Page

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4,
  • 5,
  • 6,
  • 7,
  • 8
Transcription
Translation

Letter

Astrup, Nikolai to Astrup, Engel
1920
ubb-ms-1808-e-4, MARCUS – Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen

8 Pages

Transcription

Kjære Per Kramer!

Tusend tak for all din ùleilighed med

spriten og det övrige; – men det

gaar jo ikke an, at dù stadig har

ùdlæg for mig, – ùden at faa det godt-

gjort; – jeg syntes dù i det mind-

ste skùlde beholdt de 2 literne sprit.

Spriten kom jo saare vel med for os

ogsaa – vi er endnù "spanske" – særlig

jeg; – jeg sveder hele dagen, om jeg intet

gjör, og om kvælden har jeg sting og

er ellers daarlig i flere henseender, –

saa en opstiver gjorde godt. – Frù P.C.H

har været her flere gange, og Engel

har faaet hende pent paa "fylla" – (hendes

mand er i Throndhjem paa forretningsreise)

II

Jeg er saa "luta lei" af alt, som heder 

kùnst og kunst-strid for tiden – (jeg holder

"Klingen", saa jeg fölger godt med) – og 

jeg finder resùltatet af disse aars strid

siden fùtùrisme og kubisme kom op lig

nùl. Man har allerede fraveget sine

idealer; – og vi staar foran en nydelig

rokoko-kùnst snart, – med glitter og stas

og alskens rafinements; – "kubismen"

var det eneste sùnde af kùnstnerisk

livsytring i tiden, – (ikke den geometriske

kubisme – men den "abstrakte"). –

For tiden interesserer jeg mig kùn for

at forskjönne mine omgivelser – efter

fattig leilighed; – dù veed vi havde en

meget styg ùdgravning lige ovenfor

husene; – man maatte jo grave en liden

III

flade i den bratte bakke for at kùnne

faa bygge nogen smaa hùser her, – en

del af denne udgravning blev jo om-

dannet til "Engels-plan" – det (vordende

lysthùs), – men resten har staaet som en

skraaning eller styrtning, som det stadig "rasede"

ud af, baade sten, grùs og skidt; – jeg har længe

tænkt at bygge en mùr der, men sten er

vanskelig at transportere her i bratte bak-

kerne, og nù har jeg laget en "torvgar"

med meget arbeide og megen möie, – en

slig torvgar maa bankes sammen – af græs-

torv, – saa kompakt som mùligt og ligger

da meget bedre end en stenmùr, som tælen

lett sprænger ùd i slige bratte bakker – des-

uden syntes jeg en höi stenmùr ovenfor

hùsene vilde gjöre tùnet trist og fæng-

sels-gaard-agtigt – en "torvgar" derimod er som

en grön væg. – Ja dine röde vægge syntes

jeg var herlige og jeg forstaar ikke at dù 

havde hjærte til at ödelægge dem. Men det

kùnde jo hænde, at de irriterede öinene i

længden, – fordi det var sterk farve,

nù saa jeg dem rigtignok kùn ved kveldslys,

og da blev den kanske ogsaa flatteret: – 

Jeg har ikke noget flott hùs at pynte

indvendig, – saa jeg pröver at pynte paa

tingene her ùdvendig og mildne lidt paa

det bratte triste præg, som stedet havde, da

jeg kom hid, – og jeg haaber det med tiden

skal lykkes mig ved hjælp af "torvgaar" (alle

bönders forargelse) og frùgttræplantningen; –

inat plantede jeg en stor "apal" ovenfor den

nye torvgar, og jeg sad længe i halvmörket og

saa paa "mine hænders gjærninger", og jeg syntes

saa smaat, at jeg begyndte at blive glad

i stedet – ifjor havde jeg gjerne solgt det, 

hvis jeg kùnde faaet igjen mine ùdlæg, – men nù

vilde jeg betænke mig paa det, – igaar nat var

jeg i præstegaarden, og saa paa mine gamle motiver,

og jeg var glad over, at jeg ikke fik mine önsker

V

opfyldte i gamle dage, da jeg önskede at faa

kjöbt et lidet stykke af det kjære barndoms

sted til at bo paa; – thi gùd fri mig for alle

de ærgrelser, jeg da dagligt havde maattet

opleve: – alle de ærværdige gamle trær

var nedhùggede, – saa landskabet bare af den

grùnd blev forandret, – og saa de mange smaa

haùger, som var bleven vækgravede, – nye

veie anlagte i snorrette linjer. – Nye stygge

hùse; det ene værre end det andet; havde for-

trængt de gamle vakre – daglig havde jeg

maatte se paa ödelæggelsens vederstyggelig-

hed, – daglig maattet ærgre mig til-döde,

nù slap jeg med nogle timers örske – (jeg blev

ligesom tom i hjernen) af all forandringen; –

og jeg var glad, saasnart jeg kunde kom-

me mig væk derfra og hjem til min bratte

bakke – det eneste sted som forùndtes mig

i min hjembygd. – Ja nù har jeg forsögt

at pynte lidt her – nù faar dù komme en

VI

tùr hid og se, om dù synes her er bleven

lidt bedre, – dù skulde været her en

tùr om vaaren – med sneflekker i fjeldene

og blomstrende hæg og æpletrær – hæggen

min er desværre den tidligste i hele byg-

den, – den er alt grön og blomstrer vel snart,

og da er den afblomstret, naar alt det övrige

blomstrer. – Dù skùlde som sagt været

her en tur om vaaren og seet naturen da;

ud paa sommeren blir her mere ensfor-

migt, – da er fjeldet bedre; – vi glæder

os til at pröve "hytta" iaar, og "gift"-

"beholderen" skal vi nok tage med – vi

beùndrede din opfindsomhed, – men behol-

deren maa vi da faa lov at betale, – dù maa

rigtig ùndskylde min forglemmelse med

navnet, – dù har grùnd til at kalde mig

"idiot" – men saa var det godt, at dù

var saa elskværdig at dù lod din samvit-

tighed og lignende i stikken – for min skyld

Side 7

det glædede mig næsten mere end spriten,

at dù vilde vove saa meget for vor skyld.

Ja hvad skal jeg nù gjöre dig til gjengjæld?

Den "kopien" af de gamle hùse blir verre

og verre, – jeg væmmes ved tanken paa, at jeg

har gjort et sligt elendigt prodùkt, – jeg

har seet mig saa "luta lei" paa det, at jeg

nù er nödt at male det over – for ikke at

lide "sjælsfortabelse". Kommer dù hid

i sommer, skal vi fare over hele bygden

og se paa alle mine motiver, og da kan

dù vælge ud et bedre motiv; – thi jeg vil

iallfald kùnne gjöre det noget bedre af et hvilket-

somhelst andet motiv end dette. –

Kom hid og tag kone og börn med dig, –

jeg blir her iallefald til engang i August, –

jeg har altsaa forelöbig {…} opsat uden-

landstùren, – jeg er bange for at sydens

varme vil foröge min feber og svedning –

og dermed fölgende stadige forkjölelse. 

VIII

Det er en ùnderlig "sygdom denne spanske", man

blir jo aldri færdig med den, – börnene er

bra, nogenlunde – og gaar allerede "barfodet"; men 

det er vel farligt, – men de "tager af sig" bare

de kommer bort paa nabogaarden; thi der

gaar börnene, som de vil – og jeg veed ikke,

hvad der er verst; enten at de gaar hele da-

gen vaade paa föderne eller barfodet – en af

delene vil de altid være.

Her er kommen fùld vaar paa tre–4 dage –

med pludselig varme, – her er igrùnden

ikke saa vakker vaar, naar det gaar saa

fort; isen ligger endnù delvis paa vandet,

men skogen er næsten grön overalt – man

mangler disse vakre mellemstadier af ahnel-

se om vaar midt imellem svart vinter og 

grön sommer, som vi kan have samme aar. 

Ja saa maa dù (ind til videre) have tusend vel-

signelser og tak for spriten og all din ùmag –

og Engel beder mig helse og takke tusinde gan-

ge (hùn tog med sig noget i nat ind til frù P.C.H og de

to blandede rödvin og sprit og ranglede med Fond. Ja saa maa dù

hilse familien og vær selv mest hilset fra din Astrup

Translation

Dear Per Kramer!

Many thanks for all your bother with 

the spirits and the rest; – but it

is not right, that you are always

paying in advance for me, – without being re-

imbursed; – I think at le-

ast you should keep the 2 litres of spirits.

The spirits came in the nick of time for us

as well – we still have the “Spanish flu” – especially

me; – I sweat all day long, while I do

nothing, and in the evening I have sharp pains and

am otherwise unwell in many ways, –

so the tonic did me good. – Mrs. P.C.H

has been here several times, and Engel

has gotten her good and “tipsy” – (her

husband is in Throndhjem on a business trip) 

II

I am so “fed up” with everything called 

art and art disputes nowadays – (I subscribe to

“Klingen”, so I follow things closely) – and

I find that the outcome of these years of strife

since Futurism and Cubism emerged is close to

zero. One has not been able to live up to one’s

ideals; – and we can expect a delightful

Rococo art soon, – with dazzle and splendour

and all sorts of subtleties; – “Cubism

was the only healthy one among the contemporary

artistic expressions, – (not geometric

cubism – but “abstract”). –

At present I am only interested in 

beautifying my surroundings – according to my

humble means; – you remember we had a 

very ugly excavation right above

the cabins; – we had to clear a little

III

flat surface in the steep hill in order to be

able to construct a few buildings here, – part 

of this excavation was trans-

formed into “Engel’s plan” – the (future

gazebo), – but the rest has been left as a

slope or precipice, which everything kept “cascading”

from, both stones, gravel and dirt; – I have for a long time

planned to build a wall there, but stones are

difficult to transport up the steep hills

here, so now I have built a “turf wall”

with a great amount of effort and exertion, – a

turf wall of this type must be pounded together – out of grass

peat, – as compactly as possible and therefore

stands much more securely than a stone wall, which the thaw

easily bursts apart on such steep hills – in

addition I think a high stone wall above

the cabins would make the farmyard appear dismal and prison-

like – a “turf wall” on the other hand is like

a green wall. – Well your red walls I think

were wonderful and I cannot understand how you 

had the heart to destroy them. But it

may be possible, that they irritated the eyes in

the long run, – because it was an intense colour,

but admittedly I only saw them in the evening light,

and then perhaps ithey became more appealing: – 

I do not have a grand house to embellish

indoors, – so I try to embellish the

outdoor elements here and soften somewhat

the steep dismal character, which the place had, when

I moved here, – and I hope that in time

I will succeed with the help of the “turf wall” (every

farmer’s annoyance) and the planting of fruit trees; –

last night I planted a large apple tree above the

new turf wall and I sat for a long while in the semi-dark and

observed “the work of my hands”, and I thought

I could feel, that I had begun to be fond

of the place – last year I would have gladly sold it, 

if I might have gotten a return on my expenses, – yet now

I would be hesitant to do it, – last night I was

at the vicarage, and looked at my old motifs,

and I was glad, that I did not have my wishes

V

fulfilled back in the old days, when I wanted to 

purchase a little part of my dear childhood

home to live in; – God spare me all

the vexations, I would have had to suffer

daily: – all the venerable old trees

were chopped down, – so the landscape had changed

for that reason alone, – and then the many small

hills that had been levelled, – new

roads built in lines straight as arrows. – New ugly

houses; one worse than the other; had dis-

placed the lovely old ones – I would have 

had to look at the monstrous results of the destruc-

tion daily, – I would have been irritated to death every day,

now I didn’t suffer but a few hours of stupor – (I became

empty-headed) by all the changes; –

and I was happy, the moment I could get

away from there and come home to my steep

hill – the only place that was granted me

in my native village. – Well I have attempted

to embellish the place a little – now you must come

VI

for a visit to see if you think the place has

improved a little, – you should have come

in the spring – with patches of snow in the mountains

and blooming bird cherry and apple trees – my bird cherry

is unfortunately the earliest in the entire vil-

lage, – it is already green and will bloom soon, 

and then it will have faded, when everything else

is in bloom. – You should have as I mentioned been

here in the spring and seen the nature then;

as the summer progresses it becomes more mono-

tonous, – then it is better in the mountains; – we look forward

to trying out “the cabin” this year, and we will surely

bring along the “poison vessel” – we

admired your ingenuity, – but the ves-

sel we must be allowed to pay for, – you must

forgive my having forgotten the

name, – you have good reason to call me an

“idiot” – but then it was a good thing, you

were so kind as to abandon your con-

science and so on – for my sake

it pleased me almost more than the spirits,

that you would risk so much for our sake.

Well what shall I do for you now in exchange?

The “copy” of the old buildings is becoming worse

by the day, – I am disgusted by the thought, that I

have made such a terrible product, – I

have become so “fed up” with it, that I

am now obliged to paint over it – so as not to

suffer “damnation”. If you come here

this summer, we will go through the whole village

and look at all my motifs, and then you can

choose a better motif; – because

I would be able to do a better job with virtually any other

motif than this one. –

Come visit us and bring your wife and children with you, –

I will be here at least until some time in August, –

I have in other words temporarily {…} poned my trip

abroad, – I am afraid that the southern

heat will increase my fever and sweating –

and thereby the subsequent chronic colds. 

VIII

It is a strange “illness this Spanish flu”, one

is never done with it, – the children are

well, more or less – are already going around “barefoot”; though 

it is perhaps risky, – but they “take their shoes off” the minute

they are over at the neighbouring farm; because there

the children do as they please – and I don’t know,

what’s worse; either they go around all day

with wet shoes on their feet or barefoot – it is

inevitably one or the other.

The spring arrived here in just three–4 days –

of abrupt heat, – the spring is in fact

not so beautiful, when it occurs so

suddenly; the ice still remains on the lake,

but the forest is nearly everywhere green – one

misses those beautiful in-between stages of the

hints of spring halfway between black winter and 

green summer, which we can experience during the same year. 

Well you must (for now) accept a thousand bles-

sings and thanks for the spirits and all your trouble –

and Engel asks me to send her greetings and thank you pro-

fusely (she brought some with her to Mrs. P.C.H and the

two combined red wine and spirits and sat up drinking with Fond. Well you must

send greetings to your family and mostly to yourself from your Astrup