Letter

Astrup, Engel; Astrup Geelmuyden, Kari Petra to Kramer, Aagot
1922-02-26

Transcription:

Johan Kristian Milde

Translation:

Francesca Nichols

Page

  • 1,
  • 2
Transcription
Translation

Letter

Astrup, Engel; Astrup Geelmuyden, Kari Petra to Kramer, Aagot
1922-02-26
ubb-ms-1808-g-10, MARCUS – Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen

1 Pages

Transcription: Johan Kristian Milde

Translation: Francesca Nichols

Transcription

Opp ned:

Nikolai snakker ofte om han vil skrive til din mand men

han er saa daarlig men nù skal jeg faa ham til at skrive et par or og legge ind i dit brev.

Sandalstrand 26 - 2 - 1922

Kjære Aagot!!

Tak for brevet. Ja i dag först var

jeg ind til Lovise og snakket om 

töiet, hùn har ikke faat det færdigt

enda, og hùn viste ikke, om hvad tid

det blev færdigt heller.

Ja nù vet dere ikke ord’ af för dere ser

os i Bergen en dag.

Nikolai var bestemt, at han ikke vilde

være med paa utstillingen, dette havde

jeg ikke rigtig godt af; men til at kaste

mig op i diskusjon om den sak, var jeg

for lite klok og kjyndig til.

Men nù skal dù höre: Nikolai og jeg

var büden til Bergen i et sölvbryllùp, vi

begge havde lyst til at reise, men saa var

vi ikke rigtig bestemt, og saa foreslo jeg,

jeg at nù skùlde vi trække lod, om at vi

skùlde reise til sölvbryllùpet, eller om vi

skùlde delta i ùtstillingen; resùltatet blev,

at Nikolai skùlde delta’ i ùtstillingen, og

vi skùlde reise til den, men sölvbryllùpet

skùlde vi ikke reise til.

Og i gaar först skrev Nikolai til Revold,

om at han vilde delta i utstillingen

allikevel, saa dù sjönner han jik med paa

forslaget. Nù venter vi bare paa at barna

skal blive friske, Kari og Petra og Kristian er

daarlige Kari hoster op lit blod, og hùn har

ont for brystet, naar hùn hoster, men jeg

haaber det maa snart gaa over, og hùn maa

blive helt frisk i jen. Dù vilde vel ikke

være saa snild og sende os et par glas

hostedraaber, dù hùsker, hvor meget bedre

dine hostedraaber var en dem, som vi

fik i Förde paa apoteket. Skriv hvor

lenge ùtstillingen varer

Undskyld, at jeg plager dig.

Kari vilde skrive paa en hilsen, men 

nù sover hùn.

Beste hilsen til dere alle fra os alle

P.S. Engel

Vil dù være saa snild og sende mig et af

di senere nùmmere mode-joùrnal saa vi

kan faa se paa en god reise dragt.

Karis handskrift: D.S

Hilsen fra Kari.

Hils Hjórdis og Per og Kramer!

Translation

Upside down:

Nikolai often says that he wants to write to your husband but 

that he is too ill but now I will have him write a few words and enclose it in your letter.

                 Sandalstrand 26 - 2 - 1922

      Dear Aagot!!

Thank you for the letter. Well it wasn’t until today that

I went to see Lovise to talk about 

the dress, she has not managed to finish

it yet, and she did not know, when

it will be finished either.

Well before you know it you may see

us in Bergen one of these days.

Nikolai was decided, he did not want

to take part in the exhibition, this

did not make me happy; but to throw

myself into a discussion about the matter, I was

not wise or knowledgeable enough.

But now let me tell you: Nikolai and I

were invited to Bergen to a silver wedding anniversary, we

both wanted to go, but were

not quite certain, and so I suggested,

I that we should draw lots, whether if we

should go to the silver wedding anniversary, or if we

should take part in the exhibition; the result was

that Nikolai should take part in the exhibition, and

we would go to it, but the silver wedding anniversary

we would not go to.

And yesterday Nikolai wrote to Revold,

that he wished to join in the exhibition 

anyway, so you see he agreed to

the proposition. Now we are only waiting for the children

to get well, Kari and Petra and Kristian are

ill Kari is coughing up a little blood, and she has

a pain in her chest, when she coughs, but I

hope that it will soon pass, and that she will

be totally well a gen . You wouldn’t

be so kind as to send us a couple of bottles

of cough mixture, you remember, how much better

your cough mixture was than the one, that we

obtained in Förde at the pharmacy. Write how

long the exhibition lasts  

Forgive me, for troubling you.

Kari wanted to write a greeting, but 

she is sleeping now.

Best wishes to all of you from all of us

P.S. Engel

Would you be so kind as to send me one of

the latest issues of the fashion magazine so that we

can have a look at a suitable travel outfit.

D.S

Greetings from Kari.

Say hello to Hjórdis and Per and Kramer!