Letter

Astrup, Nikolai to Høst, Isabella; Høst, Sigurd
1912-03-04 til 1912-03-05

Transcription:

Turid Hagelsteen

Translation:

Francesca Nichols

Page

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4,
  • 5
Transcription
Translation

Letter

Astrup, Nikolai to Høst, Isabella; Høst, Sigurd
1912-03-04 til 1912-03-05
Brevs.531-67507, Nasjonalbiblioteket

5 Pages

Transcription: Turid Hagelsteen

Translation: Francesca Nichols

Transcription

                                    4/3 1912

            Kjære Höst og frùe 

Tusind tak for Eders altfor store

elskværdighed og opofrelse mod mig,

jeg er skamfùld over at skùlle mod-

tage laanet og samtidig faa penge – 

– alt formange penge – for nogle

mangelfùlde træsnit, – som jeg selv ikke

vilde taxeret höiere end til 20 kr. pr.

stykke i det höieste. Da jeg sendte 

træsnittene til Eder, var det min mening

at I skùlde vælge ùd, hvad I likte bedst

jeg havde jo lovet en act til i samme

farve og manèr som frk Inger’s – og det

var bare en forsömmelse at den ikke

var sendt for længe siden – jeg havde

ikke den fjerneste tanke paa at bebyrde

Eder med salg af træsnit. Da jeg fik de

100 kr. troede jeg at I mùligens havde solgt

pigen ved træet – eller – ja jeg tænkte mig

en mùlighed for nogle træsnit, men jeg syntes

det var for meget for de faa tryk.

Jeg blev selvfölgelig mere glad over disse

penge end over de tùsend jeg fik ifjor i 

Kristiania; – thi jeg var nù virkelig

kommen i nöd. – Endnù mere opmùnt-

ring skùlde jeg ogsaa faa, da jeg et par dage

efter fik brev fra Dr. Schetelig med 200 –

saa fik jeg idag Eders brev og samtidig

80 kr. fra Kristiania. – Ja tusind tak!

Glæden er rigtignok bleven rigelig dæm-

pet om dagene ved lidelser og sygdom

og et stygt uheld som hændte Kari 

i forgaars; – vi havde anskaffet os en stol 

af den sort, som man brùger til börn,

som begynder at gaa og staa, og saa var

Engel gaaet ud et öieblik og paa en eller 

anden maade har stolen væltet over hende

efter hvad pigen siger, og det överste led paa 

lillefingeren blev klemt af, saa det bare hang

efter en liden kjödfille, som jeg klipped af

med en saks – et ubehagelig arbeide for en ner-

vös mand – men det var nödvendig, da stykket

af fingertoppen var i stykkerklemt og blaat.

Der har været en jammer paa hende baade

dag og nat siden, – jeg har været ræd for, at

der kùnde sætte sig noget i den hvide benspids –

og reiste derfor rùndt vandet – som er ùfar-

bart for mein is – det blev næsten en dagsreise

i det frygteligste före – i dag har far stelt

med fingeren – han er jo lidt af en mediciner –

   Fingeren er af lige ovenfor negleroden, saa

hùn faar ikke negl paa fingeren, siger far,

men ellers tror han det skal gaa godt.

I nat maatte jeg bære paa hende i flere timer

og det er slemt, naar man har mavesmerter,

som jeg plages af for tiden og har havt i 3 aar.

Nù har jeg faaet mit hùs brandassù-

reret – det blev taxeret til 2300,00, men

det har jo kostet mig meget over 3000,00

men her paa landet faar man jo aldrig

brandtaxten op i den fùlde værdi – nù

tænkte jeg, at jeg kan jo give Eder pant 

i hùset for de 100 kr. som I er saa venlige

at laane mig – jeg har en pantobligation

i Jölsterbanken paa 500 kr. paa hùsene mine,

men det er jo ikke en fjerdedel af værdien. 

5/3 1912. 

I dag er det daarligere med Karis

finger – far tror det er betændelse i den,

og at vi maa reise til doktoren med hende.

Jeg er ogsaa daarlig – dette elendige före paa

veien og dermed forbùndne möisommelige

kjöretùr har ikke forbedret mave og lùnger,

men jeg faar pröve at "hænge i" saa godt jeg

kan. Engel beder mig hilse Dem hjær-

teligst og takke Dem for hjælpen med

laanet og med b salget af træsnittene. –

Saa snart vi kommer hjem igjen og kom-

mer lidt i orden igjen, skal jeg lave 4

træsnit og sende Schetelig’s – de har jo

betalt akùrat dobbelt. Saa nævner hr.

Schetelig noget om et mandsportrait som

han har faaet – det ligner Bing siger han –   

jeg sendte jo intet saadant træsnit – jeg

har derfor tænkt mig mùligheden af, De

har overladt ham en af Deres tryk – isaa-

fald skal jeg straks sende et nyt – jeg har

bare 2 mandshoder i træsnit og sender da

et af hvert. Hvad skal jeg sende Deres slegtning

i Kristiania? Hils frk. Inger. Eders hengivne

Nikolai Astrup

Konvolutt, framside:

Til 

Hr. Overlærer Höst og frùe

Welhavens gate 30

Bergen

Translation

                                    4/3 1912

            Dear Höst and Mrs. 

Many thanks for Your immeasurable

kindness and sacrifice towards me,

I am ashamed to have to ac-

cept the loan and receive money at the same time – 

– far too much money – for a few

imperfect woodcuts, – which I would not

estimate higher than 20 kr. per

piece at the most. When I sent 

the woodcuts to You, it was my intention

that You would choose, what You liked best

I had in fact promised another nude in the same

colour and style as Miss Inger’s – and it

was merely negligence that it was not

sent long ago – I did not have

the slightest intention to burden

You with the sale of woodcuts. When I received the

100 kroner I thought You had perhaps sold

the girl by the tree – or – well I imagined

the possibility of some woodcuts, but I thought

it was too much for the few prints.

I was of course happier about this

money than about the thousand that I received last year in 

Kristiania [Oslo]; – because now I had truly 

fallen into hard times. – Even more encour-

agement was in store for me, when a few days

later I received a letter from Dr. Schetelig with 200 –

then today I received your letter and at the same time

80 kr. from Kristiania. – Thank you so much!

The joy has admittedly been considerably toned 

down these days due to suffering and illness

and an ugly accident that befell Kari 

the day before yesterday; – we had purchased a chair 

of the type, which are designed for children,

who are learning how to walk, and then

Engel had gone out for a second and 

somehow the chair toppled over her

according to what the maid says, and the furthest joint of 

her pinkie was pinched off, so that it barely hung

by a little shred of flesh, which I cut off 

with a scissors – an unpleasant job for a anx-

ious man – but it was necessary, as the top section

of the finger was squeezed flat and blue.

She has been wailing both

day and night ever since, – I have been afraid, that

something might infect the white tip of bone –

and therefore travelled around the lake – which is impas-

sable due to skim ice – it took almost an entire day

in the most terrible road conditions – today father has dressed

the finger – he is quite the medic you see –

   The finger is severed just above the nail root, so

she will not have a nail on that finger, according to father,

but aside from that he thinks everything will be fine.

Last night I had to carry her about for several hours

and that is dreadful, when one has abdominal pains,

which I have been plagued with lately and have had for 3 years.

I have now had my house insured against

fire – it was assessed at 2300,00, but

has cost me in excess of 3000,00

but here in the country one never gets

a fire appraisal that corresponds to the full value – now 

I am thinking, that I can give You security

on the house for the 100 kr. which You are so kind

as to lend me – I have a mortgage bond

in Jölster bank for 500 kroner on my cabins,

but it isn’t a fourth of the value. 

5/3 1912. 

Today Kari’s finger has gotten

worse – father believes it has become infected,

and that we must take her to see the doctor. 

I am also ill – these miserable road

conditions and thus the resulting laborious 

drives have done nothing to improve my stomach or lungs,

but I will try to "hang on" as best I

can. Engel asks me to send You her warm-

est greetings and to thank You for the assistance with

the loan and b the sale of the woodcuts. –

As soon as we return home and get

things somewhat back in order, I will make 4

woodcuts and send them to Schetelig’s – for they have

paid precisely double the amount. And then Mr.

Schetelig mentions something about a male portrait which

he has received – it resembles Bing he says –   

I did not send any such woodcut – I

have therefore considered the possibility that You

may have entrusted to him one of Your prints – in that

case I shall immediately send a new one – I have

only 2 male heads in woodcuts and will therefore send

one of each. What shall I send Your relative

in Kristiania [Oslo]? Say hello to Miss Inger. Your devoted

Nikolai Astrup

Envelope, front:

To 

Mr. Headmaster Höst and Mrs.

Welhavens gate 30

Bergen