, – men dù maa nok have fùndamentering under

peisen og skorstenen i den indre stùe (eller eventùelt i kjökkenet); – 

den anden skorsten, som nù hviler paa opgangstrappen, og en tvermùr i kjælderindgangen, kan 

godt hvile paa en jernstang lagt skraas over en af gùlvbjækene og

en af de tykke midtrammer saaledes som antydet ved den 

dobbelprikkede skraalinje skisse; – at lægge peis og skorsten paa lig-

nende maade tror jeg ikke blev tilraaderlig paa grùnd af tyngden, 

og fordi peisen trænger större plads, – men dette kunde jeg jo tale

med Aasen om. At et hùs paa ramme har mange fordele

er indlysende – först binder det hùset sammen, saa det taaler den 

sterkeste vind, – saa letter det indredning af værelserne, som kan lægges 

7

hvor man lyster senere – ved at stive af eller gjennemskjære

vægge for tilbygning o.s.v., og vil dù heise op hùset, kan dù

bygge en hel etage ùnder, eller om der engang skulde 

blive tale om at lægge kjælder ùnder eller hæve grùnd-

mùren til kjælderhöide, om udgravning viste sig vanskelig. 

Sligt vil en eventùel kjöber senere se meget paa. –––

Opgang til loftet ser jeg dù vil have inde i hùset, den 

vil jo tage bort megen plads baade inde i hùset og paa

loftet. – Jeg havde oprindelig tænkt at have

trap op langs væggen, paa sydgavlen ovenfor som paa Fig. 4 – 

Det syntes jeg dengang var saa malerisk, – 

jeg vilde ogsaa likt mig bedre derinde, 

Skisse utside av hus

(OVENFRA) Fig. 4. (FRA SYD)

om jeg havde faaet det slik; men grùndeieren gjorde vanske-

ligheder efterpaa og tillod ikke at grave nok ind i 

bakken ovenfor – (enda jeg var lovet 3 maal tilsalgs ovenfor). – 

Det var af hensyn til denne trap, at jeg satt kjökkenvinduet 

saa höit, at trappen ikke skùlde gaa skraas over vinduet, 

men lige ùnder nedre hjörnet. Om dù beholdt en lignende

plan, kùnde og samtidig godt have indgangsdör ùnder trappe-

verandaen. Men, naar dù vil have opgang fra gangen, maa

dù enten slöife spiskammerset (og der blir trappen bratt og knap,) 

eller ogsaa maa dù slöife det omtalte nye værelse nedenfor din

"bölgelinje" og brùge det rùmmet til trap (og kanske en smal

, entrè at hænge lidt töi i ved siden af trappen – ; men baade loft og gangrùmmet er saa lidet,

at en trap indvendig vil tage bort mere, end du tror). –––

8

Jeg tror dù skulde betænke dig paa at tage opgang til loftet

indenifra, – brùg da heller midlertidig en stige ovenfor hùset

til opgang, – den store (brede) loftdör kan dù jo sætte et lidet vindù

i, om dù vil have mer lys deroppe. –––

Angaaende grùndmùren, skrev jeg sidst om mùlighed for en 

anden tomt, – jeg skal tegne det op her. Paa denne nye tomt, 

Skisse av tomt med tekst:

den nye tomt 

den först projecterede tomt

stengar

St., Sten, Sten, Sten, Sten, Sten, Sten, Sten, o.s.v, St.

birke-trær

Stenmùren 

træ

Leikarvoll

som er prikket, vil dù kanske klare dig uden

rammer ogsaa, men der blir til gjengjæld

lidet rùm ùnder hùset, – men er det væsentlig

for vedens skyld, at dù vil have rùm ùnder

hùset, saa tror jeg, dù da lettest kùnde

skjöde lidt paa sperrerne i hùset

og faa to "skot" paa begge sider

af hùset, – (som da vilde blive endnù

mærkeligere efter Jölstringernes smag.) – 

Det vilde da næsten blive seende slig ùd som denne tegning.

Skisse: hus

Ikke stygt forresten. Bordklædningen paa ydre side

mod vest kùnde da benyttes paa denne

"aller-yderste" væg, og der vilde endog blive lidt

bordklædning tilovers – som kom vel med til 

den östre væg; – jeg havde selv tænkt at 

gjöre dette (med de to skot), om jeg havde

flyttet huset ùd hid, – men disse skot

var da ikke beregnede at gjöre tjeneste som vedhùsrùm, men for at

faa en gang rùndt hùset; – (jeg vilde da nemlig ogsaa bygget mit

atteliere ogsaa nede ved vandet). Slige skot vil jo blive billige. – 

Her har ikke været bar mark mere end to dage. Bilerne slùttede at gaa, straks efter

at dù hadde været her. Ja saa maa dù hilse alle dine og dig selv med et

önske fra os alle om et "godt Nytaar!" Vil dù ved leilighed sende mig et törele-

ment til telefonaparatet – Har endnù ikke gjort nogen "tilnærmelse". Ja lev da vel og godt aar!

Din Astrùp

P.S.

Kjære ven!

Nei nù maa jeg se at faa brevet afsted idag det

har ligget her snart 8 dage förend jeg har faaet det

det i posten – og nù fik jeg imidlertid idag dit brev – 

tùsend tak for al din venlighed – Jeg er en daarlig ven. – 

Nù ja her har jo været mere end almindelig sygdom i hùset

– endog den sterke Olaùs har havt denne "inflùenza"

(faar man vel kalde den som alle andre forkjölings-

sygdomme som man ikke forstaar sig paa). Han har været

meget sterkt angrebet, men har holdt sig oppe. Denne

sygdom ytrer sig ved sterke smerter inde i i hodet bag

öinene – jeg har brygget paa denne sygdom i snart en maaned

og har hele tiden havt en "slange" svævende i luften 

den fölger öinene hvor jeg vender dem, særlig naar jeg

skal se paa noget hvidt – jeg har tænkt paa at jeg 

kanske burde til Bergen og konsùlere en öienlæge. 

Engel har været daarlig baade af denne sygdom og gigtfe-

beren som af og til tar sig op ugjen – og saa er hùn saa 

ùdvaaket – da lille Per har været meget daarlig – jeg har ogsaa

maattet vaake lidt med ham – han er daarlig endnù – men 

jeg tror lidt bedre, – "besta" maa nok vaake mest med ham og

hùn er daarlig hùn og. Nù har vi da endelig faaet melk – det 

har været rent ùmùligt at faa kjöbe – jeg er kommen paa kant

med postaabnerens familie og de nægtede os melk – men nù

2

har altsaa koen "baaret" efter at vi paa grund af et uheld

med den anden ko blev melkelöse i ½ aar – nù slipper

vi da at "löfte kùa". –––

Ja tomten ja – her er nok for megen sne og "tæle" til 

at gjöre noget for öieblikket – Jeg har talt med et 

par andre bygningsmænd siden om det tekniske spörgs-

maal om "rammer" og de siger alle det samme – selv

om dù vælger den "nye tomt" saa maa der rammer til, – siger 

de – særlig da der om vinteren ofte blæser en ren orkan

der ùde på Neset – det er i saa maade det mest udsatte

sted i Sandal – da vindene mödes fra flere kanter ofte saa

det blæser rùndt i ring eller iallefald i "kùrver". – Nei 

is har vi desværre ikke – den laa næsten over hele vandet for

3 dage siden – saa kom der sne paa den og saa vind og nù

er det "svartestilt" og ingen is. Olaùs – og Engels broder Johan

som bor hos os (arbeidslös) har været ùde og sat "stegler"

og faaet lidt fisk og jeg har strævet som en tyrk med

at lede efter mark til agn – först sneen væk, saa ½ alen 

tæle og vel det og saa kanske ingen mark – jeg har gravet mig ned saa

jeg har staaet ùnder armene förend jeg endelig har fùndet lidt,

Engel var saa ivrig at grave sammen med Zakris i et andet

jordhul saa at hùn har forkjölet sig slemt – et andet aar skal 

jeg sörge for at sanke mark om sommeren og lagre dem i kjæl-

deren til vinterbrùk. Disse veiarbeiderne har forresten ödelagt

mine fiskegrùnde, disse "reerne" (gydepladse) som laa nedenfor

nostene var saa gode at folk kom hver jùl og bad mig om 

P.S. 3

at faa fiske der og nù er de opfyldt af trær og rödder som 

de fandens veiarbeiderne har kastet ùd paa vandet. Vi har nù 

fisket lidt udenfor din grund ogsaa men der ligger dette

helvedes Øia-pakket og fisker –, dù bùrde havt den betingelse 

med at om han selv fisket Vintertiden saa skùlde han 

ikke tillade andre at fiske – men saa paastaar de at man 

har lov at fiske med "stegle" hvor man vil (baade vinter

og sommer) – i sommer skulde vi fiske med "oter" der

og hang stadig fast i disse steglegreiene til Øia-folket – 

kan dù ikke faa ùndersögt i loven om de virkelig har lov

til dette (paa din grùnd) – "stegle" er jo land- eller bùnfæstede

fiskeredskaber ("line" kalder man det vel i loven). –––

Neùmann ja – han krævede mig haardeligen – og jeg sa at 

jeg havde paabegyndte ting – laante endog dit navn: at

dù havde seet paa flere ting med tanke paa ham o.s.v. – 

jeg tillod mig ogsaa at nævne at dù kanske stod som garantist

da dù holdt paa at kjöbe et hùs af mig og at dù paa

dette sikkert garanterede for de 400 Kr. – resten fik jeg skaffe

selv i fald noget arbeide (maleri) ikke blev godtaget. 

Nei "Rabarbrabilledet" existerer ikke længer i sin oprindelige

form – det blev overmalet efter at dù hadde været her – det var

nù ogsaa slet – saa slet at jeg aldrig har malt noget slettere,

men dù kjender aarsaken til at det blev malt i en hast,

det gik dog som saa ofte ved overmalinger – man finder

paa en ny variation og det blev et næsten godt billede

P.S. 4

og da doktor Bydal, (som jeg skylder mange penge baade

for hans besök hos lille Kristian mange gange ifjor vinter

– da han laa for döden – og for hans endnù flere besök 

hos os i sommer ùnder Engels sykdom og til "Besta" – han var her

hver ùke i næsten 4 maaneder) – da altsaa doktor Bydal

fik se det likte han det saa godt at han kjöbte det

som afdrag paa gjælden; – om jeg skal have noget tilgode

hos ham eller han hos mig – det veed jeg ikke det er

en maaned siden han fik det – men jeg har intet hört fra

ham – vi taxerede billedet til Kr. 500. Ja det er rigtig, vi 

var paa "bytùr" til Bydal; – han maatte hentes op til "Besta" 

og bad os da komme ned – han vilde hente os med bil 

og ùlveskindspelsen – og han kom ogsaa i höi sne – kjörte

ud for veien saa bilen hang paa halv tolv saa at hvis

han ikke havde klövet ùd af bilen paa den övre side var 

den ramlet rùndt med ham – han maatte faa hest til at

trække den op paa veien igjen – det var heldigvis paa "opturen"

paa nedturen havde vi det storartet – han kom paa en mærke-

lig tid hid for at hente os – kl.10 om kvelden – men det 

var som sagt storartet nedover i maaneskin med rimfrost over

skogen – indpakkede i ulveskind nöd vi reisen gjennem

sölvskogen i 15 gr. kulde – (bare 7 gr. i Jölster – ovenfor Vasenden)

Frùen ventet os med alle slags "kostilige spisser" og rikelig 

brændevin – og likörer. Vi var der paa 3de dögnet – saa kjörte Bydal

os op igjen. –––

Men tilbake til Neùmann – Rabarbrabilledet var meget for

stort – han fandt jo endog det lille "Tùnjölet" for stort.

P.S. 5 

Neumann – vil ikke havet noget större end ca. 60 x 70 cm. 

og Rabarbrabilledet var 90 x 106 cm. Jeg har tænkt at

male ham noget nyt – men dù maa ikke sige det til

ham – han maa tro at det er noget jeg har arbeidet

paa – (kanske med ham i tanke) i længre tid. –––

St. Hansbaalet (skissen) finder jeg ikke at være noget til

Kr. berg – iallefald maatte der mere arbeide til – og

helst et nyt lærred – da kompositionen ikke er god..

Nù er det altsaa "Priselden" som skal trykkes i to udgaver

en til dig og en til salg og ligeledes 2 af Kornstaur i

maaneskin. Bare her havde været lidt mere lys; – idag 

har skodden hængt over fjeldene som en tung graa

"lem" – ja i 3 dage nù har det været rent mörkt inde i 

hùsene. Saa er det et træsnit dù kalder "professoren"– 

det har nok havt flere "titler" men ikke denne – jeg er saa

heldig at andre sætter titler paa mine ting saa jeg slipper – 

frù Höst kaldte det "Uhrmakeren" – Grieg kaldte det

"portrait af Jùst Bing", – da hans tryk tilfældigvis 

ligner Just Bing Karikatur – (portrait i træsnit er forresten næsten ùmù-

ligt at lave da det blir en ny mand for hvert tryk). Selv

har jeg paa flere udstillinger brugt forskjelllig tittel: "Den gù-

delige skomaker" – "En af de allerhelligste", – "Bönamand" o.s.v.

Ja jeg antar det er dette træsnit dù mener. –––

P.S.6.

Jeg er selvfölgelig meget taknemlig for bytte i töi og

træsnit med Uhrdahl (var det ikke med ham dù mente?) – 

Jeg skùlde gjerne havt en dress af "engelsk skind" eller 

andet arbeidsstof men det faar være til jeg faar lavet

andre træsnit. – Idag har vi havt kalveslagtning – 

da Engel vil ha gjæstebùd – hùn har laant sig 

et anker öl. 

Ja nù gaar posten. Bedste hilsen da

Din. Astrup

Translation

Dear Kramer!

Many thanks for your sale and your second letter

containing money, – I was extremely satisfied with your sale, 

– although you perhaps took a bit much from Mr. Wiese, – who 

since he is an old acquaintance of mine should have got it more

cheaply, – well it can perhaps be rectified with a small wood-

cut another time, – I have sold the same one 

for 200 kr. lately. Mr. Halvorsen should have also

got it for a lower price, as he is an old acquaint-

ance from Berlin – (he was apparently at that “bacchanal”

where Folkestad gives me such an ignominious and solitary

role). ––– 

Well my children and I – my entire household

would like to thank you profusely for the delicious

apples – it was the best gift we could possibly have, – 

and it went quite well, despite the terrible cold, 

which they were transported in, – only some were frozen 

along the sides of the crates, – (there were a few rotten apples in 

the centre, but they must have been so to begin with). I received a 

bill from Leon Jensen for a crate of apples and won-

dered whether I had asked aunt Hanna to obtain some for us

for Christmas, – yet as mentioned in my last letter I have

been ill, and could not remember, – but 

2

then your letter arrived; – in the meantime a few days passed, 

before anyone from here went down to Förde, and in the mean-

time this terrible cold arrived, – I immediately sent 

a message to the shop assistant in Stenen and asked him to place the crate indoors, 

and he must have done it; otherwise 

every single apple would have been frozen. The weather here has in fact

been so cold, that we cannot remember such cold around  

Christmastime during my lifetime, – the cold normally arrives here

in earnest around the end of January; – as long as the lake is open

here, – (and it has always been so until past Christmas), – so we have 

warmer weather than in Förde, – this autumn (in November) it was only

7 below zero one day, – while in Förde they had 15 below zero. 

It is incomprehensible, what the cause of such unex-

pected cold can be, – we have fired up the stoves as much as we can, – but

all of our potted plants have nevertheless become frozen, – at Fond’s

place the situation is the same (for the first time). Here the ice

has appeared here and there on the lake, but then the wind has arrived

and driven it it away. – In the cellars people are also losing

potatoes to the frost, – it must be the cold summer, which caused 

the temperature of the lake to be so low ahead of time, that it

didn’t take much to cool it down earlier than

what is normal; – several years of poor summers have played their part as well. – 

I have had a terrible cold and still do, and little Per

is very ill – high fever, – so much so that I have deliberated, whether we 

should call for the doctor. The other children are healthy – Kari went to 

the circle dance last night, despite the cold. – Well and now about the house: 

I shall draw up some sketches here to illustrate my ideas. 

3

Drawing of the exterior of the house

About fig.1 there is not much to comment on – “the 

open space left by the veranda” – is merely the size of a plank

measuring approx. 1½ m. in length (indicated with ink on 

the pencil drawing) and two small holes in 

the wall cladding of about 15 cm (likewise in-

dicated with ink). The shrinkingThe transformation of the door into 

a little window is also an insignificant detail a few-

Fig. 1

metres-long plank will do – (the door can be cut off a little below

the middle thus becoming a window; – more than half is a window

to begin with; but you will perhaps wish to have a wider window.) 

As you see I have changed a little at the base of the house, in that I propose: 

no horizontal brick wall for the lowest (and most expensive) wall, – there it would be cheap-

est to set up a vertical wall made of “left-over planks” on both

sides of the door, (since you wish to have “double doors” both of

the cellar doors can be installed together, – since they are very solidly built

with durable locks – theft proof lock etc.; – if you do not wish to use them

I will buy them back for 30–40 kr.).

Blueprint

Comments regarding Fig. 2: Since you wish to have

the stove moved from the kitchen to the living room, you must 

be prepared for the fact that it will raise the cost of the renovation a bit

since the chimney will in that case have to be moved, and then

you will also have to have the foundation deeper into

the ground that way, marked with x (dotted area

in ink), marked with x so this foundation must be higher, than if it 

stood in the kitchen, – you must have a foundation in any event, if you 

wish to have a stove at all, – the cheapest alternative would be to move the chim-

ney up to the highest corner of the kitchen (indicated with a cross in ink), – then

hardly any foundation would be needed, but then there wouldn’t be any stove, 

only a range sketch, which would have to be placed under the kitchen window sketch

due to the interior door (marked with sketch). But I assume, that you 

4

wish to have a stove, – in that case perhaps you might make due with a little

less foundation, than what I have now (marked with pencil sketch),

although it is best to have a large foundation around a 

fireplace, – so that part of the floor is made of bricks – due to 

the danger of fire around a fireplace. –––

Then you mention something about the hallway – the floor above the stairway, 

(which is going to be eliminated), and then you ask, whether “a wall with a door cannot

be installed – in the hallway along the wavy line”, sketch “in

order to create a room or chamber”, – you do not mention, wheth-

er you mean above or below this wavy line, – 

both are possible, but above one would have to eliminate

the pantry and put in a window, – below on the other hand

only about 1½ square metres of floor would be necessary (above

the stairway itself). You might place the pantry below

(above the stairway) and take over the “entree” and entrance door, where the pantry

is now, – so one didn’t have to pass through the kitchen to get to the other 

two outer chambers (“passing through the kitchen” is often a housewife’s

greatest dread). You might in the kitchen also have pant a descent down

to the cellar and have the pantry there, and that way you can have the entrance in 

the present pantry and a chamber above the stair-

case – that would be most practical in the summer heat. – –

The kitchen door leading out (on the “inside”) you might keep anyway, if 

you wished or use it as the entrance door in the present

pantry (“the entree”). – I have not spoken with Aasen since 

he came home from Bergen and therefore do not know, whether he is 

willing to agree to your offer, – I will not look him up

either, before he comes himself and is willing to accept your offer – 

he must not feel too “crossed” or sought after. –

5

If you wish I will speak to him though, but he will most 

likely insist upon his demands. For now you should not add to it. – But then there is

the main issue, which I understand you are against; – but I can

assure you, that you will regret it, if you do not follow 

my advice, – I told you, when you were here, and I have 

talked to Aasen about it, and he agrees with me. 

You must have 3 large and 3 small beams for the “frame”

beneath the house. Everyone here who has built lately without

a frame has regretted it, even though they have had a found

foundation as complete as possible with both a hori-

zontal wall and supports, – I regret [not having done that] with the house in there, 

for if I owned it, it would have long ago been in

Sandalstrand, – I would have built a foundation down

by the lake and transported the entire house on the ice here, just

as it is. But the main thing for you is, that the house, 

in case you one day wish to sell it again; has nearly half 

the added value with a frame as without, – and

you will have to pay so much in labour for 

the stone foundation and supports anyway, that it will be just as expensive – 

well maybe even more expensive than frames, and when you use frames, 

you do not need the lower wall on both sides of the door 

in the cellar, and it will be the highest and most costly. – 

And even if you use the stone foundation and supports (six (6) in all)

6

then you must nevertheless have a whole lot of “posts and beams” between 

these supports, (which can become skewed, so that the whole house

“sinks” or become distorted.) – In fig. 3 you will 

see, how the frames must be. The ones that are shown

sketch

Fig.3

thick and with hatching (in ink) must be 

the weight-bearing strength in the house, and must be

solid, – these you will only find here in the village

at Østenstad, Flùge or Grimsbö, – to 

obtain them from elsewhere will be too expensive to transport. 

The three other frames (which are drawn in pencil) can be made

of weaker materials. Then you are free of all foundations

and posts or beams and the lower wall (which you in any case 

must nevertheless have as far as to the cellar door or past both of

the lower chambers, – that is from the corners towards the middle). – 

On the spot lot that you have chosen, this lower wall would be very

high. – I said, that with the frame you would be free of any founda-

tion, – but you must have a foundation beneath

the fireplace and chimney in the central living room, (or alternately in the kitchen); – 

the other chimney, which presently rests on the stairway to the second floor, and a horizontal wall in cellar entrance, can

very well rest on an iron beam laid obliquely over one of the floor beams and

one of the thick central beams as indicated by the 

double dotted diagonal line sketch; – to place the fireplace and chimney in a simi-

lar way I don’t think is advisable due to the weight, 

and because the fireplace requires more space, – but this I might well speak 

to Aasen about. That a house on a frame has many advantages

is obvious – first it binds the house together, so that it withstands the 

strongest winds, – then it makes it easier to plan the rooms, which can be placed

7

where one wishes later – by strengthening or cutting through

walls to make additions etc., and if you lift the house, you can

build a whole floor beneath it, or if one day there 

is a question of putting in a cellar underneath or raising the found-

ation to the height of the cellar, if excavating turned out to be difficult.

Such things an eventual buyer would later look seriously at. –––

The stairway up to the attic I see you wish to have inside the house, it 

will take away considerable space both inside the house and in

the attic. – I had originally thought of having

stairs up along the wall, in the south gable above as in Fig. 4 – 

I thought at the time it was pictoresque, – 

I would have also felt more comfortable in there, 

Sketch exterior of the house

(FROM ABOVE) Fig. 4. (FROM SOUTH SIDE)

if I had made it like that; but the landowner created diffi-

culties afterwards and would not allow me to excavate far enough into 

the ground above [the house] – (even though I had been promised 3000 square metres for sale above). – 

It was due to this stairway, that I placed the kitchen window 

so high up, so that the stairs should not pass diagonally across the window, 

but just below the lower corner. If you kept to a similar

plan, you might at the same time have the entrance door under the stair-

case landing. But, since you wish to have the stairway in the hall, you

must either drop the pantry (and there the stairs will be steep and small,) 

or you must drop the mentioned new chamber below your

“wavy line” and use that room for the stairs (and perhaps a narrow

, entree to hang a little laundry in next to the stairs – ; but both the attic and the hall space are so little,

that a stairs indoors will take away more than you think). –––

8

I think you should reconsider putting the stairway to the attic

on the inside, – use instead a ladder temporarily on the upper side of the house

as a stairway, – the large (broad) attic door you can put a little window 

in, if you wish to have more light up there. –––

As for the foundation, I wrote last of the possibility of 

another lot, – I shall draw it up here. On this new lot, 

Sketch of lot with text:

The new lot 

the first planned lot

enclosure

St., Stone, Stone, Stone, Stone, Stone, Stone, Stone, etc., St.

birch trees

Stone wall 

trees

Ring dance field

which is dotted, you will perhaps manage without

frames, but in return there will be

little space below the house, – yet it is essential

for the sake of the firewood, that you will have space beneath

the house, so I think, that you might easily 

extend the trusses in the house

and have two “partitions” on both sides

of the house, – (which will then be even

more odd according to the Jølster inhabitant’s taste.) – 

It will then look approximately like this drawing. 

Sketch of house

Not ugly by the way. The wall cladding on the exterior

facing west might then be used on this

“outermost” wall, and there would even be a little

wall cladding left over – which would come in handy for 

the east wall; – I would have thought of 

doing this myself (with the two partitions), if I had

moved the house out here, – but these partitions

were not calculated to serve as storage for firewood, but to

make a corridor encasing the house; – (I also wanted to build my

studio down by the lake). Such partitions would be inexpensive. – 

Here the ground has not been bare for more than two days. The motorcars stopped running, right after

you had been here. Well greetings to your family and yourself with a

wish from all of us for a “happy New Year!” Would you at your convenience send me a dry

cell for the telephone – Have not made any “contact” yet. Live well then and have a good year!

Your Astrùp

P.S.

Dear friend!

Well now I must make sure to send the letter off today it

will have been lying here for nearly 8 days before I have put it

in the post – and in the meantime I received your letter today – 

many thanks for your kindness – I am a poor friend. – 

But then there has been an abnormal amount of illness at home

– even robust Olaùs has had this “influenza”

(can just as well call it like everyone else a cold related

illness that is mysterious). He has been

very badly struck by it, but has remained on his feet. This

illness causes sharp pain inside the head behind

the eyes – I have had it brewing in me for nearly a month

and have the entire time had a “serpent” hovering in the air 

it follows my eyes wherever I turn them, especially when I

am looking at something white – I have thought

about going to Bergen to consult an oculist. 

Engel has been ill both from this illness and rheumatic fev-

er which returns now and again – and then she is so 

under slept – since little Per has been very sick – I have also

had to keep watch over him – he is still not well – but 

I believe a little better, – “granny” has to keep watch over him the most and

she is ailing too. Now we have finally got hold of milk – it 

has been quite impossible to buy – I have quarrelled

with the postal functionary’s family and they refused us milk – but now

2

the cow has “delivered” after we due to an accident

with the other cow were without milk for ½ a year – now we can dispense

with “lifting the cow”. –––

Well the lot yes – here there is too much “frost in the ground” to 

do anything for the time being – I have since spoken with a 

few other builders about the technical as-

spects regarding “frames” and they all say the same thing – even

if you chose the “new lot” frames will be required, – they 

say – especially since in winter there the wind blows like a hurricane

out at Neset – in that regard it is the most exposed

spot in Sandal – as the winds meet from several directions often so

that it blows in a circular manner or at least in “arcs”. – No 

there is no ice unfortunately – it covered almost the entire lake only

3 days ago – then snow fell on it and then the wind came and now 

it is a “dark calm” and no ice. Olaùs – and Engel’s brother Johan

who live with us (unemployed) have been out and set up “stegler”

and caught a little fish and I have struggled like a Turk 

looking for worms for bait – first remove the snow, then ½ alen 

frozen earth at least and then perhaps no worms – I have dug so deeply that

I have stood up to my armpits before I have finally found a little

Engel was so eager to dig together with Zakris in another

hole in the earth that she caught a bad cold – another year 

I will make sure to gather worms in the summer and store them in the cel-

lar for use in winter. These road builders have incidentally destroyed

my fishing grounds, those “nests” (spawning grounds) that were situated below

the boathouses were so good that people arrived every Christmas and asked me for 

P.S. 3

permission to fish there and now they are filled with trees and roots that 

the damned road builders have dumped into the lake. We have recently 

fished nearby your land as well but there that

bloody Øia gang occupy the fishing spot –, you should include the condition 

that if he is going to fish during the Winter then he should 

not allow others to fish – but then they claim that it’s 

permitted to fish with “stegle” wherever one wishes (both Winter

and summer) – this summer we were fishing with an “oter” there

and kept getting caught up in those fishing lines belonging to the Øia people – 

can’t you investigate whether the law actually allows them

to do this (on your property) – the “stegle” is after all a fishing tackle 

fastened to land or the sea bottom (“line” is probably the legal term). –––

Neùmann well – he was hard-handed with me – and I said that 

I had begun [painting] some things – even mentioned your name: that

you had looked at several things with him in mind etc. – 

I permitted myself to mention that you might provide security

since you were about to buy a house from me and that you

would surely provide a guarantee for the 400 Kr. – the rest I would obtain

myself in case some work (painting) was not accepted. 

No “the Rhubarb picture” no longer exists in its original

form – it was painted over after you had been here – it was

also poor – so bad that I have never painted anything worse,

but you know the reason why it was painted in a hurry,

it ended as so often when something is painted over – one formulates

a new version and it nearly became a good picture

P.S. 4

and when doctor Bydal, (whom I owe a lot of money both

for his visits to little Kristian repeatedly last winter

– when he was close to dying – and for his even more frequent visits 

to us this summer during Engel’s illness and to “Granny – he was here

every week for almost 4 months) – and when doctor Bydal

saw it he liked it so much that he bought it

as an instalment on the debt; – whether I have anything remaining

with ham or he with me – I do not know it has

been a month since he received it – but I have not heard anything from

him – we assessed the picture at kr. 500. Yes it’s true, we 

made a “city visit” to Bydal; – he had to be called up to “granny” 

and asked us to come down [instead] – he wanted to fetch us with his motorcar

and a wolf skin rug – and he came in deep snow – drove

off the road so that the motorcar was dangling in the air and if

he hadn’t crawled out of the motorcar on the upper side it 

would have overturned with him in it – he had to have a horse to 

pull it up onto the road again – it was fortunately on the “way up”

on the way down we enjoyed the ride tremendously – he came at a stran-

ge time to fetch us – at 10 o’clock in the evening – but it 

was as mentioned wonderful on the way down in moonlight with frost coating

the forest – packed in wolf skin we enjoyed the trip through

the silver forest in 15 degrees below zero – (only 7 degrees in Jölster – above Vasenden)

His wife awaited us with all kinds of “delicacies” and abundant 

spirits – and liquors. We were there for the 3rd day – when Bydal drove

us up again. –––

But back to Neùmann – The Rhubarb picture was far too

large – he even found the little “Farm(yard) in a ravine” too large.

P.S. 5 

Neumann – does not want anything larger than approx. 60 x 70 cm. 

and the Rhubarb picture was 90 x 106 cm. I have thought of

painting something new for him – but you must not

tell him – he must think that it is something I have worked

on – (perhaps with him in mind) over a long period. –––

The Midsummer bonfire (the sketch) I do not find to be something for

Kr. berg – in that case it would need a bit more work – and

preferably a new canvas – since the composition is not good..

Now it is “Midsummer Eve Bonfire” that will be printed in two versions

one for you and one for sale and likewise 2 of the Grain Poles in

moonlight. If only there had been a little more light here; – today 

the fog hovers above the mountains like a heavy grey

“lid” – indeed for 3 days now it has been positively dark inside

the houses. Then there is the woodcut you call “the professor” – 

it has undoubtedly had several “titles” but not this one – I am so

fortunate as to have others fix titles on my things so that I don’t have to – 

Mrs. Höst called it “The watchmaker” – Grieg called it

“portrait of Jùst Bing”, – because his print by coincidence 

resembles Just Bing Caricature – (portraits in woodcut are incidentally nearly impos-

sible to make as a new man appears with each print). I 

have in various exhibitions used different titles myself: The pi-

ous cobbler” – “One of the most pious”, – “The Reader” etc.

I assume it is this woodcut you mean. –––

P.S.6.

I am of course very grateful for the exchange of clothing for

a woodcut with Uhrdahl (was it not him you meant?) – 

I would love to have a suit made of “English leather” or

other work fabric but that will have to wait until I can make

another woodcut. – Today we have butchered our calf – 

as Engel wants to invite guests – she has managed to borrow 

a small barrel of beer. 

Well the postman is leaving now. Best wishes then

Your. Astrup