Letter

Astrup, Nikolai to Høst, Isabella
1915 (høst)

Transcription:

Turid Hagelsteen

Translation:

Francesca Nichols

Page

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4,
  • 5,
  • 6,
  • 7
Transcription
Translation

Letter

Astrup, Nikolai to Høst, Isabella
1915 (høst)
Brevs.531-66598, Nasjonalbiblioteket

7 Pages

Transcription: Turid Hagelsteen

Translation: Francesca Nichols

Transcription

    Kjære frù Höst!

Vi har ventet at se Dem

næsten hver dag nù i 

lang tid, – Engel og jeg

har nù næsten opgivet

haabet om at faa se Dem

her i aar – men vi vil dog

endnù haabe en stùnd.

Vi har ofte tænkt at skri-

ve, men saa har vi sagt

til os selv: Frù Höst er

natùrligvis ùnderveis, saa

et brev vil ikke naa hende

i Bergen, – det samme har 

jeg tænkt med hensyn til træ-

snittene, som jeg sender nù

i dag. – Jeg sender en Karton,

som De bad om (til Regnbùen?)

og en liden pröve af samme

karton, om De vilde sende den

ned til Beyer, – der har man

nok af denne sort, – den er

billig – egentlig vistnok en

slags indpaknings papir, – men

kanske det var bedst i 

mangel af andet at bestille

en större mængde af dette nù

i tide, om man skulde blive 

læns paa dette ogsaa. Det er

jo ikke nogen videre fin karton

dette, men en bedre er vist

vanskelig at opdrive for tiden.

Det gamle gode, som jeg fik

hos Norby, er det vistnok ùmù-

ligt at faa mere af nù.

Det er et vanskeligt spörgsmaal 

dette med kartonen – egentlig bùrde

jeg have en lys graagùl Karton af

tegnepapir, og kanske jeg da helst

ogsaa bùrde trykke mine træ-

snit direkte paa selve Kartonen.

    Af de tre tryk af "bùkken"

(som jeg sender til udvalg for frù Mohr)

er det ene, som De ser trykt

direkte paa kartonen, men er 

ikke heldigt – der maatte en fi-

nere karton til, naar man skùl-

de faa det til at harmonere.

Jeg siger Dem mange tak for

den tilsendte karton (De maa

notere Deres udlæg for mig) –

Har De imidlertid seet denne

karton ved dagslys? Ved lampe-

lys tager den sig ganske godt

ùd – men ved dagslys ikke – 

Engel og jeg prövede den til hvert

enkelt af trykkene, men vi var

enige om, at den ikke stod til

nogen af dem, – dens stramme

lidt skiddengùlgrönskede tone

slog alle farver med blindhed.

Det kom vistnok ogsaa noget af,

at den ikke egentlig har noget 

stof – den er hverken papir,

lærred eller pap, men den bestaar

af en kridt- og limblandet

præparatùr der er smùrt paa

papir, saa den fuldstændig dæk-

ker dettes struktur eller stof.

De maa ikke tage mig min 

oprigtighed ilde op; – jeg vil ikke

paa nogen maade kritisere Deres 

smag – dertil har jeg for stor re-

spect for den; – men De har

jo heller ikke havt anledning

at se denne karton i anvendelse

mod farver, saa De kùnde ikke

paa forhaand vide, hvorledes den

vilde virke.

Jeg maler og söler om dagene og 

kommer ingen vei – det er rent

fortvivlet – mangler ogsaa

farver. Gjæld som jeg nù har havt 

fred for en stùnd – begynder igjen

            II

at gnave paa mig – ligesaa

mine gamle sygdomme – 

det er værst nù da vinteren

nærmer sig – vi har havt sne

langt ned i fjeldene, og vi 

skal om nogle dage miste

solen for iaar.

Meyer har jeg intet hört

fra – mel har jeg stadig

hört efter i Förde, men

der er intet kommet – 

derimod har jeg faaet et  

par 3 stykker (et idag ogsaa) hidsige rykkerbreve

for det mel jeg skylder 

fra i fjor höst – jeg undres 

paa om han vil pante mig 

for de stakkars 108 Kr. –

Jeg vilde gerne faa Dem til at

spörge frù Mohr eller Hr. Mohr,

der jo ogsaa har mel, om de

vil kreditere mig noget – de

kan jo faa træsnit eller pant 

i billeder. Men det er kanske 

ubehageligt for Dem at spörge 

derom, – isaafald – lad mig da

bare faa vide det, saa jeg kan 

faa noget gjennem handels-

mændene her, – det blir jo dyrt

og ikke altid godt – men vi er i 

stor mangel.

Trykken af "Jùninat og soleier"

er ikke ganske i samme stem-

ning som Korsvolds, – liker De 

denne stemning bedre end Kors-

volds, saa maa De beholde den

hvis ikke, saa skal jeg snart

gaa igang med at trykke Dem

en ny der skal blive mest mùlig

lig Korsvolds. Saa maa

De leve vel – jeg haaber

snart at höre fraa – og end-

nù mere at se Dem – 

    Den bedste hilsen fra Engel 

               og Deres hengivne

                          Nikolai Astrùp.

Translation

    Dear Mrs. Höst!

We have been expecting to see You

nearly every day now for a 

long time, – Engel and I

have almost given up

hope of seeing You

here this year – but we will

continue to hope for a while.

We have often thought to 

write, but then we said

to ourselves: Mrs. Höst is

obviously on her way, so

a letter will not reach her

in Bergen, – I have thought 

the same regarding the wood-

cuts, which I am sending

today. – I am sending cardboard,

which You requested (for the Rainbow?)

and a little sample of the same 

board, if You would send it 

down to Beyer, – there they have

enough of this type, – it is

cheap – actually it seems to be a

type of packaging paper, – but

perhaps it would be best for 

lack of anything else to order

a large quantity of this now

in time, in case one might run

out of it as well. It is 

not the finest type of cardboard

but a better type is evidently

difficult to get hold of these days.

The good old type, which I obtained

from Norby, is evidently no 

longer available.

It is a difficult matter 

this cardboard – actually I should

have a light yellow-grey board made of

drawing paper, and perhaps I should

also print my wood-

cuts directly on the cardboard itself.

    Of the three prints of "billy-goat"

(which I am sending to Mrs. Mohr to choose among)

one of them, as You can see is printed

directly onto the cardboard, but is 

unfortunate – a finer card-

board is required, if one wishes

to get it to harmonize.

I am very grateful to You for

the dispatched cardboard (You must

make a note of Your expenditure for me) –

However have You seen this 

cardboard in daylight? In lamp-

light it looks quite

good – but not in daylight – 

Engel and I have tested it on every

one of the prints, but we 

agreed, that it did not suit

any of them, – its austere

slighty dirty yellowish-green tone

effectively blinded all of the colours.

It was perhaps also partially because,

it does not really have any 

substance – it is neither paper,

canvas nor cardboard, but consists 

of a chalk and glue 

preparation which is coated onto the

paper, so that it completely cov-

ers its structure or substance.

You must not be offended by my 

frankness; – I do not intend

in any way to criticise Your 

taste – I have far too high re-

gard for it to do that; – yet You have

not had the opportunity

to see this printing board used

next to colours, so You could not

in advance know, how it

might appear.

I paint and make a mess these days and 

make no headway – it is truly

hopeless – am also lacking

paints. Debts which I have had a

respite from for a while – are again beginning

            II

to gnaw at me – likewise

my old illness – 

it is worst now as winter

approaches – the snow has reached

far down on the mountains, and we 

will in a few days lose

the sun for this year.

Meyer I have heard nothing

from – flour I have repeatedly

inquired about in Förde, but

nothing has arrived there – 

on the other hand I have obtained 

a couple 3 of them (one today as well) of irate collection letters

for the flour I owe 

from last fall – I wonder 

if he will claim my debt 

for the measly 108 Kr. –

I would appreciate it if You would

ask Mrs. Mohr or Mr. Mohr,

who also have flour, if they

would give me some on credit – they

can have woodcuts or security

in pictures. But it is perhaps 

unpleasant for You to ask 

such a thing, – in that case – just let 

me know, so that I can 

obtain something via the mer-

chants here, – it will be expensive

and not always good – but our

reserves are very low. 

The print of "Night in June and marigolds"

does not have quite the same atmos-

phere as Korsvold’s, – if You like

this atmosphere better than Kors-

vold’s, then You must keep it

if not, then I will soon

get to work printing You

a new one that will resemble as much as possi-

ble Korsvold’s. May

You live well – I hope

to hear from – and e-

ven more so to see You soon – 

    Best wishes from Engel 

               and Your devoted

                          Nikolai Astrùp.