Letter

Astrup, Nikolai to Singdahlsen, Ole Lie
1921/1922

Transcription:

Turid Hagelsteen

Page

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4,
  • 5,
  • 6
Transcription
Translation

Letter

Astrup, Nikolai to Singdahlsen, Ole Lie
1921/1922
Brevs.299-62022, Nasjonalbiblioteket

6 Pages

Transcription: Turid Hagelsteen

Transcription

      Kjære Hr. O. Lie Singdahlsen!

Tùsend tak for Deres brev – det

glæder mig, at De kunde have

lidt glæde af billedet, – haaber 

senere at kùnne faa skaffe Dem

noget bedre.

Jeg maatte paa en liden reise, straks

efter, at jeg fik Deres brev, – jeg har

derfor ladt det ligge alt for

længe, – og jeg maa rigtig bede om

undskyldning, – en aarsak til, at jeg

har ladt det ligge var ogsaa, at

jeg stod i den formening, at jeg sam-

tidig fik ùnderretning fra Bergens

privatbank; – men jeg har hidtil

intet hört – ; jeg har ogsaa været svært

ùsikker om, hvorledes jeg skulde

bestemme terminerne – De er jo

saa venlig at ville lade mig faa,

"hvad jeg trænger" – og mindst 500 pr.

maaned, siger De – det vil da sige

det samme som, at stipendiet deles

paa 3 terminer eller 3 kvartal isteden-

for 4. Det förste kvartal vil jo

med start, reisepenge o.s v. blive

det vanskeligste; – om man nù satte

dette förste kvartal til 2000 – andet 

kvartal til 1000 og sidste kvartal til 

1500, saa blev jo det tilsvarende 500 pr. 

maaned. – Jeg tænkte da, om jeg

skulde forandre opholdsted i det sidste

kvartal, var det godt at have det sidste belöb lidt

större igjen, – eller kanske det bedste

var at faa 1ste kvartal 2000, 2det 1500

og 3de 1000, – hvis jeg da ikke kunde

klare det (jeg har jo kone og 5 börn), saa

fik jeg kanske i nödsfald, – ved Deres

              II

velvilje et lidet forskùd paa

förste termin i andet stipendie-

aar samtidig med den tredie

termin paa 1000. – Jeg gaar som 

nævnt ùd fra, at begyndelsen blir

værst i et fremmed land, – der-

for var det rimeligt at portioner-

ne eller terminerne minkede efter-

hvert, – dog maatte da andet aars

sidste termin være lidt större

igjen, da man jo maatte tænke

paa tilbakereisen; – lidt maatte

man jo kùnne gjöre regning paa

at kùnne tjene ved at sende

hjem billeder tilsalgs, – men som 

tiderne nù er i landet, sælges næsten 

intet af kunst, og jeg kan da

neppe gjöre regning paa meget i den

retning. Her hjemme lever jeg jo for

en del af mit lille gaardsbrùg, og

det kan jo ikke give noget heller

ùnder mit fravær; – det er tùngvindt

og lönner sig ikke at drive, – jeg har

bùdt flere det aldeles gratis til leie

under mit fravær, men ingen vil

tage det, selv paa saa rimelige betin-

gelser; – (min nabo vil nok gjerne 

tilse min gaard og mit hjem mod 

at faa "slaa" græsset og före det til sin

gaard, men det vil blive en forrin-

gelse af jorden, som da blir uden

gjödsel de 2 aar, – det er da bedre 

at lade gaarden ligge öde de 2 aar,

saa gjödsler den sig selv ved det 

nedfaldende græs.)

Ja De maa ùndskylde alt mit "vaas".

Det glæder mig meget ar höre at 

De er en ven af Hans E. Kinck

III

Jeg har altid været saa glad i 

ham, siden jeg i 13-14 aars alderen

förste gang læste en bok af ham, – 

jeg har siden læst alt, hvad jeg

kan overkomme af ham; og siden

jeg for snart 20 aar siden lærte

ham personlig at kjende, er jeg

bleven endnù mere glad i ham, –

jeg kan ikke tænke mig noget bedre 

menneske i denne verden.

Eftertiden vil sige om ham:

"han var den store digteren som

gik iblandt os – som en anden, –

og vi vidste det ikke".

Jeg dömmer fra mig selv – jeg blev

rent instinktmæssigt tiltrukket

af hans förste böker, – uden at jeg

forstod meget – og endnù gaar det

mig likedan: – for hver gang

jeg læser dem op igjen ahner

jeg stadig noget mere, – han sætter

ens fantasi i bevægelse paa en

egen maade – han danner sig 

efter hvert en egen verden i ens

sind, – en verden som man kan 

lùkke op dören til og gaa ind i,

naar man er træt af alt andet, –

– en verden, som man omhyggelig

laaser dören til, baade mens man

er der, og naar man vender til-

bage til det daglige liv – ; thi denne

Kinck’s verden tör man ikke –––

(iallefald ikke jeg) – – profanere ved

dagligt bruk.

Med min bedste tak og hilsen er jeg

Deres forbùndne

Nikolai Astrup

Translation